Wstęp do prawoznawsta - łacina

 0    43 flashcards    M1kow
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo niesprawiedliwe nie zasługuje na miano prawa
start learning
Lex iniusta es non lex
gdzie społeczeństwo, tam prawo
start learning
ubi societas ibi ius
prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa
start learning
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek
start learning
privatum est quod ad singulorum ultiliatem spectat
o ustawie, która ma być uchwalona
start learning
de lege ferenda
poznaję
start learning
cognosco
nie ma przestępstwa, jeśli nie przewiduje tego sprawa karna
start learning
nullum crimen sine lege
norma bezwględnie wiążąca
start learning
ius dispositivum
przepisy generalne
start learning
leges generales
przepisy szczególne
start learning
leges speciales
norma szczególna uchyla normę ogólną (reguła przedmiotowa)
start learning
lex specialis derogat legi generali
wyjątki nie powinny być interpretowane rozszerzająco
start learning
exceptiones non sunt extentedae
normy wyższego rzędu uchylają normy niższego rzędu (reguła hierarchiczna)
start learning
lex superior derogat legi inferiori
normy późniejsze uchylają normy wcześniejsze (reguła czasowa)
start learning
lex pasterior derogat legi anteriori
wnioskowanie z podobieństwa
start learning
argumentum a simili
zasada stosowania prawa ojczystego
start learning
lex patriae
zasada prawa miejca położenia rzeczy
start learning
lex rei sitae
zasada, że czynność prawna dokonywana jest i wywołuje skutki wynikające z prawa miejsca jej dokonania
start learning
lex loci actus (contractus)
prawo nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit
okres spoczynku prawa
start learning
Vacatio legis
zachowania, które polegają na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z treścią normy bezwględnie wiążącej
start learning
contra legem
norma bezwględnie wiążąca
start learning
ius cogens
obwieścić, objawić
start learning
promulgo
nieznajomość prawa szkodzi
start learning
Ignorantia iuris nocet
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
start learning
Ignorantia legis non excusat
koniec
start learning
koniec in Latin
finis
źródła poznania prawa
start learning
Fontes iuris cognoscendi
prawo powszechnie obowiązujące
start learning
erga omnes
uprawnienia i obowiązki między stronami umowy
start learning
contractus fecit ius inter partes
zasada, reguła rozstrzygnięcia (w prawie precedensowym)
start learning
ratio decidendi
okoliczności nieistotne dla późniejszych spraw
start learning
obiter dicta
naśladuj poprzednią decyzję i nie podważaj tego co ustalone
start learning
stare decisis
w wąskim znaczeniu
start learning
sensu stricto
co najmniej połowa ustawowej liczby posłów
start learning
quorum
domniemanie
start learning
praesumptio
domniemanie prawne
start learning
praesumptio iuris
domniemanie faktyczne
start learning
praestumptio facti
domniemanie prawne wzruszalne
start learning
praesumptio iuris tantum
domniemanie niewinności
start learning
praesumptio boni viri
nie dokonuje się wykładni tego, co jasne
start learning
clara non sunt interpretanda
wykładania kończy się, gdy osiągamy jasność
start learning
interpretatio cessat in claris
nie należy interpretować przepisów w sposób prowadzący do ich sprzeczności z innymi przepisami
start learning
argumentum a coherentia
przepisy prawne należy interpretować biorąc pod uwagę ich miejsce w systematyce aktu normatywnego
start learning
argumentum a rubrica

You must sign in to write a comment