accounting and financial statements

 0    70 flashcards    adelaibek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to report input
start learning
wprowadzać dane
sales documents
start learning
dokumenty sprzedażowe
invoice
start learning
faktura
purchaising documents
start learning
dokument zakupu
receipt
start learning
paragon/kwit
payroll
start learning
wynagrodzenie/lista płac
to book/to record
start learning
ewidencjonować/księgować
accounting record/book entry
start learning
zapis księgowy
ledger
start learning
księga główna
to make an entry in a ledger
start learning
wprowadzać zapis do księgi
payroll ledger
start learning
księga płac
sales journal
start learning
księga sprzedaży
journal ledger
start learning
dziennik księgowy
current bank account
start learning
konto, rachunek główny
sales account
start learning
rachunek sprzedaży
trial balance
start learning
bilans próby/obrotówka
record/figures
start learning
cyfra/liczba/dane liczbowe
accurate figures
start learning
poprawny dokładny (wynik)
financial statement
start learning
sprawozdanie finansowe
profit and loss account
start learning
rachunek wyników/zysków i strat
balance sheet
start learning
bilans
report on cash flow/cash flow statement
start learning
sprawozdanie przepływu środków pieniężnych
to confirm/to approve/to sign off
start learning
zatwierdzać/akceptować podpisem
annual report
start learning
sprawozdanie roczne
shareholder
start learning
akcjonariusz/udziałowiec
creditor
start learning
wierzyciel
lender
start learning
pożyczkodawca
govermental agency
start learning
instytucja
Financial Analist
start learning
analityk finansowy
revenue
start learning
dochód
gross sales
start learning
ogólna wartość sprzedaży
discount
start learning
rabat/upust
the value of net sales/net sales
start learning
wartość sprzedaży netto
cost of goods sold
start learning
koszt własny sprzedaży
direct costs
start learning
koszty bezpośrednie
operating costs
start learning
koszty operacyjne
overhead costs
start learning
koszty nieprodukcyjne
indirect costs
start learning
koszty pośrednie
other/miscellaneous
start learning
inne koszty
EBITDA
start learning
zysk przed potrąceniem odsetek podatków i amortyzacji
tangible assets
start learning
aktywa materialne
intangible assets
start learning
aktywa niematerialne
depretiation
start learning
amortyzacja/spadek wartości
amortyzation of intangible assets
start learning
amortyzacja środków wartości niematerialnych i prawnych
write off
start learning
wypisywać/wyksięgować
interest
start learning
odestki
dividend
start learning
dywidenda
income tax
start learning
podatek od dochodu
retained profit
start learning
zysk zatrzymany
account payable
start learning
zobowiązania
account receivable
start learning
należności
overdraft
start learning
debet
corporate governance
start learning
ład korporacyny
tax returns
start learning
sprawozdanie podatkowe
overdraft facility
start learning
kredyt na rachunku bieżącym
inputs
start learning
wkład
invoices
start learning
faktury
payroll record
start learning
lista płac
entry
start learning
zgłoszenie
total sales
start learning
całkowita sprzedaż
working capital
start learning
kapitał obrotowy
liabilities
start learning
pasywa
fixed assets
start learning
aktywa trwałe
current liabilities
start learning
bieżące zobowiązania
long-term liabilities
start learning
zobowiązania długoterminowe
accountant
start learning
księgowy
bookkeeper
start learning
wprowadza dane
bad debt
start learning
dług nieściągalny
bad debt recovery
start learning
windykacja należności
goodwill
start learning
wartość niematerialna przedsiębiorstwa

You must sign in to write a comment