A - Opportunities

 0    67 flashcards    funfell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abandon
He was abandoned by his mother as a young boy.
start learning
porzucić, opuścić
Został porzucony przez matkę jako młody chłopiec.
abbreviation
EU is an abbreviation of European Union.
start learning
skrót
UE jest skrótem Unii Europejskiej.
ability
We have the ability to stay alive in hot deserts and also cold icy areas.
start learning
zdolność, umiejętność
Mamy możliwość pozostania przy życiu na gorących pustyniach, a także w zimnych lodowych obszarach.
able
I`m afraid I won`t be able to come to the meeting tomorrow.
start learning
zdolny
Obawiam się, że nie będę mógł przyjść jutro na spotkanie.
about
She is about fourteen years old.
start learning
o, około
Ma około czternastu lat.
above
Please use the email address above.
start learning
powyżej / nad / ponad / powyższy
Proszę użyć powyższego adresu e-mail.
abroad
I`m going abroad next year.
start learning
zagranica, za granicą
W przyszłym roku wyjeżdżam za granicę.
absence
Who will look after the cat during your absence?
start learning
nieobecność, brak
Kto będzie opiekował się kotem podczas Twojej nieobecności?
absent
Why were you absent from school yesterday?
start learning
nieobecny
Dlaczego byłeś wczoraj nieobecny w szkole?
absolutely
I think their new CD is absolutely fantastic.
start learning
absolutnie, całkowicie
Myślę, że ich nowa płyta jest absolutnie fantastyczna.
academic
Your academic work has improved this year.
start learning
akademicki, naukowy
Twoja praca naukowa poprawiła się w tym roku.
academy
She teaches at the Academy of sciences.
start learning
akademia
Wykłada na Akademii Nauk.
accelerate
The driver accelerated rapidly to avoid the old woman crossing the road.
start learning
przyśpieszyć
Kierowca przyspieszył gwałtownie, by ominąć starą kobietę przechodzącą przez jezdnię.
accent
Ben speaks with a London accent.
start learning
akcent
Ben mówi z akcentem londyńskim.
acceptable
The agreement was acceptable to both of us.
start learning
do przyjęcia, zadowalający
Umowa była do zaakceptowania dla nas obu.
accident
I `m afraid your husband has had an accident and is in hospital.
start learning
wypadek
Obawiam się, że twój mąż miał wypadek i jest w szpitalu.
accidential
an accidental meeting in the supermarket
start learning
przypadkowy
przypadkowe spotkanie w supermarkecie
acclimatise
It took me a long time to get acclimatised to living in Brighton.
start learning
aklimatyzować
Długo zajęło mi przyzwyczajenie się do życia w Brighton.
accomodation
I hope to find accommodation in a student hostel.
start learning
zakwaterowanie
Mam nadzieję znaleźć zakwaterowanie w schronisku studenckim.
accompany
The President`s wife accompanied him on most his trips abroad.
start learning
towarzyszyć
Żona prezydenta towarzyszyła mu podczas większości jego podróży zagranicznych.
according to
According to the timetable, your train arrives at 8.25
start learning
według, zgodnie z
Zgodnie z rozkładem jazdy, twój pociąg przyjeżdża o godz. 8.25
accountant
start learning
księgowy
accuse
He was accused of starting the fight.
start learning
oskarżać, zarzucać
Został oskarżony o rozpoczęcie walki.
achieve
She achieved success after many years of hard work.
start learning
osiągać, dokonać
Osiągnęła sukces po wielu latach ciężkiej pracy.
achievement
Winning a gold medal was a fantastic achievement.
start learning
osiągniecie
Zdobycie złotego medalu było fantastycznym osiągnięciem.
across
The post office is across the street. / He travelled across Europe looking for work.
start learning
przez, poprzez, po drugiej stronie
The post office is across the street. / He travelled across Europe looking for work.
act
Romeo and Juliet die in the last act. / The part of Juliet was acted by a thirteen year old girl.
start learning
akt, grać
Romeo i Julia umierają w ostatnim akcie. / W roli Julii wystąpiła trzynastoletnia dziewczynka.
action
Her quick actions stopped the fire from spreading. / I don`t enjoy action films. / No action will be taken this time, buy don`t be late again.
start learning
akcja, działanie, czynność
Jej szybkie działania powstrzymały rozprzestrzenianie się ognia. / Nie lubię filmów akcji. / Tym razem nie zostaną podjęte żadne działania, kup nie spóźnij się ponownie.
active
Are children as active as their parents were? / active volcano
start learning
aktywny, czynny
Czy dzieci są tak aktywne jak ich rodzice? / aktywny wulkan
activist
start learning
aktywista
activity
Which leisure activities do you prefer?
start learning
zajęcie
Jakie zajęcia w czasie wolnym preferujesz?
actor
start learning
aktor
actually
Actually, I think people should use public transport in cities and not drive cars.
start learning
faktycznie, rzeczywiście, obecnie
Myślę, że ludzie powinni korzystać z transportu publicznego w miastach, a nie prowadzić samochodów.
adaptor
start learning
adapter
add
Your name has been added to the list.
start learning
dodać
Twoje imię zostało dodane do listy.
addicted
Have you also became addicted to watching television?
start learning
uzależniony
Czy także uzależniłeś się od oglądania telewizji?
addition / in addition
I liked the music and in addition the lighting was excellent.
start learning
dodatek / dodatkowo, ponadto
Podobała mi się muzyka, a ponadto oświetlenie było doskonałe.
administrator
start learning
administrator
admit
I must admit that I was completely wrong and you were right.
start learning
przyznać, wpuścić
Muszę przyznać, że całkowicie się myliłem, a ty miałeś rację.
adolescent
describes a young person between 12 and 17 years of age, or their behaviour when it is not sensible
start learning
dorastający
opisuje młodą osobę między 12 a 17 rokiem życia lub jej zachowanie, gdy nie jest rozsądna
adrenalin
start learning
adrenalina
adult
start learning
dorosły
advance / in advance
We were told in advance that there wouldn`t be enough seats for all of us.
start learning
postęp, awansować / z góry, z wyprzedzeniem
Powiedziano nam z wyprzedzeniem, że nie będzie wystarczającej liczby miejsc dla nas wszystkich.
advantage
You will have an advantage over the others if you get some work experiences during the holiday.
start learning
korzyść, przewaga
Będziesz mieć przewagę nad innymi, jeśli zdobędziesz jakieś doświadczenia zawodowe podczas wakacji.
adventure
Travelling across Australia would be a great adventure.
start learning
przygoda
Podróżowanie po Australii byłoby świetną przygodą.
adventurous
Why stay at home for the holidays can`t be more adventurous?
start learning
ryzykowny
Dlaczego pobyt w domu na wakacje nie może być bardziej ryzykowny?
advertisement (also: advert)
There is an interesting advertisement in this magazine for a new shampoo.
start learning
reklama
W tym czasopiśmie znajduje się ciekawa reklama nowego szamponu.
advertising
I hate it when films are interrupted by TV advertising.
start learning
reklama
Nienawidzę tego, gdy filmy są przerywane reklamą telewizyjną.
advice
Can I ask you for advice about buying a computer?
start learning
porada
Czy mogę prosić o radę na temat zakupu komputera?
advise
She will be able to advise you about suitable clothes for skiing.
start learning
doradzać
Ona będzie mogła doradzić w sprawie odpowiednich ubrań do jazdy na nartach.
aeroplane
start learning
samolot
affairs
current affairs
start learning
sprawy
sprawy bieżące
affect
The cold winters affect him badly.
start learning
wpłynąć
Mroźne zimy źle na niego wpływają
afford
I can't afford to buy tickets for the concert.
start learning
pozwolić sobie
Nie mogć pozwolić sobie na kupno biletów na koncert.
afraid
I'm afraid you're wrong. / Are you afraid of spiders?
start learning
przestraszony / wystraszony
Obawiam się, że się mylisz. / Czy boisz się pająków?
after
I'll come straight after I've finished my homework.
start learning
potem / po
Przyjdę zaraz po skończeniu pracy domowej.
afternoon
We're catching the train tomorrow afternoon.
start learning
popołudnie
Łapiemy pociąg jutro po południu.
afterwards
We had a coffee and ąfterwards we saw a film together.
start learning
potem
Wypiliśmy kawę, a potem razem obejrzeliśmy film.
again
He repeated what he wanted again and again but I couldn`t understand him.
start learning
znowu
Powtarzał to, co chciał znowu i znowu, ale nie mogłem go zrozumieć.
against
I'm against experiments on animals. / Don 't leave your bike against the window.
start learning
przeciwko
Jestem przeciwny eksperymentom na zwierzętach. / Nie zostawiaj roweru przy oknie.
age
He was only eleven years of age. / The disease affects people of all ages. / I've known her for ages and ages.
start learning
wiek
Miał zaledwie jedenaście lat. / Choroba dotyka ludzi w każdym wieku. / Znałem ją od wieków.
ages
We waited for ages but the bus never came.
start learning
wieczność
Czekaliśmy przez wieki, ale autobus nigdy nie przyjechał.
aggressive
aggressive behaviour
start learning
agresywny
agresywne zachowanie
ago
People learned to make fires a very long time ago.
start learning
temu
Ludzie nauczyli się rozpalać ogień bardzo dawno temu.
agriculture
start learning
rolnictwo
ahead
There was a long queue ahead of us. / Please go ahead with the meeting and I'll come as soon as I can.
start learning
przed, na przód
Przed nami długa kolejka. / Proszę, kontynuuj spotkanie, a przyjdę tak szybko, jak to możliwe.
aim
My aim is to run in the next Olympics. / The aim of the report is to show why they need more food aid.
start learning
cel
Moim celem jest bieganie na następnych igrzyskach olimpijskich. / Celem raportu jest pokazanie, dlaczego potrzebują więcej pomocy żywnościowej.

You must sign in to write a comment