2 - Times change

 0    30 flashcards    joannapetkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieuchronna porażka
start learning
an inevitable failure
Moje próby nauczenia się rosyjskiego spotkały się z sukcesem.
start learning
My attempts to learn Russian met with success.
Ona na pewno się dowie.
start learning
She’s bound to find out.
To musiało się stać.
start learning
It was bound to happen.
Nie zapomnij do mnie zadzownić!
start learning
Be sure to call me!
Ona na pewno by zauważyła...
start learning
She would be sure to notice...
Niesamowite jak szybko dzieci się dostosowują; przystosowują się bez wysiłku!
start learning
It's amazing how quickly kids adjust; they adjust effortlessly!
It's amazing how quickly kids get used to it.
Nic nie może zmienić faktu, że...
start learning
Nothing can alter the fact that...
Dopasowała sukienkę na wesele.
start learning
She had the dress altered for the wedding.
Byłam zmuszona zmienić plany.
start learning
I was forced to alter my plans.
'On to ukradł' sprostował.
start learning
'He stole it' he amended.
Nagle zmieniłeś zdanie!
start learning
You've changed your tune all of a sudden!
She used to be a Communist, but she changed her tune when her parents left her all that money.
stodoła zamieniona na dom
start learning
a barn converted into a house
Grubość linii powinna różnić się zgodnie z odległością.
start learning
The thickness of the line should vary according to the distance.
Papiery akwarelowe różnią się znacząco w cenie.
start learning
Watercolour papers vary considerably in price.
Spróbuj urozmaicić swoją codzienną rutynę.
start learning
Try varying your daily routine.
To zmieniło się znacząco.
start learning
It has changed significantly.
Zasadniczo/ pokaźnie zmieniłam projekt.
start learning
I substantially changed the project.
subtelnie zmodyfikować projekt
start learning
subtly modify the design
daleko idąca zmiana w jego postawie
start learning
a far-reaching change in his attitude
Jest "wyraźna możliwość", że ludzie w przyszłości nie zobaczą nigdy monet lub pieniędzy.
start learning
There is a distinct possibility that people in the future won't ever have seen coins or cash.
Możliwe, że gazety mogą wyjść z użycia/ być przestarzałe w ciągu następnych 10 lat.
start learning
Newspapers might conceivably be obsolete within the next 10 years.
Oni wyrazili mocną dezaprobatę co do propozycji redukcji dnia pracy.
start learning
They voiced their strong disapproval of the proposal for a reduction in the working day...
Ledwo wiedziała co spowodowało tę zmianę.
start learning
she hardly knew what had brought this change about.
To spowoduje zmianę.
start learning
This will introduce a change.
This will bring about a change.
Oni nie są mile widziani.
start learning
They are not called for.
nawoływać do zmiany
start learning
to call for change
To był pierwszy raz gdy widziałam tę grupę.
start learning
It was the first time I had seen this group.
Raz już to zrobiwszy, była szczęśliwa zrobić to drugi raz.
start learning
Having done it once, she was happy to do it a second time.
radykalna zmiana
start learning
a sweeping change
a radical/ far-reaching/ significant/ sweeping change

You must sign in to write a comment