angielski biznesowy part 1

 0    121 flashcards    monikacyrta95529
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Partnerstwa
start learning
Partnerships
spółka jawna
start learning
Registered partnership
spółka partnerska
start learning
Professional partnership
Spółka komandytowa
start learning
Limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna
start learning
limited joint stock partnership
Spółki kapitałowe
start learning
Capital companies
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
PRAWO SPÓŁEK
start learning
COMPANY LAW
Bankructwo
start learning
Bankruptcy
Korporacje
start learning
corporations
Kwestia
start learning
Issue
Odpowiedzialność
start learning
Liability
Straty
start learning
losses
Zarejestrowany
start learning
Registered
Akcje
start learning
Shares
Przedsiębiorca indywidualny
start learning
Sole trader
Lokal
start learning
Premises
Kapitał
start learning
Capital
Prospekt
start learning
Prospectus
Akta
start learning
Files
Kilka
start learning
Several
wneść wkład
start learning
Contribute
Równy
start learning
Equal
Długi
start learning
Debts
Jednostka
start learning
Entity
Większość
start learning
Majority
Kwota
start learning
Amount
Aktywa
start learning
Assets
Pozostawać
start learning
Remain
Podwyżka
start learning
Rise
Zaryzykować
start learning
Venture
Statut stowarzyszenia
start learning
Memorandum of association
powód / cel
start learning
Purpose
Magazyn
start learning
Warehouse
szczególny
start learning
Particular
Statut
start learning
Articles of association
Roczny
start learning
Annual
Sprawozdania finansowe
start learning
Financial Statements
Przedsiębiorstwo
start learning
Enterprise
Osoba prawna
start learning
Legal entity
pozwany
start learning
Sued
Kapitał akcyjny
start learning
Share capital
Zachęca
start learning
Encourages
Odpowiedzialny
start learning
Accountable
Przewodniczący / prezes
start learning
Chairman
Dyrektor zarządzający
start learning
Managing director
Dyrektorzy niewykonawczy
start learning
Non-executive directors
Rada dyrektorów
start learning
Board of Directors
Cel
start learning
Objective
Pod wpływem
start learning
Influenced
Komitet audytu
start learning
Audit Committee
Zawierający
start learning
Containing
Zredagować
start learning
Draw up
Pośród
start learning
Among
Cele
start learning
Aims / Objectives
Autoryzowany kapitał zakładowy
start learning
Authorized share capital
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
Stock Exchange
Kwartalny
start learning
Quarterly
Przychody
start learning
Revenues
Obrót handlowy
start learning
Turnover
Odebrane
start learning
received
Zysk brutto
start learning
Gross profit
Zysk netto
start learning
Net profit
notowane spółki
start learning
listed companies
Tymczasowy
start learning
Temporary / Interim
Roczny raport
start learning
annual report
Odrzucać
start learning
Reject
Źle kierować
start learning
Misconduct
główni kierowcy
start learning
main drivers
zmierzyć
start learning
measure
światowy handel
start learning
global trade
kurs wymiany
start learning
exchange rates
koszty wytworzenia produktów
start learning
product manufacturing costs
pozostać konkurencyjnym
start learning
remain competitive
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
rynek nasycony
start learning
saturated market
trzymac się z boku
start learning
lie by
przeprowadzić fuzję
start learning
carry out the merger
końcowy odbiorca
start learning
final recipient
tempo globalizacji
start learning
the rate of globalization
spowolnienie gospodarki
start learning
economic slowdown
wzajemnie wykluczające się
start learning
mutually exclusive
porozumienia na podstawie umów
start learning
agreements based on agreements
zachęcić do inwestycji prywatnych
start learning
encourage private investment
na korzyść
start learning
favor
korzyści socjalne
start learning
social benefits
nadwyżka sprzedaży
start learning
surplus of sales
wahać się w stosunku do siebie nawzajem
start learning
hesitate in relation to each other
stymulować inwestycje zagraniczne
start learning
stimulate foreign investment
usługi administracyjne
start learning
administrative services
państwo z tanią siłą roboczą
start learning
a country with a cheap workforce
decyzje podatkowe
start learning
tax decisions
nabycie
start learning
acquisition
kontrolowanie interesów
start learning
controlling interests
krajowy
start learning
domestic
rozszerzenie
start learning
expansion
wspólne przedsięwzięcia
start learning
joint ventures
za granicą
start learning
overseas
ukierunkowane
start learning
targeted
zwiększony
start learning
increased
sprzedawca
start learning
retailer
z powodu
start learning
due
handel
start learning
trade
osiągnąć
start learning
achieve
przydzielić
start learning
allocate
saldo
start learning
a balance
radzić sobie z
start learning
to deal with
rozwijać się
start learning
develop
zatrudniać
start learning
to employ
ustalić
start learning
establish
śledzić
start learning
follow
wymagać
start learning
require
zestaw
start learning
set
mianowany
start learning
appointed
łączny
start learning
combined
zdefiniowany
start learning
defined
stanowiły
start learning
constituted
recenzja
start learning
review
nadzorowany
start learning
supervised
obsługiwane
start learning
supported

You must sign in to write a comment