09.2017 (7) part 1

 0    505 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
neighbourhood **** British English, neighborhood ****American English
start learning
sąsiedztwo, okolica synonim: the hood
• She lives in a wealthy neighbourhood.
start learning
Ona mieszka w bogatej okolicy.
• It's not a very good neighborhood.
start learning
To nie jest zbyt dobre sąsiedztwo.
She lives in a wealthy neighbourhood.
start learning
Ona mieszka w bogatej okolicy.
neighbourhood British English, neighborhood **** American English
start learning
sąsiedztwo, okolica
down payment
start learning
zadatek, zaliczka
down payment
start learning
zaliczka, przedpłata
nourishing
start learning
odżywczy, pożywny
balanced diet
start learning
zbilansowana dieta
• A balanced diet is the most important thing for your health.
start learning
Zbilansowana dieta to najważniejsza rzecz dla twojego zdrowia.
• I lost 10 pounds, thanks to a balanced diet.
start learning
Dzięki zbilansowanej diecie schudłam 10 funtów.
nutritious
start learning
pożywny, odżywczy
• You should start each morning with a nutritious breakfast.
start learning
Powinieneś zaczynać każdego ranka od pożywnego śniadania.
• They use a plentiful and nutritious diet.
start learning
Oni są na pełnowartościowej i pożywnej diecie.
• A good pizza with lots of vegetables can be quite nutritious.
start learning
Dobra pizza z dużą ilością warzyw może być całkiem pożywna.
nutritiously
start learning
pożywnie
A good pizza with lots of vegetables can be quite nutritious.
start learning
Dobra pizza z dużą ilością warzyw może być całkiem pożywna.
nutritious
start learning
pożywny, odżywczy
stock up, stock up on something
start learning
zaopatrywać się, gromadzić, nagromadzić coś, zrobić zapasy czegoś synonim: lay in
• I went to the shop and stocked up on sugar and jam.
start learning
Poszłam do sklepu i zrobiłam zapasy cukru i dżemu.
I went to the shop and stocked up on sugar and jam.
start learning
Poszłam do sklepu i zrobiłam zapasy cukru i dżemu.
stock up, stock up on something
start learning
zaopatrywać się, gromadzić, nagromadzić coś, zrobić zapasy czegoś
grab ***
start learning
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki) synonimy: snatch, seize
• He grabbed her bag and ran away.
start learning
On złapał jej torebkę i uciekł.
• She grabbed the kid's hand and ran away.
start learning
Ona złapała rękę dziecka i uciekła.
grab ***
start learning
korzystać (z okazji), wykorzystywać, chwytać (np. szansę, okazję)
• This was her chance so she grabbed it.
start learning
To była jej szansa, więc ją wykorzystała.
hearty
start learning
obfity (np. posiłek)
healthy appetite
start learning
zdrowy apetyt
capacity ***
start learning
pojemność, ładowność
• The capacity of the tank is 87 litres.
start learning
Pojemność zbiornika to 87 litrów.
• The capacity of this truck is 13 tons.
start learning
Ładowność tej ciężarówki wynosi 13 ton.
capacity ***
start learning
zdolność (np. do uczenia się)
• She has an innate capacity for learning foreign languages.
start learning
Ona ma wrodzoną zdolność do nauki języków obcych.
• Singing is beyond my capacity.
start learning
Śpiewanie jest poza moimi zdolnościami.
on-site
start learning
dostępny na miejscu
supporting role
start learning
rola drugoplanowa
box-office success
start learning
sukces kasowy
turn down *
start learning
odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
• She turned down my invitation.
start learning
Ona odrzuciła moje zaproszenie.
• I have to turn down your job offer.
start learning
Muszę odrzucić pańską propozycję pracy.
She turned down my invitation.
start learning
Ona odrzuciła moje zaproszenie.
turn down *
start learning
odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
I have to turn down your job offer.
start learning
Muszę odrzucić pańską propozycję pracy.
turn down *
start learning
odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
musically gifted, musically inclined
start learning
uzdolniony muzycznie, uzdolniona muzycznie
• He is musically gifted.
start learning
On jest utalentowany muzycznie.
musical notation
start learning
notacja muzyczna (sposób zapisu nut)
strumming
start learning
brzdąkanie (na gitarze)
debut **
start learning
debiut
• This album was their debut.
start learning
Ten album to był ich debiut.
• He ended his career soon after his debut.
start learning
On zakończył swoją karierę niedługo po swoim debiucie.
debut **
start learning
debiutancki
• He wrote his debut novel at the age of 12.
start learning
On napisał swoją debiutancką powieść w wieku 12 lat.
• She recorded her debut album five years ago.
start learning
Ona nagrała swój debiutancki album pięć lat temu.
big break
start learning
fart, szczęśliwy zbieg okoliczności
• I didn't expect it to work, it was a big break.
start learning
Nie spodziewałem się, że to zadziała, to był fart.
• It was a big break that we found the way to your house.
start learning
To był fart, że znaleźliśmy drogę do twojego domu.
I didn't expect it to work, it was a big break.
start learning
Nie spodziewałem się, że to zadziała, to był fart.
big break
start learning
fart, szczęśliwy zbieg okoliczności
cult following
start learning
grono wiernych fanów
ratio **
start learning
wskaźnik
ratio **
start learning
stosunek, proporcja (między dwoma liczbami)
• The ratio of teachers to students is about 1 to 20.
start learning
Stosunek nauczycieli do uczniów to około 1 do 20.
• The current ratio of men to women in this company is 101 to 100.
start learning
Obecny stosunek mężczyzn do kobiet w tej firmie wynosi 101 do 100.
Her brother is visually-impaired, and uses a white cane.
start learning
Jej brat ma uszkodzony wzrok i używa białej laski.
impaired
start learning
ograniczony, upośledzony (np. o zdolności widzenia, słyszenia)
hops
start learning
chmiel (wysuszone części kwiatów chmielu)
prone to *
start learning
podatny na (np. choroby)
I stopped eating healthy, which caused the loss of my form.
start learning
Przestałem się zdrowo odżywiać, co spowodowało spadek mojej formy.
loss ****
start learning
strata, spadek
loss ****
start learning
strata, spadek
• I stopped eating healthy, which caused the loss of my form.
start learning
Przestałem się zdrowo odżywiać, co spowodowało spadek mojej formy.
• My disease led to a loss of weight.
start learning
Moja choroba doprowadziła do straty wagi.
My disease led to a loss of weight.
start learning
Moja choroba doprowadziła do straty wagi.
loss ****
start learning
strata, spadek
decrease *
start learning
zmniejszenie, spadek, obniżenie
• There is a steady decrease in the number of young people living in this city.
start learning
Następuje stopniowy spadek liczby młodych osób mieszkających w tym mieście.
• The truth is that there has been a real decrease in this budget.
start learning
Prawdą jest, że nastąpił realny spadek w tym budżecie.
He pays higher tax than me, because he earns more money.
start learning
On płaci wyższy podatek niż ja, ponieważ on zarabia więcej pieniędzy.
tax *****
start learning
podatek
According to their orders, we must cease construction of the project immediately.
start learning
Zgodnie z ich nakazem, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.
cease **
start learning
przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać
She'll most likely forget him.
start learning
Ona najprawdopodobniej o nim zapomni.
likely *****
start learning
prawdopodobnie, przypuszczalnie
accommodating
start learning
uprzejmy, uczynny
appallingly
start learning
strasznie, okropnie, potwornie (np. zachowywać się)
deadly
start learning
śmiertelnie, potwornie informal
• I'm deadly serious.
start learning
Jestem śmiertelnie poważny.
• I was deadly scared when I saw that spider.
start learning
Byłem śmiertelnie przerażony, kiedy zobaczyłem tego pająka.
I'm deadly serious.
start learning
Jestem śmiertelnie poważny.
deadly **
start learning
śmiertelnie, potwornie informal
More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years.
start learning
Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.
discharge **
start learning
wypisać (np. ze szpitala)
extremely ***
start learning
skrajnie, nadzwyczaj, wyjątkowo, niezwykle
• He is an extremely good player.
start learning
On jest wyjątkowo dobrym zawodnikiem.
• This was an extremely complex case.
start learning
To był niezwykle skomplikowany przypadek.
• He inherited a fortune, so now he is extremely wealthy.
start learning
On odziedziczył fortunę, więc teraz jest niezwykle bogaty.
immensely
start learning
ogromnie, niezmiernie, niezwykle, nadzwyczaj
I can't put up with his behaviour anymore!
start learning
Nie mogę już znieść jego zachowania!
put up with
start learning
znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś)
How can they put up with all these inconveniences?
start learning
Jak oni mogą tolerować wszystkie te niedogodności?
put up with
start learning
znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś)
I appeal to your conscience to stop beating her!
start learning
Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!
appeal to something **
start learning
zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu)
I am committed to salvation and you're on the road to hell.
start learning
Poświęciłam się zbawieniu, a ty jesteś na drodze do piekła.
salvation *
start learning
zbawienie, odkupienie
suffocate
start learning
dusić się (z braku powietrza),
suffocate
start learning
dusić się (w związku z kimś)
suffocate
start learning
dusić (kogoś)
dismal
start learning
ponury, posępny
come around *, come round * British English
start learning
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą) synonim: come over
• Why don't you both come round for a drink?
start learning
Może wpadniecie oboje na drinka?
certainty *
start learning
pewność
• This is the only way we can face the future with certainty.
start learning
Tylko w ten sposób będziemy mogli patrzeć na przyszłość z pewnością.
pee
start learning
siusiać, sikać, lać informal
• I've got to pee.
start learning
Muszę się wysikać.
• The little boy peed his pants.
start learning
Mały chłopiec zsikał się w spodnie.
There is a steady decrease in the number of young people living in this city.
start learning
Następuje stopniowy spadek liczby młodych osób mieszkających w tym mieście.
decrease *
start learning
zmniejszenie, spadek, obniżenie
pronounce *
start learning
wymawiać (wypowiadać coś na głos)
• How do you pronounce it?
start learning
Jak się to wymawia?
• Can you pronounce your name more slowly?
start learning
Czy możesz wymówić swoje imię wolniej?
• Today we learnt how to pronounce words with "-ough" ending.
start learning
Dzisiaj nauczyliśmy się jak wymawiać słowa z końcówką "-ough".
sophisticated **
start learning
wyrafinowany, obyty w świecie (np. bywalec)
• She is sophisticated and I'm just a poor man.
start learning
Ona jest obyta w świecie, a ja jestem tylko biednym człowiekiem.
• If you are sophisticated, you know how to behave.
start learning
Jeśli jesteś obyty w świecie, wiesz, jak się zachowywać.
She is sophisticated and I'm just a poor man.
start learning
Ona jest obyta w świecie, a ja jestem tylko biednym człowiekiem.
sophisticated **
start learning
wyrafinowany, obyty w świecie (np. bywalec)
sophisticated **
start learning
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
• The house is protected by a sophisticated alarm system.
start learning
Dom jest chroniony przez wyrafinowany system alarmowy.
• Such sophisticated technology wasn't developed overnight.
start learning
Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.
sophisticated **
start learning
wyrafinowany, wyszukany (np. posiłek, styl)
• This restaurant offers sophisticated dishes.
start learning
Ta restauracja ma w ofercie wyrafinowane potrawy.
• They furnished their flat in a sophisticated style.
start learning
Oni umeblowali swoje mieszkanie w wyszukanym stylu.
sophisticated **
start learning
wyrobiony (mający wiedzę)
• This book is for sophisticated readers.
start learning
Ta książka jest dla wyrobionych czytelników.
• If you have a sophisticated taste, you'll like this picture.
start learning
Jeśli masz wyrobiony gust, spodoba ci się ten obraz.
brutality *
start learning
brutalność, okrucieństwo synonim: inhumanity
• Alleged police brutality sparked the riots 2 days ago.
start learning
Rzekoma brutalność policji wznieciła rozruchy 2 dni temu.
• Brutality towards animals is inexcusable.
start learning
Okrucieństwo względem zwierząt jest niewybaczalne.
Catholic *
start learning
katolik
• Over ninety per cent of Poles are Catholic.
start learning
Ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków jest katolikami.
• He is a practising Catholic.
start learning
On jest praktykującym katolikiem.
He is a practising Catholic.
start learning
On jest praktykującym katolikiem.
Catholic ***
start learning
katolik
raft *, rafting boat *
start learning
ponton, nadmuchiwana łódka synonim: inflatable boat
• They had to survive a week on the open sea in a life raft.
start learning
Oni musieli przetrwać tydzień na otwartym morzu w pontonie ratunkowym.
get offended
start learning
obrazić się
It's unlike John to be so calm.
start learning
To niepodobne do Johna, że jest taki cichy.
unlike ***
start learning
niepodobnie, nie tak jak
withered
start learning
zwiędnięty, uschnięty (np. kwiat)
wither, wither away
start learning
usychać, więdnąć, suszyć (się)
• My roses withered this year.
start learning
Moje róże zwiędły w tym roku.
• All her plants are withering now.
start learning
Wszystkie jej rośliny teraz usychają.
• Because of the sun, grass withers.
start learning
Z powodu słońca, trawa usycha.
My roses withered this year.
start learning
Moje róże zwiędły w tym roku.
wither, wither away
start learning
usychać, więdnąć, suszyć (się)
work, *****
start learning
oddziaływać, mieć oddziaływanie zamierzone przez autora (np. sztuka, muzyka)
• Their music works for me.
start learning
Ich muzyka oddziałuje na mnie.
appeal ***
start learning
odwołanie (od jakiejś decyzji)
• The unruly student appealed from the headmaster's decision.
start learning
Niesforny uczeń odwołał się od decyzji dyrektora.
• I disagree with this decision, so I will write an appeal.
start learning
Nie zgadzam się z tą decyzją, więc napiszę odwołanie.
tame *
start learning
poskramiać, oswajać, okiełznać
tame *
start learning
ugłaskać
Police can't tame this crazy crowd!
start learning
Policja nie potrafi uspokoić tego oszalałego tłumu!
crazy ***
start learning
wściekły, oszalały
hurt *
start learning
zraniony, urażony
• I felt hurt that you didn't want me to go with you.
start learning
Poczułem się zraniony, że nie chciałeś, żebym poszedł z tobą.
• Tom seemed deeply hurt by her remarks.
start learning
Tom wyglądał na głęboko urażonego przez jej uwagi.
conclusive, conclusory, conclusionary
start learning
ostateczny, rozstrzygający
expectancy *, expectance *
start learning
oczekiwanie, wyczekiwanie
• The expectancy will be longer than we expected.
start learning
Oczekiwanie będzie dłuższe niż przewidywaliśmy.
expectancy *, expectance *
start learning
perspektywa, widoki, nadzieje
• We have high expectancy with this investment.
start learning
Wiążemy wysokie nadzieje z tą inwestycją.
life expectancy
start learning
oczekiwana długość życia
• He already exceeded his life expectancy by three years.
start learning
On już przekroczył swoją oczekiwaną długość życia o trzy lata.
life expectancy
start learning
średnia długość życia
• On average, the life expectancy of the citizens is eight years longer.
start learning
Średnia długość życia obywateli wydłużyła się przeciętnie o osiem lat.
• Health and life expectancy are intimately linked to social conditions.
start learning
Zdrowie i średnia długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
amaze *
start learning
zdumieć, zdumiewać
• The news of his wedding amazed me.
start learning
Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.
• My cat never ceases to amaze me.
start learning
Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.
opponent ***
start learning
przeciwnik, oponent (np. w sporcie, dyskusji) synonim: competitor
• My opponent discovered that fairly early on in the discussion.
start learning
Mój przeciwnik odkrył to dość wcześnie podczas dyskusji.
• Catching his opponent in a lie, he made the most of it.
start learning
On zyskał dużo, przyłapując swojego przeciwnika na kłamstwie.
• The chair in front of him was empty, waiting for an opponent.
start learning
Krzesło naprzeciwko niego było puste, czekało na przeciwnika.
enemy ***
start learning
oponent, przeciwnik
• His political enemy destroyed his career.
start learning
Jego polityczny przeciwnik zniszczył jego karierę.
• He is my serious enemy in this fight.
start learning
On jest moim poważnym przeciwnikiem w tej walce.
His political enemy destroyed his career.
start learning
Jego polityczny przeciwnik zniszczył jego karierę.
enemy ***
start learning
oponent, przeciwnik
My opponent discovered that fairly early on in the discussion.
start learning
Mój przeciwnik odkrył to dość wcześnie podczas dyskusji.
opponent ***
start learning
przeciwnik, oponent (np. w sporcie, dyskusji)
get to know somebody
start learning
poznać kogoś, zapoznać się z kimś
• I got to know your sister last year.
start learning
Poznałam twoją siostrę w zeszłym roku.
significant other, SO
start learning
druga połówka, partner
• Now that I went on tour with my band, my significant other and I are divided by four thousand miles.
start learning
Teraz, jak już pojechałem w trasę z zespołem, moja druga połówka i ja jesteśmy oddzieleni czterema tysiącami mil.
Now that I went on tour with my band, my significant other and I are divided by four thousand miles.
start learning
Teraz, jak już pojechałem w trasę z zespołem, moja druga połówka i ja jesteśmy oddzieleni czterema tysiącami mil.
significant other, SO
start learning
druga połówka, partner
destined for recovery
start learning
przeznaczony do odzysku
pass away
start learning
odejść, umrzeć synonim: die
• I wish I'd gone to see my grandmother before she passed away.
start learning
Żałuję, że nie poszedłem się zobaczyć z moją babcią, zanim od nas odeszła.
• She passed away in 2009.
start learning
Ona odeszła w 2009 roku.
I wish I'd gone to see my grandmother before she passed away.
start learning
Żałuję, że nie poszedłem się zobaczyć z moją babcią, zanim od nas odeszła.
pass away
start learning
odejść, umrzeć
legal fee
start learning
honorarium prawne, opłata sądowa
cabaret
start learning
kabaret
bushy
start learning
porośnięty krzakami, gęsty (np. zarośla, ogród)
conformist
start learning
konformistyczny
nonconformist
start learning
nonkonformistyczny
make a comeback
start learning
powrócić (np. na scenę)
martial arts
start learning
sztuki walki (np. judo, karate)
• I really enjoy watching martial arts.
start learning
Bardzo lubię oglądać sztuki walki.
• You want to fight me, the master of martial arts?
start learning
Chcesz walczyć ze mną, z mistrzem sztuk walk?
voluntarily *
start learning
dobrowolnie, na ochotnika, z własnej woli
sustain **
start learning
odnosić (obrażenia), ponosić (straty) formal
• She sustained a severe head injury during the car crash.
start learning
Ona odniosła poważne obrażenia głowy podczas wypadku samochodowego.
She sustained a severe head injury during the car crash.
start learning
Ona odniosła poważne obrażenia głowy podczas wypadku samochodowego.
sustain **
start learning
odnosić (obrażenia), ponosić (straty) formal
sustain **
start learning
utrzymywać (przy życiu) formal
• There wasn't enough water to sustain them.
start learning
Nie było wystarczająco wody, aby utrzymać ich przy życiu.
sustain **
start learning
podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość)
• I tried to sustain the conversation, but he was just too boring.
start learning
Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.
sustain **
start learning
znosić, wytrzymywać formal
• I can't sustain this heat.
start learning
Nie mogę wytrzymać tego gorąca.
stupefy, stupify
start learning
ogłupić
Don't use this plate, it has cracks and might break.
start learning
Nie używaj tego talerza, on ma pęknięcia i może się potłuc.
crack ***
start learning
pęknięcie, szczelina
It's just a mere pie, nothing special.
start learning
To tylko zwykłe ciasto, nic specjalnego.
mere **
start learning
zwyczajny, zwykły, czczy
My papa will be cross when he finds out I drank alcohol.
start learning
Mój tata będzie zagniewany, kiedy dowie się, że piłam alkohol.
cross ****
start learning
rozgniewany, zagniewany British English
Your allegiance to the law is well known.
start learning
Twoja wierność względem prawa jest dobrze znana.
allegiance *
start learning
lojalność, wierność, przywiązanie
You did look gorgeous, but you look even better now.
start learning
Wyglądałaś olśniewająco, ale teraz wyglądasz jeszcze lepiej.
gorgeous *
start learning
olśniewający, zachwycający (np. o czyimś wyglądzie) informal
The capacity of the tank is 87 litres.
start learning
Pojemność zbiornika to 87 litrów.
capacity ***
start learning
pojemność, ładowność
It all happened in a split second.
start learning
To się wszystko stało w ułamku sekundy.
split second
start learning
ułamek sekundy
scheme ***** British English, program ***** American English
start learning
program, system
• The new scheme will be introduced tomorrow.
start learning
Nowy system będzie wprowadzony jutro.
• Which program of studies did you choose?
start learning
Który program studiów wybrałeś?
• Everything will change under the new scheme.
start learning
Wszystko się zmieni w nowym systemie.
scheme ***** British English, program ***** American English
start learning
program (np. emerytalny), system (np. szkoleń)
• This savings scheme is great for everyone.
start learning
Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.
• She will start receiving money from her pension scheme soon.
start learning
Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.
• He was working on the training program the whole week.
start learning
On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.
scheme **
start learning
plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić)
• He came up with a crazy scheme to get rich quickly.
start learning
Wymyślił szaloną intrygę jak szybko się wzbogacić.
• Is this your crazy scheme? It won't work.
start learning
To jest twój szalony plan? To nie zadziała.
I saw through his cunning scheme immediately.
start learning
Natychmiast przejrzałem przez jego cwaną intrygę.
cunning
start learning
chytry, przebiegły, cwany
reinforce **, reenforce **
start learning
popierać (czyjeś poglądy), wspierać (przekonania), wzmacniać (uczucia), umacniać (więzi)
• The parting reinforced our love.
start learning
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość.
orientation ** formal
start learning
orientacja, poglądy
• This is true no matter the political orientation of the state.
start learning
To jest prawdą bez względu na poglądy polityczne stanu.
beliefs ***
start learning
przekonania
• Help your child to keep an open mind about other people and their beliefs.
start learning
Pomóz swojemu dziecku być otwartym na innych ludzi i ich przekonania.
• She always stands up for her beliefs.
start learning
Ona zawsze staje w obronie swoich przekonań.
She always stands up for her beliefs.
start learning
Ona zawsze staje w obronie swoich przekonań.
beliefs ***
start learning
przekonania
He gave me an extraordinary gift.
start learning
On dał mi wyjątkowy prezent.
extraordinary **
start learning
wyjątkowy
lingerer
start learning
guzdrała, flegmatyk, ktoś kto się grzebie informal
unruly
start learning
krnąbrny, niesforny (o dziecku)
minor **
start learning
drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
• She received only minor injuries in the accident.
start learning
Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.
• He suggested two minor changes and approved the rest.
start learning
On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.
• It was a minor incident, without any consequences.
start learning
To był drobny incydent, bez żadnych konsekwencji.
She received only minor injuries in the accident.
start learning
Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.
minor **
start learning
drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
He suggested two minor changes and approved the rest.
start learning
On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.
minor **
start learning
drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
cast **, plaster cast **
start learning
gips (unieruchamiający złamaną kończynę)
• Is her leg in a cast?
start learning
Czy ona ma nogę w gipsie?
• Remember you have a cast on your leg, and you're full of painkillers.
start learning
Pamiętaj, że masz nogę w gipsie i jesteś pełen środków przeciwbólowych.
Is her leg in a cast?
start learning
Czy ona ma nogę w gipsie?
cast **, plaster cast
start learning
gips (unieruchamiający złamaną kończynę)
stitch
start learning
ścieg
• For this pattern you'll need to use a different stitch.
start learning
Do tego wzoru należy użyć innego ściegu.
For this pattern you'll need to use a different stitch.
start learning
Do tego wzoru należy użyć innego ściegu.
stitch *
start learning
ścieg
stitch
start learning
szew
• He had to have 7 stitches.
start learning
Musiano mu założyć 7 szwów.
He had to have 7 stitches.
start learning
Musiano mu założyć 7 szwów.
stitch *
start learning
szew
ailment
start learning
choroba, dolegliwość, niedomaganie
• I have concocted remedies for almost every known ailment.
start learning
Przygotowałem lekarstwa na prawie każdą znaną dolegliwość.
condition *****
start learning
niedomaganie, dolegliwość, choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc)
• He's suffering from a heart condition.
start learning
On cierpi na chorobę serca.
• He died from a rare condition.
start learning
On zmarł na skutek rzadkiej choroby.
• I don't suffer from any conditions, I'm quite healthy.
start learning
Nie cierpię na żadne choroby, jestem całkiem zdrowy.
over-the-counter, OTC
start learning
bez recepty
alleviate *
start learning
złagodzić, łagodzić, ulżyć
scheduled maintenance
start learning
obsługa planowa
search engine, web search engine
start learning
wyszukiwarka internetowa
periodically *
start learning
okresowo
• Airplane parts are checked for that periodically.
start learning
Części samolotów są okresowo sprawdzane pod tym kątem.
Airplane parts are checked for that periodically.
start learning
Części samolotów są okresowo sprawdzane pod tym kątem.
periodically *
start learning
okresowo
scheduled *
start learning
zaplanowany, wyznaczony
schedule, ***
start learning
harmonogram, terminarz
• Let me check my schedule first.
start learning
Pozwól że najpierw sprawdzę mój harmonogram.
• Weekly meetings are listed on the schedule.
start learning
Cotygodniowe spotkania są wypisane w harmonogramie.
• Everything is right on schedule.
start learning
Wszystko jest zgodne z harmonogramem.
We are not aware how widespread the problem is.
start learning
Nie zdajemy sobie sprawy jak rozległy jest ten problem.
widespread **, wide-spread
start learning
rozległy, o szerokim zasięgu
shirk something, shirk doing something, shirk from something, shirk from doing something
start learning
bumelować, wykręcać się, wymigiwać się (od czegoś), uchylać się (przed czymś)
in a huff
start learning
naburmuszony, nabzdyczony informal
All scrubs in our garden withered.
start learning
Wszystkie krzaki w naszym ogrodzie uschły.
scrub *
start learning
krzak, niewyrośnięte drzewko
I disagree with this decision, so I will write an appeal.
start learning
Nie zgadzam się z tą decyzją, więc napiszę odwołanie.
appeal ***
start learning
odwołanie (od jakiejś decyzji)
If you have a sophisticated taste, you'll like this picture.
start learning
Jeśli masz wyrobiony gust, spodoba ci się ten obraz.
sophisticated **
start learning
wyrobiony (mający wiedzę)
become acquainted
start learning
zapoznać się, zaznajomić się
He bought this car to show off his wealth.
start learning
On kupił ten samochód, aby pochwalić się swoim bogactwem.
wealth **
start learning
bogactwo, majątek
He came up with a crazy scheme to get rich quickly.
start learning
Wymyślił szaloną intrygę jak szybko się wzbogacić.
scheme **
start learning
plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić)
I peeled four potatoes and cut them into french fries.
start learning
Obrałem cztery ziemniaki i pokroiłem je na frytki.
cut *****
start learning
kroić, ukroić (np. nożem)
Cut the vegetables before frying them.
start learning
Pokrój warzywa przed smażeniem.
cut *****
start learning
kroić, ukroić (np. nożem)
Everything will change under the new scheme.
start learning
Wszystko się zmieni w nowym systemie.
scheme ** British English, program ***** American English
start learning
program, system
My nerves are fried from riding on this emotional roller coaster!
start learning
Nerwy mi wysiadają od jazdy na tej emocjonalnej kolejce!
roller coaster, roller-coaster, rollercoaster
start learning
często zmieniająca się sytuacja
He doesn't use a comb because he's bald.
start learning
On nie używa grzebienia, bo jest łysy.
comb *
start learning
grzebień
He's aggressively defending his turf.
start learning
On agresywnie broni swojego terytorium.
turf *
start learning
terytorium, teren informal
I've got to pee.
start learning
Muszę się wysikać.
pee
start learning
siusiać, sikać, lać informal
The little boy peed his pants.
start learning
Mały chłopiec zsikał się w spodnie.
pee
start learning
siusiać, sikać, lać informal
This actor always plays evil characters.
start learning
Ten aktor zawsze gra złe postacie.
evil **
start learning
zły, nikczemny
You are making me out to be some kind of evil mother.
start learning
Przedstawiasz mnie jako jakąś złą matkę.
evil **
start learning
zły, nikczemny
He regrets his evil deeds.
start learning
On żałuje swoich złych uczynków.
evil **
start learning
zły, nikczemny
deed *
start learning
czyn (np. szlachetny, niecny), uczynek (dobry, zły), wyczyn (np. bohaterski) formal
• Without the memory of his deed, he cannot possibly feel guilty.
start learning
Bez pamięci swego czynu nie może czuć się winny.
• It would be a good deed to visit him.
start learning
Byłoby dobrym uczynkiem odwiedzić go.
It would be a good deed to visit him.
start learning
Byłoby dobrym uczynkiem odwiedzić go.
deed *
start learning
czyn (np. szlachetny, niecny), uczynek (dobry, zły), wyczyn (np. bohaterski) formal
He seems much too young to hold such a post.
start learning
On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.
position *****, post **** formal
start learning
stanowisko, posada
It's a very superficial description.
start learning
To jest bardzo pobieżny opis.
superficial *
start learning
pobieżny, powierzchowny
Why don't you both come round for a drink?
start learning
Może wpadniecie oboje na drinka?
come around *, come round British English
start learning
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
alleged **
start learning
rzekomy, przypuszczalny, domniemany
• The police found the alleged murderer.
start learning
Policja znalazła domniemanego mordercę.
supposed ****
start learning
przypuszczalny, rzekomy, domniemany
• He is the supposed murderer.
start learning
On jest domniemanym mordercą.
• We found a supposed reason of the fire.
start learning
Znaleźliśmy przypuszczalną przyczynę pożaru.
so-called ***
start learning
rzekomy
• My so-called friend turned out to be a traitor.
start learning
Mój rzekomy przyjaciel okazał się być zdrajcą.
• I wanted to see the so-called aliens with my own eyes.
start learning
Chciałem zobaczyć rzekomych obcych na własne oczy.
Brutality towards animals is inexcusable.
start learning
Okrucieństwo względem zwierząt jest niewybaczalne.
brutality *
start learning
brutalność, okrucieństwo
inexcusable
start learning
niewybaczalny
relief ***
start learning
ulga
• She breathed a sigh of relief.
start learning
Ona odetchnęła z ulgą.
release ***
start learning
ulga (od bólu), uwolnienie (uczuć), wyzwolenie (emocji)
• What a release!
start learning
Co za ulga!
• I will always remember that feeling of release.
start learning
Zawsze będę pamiętał to uczucie ulgi.
alleviation
start learning
ulga, ukojenie
I have to go off their house immediately.
start learning
Muszę natychmiast opuścić ich dom.
go off **
start learning
opuścić, wyjeżdżać
exhaustion *
start learning
zmęczenie, wyczerpanie
• I'm sorry, but you cannot dive in this state of exhaustion.
start learning
Przykro mi, ale nie może pan nurkować w takim stanie wyczerpania.
• The only thing I was left with when I finished the job was the feeling of exhaustion.
start learning
Jedyne, z czym zostałem po skończonej robocie, to uczucie zmęczenia.
This marriage will bring you wealth.
start learning
To małżeństwo przyniesie ci dobrobyt.
wealth **
start learning
dobrobyt, dostatek, obfitość
There's a wealth of restaurants in the city square.
start learning
Na rynku jest obfitość restauracji.
wealth **
start learning
dobrobyt, dostatek, obfitość
Nobody claimed the money.
start learning
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
claim *****
start learning
domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności)
Watch out, there is a sharp bend ahead of us.
start learning
Uważaj, przed nami jest ostry zakręt.
bend ***
start learning
zakręt, łuk
What a loser!
start learning
Co za ofiara losu!
loser *
start learning
ofiara losu, frajer, nieudacznik informal
The guy is such a stupid loser!
start learning
Ten gość jest głupim frajerem!
loser *
start learning
ofiara losu, frajer, nieudacznik informal
hearing ***
start learning
przesłuchanie (w sądzie)
• The preliminary hearing is on Monday.
start learning
Wstępne przesłuchanie jest w poniedziałek.
• I was very nervous during my hearing.
start learning
Byłem bardzo zestresowany podczas mojego przesłuchania.
• The suspect burst out crying during the hearing.
start learning
Podejrzany wybuchnął płaczem w trakcie przesłuchania.
• Don't interrupt the judge during the hearing.
start learning
Nie przerywaj sędziemu podczas przesłuchania.
interview ****
start learning
przesłuchanie
• I had an interview at the police station because I witnessed an accident.
start learning
Miałem przesłuchanie na policji, ponieważ byłem świadkiem wypadku.
• I was so scared during the interview by the cops.
start learning
Byłem taki przestraszony podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów.
We just spent all our money on long awaited holiday and we're broke now.
start learning
Właśnie wydaliśmy wszystkie pieniądze na długo oczekiwane wakacje i jesteśmy teraz spłukani.
broke
start learning
bez grosza, spłukany, zrujnowany informal
The parting reinforced our love.
start learning
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość.
reinforce **, reenforce
start learning
popierać (czyjeś poglądy), wspierać (przekonania), wzmacniać (uczucia), umacniać (więzi)
All her plants are withering now.
start learning
Wszystkie jej rośliny teraz usychają.
wither, wither away
start learning
usychać, więdnąć, suszyć (się)
prediction **
start learning
przepowiadanie, proroctwo, wróżba, prognoza
• I hope this prediction is not a lie.
start learning
Mam nadzieje, że ta przepowiednia nie jest kłamstwem.
• Unfortunately, that prediction is now coming true.
start learning
Niestety, ta prognoza staje się teraz prawdą.
Such an opportunity will never come up again.
start learning
Taka okazja już się nigdy nie nadarzy.
come up ****
start learning
nadarzać się, pojawiać się (np. okazja, możliwość)
The opportunity came up, so I went to Hawaii.
start learning
Nadarzyła się okazja, więc pojechałem na Hawaje.
come up ****
start learning
nadarzać się, pojawiać się (np. okazja, możliwość)
The men set the stand out.
start learning
Mężczyźni rozłożyli stragan.
set something out, set out something **, lay something out, lay out something **
start learning
rozstawić coś, rozłożyć coś
She laid out the cards on the table and began to tell me about my future.
start learning
Ona rozłożyła karty na stole i zaczęła mi mówić o mojej przyszłości.
set something out, set out something **, lay something out, lay out something **
start learning
rozstawić coś, rozłożyć coś
imply **
start learning
sugerować, dawać do zrozumienia, insynuować
• Are you implying that I did something wrong?
start learning
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
• Are you implying that I'm stupid?
start learning
Czy ty insynuujesz, że jestem głupia?
Are you implying that I did something wrong?
start learning
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
imply **
start learning
sugerować, dawać do zrozumienia, insynuować
Are you implying that I'm stupid?
start learning
Czy ty insynuujesz, że jestem głupia?
imply **
start learning
sugerować, dawać do zrozumienia, insynuować
put ***** past tense put, past participle put
start learning
sugerować
• He put I should wear more make up.
start learning
On zasugerował, że powinnam nosić więcej makijażu.
• What are you putting?
start learning
Co sugerujesz?
He put I should wear more make up.
start learning
On zasugerował, że powinnam nosić więcej makijażu.
put *****
start learning
sugerować
I have to finish writing my essay.
start learning
Muszę skończyć pisać swoje wypracowanie.
essay ***, theme *** American English old-fashioned
start learning
wypracowanie
essay ***, theme *** American English old-fashioned
start learning
wypracowanie synonim: composition
• I have to finish writing my essay.
start learning
Muszę skończyć pisać swoje wypracowanie.
• I have to write an essay to improve my final grade.
start learning
Muszę napisać wypracowanie, żeby poprawić ocenę końcową.
• What is the topic of your essay?
start learning
Jaki jest temat twojego wypracowania?
• I had to write a theme to pass the semester.
start learning
Musiałem napisać wypracowanie żeby zaliczyć semestr.
• My theme had too many words, so I got an F.
start learning
Moje wypracowanie miało za dużo słów, więc dostałem jedynkę.
I have to write an essay to improve my final grade.
start learning
Muszę napisać wypracowanie, żeby poprawić ocenę końcową.
essay ***, theme *** American English old-fashioned
start learning
wypracowanie
paper *****
start learning
referat, artykuł, publikacja (praca pisemna na jakiś temat)
• The teacher appreciated my biology paper.
start learning
Nauczyciel docenił mój referat z biologii.
• Her paper is worth publishing.
start learning
Jej artykuł jest wart opublikowania.
• You can't go to the party until your paper is done.
start learning
Nie możesz iść na imprezę dopóki twój referat nie będzie gotowy.
tenure **
start learning
stały etat wykładowcy lub nauczyciela
• I am working hard to get tenure at this university.
start learning
Pracuję ciężko, żeby dostać stały etat wykładowcy na tym uniwersytecie.
I am working hard to get tenure at this university.
start learning
Pracuję ciężko, żeby dostać stały etat wykładowcy na tym uniwersytecie.
tenure **
start learning
stały etat wykładowcy lub nauczyciela
buttress
start learning
podeprzeć, podpierać, wzmocnić, wzmacniać
renown
start learning
renoma, rozgłos, fama formal
esteem
start learning
poważać, szanować, cenić, doceniać
• I esteem your effort, but it was unnecessary.
start learning
Szanuję twój wysiłek, ale nie był on konieczny.
voracious
start learning
żarłoczny, zachłanny
voracious
start learning
zapalony, entuzjastyczny, chętny, ochoczy
obstetrics, obstet.
start learning
położnictwo
• Obstetrics is a specialty that's usually dominated by women.
start learning
Położnictwo to specjalizacja zwykle zdominowana przez kobiety.
• She takes classes in obstetrics.
start learning
Ona bierze lekcje z położnictwa.
Obstetrics is a specialty that's usually dominated by women.
start learning
Położnictwo to specjalizacja zwykle zdominowana przez kobiety.
obstetrics, obstet.
start learning
położnictwo
extension **
start learning
rozszerzenie, rozciągnięcie
• Military power was only an extension of the political will.
start learning
Władza wojskowa była tylko rozszerzeniem woli politycznej.
extension **
start learning
dobudówka, rozbudowa
• In 2008 work began on a large extension to the school. W 2008 roku rozpoczęto pracę nad rozbudową szkoły.
start learning
• W 2008 r. Rozpoczęto prace nad dużym rozszerzeniem szkoły. W 2008 roku rozpoczęto pracę nad rozbudową szkoły.
• We want to build an extension.
start learning
Chcemy wybudować dobudówkę.
effortlessly
start learning
nie zadając sobie trudu, bezproblemowo
immutable
start learning
niezmienny, stały, nieodwołalny formal
fenestration
start learning
rozmieszczenie okien
paisley
start learning
tkanina w tureckie wzory
speculum plural: specula
start learning
lustro, zwierciadło (w teleskopie) technical
inversely
start learning
odwrotnie
inversely proportional
start learning
odwrotnie proporcjonalny
alter **
start learning
zmieniać, modyfikować synonimy: change, modify
• Why would you want to alter your appearance?
start learning
Czemu chciałbyś zmienić swój wygląd?
• One of the pictures has been altered.
start learning
Jedno ze zdjęć zostało zmienione.
• He altered his lifestyle when he found out he was sick.
start learning
On zmienił styl życia kiedy dowiedział się, że był chory.
overlap, *
start learning
pokrywać się częściowo (np. pomysły)
overlap, *
start learning
nałożyć się w czasie, kolidować (np. o rozkładach zajęć)
They are a real bunch of jerks.
start learning
Oni są prawdziwą bandą palantów.
jerk **
start learning
palant, idiota, głupek, dupek informal
delightful, delightsome literary
start learning
zachwycający
• The weather was truly delightful.
start learning
Pogoda była naprawdę zachwycająca.
• The view from the attic was delightful.
start learning
Widok ze strychu był zachwycający.
delightful, delightsome literary
start learning
rozkoszny
regale
start learning
gościć, raczyć, wystawnie przyjmować (gości)
forth ***
start learning
naprzód, dalej
• We have to move forth.
start learning
Musimy poruszać się naprzód.
• Let's go forth.
start learning
Idźmy naprzód.
hold forth
start learning
perorować
He's a war veteran who served in the United States Navy.
start learning
On jest weteranem wojennym, który służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych.
veteran ***, vet * American English informal
start learning
weteran
seek **** past tense sought, past participle sought
start learning
ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal
• We try to seek for a peaceful solution.
start learning
Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.
• I think she seeks confrontation with me.
start learning
Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.
• James sought a promotion but he didn't get it.
start learning
James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.
• Do you seek glory and money?
start learning
Czy dążysz do chwały i pieniędzy?
seek out *
start learning
odszukiwać, odszukać
valedictory
start learning
pożegnalny
decline ***
start learning
spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu)
• The salesman income has rapidly declined, and he became depressed.
start learning
Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.
• People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire.
start learning
Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.
People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire.
start learning
Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.
decline ***
start learning
spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu)
swat *
start learning
pacnąć (owada), uderzyć (piłkę), palnąć (kogoś)
customize, customise British English
start learning
dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
• Our chain lets the customers customise their doughnuts.
start learning
Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.
• The car has been customized to your needs.
start learning
Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.
Our chain lets the customers customise their doughnuts.
start learning
Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.
customize, customise British English
start learning
dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
impact ****
start learning
siła uderzenia, uderzenie, zderzenie, wstrząs

You must sign in to write a comment