W banku - 在银行

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chciałbym przelać trochę pieniędzy na to konto.
start learning
我想转账到这个账户。
Wǒ xiǎng zhuǎnzhàng dào zhège zhànghù.
Zgubiłem książeczkę czekową, muszę poprosić o nową.
start learning
我丢了我的支票本,我需要去问一个新的。
Wǒ diūle wǒ de zhīpiào běn, wǒ xūyào qù wèn yīgè xīn de.
Czy mogę zamówić nową książeczkę czekową?
start learning
您能给我一本新的支票簿吗?
Nín néng gěi wǒ yī běn xīn de zhīpiào bù ma?
Muszę iść do bankomatu.
start learning
我得去取款机。
Wǒ dé qù qǔkuǎn jī.
Chciałbym otworzyć konto.
start learning
我想要开个账户。
Wǒ xiǎng yào kāi gè zhànghù.
Chciałbym wypłacić dużą sumę.
start learning
我想提取一大笔资金。
Wǒ xiǎng tíqǔ yī dà bǐ zījīn.
Czy mógłbym prosić o drobniejsze banknoty?
start learning
您能给我一些小钞票吗?
Nín néng gěi wǒ yīxiē xiǎo chāopiào ma?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Rozmówki polsko-chińskie"
(total 514 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment