09.2018 (3) part 1

 0    369 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgodność, spójność
start learning
consistency **, conscistence **
Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.
start learning
• Much work is needed to ensure the consistency of international policies.
Nasza księgarnia oferuje bogaty wybór książek.
start learning
Our bookshop offers a wide choice of books.
bogaty (wybór)
start learning
wide ****
Posiadamy bogaty wybór apaszek i rękawiczek.
start learning
We have a wide range of scarfs and gloves.
bogaty (wybór)
start learning
wide ****
zasób
start learning
resource, ****
Biblioteka ma ograniczone zasoby finansowe.
start learning
• The library has limited financial resources.
Kraj jest bardzo bogaty w zasoby naturalne.
start learning
• The country is rich in natural resources.
Biblioteka ma ograniczone zasoby finansowe.
start learning
The library has limited financial resources.
zasób
start learning
resource ****
źródło
start learning
resource, ****
Musimy znaleźć jakieś inne źródło energii.
start learning
• We have to find some other resource of energy.
Gaz to nie jedyne źródło energii dostępne państwom europejskim.
start learning
• Gas is not the only energy resource available to European countries.
być nieobecnym
start learning
be absent
być nieobecnym na czymś, nie wziąć udziału w czymś, nie stawić się na coś, opuścić coś
start learning
absent from something
Opuściłem zbyt wiele rodzinnych obiadów.
start learning
• I've been absent from too many family dinners.
On był nieobecny na pańskim wykładzie.
start learning
• He was absent from your lecture.
nieuważny, roztargniony
start learning
absent-minded
Ostatnio jesteś bardzo roztargniony, zawsze w pośpiechu.
start learning
• You've been absent-minded lately, always in a hurry.
On jest czarująco roztargniony.
start learning
• He is charmingly absent-minded.
dotyczyć kogoś
start learning
apply to somebody **
Ta zasada mnie nie dotyczy.
start learning
• This rule doesn't apply to me.
Te zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników.
start learning
• These rules apply to all our workers.
Te zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników.
start learning
These rules apply to all our workers.
dotyczyć kogoś
start learning
apply to somebody **
przebywać z kimś, spędzać z kimś czas
start learning
associate with somebody ***
Spędzasz zbyt wiele czasu z tymi ludźmi.
start learning
• You associate too much with these people.
Nie powinieneś z nim przebywać, nie jest dla ciebie wystarczająco dobry.
start learning
• You shouldn't associate with him, he's not good enough for you.
porównanie
start learning
simile
To jest stosowne porównanie.
start learning
• It's an appropriate simile.
To jest stosowne porównanie.
start learning
It's an appropriate simile.
porównanie
start learning
simile
zawierać (mieścić w sobie, składać się z)
start learning
contain ****
Pudełko zawierało trochę starych ubrań.
start learning
• The box contained some old clothes.
Czy to zawiera białka?
start learning
• Does it contain proteins?
Czy to zawierało jakieś informacje, o których mi nie powiedziałeś?
start learning
• Did it contain any information that you didn't tell me?
On jest bardzo dobry z fizyki.
start learning
He's very good at physics.
fizyka
start learning
physics **
wściekła twarz
start learning
a face like thunder
przedwczesne nadzieje, płonne nadzieje
start learning
a false dawn
cios w samo serce informal
start learning
a kick in the teeth
strzelić gafę, chlapnąć (coś), palnąć (coś), wyskoczyć (z czymś)
start learning
put one's foot in it British English, put one's foot in the mouth American English, put one's foot in one's mouthAmerican English
walczyć z czasem
start learning
work against the clock
czarny koń (o zawodniku)
start learning
dark horse
podróżować bez zbędnego bagażu
start learning
travel light
Włóż włosy!
start learning
Keep your hair on!
Trzymaj koszulę!
start learning
Keep your shirt on!
Spokojnie!, Nie denerwuj się! British English spoken
start learning
Keep your pants on!
zachowywać spokój informal
start learning
keep one's hair on
wyluzować się, zrelaksować się, odpuścić sobie informal
start learning
let one's hair down
brać, rozważać, traktować
start learning
treat ****
Potraktowali moje słowa jako dowcip.
start learning
• They treated my words as a joke.
Powinieneś traktować ją jak damę.
start learning
• You should treat her like a lady.
chętny, skory, zapalony, gorący, zagorzały, pilny, entuzjastyczny (np. tancerz, kandydat, admirator)
start learning
keen *
On jest zapalonym zwolennikiem praw człowieka.
start learning
• He is a keen proponent of the human rights.
Ona jest zapaloną golfistką.
start learning
• She is a keen golfer.
On jest zapalonym zwolennikiem praw człowieka.
start learning
He is a keen proponent of the human rights.
chętny, skory, zapalony, gorący, zagorzały, pilny, entuzjastyczny (np. tancerz, kandydat, admirator)
start learning
keen *
Ona jest zapaloną golfistką.
start learning
She is a keen golfer.
chętny, skory, zapalony, gorący, zagorzały, pilny, entuzjastyczny (np. tancerz, kandydat, admirator)
start learning
keen *
odtruwanie
start learning
detoxicating
Pomogłem mu zawiesić żyrandol.
start learning
I helped him suspend the chandelier.
wieszać (np. żyrandol)
start learning
suspend **
żyrandol
start learning
chandelier
Sala balowa miała wykwintny żyrandol.
start learning
• The ballroom had an exquisite chandelier.
Sala balowa miała wykwintny żyrandol.
start learning
The ballroom had an exquisite chandelier.
żyrandol
start learning
chandelier
wierzyć komuś, zawierzać komuś
start learning
believe in somebody ***
Wierzę ci, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz.
start learning
• I believe in you, I hope you won't let me down.
Wiem, że ona zrobiłaby dla mnie wszystko, wierzę jej.
start learning
• I know she would do anything for me, I believe in her.
Czy wierzysz w UFO?
start learning
Do you believe in UFO?
wierzyć w coś
start learning
believe in something ***
Jestem zwolennikiem teorii ewolucji Darwina.
start learning
I believe in Darwin's theory of evolution.
być czegoś zwolennikiem
start learning
believe in something ***
Nie interesuję się polityką.
start learning
I don't care about politics.
przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
start learning
care about something **
Czy w ogóle się mną przejmujesz?
start learning
Do you care about me at all?
przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
start learning
care about something **
przyłożyć się do czegoś, przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
start learning
contribute to something ***, make a contribution to something ***
Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?
start learning
• She didn't contribute to our success, so why should she get any money?
Nie zapominaj, że przyczyniłem się do tego projektu.
start learning
• Don't forget I contributed to this project.
Masz prawo zdecydować, jak chcesz przyczynić się do projektu.
start learning
• You have the right to decide how you want to contribute to our project.
Nie zapominaj, że przyczyniłem się do tego projektu.
start learning
Don't forget I contributed to this project.
przyłożyć się do czegoś, przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
start learning
contribute to something ***, make a contribution to something
koordynować, uzgadniać
start learning
coordinate **, co-ordinate ** British English
Oczekuję, że on się pojawi.
start learning
I'm counting on him showing up.
liczyć się z czymś, oczekiwać czegoś
start learning
count on something **, count upon something
liczyć się z czymś, oczekiwać czegoś
start learning
count on something **, count upon something **
Oczekuję, że on się pojawi.
start learning
• I'm counting on him showing up.
Ona oczekuje spotkania z tobą jutro.
start learning
• She's counting on the meeting with you tomorrow.
Ona oczekuje spotkania z tobą jutro.
start learning
She's counting on the meeting with you tomorrow.
liczyć się z czymś, oczekiwać czegoś
start learning
count on something **, count upon something
tłoczyć się, stłoczyć się (np. na peronie)
start learning
crowd ****
Ludzie stłoczyli się na peronie numer 4.
start learning
• People crowded on platform number 4.
Ludzie tłoczyli się na przystanku autobusowym.
start learning
• People crowded on a bus station.
Ludzie tłoczyli się na przystanku autobusowym.
start learning
People crowded on a bus station.
tłoczyć się, stłoczyć się (np. na peronie)
start learning
crowd ****
On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.
start learning
He's a loving husband and dedicated father.
oddany (czemuś), zaangażowany (w coś), przywiązany (do czegoś)
start learning
dedicated *, committed *
Istnienie naszego muzeum jest uzależnione od darowizn.
start learning
Our museum's survival depends on donations.
zależeć od czegoś
start learning
depend on something ***
Seminarium będzie poświęcone globalizacji.
start learning
The seminar will be devoted to globalization.
poświęcony
start learning
devoted *
mieć kogoś dość, skończyć z kimś
start learning
be done with somebody
Ona śniła o swojej wycieczce do Włoch.
start learning
She dreamt about her trip to Italy.
śnić o czymś (podczas spania)
start learning
dream about something
zranić synonim: injure
start learning
hurt **** past tense hurt, past participle hurt
Nie chcę, żebyś się zranił.
start learning
• I don't want you to get hurt.
Ona upadła i zraniła się w rękę.
start learning
• She fell and hurt her arm.
Nie chcę, żebyś się zranił.
start learning
I don't want you to get hurt.
zranić
start learning
hurt ****
Ona upadła i zraniła się w rękę.
start learning
She fell and hurt her arm.
zranić
start learning
hurt ****
odstawić coś, dać sobie z czymś spokój informal
start learning
lay off something *
dać komuś spokój
start learning
lay off somebody *
stały, pewny
start learning
firm **
On ma pewną pracę.
start learning
• He's got a firm job.
Cieszę się, że moja pozycja w firmie jest pewna.
start learning
• I'm glad my position in the company is firm.
stanowczy synonim: sturdy
start learning
firm **
Kochała swoje dzieci, ale zdecydowała, że będzie stanowcza.
start learning
• She loved her children, but she decided to be firm.
On jest stanowczym mężczyzną, który nigdy nie zmienia swojego zdania.
start learning
• He's a firm man who never changes his mind.
Kochała swoje dzieci, ale zdecydowała, że będzie stanowcza.
start learning
She loved her children, but she decided to be firm.
stanowczy
start learning
firm ****
przyzwyczajony do czegoś, nawykły do czegoś, oswojony z czymś
start learning
accustomed to something
powiązania, związki (np. w organizacji, w grupie)
start learning
involvement ***
On został aresztowany za jego powiązania z grupą przestępczą.
start learning
• He was arrested for his involvement in a criminal organization.
Nie ma sensu rozmawianie o gospodarce europejskiej jako jednej jednostce.
start learning
It makes no sense to talk about the European economy as a single entity.
jednostka
start learning
entity **
Nie powinniśmy zmieniać naszych zasad przez jedną jednostkę.
start learning
We shouldn't change our principles because of a single entity.
jednostka
start learning
entity **
On przejął piłkę atakiem.
start learning
He intercepted the ball with a tackle.
zablokowanie (przeciwnika w grze), atak (w celu przejęcia piłki), zwarcie (przeciwników)
start learning
tackle **
uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
start learning
tackle **
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.
start learning
• They've had a couple of problems to tackle.
Firma musi się uporać z kryzysem.
start learning
• The company has to tackle the crisis.
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.
start learning
They've had a couple of problems to tackle.
uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
start learning
tackle **
Firma musi się uporać z kryzysem.
start learning
The company has to tackle the crisis.
uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
start learning
tackle **
co dziwne
start learning
oddly enough
zastosowanie, użycie
start learning
application ***
Drukowanie 3D ma wiele praktycznych zastosowań w codziennym życiu.
start learning
• 3D printing has many practical applications in everyday life.
Jakie jest zastosowanie tego urządzenia?
start learning
• What is the application of the device?
To ma wiele zastosowań praktycznych.
start learning
• It has many practical applications.
przede wszystkim, najbardziej
start learning
most of all
Obyś miał słoneczne, ciepłe, i przede wszystkim bezpieczne wakacje.
start learning
• Have a sunny, warm, and, most of all, safe vacation.
Przede wszystkim podziwiam jego odwagę.
start learning
• I admire his courage most of all.
Kocham cię najbardziej ze wszystkich.
start learning
• I love you most of all.
Maszyna straciła piętnaście procent swojej pełnej wydajności.
start learning
The machine had lost 15 percent of its full power capability.
zdolność, wydajność (np. intelektu, maszyny)
start learning
capability **
On wykluczył mnie z wycieczki.
start learning
He excluded me from the trip.
wykluczać, pomijać (np. możliwość, nazwisko na liście)
start learning
exclude **
Nie możemy wykluczyć tej możliwości.
start learning
We can't rule out that possibility.
wykluczać coś, odrzucać coś
start learning
rule something out
Nie możemy tego wykluczyć.
start learning
We can't rule that out.
wykluczać coś, odrzucać coś
start learning
rule something out
Ona spojrzała na niego z podziwem.
start learning
She looked at him with admiration.
zachwyt, podziw
start learning
admiration *
Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.
start learning
The inventor developed a unique method of making ice cream.
opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt)
start learning
develop *****, develope old use
Żyły doprowadzają krew do serca.
start learning
Veins carry blood to the heart.
żyła
start learning
vein **
To jest nudny sezon.
start learning
It's a dull season.
nieciekawy, nudny, monotonny
start learning
dull **
współczuć komuś, żałować kogoś
start learning
feel pity for somebody
Czułem jej rozżalenie, nawet jeżeli nic nie mówiła.
start learning
I could feel her resentment even though she didn't say anything.
przykrość, uraza, rozżalenie
start learning
resentment *
Nie interesowało jej to w żaden sposób.
start learning
She didn't care about it one way or the other.
przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
start learning
care about something **
kinoman informal
start learning
film buff
czarny charakter (w literaturze)
start learning
villain *
Czarny charakter w tej książce nie jest zbyt interesujący.
start learning
• The villain in this book is not very interesting.
Kto jest czarnym charakterem w tej opowieści?
start learning
• Who is the villain in this story?
drań, łajdak, łotr, nikczemnik
start learning
villain *
Z tego co mi powiedziała, wynika, że ten człowiek jest przestępcą.
start learning
• From what she has told me, this man is a villain.
Chodź tu i staw czoła sprawiedliwości, łotrze!
start learning
• Come here and face justice, villain!
dziwna rzecz
start learning
oddly enough
nabrać tempa (np. o technice, kulturze), wrzucić na wysoki bieg
start learning
kick into high gear, kick into gear
fretka
start learning
ferret
chomik
start learning
hamster
Ona poprosiła swoją mamę, aby kupiła jej chomika.
start learning
• She asked her mother to buy her a hamster.
Chomiki dożywają do trzech lat.
start learning
• Hamsters live up to three years.
Dzikie chomiki gryzą, gdy są wystraszone!
start learning
• Wild hamsters bite when they are scared!
uczeń, uczący się
start learning
learner **
Każdy nauczyciel musi również być uczniem przez całe życie.
start learning
• Every teacher must also be a lifelong learner.
Ta książka jest dla wyrobionych czytelników.
start learning
This book is for sophisticated readers.
wyrobiony (mający wiedzę)
start learning
sophisticated **
chwytać, zaczepiać
start learning
grapple *
On zaczepił linę o dach.
start learning
• He grappled the rope on the roof.
On zaczepił linę o dach.
start learning
He grappled the rope on the roof.
chwytać, zaczepiać
start learning
grapple *
Ona nie mogła powstrzymać swojego napadu śmiechu.
start learning
She couldn't help her fit of laughter.
napad (złości, śmiechu)
start learning
fit ****
Ona miała napad kaszlu podczas wykładu.
start learning
She had a fit of cough during the lecture.
napad (złości, śmiechu)
start learning
fit ****
mieć kłopoty, być w tarapatach
start learning
in hot water
nie mieć już czasu, nie mieć wystarczająco dużo czasu (np. na wykonanie zadania)
start learning
run out of time
mieć coś na oku (bacznie obserwować)
start learning
keep an eye on something, keep one's eye on something, have one's eye on something
Miej oko na naszą walizkę!
start learning
• Keep an eye on our suitcase!
Będę miał na niego oko.
start learning
• I'll keep an eye on him.
Mam na oku twoje zachowanie, młoda damo!
start learning
• I have my eye on your behaviour, young lady!
Musisz obserwować swojego syna; obawiam się, że ma kłopoty.
start learning
• You need to have your eye on your son; I'm afraid he's in trouble.
Miej oko na naszą walizkę!
start learning
Keep an eye on our suitcase!
mieć coś na oku (bacznie obserwować)
start learning
keep an eye on something, keep one's eye on something, have one's eye on something
Będę miał na niego oko.
start learning
I'll keep an eye on him.
mieć coś na oku (bacznie obserwować)
start learning
keep an eye on something, keep one's eye on something, have one's eye on something
czyjaś bajka (czyjeś zainteresowanie), coś, co dana osoba lubi robić
start learning
one's cup of tea
Nauczyciel musiał odłożyć naszą lekcję do następnego tygodnia.
start learning
The teacher had to put off the class till the following week.
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
start learning
put something off, put off something
Nakarmiłem psa resztkami.
start learning
I fed the leftovers to the dog.
pozostałość, resztki
start learning
leftover
Od razu wiedziałem, że on jest kłamcą.
start learning
I knew at once that he is a liar.
od razu
start learning
at once **
zastanawiać się
start learning
wonder *****
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść.
start learning
• I wonder if I should go with them.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu to się stało?
start learning
• Have you ever wondered why it happened?
Właśnie się nad tym zastanawiałem.
start learning
• I was just wondering about this.
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść.
start learning
I wonder if I should go with them.
zastanawiać się
start learning
wonder *****
Myślę, że on powinien się zastanowić nad swoim życiem.
start learning
I think that he should reflect upon his life.
rozmyślać, zastanawiać się, rozważać
start learning
reflect ****
zazdrosny o kogoś
start learning
envious of somebody
On jest prawdziwym maniakiem komputerowym!
start learning
He's a real computer nerd!
maniak komputerowy informal
start learning
nerd, nurd Australian English
wymijający (np. odpowiedź)
start learning
elusive *
cierń, kolec
start learning
thorn
Bądź ostrożny - ta roślina ma ostre kolce.
start learning
• Be careful - that plant has sharp thorns.
To był niezwykle skomplikowany przypadek.
start learning
This was an extremely complex case.
skrajnie, nadzwyczaj, wyjątkowo, niezwykle
start learning
extremely ***
Potraktowali moje słowa jako dowcip.
start learning
They treated my words as a joke.
brać, rozważać, traktować
start learning
treat ****
Powinieneś traktować ją jak damę.
start learning
You should treat her like a lady.
brać, rozważać, traktować
start learning
treat ****
bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
start learning
unsuccessful *
Nasz związek jest nieudany. Przykro mi.
start learning
• Our relationship is unsuccessful. I'm sorry.
Byłem załamany po mojej nieudanej kampanii.
start learning
• I was devastated after my unsuccessful campaign.
Jego plan, by kontrolować firmę, okazał się bezowocny.
start learning
• His plan to control the company turned out to be unsuccessful.
Moje podanie zostało odrzucone. Muszę poszukać czegoś innego.
start learning
• My application was unsuccessful. I have to look for something else.
niewydajny, nieproduktywny, bezowocny
start learning
unproductive
wybaczać komuś za coś
start learning
excuse somebody for something
eksponować, odsłaniać, odkrywać
start learning
expose ***
Oszustwo zostało odkryte.
start learning
• The fraud was exposed.
Kłamstwa rządu zostały odkryte kilka lat później.
start learning
• Government lies were exposed a few years later.
ujawniać, odkrywać
start learning
expose ***
On ujawnił jego niecne czyny.
start learning
• He exposed his vile actions.
Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.
start learning
• If you don't come back to me, I will expose all your lies.
Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.
start learning
• We have to expose the truth about his first wife.
Czy jesteś obeznany z tym tematem?
start learning
Are you familiar with this topic?
obeznany z czymś
start learning
familiar with something **
znać się na czymś
start learning
be familiar with something
John zna się na sztuce współczesnej.
start learning
• John is familiar with contemporary art.
John zna się na sztuce współczesnej.
start learning
John is familiar with contemporary art.
znać się na czymś
start learning
be familiar with something
Nie mam dzisiaj ochoty na wyjście z domu.
start learning
I don't feel like going out today.
mieć na coś ochotę
start learning
feel like something ***
Jej śpiewanie przepoiło mnie emocjami.
start learning
Her singing filled me with emotions.
być przepełnionym czymś, być przepojonym czymś
start learning
be filled with something
skończyć z czymś, przestać się czymś zajmować
start learning
finish with something *
skończyć z czymś
start learning
be finished with something
Skończyłem z paleniem.
start learning
• I am finished with smoking.
Skończyłem z paleniem.
start learning
I am finished with smoking.
skończyć z czymś
start learning
be finished with something
Najwyraźniej Mary podoba się Johnowi.
start learning
John is clearly fond of Mary.
czuć do kogoś sympatię i pociąg
start learning
be fond of somebody
nie ma sprawy, nieważne synonim: forget it
start learning
forget about it, fuhgeddaboudit American English dialect, fuhgeddaboutit American English dialect
winny, odpowiedzialny za coś (coś, co nie jest społecznie akceptowane)
start learning
guilty of something
Dlaczego nalegałeś, żeby wyjść wcześnie?
start learning
Why did you insist on leaving early?
nalegać na coś, domagać się czegoś
start learning
insist on something **
Rodzina mojej żony zaznajomiła mnie ze wszystkimi swoimi tradycjami.
start learning
My wife's family introduced me to all their traditions.
zapoznawać, zaznajamiać (np. z tradycją, z nowym tematem)
start learning
introduce ****
brać w czymś udział, być częścią czegoś, być zaangażowanym w coś
start learning
be involved in something
Jest duża grupa studentów zaangażowanych w ten projekt.
start learning
• There's a large group of students involved in this project.
Dlaczego ukrywałeś przede mną prawdę?
start learning
Why did you keep the truth from me?
ukrywać coś przed kimś
start learning
keep something from somebody
Nie możesz ukrywać przed nią tej informacji.
start learning
You can't keep this information from her.
ukrywać coś przed kimś
start learning
keep something from somebody
ukrywać coś przed kimś
start learning
keep something from somebody
Dlaczego ukrywałeś przede mną prawdę?
start learning
• Why did you keep the truth from me?
Nie możesz ukrywać przed nią tej informacji.
start learning
• You can't keep this information from her.
Za domem jest sad jabłkowy.
start learning
There is an apple orchard behind the house.
sad
start learning
orchard *
Wygląda na to, że on włożył swoje serce w to przedsięwzięcie.
start learning
He seems to have put his heart into the venture.
przedsięwzięcie, interes
start learning
venture ***
fizyk
start learning
physicist *
W zeszłym roku był wiodącym fizykiem teoretycznym w swojej dziedzinie.
start learning
• Last year he was the leading theoretical physicist in his field.
Leonard wyrósł na fizyka eksperymentalnego.
start learning
• Leonard grew up to be an experimental physicist.
Wszyscy myśleli, że zostaniesz fizykiem jądrowym.
start learning
• Everyone thought you'd become a nuclear physicist.
Genialny fizyk, a do matematyki zawsze miała lepszą głowę ode mnie.
start learning
• Born physicist, with a better mind for mathematics than I ever had.
stronnik, zwolennik
start learning
follower *
Jego poglądy polityczne dały mu wielu zwolenników.
start learning
• His political views gave him many followers.
zwolennik, orędownik, rzecznik
start learning
proponent *
Jestem zagorzałą zwolenniczką neutralności sieci.
start learning
• I am a committed proponent of net neutrality.
Nie zrozumiałem jego mamrotania.
start learning
I didn't understand his mutter.
mamrotanie
start learning
mutter **
koło zębate
start learning
gear **
Jedno koło zębate porusza drugim.
start learning
• One gear moves another one.
Jedno z kół zębatych wypadło i zegarek nie działa.
start learning
• One of the gears fell out and the watch doesn't work.
o!, och!
start learning
oh *****
a, tak
start learning
oh *****
no
start learning
oh *****
ojej, oj, o
start learning
aw, aww
delikatesowy, wyśmienity
start learning
gourmet *
Mamy wyśmienitą kuchnię.
start learning
• We have a gourmet cuisine.
Zainteresowania: opera, dobre wino, wyszukane jedzenie.
start learning
• Interests: opera, fine wine, gourmet dining.
smakosz synonim: gastronome
start learning
gourmet *
Słyszałem, że on jest prawdziwym smakoszem.
start learning
• I heard he's a real gourmet.
• Twój brat nie jest smakoszem - właśnie zjadł zgniłe jabłko.
start learning
• Your brother is not a gourmet - he has just eaten a rotten apple.
Twój brat nie jest smakoszem - przed chwilą zjadł zgniłe jabłko.
start learning
Twój brat nie jest smakoszem - przed chwilą zjadł zgniłe jabłko.
Los potrafi być czasami okrutny.
start learning
Fortune can be cruel sometimes.
los, dola
start learning
fortune **
Mam nadzieję, że mój los poprawi się dzięki tobie.
start learning
I hope my fortune will get better thanks to you.
los, dola
start learning
fortune **
On był nieobecny na pańskim wykładzie.
start learning
He was absent from your lecture.
być nieobecnym na czymś, nie wziąć udziału w czymś, nie stawić się na coś, opuścić coś
start learning
absent from something
Jestem zupełnie wykończony.
start learning
I'm absolutely exhausted.
wyczerpany, wykończony
start learning
exhausted *
Biegałem przez godzinę i teraz jestem kompletnie wyczerpany.
start learning
I've been running for one hour and now I'm completely worn out.
wyczerpany, wykończony
start learning
worn out, worn-out
Wyglądasz na wykończonego. Odpocznij trochę.
start learning
You look worn out. Get some rest.
wyczerpany, wykończony
start learning
worn out, worn-out
pasjonat, maniak, świr informal
start learning
freak
On jest maniakiem komputerowym.
start learning
• He's a computer freak.
zdradzić (np. przyjaciela, żonę)
start learning
betray *
Rozwiedli się ponieważ Tom zdradził Jane.
start learning
• They got divorced because Tom had betrayed Jane.
On ma pewną pracę.
start learning
He's got a firm job.
stały, pewny
start learning
firm ****
Cieszę się, że moja pozycja w firmie jest pewna.
start learning
I'm glad my position in the company is firm.
stały, pewny
start learning
firm ****
Czy zasłużyłem na aprobatę twojego ojca?
start learning
Did I earn your father's approval?
aprobata, uznanie formal
start learning
approval **
Jego plan, by kontrolować firmę, okazał się bezowocny.
start learning
His plan to control the company turned out to be unsuccessful.
bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
start learning
unsuccessful *
tylko i wyłącznie
start learning
purely and simply
pościel, bielizna pościelowa synonim: bed linen
start learning
linen *
W szafie jest zapasowa pościel.
start learning
• There's extra linen in the closet.
płodny (o artyście, pisarzu)
start learning
prolific
w tym konkretnym przypadku
start learning
in this particular case
Nie pozwól, aby ta porażka określała resztę twojego życia.
start learning
Don't let that fail determine the rest of your life.
determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać
start learning
determine ****
Ta droga jest zrobiona z betonu.
start learning
This road is made of concrete.
beton
start learning
concrete **
Chodź tu i staw czoła sprawiedliwości, łotrze!
start learning
Come here and face justice, villain!
drań, łajdak, łotr, nikczemnik
start learning
villain *
Mogę łatwo obalić twój argument.
start learning
I can easily demolish your argument.
obalić (np. teorię, ideę)
start learning
demolish
szumieć
start learning
hum *
przejechać się (np. po kimś), mocno skrytykować (kogoś)
start learning
bash *
Ona lubi jeździć po ludziach bez powodu.
start learning
• She likes bashing people for no reason.
Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.
start learning
The box was so heavy that I had to drag it across the floor.
wlec (ciągnąć coś z trudem)
start learning
drag ***
odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś)
start learning
deny ***
Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.
start learning
• They denied access to the computer files.
Odmówiono mi wstępu do biblioteki.
start learning
• I was denied entrance to the library.
Zamierzam robić z nimi interesy.
start learning
I mean to do business with them.
zamierzać coś zrobić
start learning
mean to do something
Stłuczka była z mojej winy, ale nie zamierzałem tego zrobić.
start learning
The bump was my fault, but I didn't mean to do it.
zamierzać coś zrobić
start learning
mean to do something
On przelał swoje myśli na papier.
start learning
He committed his thoughts to paper.
powierzać coś czemuś, przelewać coś na coś, zachowywać coś w czymś formal
start learning
commit something to something
Spędzasz zbyt wiele czasu z tymi ludźmi.
start learning
You associate too much with these people.
przebywać z kimś, spędzać z kimś czas
start learning
associate with somebody ***
opóźniony w rozwoju, zacofany (gospodarczo, technologicznie)
start learning
backward
sprzeciw wobec czegoś
start learning
objection to something
Byłem bardzo cierpliwy wobec ciebie.
start learning
I have been very patient with you.
cierpliwy
start learning
patient *****
być zadowolonym z czegoś
start learning
be pleased with something
Bracia byli zadowoleni ze swojego postępu.
start learning
• The brothers were pleased with their progress.
Ona była naprawdę zadowolona ze swojego wyglądu
start learning
• She was really pleased with her looks.

You must sign in to write a comment