Angielski z firmy

 0    164 flashcards    adekpopiel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podobać się komuś
Twoje zdanie podoba mi sie, to pokazuje, że jesteś bardzo szczery
start learning
to appeal to somebody
Your statement appeals to me, it shows that you are very honest
łagodny
Francja ma najbardziej pobłażliwe ustawodawstwo w Europie
start learning
lenient
France has the most lenient legislation in all Europe
surowy
synonim. stringent
Kosztowne wizy i ostre przepisy stanowią karę dla ludności, a nie dla reżimu
start learning
strict
An expensive visa and strict regulations do not punish the regime, but the population
bujać się
Chłopcy bujają się po osiedlu
start learning
to loiter
Boys loiter about the estate
podejrzane zachowanie
Przez lata podejrzane zachowanie nastolatków stało się rosnącym problemem
start learning
a loitering
Over the years, teen loitering has increasingly become a problem
pałętać się
Nie powinieneś się tutaj kręcić
start learning
to hang around
You shouldn't hang around here
poddenerwowany
Jednak, chciałbym wiedzieć co sprawiło, że jest dzisiaj taki poddenerwowany
start learning
edgy
However, I would like to know what made him so edgy today
ćwiczyć
np. przemówienie
Jak często w ciągu ostatnich dni powtarzała te słowa?
start learning
to rehearse
How many times over the past day had she rehearsed those words?
pielęgnować
Od kiedy pojawiło się dziecko, ona zwątpiła, że ktokolwiek będzie miał chęć rozpieszczać ją
start learning
to pamper
Once the baby came, she doubted anyone would be as eager to pamper her
dzielić się zbyt wieloma szczegółami
Technologia po prostu pozwala nam dzielić się zbyt wieloma rzeczami na inną skalę
start learning
to overshare
Technology just enables us to overshare on a different scale
akademik
Ona mieszka w akademiku
start learning
a dorm
She lives in a dorm
mural
To malowidło może na zawsze zachować ludzi których kochasz dla potomnych
start learning
mural
That mural can record the people you love for posterity
poświęcać się
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt
start learning
to devote
They've devoted a lot of time to this project
wywoływać
Ten argument wywołał ożywioną dyskusję
start learning
to spark
This argument sparked a heated discussion
wydobywać
np. energię
Firmy muszą znaleźć nowe sposoby dotarcia do swoich pracowników
start learning
to tap into
Companies must find new ways to tap into their workers
emocjonujący
Uważam ten pomysł za ekscytujący
start learning
thrilling
I find that idea thrilling
łączyć się
Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie
start learning
to converge
All the paths converge at the main gate
rozchodzić się
np. drogi
To było w 1987 lub 1988 kiedy nasze drogi naprawdę się rozeszły
start learning
to diverge
It was 1987 or 1988 when our paths really diverged
dzielić
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci
start learning
to divide
The money was divided equally among his children
szukać
Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć
start learning
to seek
I'm seeking a way to see him again
szukać
Szukałem cię wszędzie
start learning
to look for
I've been looking for you everywhere
wierzyć w coś/kogoś
Wierzę ci, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz
start learning
believe in something / someone
I believe in you, I hope you won't let me down
angażować się w coś
Byłem bardzo zaangażowany w sztukę teatralną mojej córki
start learning
to engage in sth
I was very engaged in my daughter's play
zaangaować się w coś
także zazębiać, zainteresować
Miałem prawdziwy problem, żeby zainteresować go życiem
start learning
to engage with
I was having a real problem getting him engaged with life
bezstronny
Chciałbym być bezstronny. Naprawdę chciałbym
start learning
nonpartisan
I'd like to be nonpartisan here - really I would
posiadać
Mój ojciec posiada dużą firmę
start learning
to own
My father owns a big company
zakładać
np. sklep
Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firm
start learning
to establish
If I won one million pounds, I would establish my own company
pielęgnować
Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji
start learning
to foster
My parents never fostered my decisions
dbać o coś
Czy zatroszczysz się o moje rośliny, gdy mnie nie będzie?
start learning
to look after sth
Will you look after my plants while I'm away?
próbować osiągnąć
Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami
start learning
to aim
This programme aims at supporting people who struggle with their addictions
pragnąć
Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia
start learning
to want
I want this report to be done by next week
zdobywać
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców
start learning
to gain
A teacher must gain the trust of both his students and their parents
istota
sedno, podstawa
To będzie rdzeń programu ramowego
start learning
a core
This will be the core of the framework programme
wzmacniać
Nie było potrzeby, żeby on wzmacniał swoje stanowisko
start learning
to amplify
There was no need for him to amplify his statement
sugerować
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
start learning
to imply
Are you implying that I did something wrong?
wykorzystywać
On będzie próbował wywrzeć nacisk na niego, aby uzyskać przewagę
start learning
to leverage
He will be trying to leverage him to get an advantage
ulga
Ale tutaj nie ma ulgi ani możliwości jej osiągnięcia
start learning
an alleviation
But here, there's no alleviation or the possibility of it
wzrost
np. ciśnienia
Pojawił się wzrost ciśnienia w zbiorniku jeden
start learning
an elevation
There is an elevation of pressure in tank one
honorarium
Musieliśmy zapłacić tysiąc dwieście dolarów za honoraria adwokackie
start learning
a fee
We had to pay twelve thousand dolars in legal fees
przepustowość łącza
niepoliczalne
Jest wskazane sprawdzić, czy faktyczna przepustowość łącza nie rożni się od tej w umowie
start learning
bandwidth
It's advisable to check if actual bandwidth doesn't differ from the one in the agreement
wybiórczy
Posiadam tylko dwie minuty i muszę być wybiórczy
start learning
selective
With only two minutes available to me, I have to be selective
na świecie
On nagle poczuł się, jakby mieli cały czas na świecie
start learning
in the world
He suddenly felt they had all the time in the world
przesadzić
np. z obawami
Najważniejsza rzecz do zapamiętania to nie przesadzić
start learning
to overdo
The most important thing to remember is to not overdo it
fałszywy
Dałam fałszywy numer i powiedziałam, że mam na imię Claudia
start learning
phony
I gave a phony number and said my name was Claudia
wrażenie
Jakie było twoje pierwsze wrażenie?
start learning
an impression
What was your first impression?
uśmierzyć
Uśmierzać to znaczy doprowadzać do stanu komfortu przez leczenie symptomów choroby
start learning
to palliate
To palliate means to make comfortable by treating a person's symptoms from an illness
prowadzić
np. prezentację
Przeprowadzamy tutaj eksperyment
start learning
to conduct
We are conducting an experiment here
być wartym czegoś
+ gerund(-ing)
Ten film jest warty obejrzenia. Grają w nim najlepsi aktorzy
start learning
be worth something
This film is worth seeing. The best actors play in it
zakładać coś
np. firmę
Planuję założyć swoją własną restaurację
start learning
to set sth up
I'm planning to set my own restaurant up
erygować
np. instytucję
Mój ojciec założył organizację charytatywną
start learning
to found
My father founded a charitable organization
osiągnąć
Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom
start learning
to achieve
He achieved so much due to his trainings
osiągnąć
np. etap, synonim: achieve
Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu
start learning
to reach
I've never been able to reach this level before
osiągnąć cel
np. wysoki wynik, synonim: achieve, reach
On osiągnął wysoki wynik
start learning
to get
He got a high score
osiągnąć
np. pozycję zawodową, władzę synonim: achieve, gain, reach, get
Ale w jaki sposób w ogóle tacy ludzie osiągają władzę?
start learning
to attain
But how did such people attain power in the first place?
chirurg
Co powiedział chirurg?
start learning
a surgeon
What did the surgeon say?
przyklejać
Zapomniałem nakleić znaczek na list
start learning
to stick
I forgot to stick a stamp on the letter
opatrunek
Lekarz powiedział, że trzeba na początku często zmieniać opatrunek
start learning
a dressing
The doctor said we have to change the dressing pretty often at first
robić unik
Myślisz, że jesteś na tyle bystry, żeby uniknąć kuli?
start learning
to dodge
Think you're smart enough to dodge a bullet?
nawias
Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach
start learning
a bracket
Complete the sentences using words in brackets
zachłanny
Nie bądź zbyt chciwy i bierz co ci dają
start learning
greedy
Don't be too greedy and just take what they give you
boks biurowy
Przychodzę do pracy o dziewiątej i siedzę w moim boksie przez osiem godzin
start learning
a cubicle
I come to work at 9, and sit in my cubicle for eight hours
przyznawać
np. że coś jest prawdą
Przyznał, że był w błędzie
start learning
to admit
He admitted being wrong
rozgłaszać
Moglibyśmy nie rozgłaszać niczego, co ci mężczyźni nam powiedzieli
start learning
to broadcast
We could not have broadcast anything these men said to us
hipotetyczny
synonim supposed
Jego niewinność jest tylko domniemana
start learning
assumed
His innocence is only assumed
domniemany
synonim assumed
Znaleźliśmy przypuszczalną przyczynę pożaru
start learning
supposed
We found a supposed reason of the fire
powód
"Nie ma powodu do paniki", powiedziała spokojnie Ann
start learning
a reason
"There's no reason to panic," Ann said calmly
zmagać się z czymś
Przestań walczyć ze swoim przeznaczeniem
start learning
to strive
Stop striving against your fate
kwestionować
Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy
start learning
to question
I would never question their work
popularny pogląd
Generalnie uważam, że popularny pogląd jest prawdopodobnie prawdziwy
start learning
conventional wisdom
But over all I think the conventional wisdom is probably right
tajność
niepoliczalność
Jestem zmęczony jego skrytością
start learning
secrecy
I'm tired of his secrecy
jawność
Przejrzystość była zawsze bardzo ważną sprawą dla Rady
start learning
transparency
Transparency has always been a very important issue for the Council
zachowywać tajemnicę/jawność
start learning
to pay secrecy / transparency
porównywać coś do czegoś
W jego głowie, on porównał ich do Amerykanów
start learning
compare something to something
In his mind he compared them to the American people
zawiadomienie, notatki
Chciałabym, żeby przekazał nam pan te notatki odnośnie umowy
start learning
a memo
I'd like you to forward us that deal memo
rozpowszechniać
np. plotkę, informację
Ona rozpowszechniła informację rekomendującą jej udział w sprawie
start learning
to circulate the memo
She circulated a memo recommending its involvement in the case.
zniechęcać
Mam nadzieję, że moja historia cię nie zniechęciła
start learning
to discourage
I hope my story didn't discourage you
asymetria informacji
termin prawny(prawodpodobnie tylko l. pojedyncza)
Nawet kiedy oni zakończyli w 1991, ciągle była pomiędzy nimi znacząca asymetria informacji
start learning
an information asymmetry
But even after they're completed in 1991, there still will be a very significant information asymmetry
powodować, doprowadzać
Broszurka spowodowała, że uwierzyłam, że w cenę wliczony jest dowóz do domu
start learning
to lead
The brochure led me to believe that the price included home delivery
niedoskonałość rynku
Czy niedoskonałość rynku powinna być jedynym powodem rządowej interwencji?
start learning
a market failure
But should market failure be the only reason for government intervention?
płaca, zarobki
tylko l. pojedyncza
Rząd ustalił minimalne zarobki dla wszystkich pracowników
start learning
a wage
The government has set a minimum wage for all workers
luka płacowa (najczęściej między kobietami i mężczyznami)
To może być jednym z powodów bardzo dużej luki płacowej w niektórych muzułmańskich krajach
start learning
wage gap
This may be one reason for the wide wage gap in some majority Muslim countries
zmniejszać różnicę
Zbliżyłem się do lidera wyścigu
start learning
to close
I closed to the leader of the race
płeć
policzalne i niepoliczalne
Czy byłeś kiedykolwiek nękany z powodu swojej płci?
start learning
gender
Have you ever been harassed because of your gender?
otwartość
niepoliczalne
Nasz rząd ma ścisłą politykę jawności w sprawie każdego działania
start learning
openness
Our government has a strict policy of openness regarding any action
szczery
On zawsze mówi to co myśli, ponieważ jest bardzo szczery
start learning
open
He always says what he thinks because he is very open
angażować się w coś
Czy związałeś się z którąś z nich już?
start learning
to commit to sth
Have you committed to any of them yet?
postać, kształt
Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa
start learning
a form
I don't know what it was, but it had the form of a big dog
różny
Kupiłem różne rodzaje piwa - chcesz spróbować niektórych z nich?
start learning
different
I bought different kinds of beer - do you want to try some of them?
przyjmować
Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę
start learning
to take
You should definitely take my advice
tęsknić za czymś, pragnąć czegoś
Raczej naucz ich tęsknić za bezmiarem morza
start learning
to long
Rather teach them to long for the endless immensity of the sea
zasługa, zaleta
Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń
start learning
a merit
My husband was promoted because of merit, not because of friendship
granica
np. wydatków
5000 dolarów za sofę to szczyt naszych wydatków
start learning
a cap
5000 dollars for a sofa is a cap of our expenses
stawiać
np. kogoś w jakiejś sytuacji
Wiesz, postawiłeś mnie w bardzo niezręcznej sytuacji
start learning
to put
You know, you put me in a very awkward situation
decydujący głos
liczba pojedyncza
Dynamika japońskiej biurokracji nie daje ministrom decydującego głosu
start learning
decisive voice
The dynamics of the Japanese bureaucracies do not make the ministers the decisive voice
drapać się
On siedział na kanapie drapiąc się po głowie
start learning
to scratch
He was sitting on the sofa scratching his head
swędzieć
Moje kostki tak mnie swędzą, że doprowadzają mnie do szaleństwa
start learning
to itch
My ankles itch so much they're driving me insane
spór
niepoliczalne
Ich małżeństwo ostatnio przechodziło przez liczne konflikty
start learning
strife
Their marriage was going through numerous strifes recently
usiłować
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów
start learning
to strive
We strive to make our customers happy
potrzeba
niepoliczalne
Samochód jest absolutną koniecznością w tych okolicach
start learning
necessity
A car is an absolute necessity around here
zastanawiać się
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść
start learning
to wonder
I wonder if I should go with them
błąkać się
synonim: to wander
Jej oczy błąkały się po pokoju
start learning
to roam
Her eyes roamed through the room
spojrzeć na coś/kogoś
Tam będzie można również rzucić okiem na już prawie legendarną ciężarówkę TimoTruc
start learning
to take a glance at something/somebody
Here, visitors get the chance to take a glance at the almost legendary TimoTruck
papaja
Papaja stała się oficjalnie rodzimym owocem stanu Ohio
start learning
a pawpaw
The pawpaw became the official state native fruit of Ohio
rodzimy
To są rodzime zwyczaje tego plemienia
start learning
native
These are native customs of this tribe
gruszka
Czy te gruszki są krajowe czy importowane?
start learning
a pear
Are these pears domestic or imported?
ciernisty, kolczasty
One występują często jesienią na opuncjach
start learning
prickly
They can often be found on prickly pears in the fall
łapa
Niedźwiedź miał cierń w łapie
start learning
a paw
The bear had a thorn in its paw
pazur
On używa swojego szponu jak młotka, aby roztrzaskać małże
start learning
a claw
It's using its claw as a hammer to smash open the mussels
próba
To twoja ostatnia próba, nie zepsuj jej
start learning
a trial
It's your last trial, don't spoil it
błąd
Wszyscy popełniają błędy
start learning
an error
Everyone commits errors
rozpadać się
Ona była w depresji, kiedy jej małżeństwo się rozpadło
start learning
to fall apart
She was depressed when her marriage fell apart
pod czyimś nosem
To nie są wydarzenia których spodziewasz się pod swoim nosem
start learning
in somebody's own backyard
It’s not the kind of thing you expect to happen in your own backyard
cwaniak
Z pewnością nie jest to dobre, jeżeli sprawiasz wrażenie cwaniaka
start learning
a smartypants
But if you give people the impression you're a smartypants, that's no good for sure
spodnie
Tak mnie przestraszyłeś, że prawie narobiłem w spodnie
start learning
britches
old-fashined
You scared me so bad I almost filled my britches
obnażać
Ona obnażyła swoje plecy na czerwonym dywanie
start learning
to bear
She bared her back at the red carpet
ul (dla pszczół)
Czułem się jakbym był w ulu
start learning
a bee hive
I felt as though I were in a bee hive
gniazdo
Bociany budują gniazdo na dachu mojego domu
start learning
a nest
The storks are building a nest on the roof of my house
jaskinia
Wiele lat temu ludzie żyli w jaskiniach
start learning
a cave
Many years ago people lived in caves
nora
Królik zniknął w swojej norze
start learning
a hole
The rabbit disappeared in its hole
kretowisko
Robisz z igły widły
start learning
a molehill
You're making a mountain out of a molehill
maszyna do szycia
Jego ojciec dał mu maszynę do szycia w wieku 10 lat
start learning
a sewing machine
His father gave him a sewing machine at the age of ten
szyć
Moja mama uszyła mi szalik
start learning
to sew
My mother sewed me a scarf
wanna
Muszę zlecić zamontowanie mojej wanny
start learning
a bathtub
I need to have my bathtub installed
gaz wodny
W tym momencie niebieski gaz wodny jest zbierany a cykl powtarzany
start learning
water gas
At this point the blue water gas is collected and the cycle repeated
ślad węglowy
Jak obniżyć ślad węglowy tych produktów?
start learning
carbon footprint
How to reduce the carbon footprint of these products?
worek na śmieci
Użyłem dużego worka na śmieci, żeby spakować wszystkie moje stare ubrania
start learning
a bin bag
I used a big garbage bag to pack all my old clothes
biodegradowalny
W tamtym czasie większość śmieci była biodegradowalnych
start learning
biodegradable
At the time the majority of the waste was biodegradable
zepsuć się (o jedzeniu)
To mleko nie pachnie dobrze, zepsuło się
start learning
to go off
This milk doesn't smell good, it went off
schronienie
niepoliczalne
Oni schronili się w małej jaskini
start learning
shelter
They'd taken shelter in a small cave
treść, zawartość
niepoliczalne
Treść tej strony jest nieodpowiednia dla dzieci
start learning
content
The content of this website is inappropriate for children
umierać
o osobie ale także o niepowodzeniach
Jej kariera umierała już trzy razy
start learning
to flatline
Her career has flatlined about three times already
pozyskiwać coś społecznościowo
np. środki na coś
Możesz też zebrać środki społecznościowo
start learning
to crowdsource
Perhaps you can crowdsource it.
tętnica
Głębokie cięcie pod podbródkiem otworzyło tętnicę
start learning
an artery
A big slice under the chin opened up the artery
arteria
Główna arteria wody w tym mieście przechodzi pod tą ulicą
start learning
an artery
The city's main water artery goes under this street
finansowanie społecznościowe
Projekt ustawa zabrania społecznościowego finansowania inwestycji
start learning
crowdfunding
The bill prohibits the crowdfunding of investment funds
projekt ustawy
Większość głosów była wymagana, aby projekt ustawy przeszedł
start learning
a bill
A majority of votes was needed for the bill to pass
zewnętrzny
np. odgłos
Kiedy transmiter jest wyłączony, nie słychać żadnych zewnętrznych dźwięków
start learning
extraneous
When the transmitter pack is turned off no extraneous noise is heard
nieistotny
Potrząsnęła głową aby oczyścić się z pobocznych myśli
start learning
extraneous
She shook her head, to clear away the extraneous thoughts
łodyga
Odetnij centymetr łodygi zanim włożysz róże do wody
start learning
a stem
Cut a centimetre off the bottom of the stems before you put the roses in water
stos
Mam całą stertę nieprzeczytanych listów
start learning
a stack
I've got a whole stack of unread letters
fałda
Nie podoba mi się różowa fałda na tej sukience, nie kupię jej
start learning
a fold
I don't like the pink fold on this dress, I won't buy it
rozciąganie
Zacznijmy od rozgrzewkowego rozciągania!
start learning
a stretch
First, let’s do some warm-up stretches!
wyskakiwać, pojawiać się
Słowa nagle po prostu wyskoczyły z moich ust
start learning
to pop out
The words suddenly just popped out of my mouth
rozkładać coś
np. łóżko
Rozłożyłem łóżko i poszedłem spać
start learning
to fold something out
I folded the bed out and turned in.
dawać upust czemuś
Możesz dać upust swojemu gniewowi na mnie
start learning
to vent something
You can vent your anger on me
zbierać, kolekcjonować
Nikt nie zdawał sobie sprawy jak dużo pieniędzy zbierali
start learning
to hoard
No one realized how much money they were hoarding
osoba chomikująca
Zbieracze są niebezpieczni nie tylko dla siebie ale również dla innych
start learning
a hoarder
Hoarders are dangers to not only themselves, but others as well
brzęk, stukot
Było słychać stukot na drugim końcu stołu
start learning
a clatter
There was a clatter from the other end of the table
dach
Chciałem zobaczyć miasto z dachu
start learning
a roof
I wanted to see the city from the roof
plusk
Ona usłyszała cichy plusk na dole
start learning
a splash
She heard a faint splash down below
słuchać
Czy ona posłuchała twojej nowej piosenki?
start learning
to listen
Did she listen to your new song?
posłuchać kogoś/czegoś
Nie posłuchałeś naszej rady
start learning
to listen to somebody/something
You didn't listen to our advice
dużo
używamy przy rzeczownikach niepoliczalnych
Kupiłem za dużo jedzenia. Część musieliśmy wyrzucić
start learning
much
I bought too much food. We had to throw some of it away.
dużo
używamy przy rzeczownikach w liczbie mnogiej
Na drogach jest za dużo samochodów. Więcej ludzi powinno korzystać z publicznego transportu
start learning
many
There are too many cars on the road. More people should use public transport.
wyważone spojrzenie
niezależny pogląd
Aby mieć niezależny pogląd czytałem the Guardian
start learning
balanced view
I used to turn to the Guardian for a balanced view
nastawiać, wpływać na kogoś
Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas
start learning
to bias
We can't bias the judge in favour of us
być na czele
Jestem na czele mojej grupy przyjaciół
start learning
to head
I'm heading the group of my friends
zakończyć
spotkanie lub nieprzyjemny związek
Zakończmy to spotkanie i chodźmy na lunch
start learning
to wind up
Let's wind up this meeting and go to lunch
robić to co inni, iść z nurtem
Zdecydowałem robić to co inni i zobaczyć co się wydarzy
start learning
to go with the flow
I decided just to go with the flow and see what happened
rzucający się w oczy
Kiedy ktoś rzuca się w oczy, zawsze chcemy go zobaczyć
start learning
conspicuous
When a man is conspicuous, we always want to see him
sprzeciwiać się komuś/czemuś
Wiem, że boisz się swojego nauczyciela, ale musisz stawić mu czoła
start learning
stand up to somebody/something
I know you're scared of your teacher but you have to stand up to him
odczytać coś na głos
Nauczyciel przeczytał fragment książki na głos
start learning
to read out something
The teacher read the passage from the book out
1501
Kupiliśmy tysiąc pięćset jeden jabłek
start learning
1 501
We bought one thousand five hundred and one apples
rozsądny, mądry (np. decyzja)
Jestem pewien, że podjęłaś mądrą decyzję
start learning
wise (e.g. decision)
Well, I'm sure you made a wise decision

You must sign in to write a comment