angielski słówka pol ang

 0    128 flashcards    asiakapera
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
style uczenia się i wielorakie inteligencje
start learning
learning styles and multiple intelligences
wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny sposób uczenia się
start learning
VISUAL/AUDITORY/KINESTHETIC learning style
materiały praktyczne / pomoce dydaktyczne
start learning
Hands-on materials
wiedza powierzchowna (szeroka “na milę” ale głęboka “na cal”)
start learning
Superficial knowledge (mile wide, inch deep)
oceniać/ocena/samoocena
start learning
To assess/assessment/self-assessment
interpersonalny, intrapersonalny
start learning
interpersonal, intrapersonal
metoda Montessori
start learning
Montessori method
podkreślać/podkreślenie, nacisk
start learning
emphasize / emphasis
tempo uczenia sie
start learning
Learning pace
wymusić dyscyplinę
start learning
To enforce discipline
wzmocnić
start learning
To reinforce
wewnętrzny / przyswoić, internalizować
start learning
Internal/to internalize
multi sensoryczne (angażujące wiele zmysłów jednocześnie)
start learning
Multi-sensory
rozwój
start learning
a development
losowy, przypadkowy
start learning
Random
opadanie głowy
start learning
head lag
duża i mała motoryka
start learning
Gross/fine motor skills
opanować coś (na wysokim poziomie)
start learning
To master sth
metoda prób i błędów
start learning
Trial and error problem solving
wskazówka werbalna, sygnał werbalny
start learning
Verbal cue
trwałość obiektu
start learning
Object permanence
jezyk bierny i czynny
start learning
receptive/ expressive language
przywiązanie
start learning
attachment
pocieszyć/ szukać komfortu/pocieszenia
start learning
To comfort/to seek comfort
niepokój, lęk/niespokojny, lękowy
start learning
Anxiety/anxious
samotna zabawa
start learning
Solitary play
bodziec - bodźce
start learning
Stimulus-pl. stimuli
dozorca, opiekun
start learning
caretaker
bunt dwulatka
start learning
Terrible twos
uparty, nieposłuszny, samowolny
start learning
Willful
uparty
start learning
Stubborn
furia, histeria
start learning
Tantrum
niedożywienie
start learning
malnutrition
opóźnienie wzrostu / opóźnienie umysłowe
start learning
Growth retardation/ mental retardation
porażenie mózgowe
start learning
Cerebral palsy
zaniedbać, lekceważyć
start learning
To neglect
napięcie mięśniowe
start learning
Muscle tone
czepliwy, przylepny, przytulaśny
start learning
Clingy
wycofany, zamknięty w sobie / wycofać
start learning
Withdrawn/to withdraw
odwrotność
start learning
Reciprocal
siedzieć nieruchomo
start learning
To sit still
niezdarny
start learning
clumsy
nauczony korzystania z toalety
start learning
Toilet-trained
sumienie
start learning
Conscience
(nie)posłuszny/ być posłusznym
start learning
(dis)obedient/to obey
wybuch
start learning
Outburst
opóźnienie gratyfikacji
start learning
Delay gratification
opóźnienie poznawcze
start learning
Cognitive delay
rówieśnicy
start learning
peers
powierzchowny
start learning
superficial
niedowaga
start learning
Underweight
niedożywienie
start learning
malnutrition
lęki nocne
start learning
Night terrors
wyzwolić coś
start learning
To trigger sth
łagodne stresory
start learning
Mild stressors
moczenie się/ zanieczyszczanie się kałem
start learning
Eneuresis/encopresis
zachowanie autostymulacyjne (kołysanie/ walenie głowa)
start learning
Self-stimulating behavior (rocking/head-banging)
pokwitanie
start learning
puberty
umiejętności radzenia sobie
start learning
Coping skills
wpływać na coś/kogoś
start learning
To affect sth/sb
przestrzegać, stosować się do czegoś/ przyleganie, przywieranie
start learning
To adhere to sth/adherence
aby dostosować się do czegoś/ dostosowanie
start learning
To adjust to sth/adjustment
opierać się na kimś/czymś / zależny
start learning
To rely on sb/sth/reliant
leczyć się samodzielnie
start learning
To self-medicate
odrętwienie emocjonalne
start learning
Emotional numbing
natychmiastowa gratyfikacja
start learning
Immediate gratification
kontrola odruchów, samokontrola
start learning
Impulse control
nieufny
start learning
Mistrustful
zaangażowanie/zobowiązanie
start learning
Commitment
rodzic zastepczy
start learning
Foster parent
rodzeństwo
start learning
Sibling
zadowolić kogoś
start learning
To please sb
odwrócenie ról
start learning
Role reversal
postępowanie
start learning
Conduct
zespół stresu pourazowego
start learning
Post traumatic stress disorder
werbalna/niewerbalna komunikacja
start learning
verbal / non-verbal communication
wyraz twarzy
start learning
Facial expression
gest/ gestykulować
start learning
Gesture/to gesticulate
postawa
start learning
posture
porozumienie
start learning
Rapport
generować
start learning
To generate
nieufność/ nie dowierzać, nie ufać
start learning
Mistrust/to mistrust
napięcie/ napięty, sztywny
start learning
Tension/tense
zamieszać, dezorientować / dezorientacja, skołowanie / konfundujący, dezorientujący
start learning
to confuse/ confusion/ confusing
zaprzeczać/zaprzeczenie, sprzeczność/sprzeczny
start learning
To contradict/contradiction/contradictory
przekazać
start learning
To convey
żywy, jaskrawy
start learning
vivid
uzupełniać, dopełniać
start learning
To complement
pochwała
start learning
praise
wzmocnić / wzmocnienie/ pozytywne lub negatywne wzmocnienie (nagroda/kara)
start learning
To reinforce/reinforcement/positive and negative reinforcement (reward/punishment)
ożywiony, animowany
start learning
Animated
uczucie, przywiązanie, sentyment
start learning
affection
wrogie / wrogość
start learning
Hostile/hostility
ocenić, zmierzyć
start learning
To gauge
przeczucie
start learning
Gut feeling
skrajny, przesadny
start learning
Over-the-top
troska
start learning
Concern
zaburzenia uczenia się
start learning
LEARNING DISABILITIES
konsekwentny/ niekonsekwentny
start learning
Consistent/inconsistent
pokonać (np. problem)
start learning
To overcome (e.g. a problem)
głupi
start learning
dump
pojęcie - worek
start learning
Umbrella term
oddziaływać
start learning
To affect
przetwarzać coś (np. informację)
start learning
To process sth (e.g. information)
powód, motyw, przyczyna/ rozumowanie
start learning
To reason/reasoning
wymagać /wymaganie
start learning
To require/requirement
znak ostrzegawczy
start learning
Warning sign
opanować (umiejętność)
start learning
To master (a skill)
zmieszac
start learning
to confuse
źle napisać, przeliterować
start learning
To misspell
czytanie ze zrozumieniem
start learning
Reading comprehension
rozwojowy kamień milowy
start learning
Developmental milestone
opóźnienie rozwojowe
start learning
Developmental lag
interweniowac
start learning
intervene
uchwycić, pojąć
start learning
To grasp
schludny, czysty / porządek, schludność
start learning
Neat/neatness
spójny/spójność
start learning
Coherent/coherence
umiejętności motoryczne / motoryka duża /motoryka mała
start learning
Motor skills/gross motor skills/fine motor skills
pominąć coś
start learning
to skip sth
odwrócić coś
start learning
to reverse sth
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
start learning
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
niepokój
start learning
Anxiety
współwystępować
start learning
To co-occur
zakłócić/zakłócający, przeszkadzający
start learning
To disrupt/disruptive
opanować
start learning
To master
zaburzenia ze spektrum autyzmu
start learning
Autism spectrum disorders
niewerbalne sygnały
start learning
Nonverbal cues
wyzwanie akademickie
start learning
Academic challenge

You must sign in to write a comment