trudne polskie słowa

4.6  4    102 flashcards    kejt
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
eremita
start learning
pustelnik
kompulsywny
start learning
wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu
badanie prenatalne
start learning
badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego
eponim
start learning
słowo utworzone od nazwy własnej
arbitraż
start learning
metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście
poligynia
start learning
związek jednego mężczyzny z wieloma kobitami
poliandria
start learning
związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami
konformizm
start learning
podporządkowanie swojego zachowania do norm, zasad, zachowań obowiązujących w danej grupie społecznej
oportunizm
start learning
rezygnacja z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe
dewiacja
start learning
odchylenie od przyjętych norm lub wartości zachowania; może być zarówno negatywne jak i pozytywne(nadgorliwość)
anomia
start learning
załamanie się ładu społecznego
historiozofia
start learning
nauka o sensie biegu dziejów; filozofia historii
szowinizm
start learning
na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę
powinowactwo
start learning
stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną
dysydent
start learning
- innowierca - opozycjonista
nomenklatura partyjna
start learning
najogólniej oznacza pracowników aparatu partyjnego oraz mianowanych przez władze partyjne urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji społecznych i administracji przemysłowej.
swołocz
start learning
hołota
harpagon
start learning
skąpiec
somnambulizm
start learning
lunatykowanie
pretensjonalny
start learning
nienaturalny
partykularny
start learning
odnoszący się, należący do pewnej części kraju; prowincjonalny, miejscowy
melanż
start learning
mieszanina
heroina
start learning
główna bohaterka dramatu
fircyk
start learning
lekkoduch
farys
start learning
śmiałek
felerysta
start learning
kolekcjoner orderów
dyscyplina
start learning
krótki bat z rzemieniami
apoteoza
start learning
-gloryfikacja kogoś lub czegoś; -patetyczny utwór pochwalny
hummus
start learning
libańska potrawa z ciecierzycy
monizm
start learning
filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną: materialną, duchową lub materialno-duchową
spirytualizm
start learning
jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe (dusze); przeciwieństwo materializmu
tantra
start learning
w hinduizmie i dźinizmie; pogląd, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu
sanskryt
start learning
język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii
dżinizm
start learning
nonteistyczny system filozoficzny i religijny który powstał w Indiach
taoizm
start learning
tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny
manicheizm
start learning
-system religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Był syntezą wielu religii: staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. -Dwa podstawowe elementy systemu filozoficzno-religijnego manicheizmu to dualizm i podkreślanie poznania w procesie wyzwalania się spod wpływu zła
parentela
start learning
pokrewieństwo; powinowactwo
eskapizm
start learning
(ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów.
retroseksualizm
start learning
styl życia, zjawisko społeczne rozwijające się w opozycji do metroseksualizmu, polegające na podkreślaniu tradycyjnych przypisanych danej płci cech, sposobu ubioru i zachowania.
coming out
start learning
proces samodzielnego ujawniania własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (posiadanej przez mniejszość w społeczeństwie) przed innymi ludźmi (np. rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy współpracownikami). Proces ten zawiera w sobie fakt uświadomienia sobie własnej, odmiennej od heteroseksualnej, orientacji seksualnej oraz naukę samoakceptacji jako geja, lesbijki lub osoby biseksualnej
autowaloryzacja
start learning
dążenie do obrony, podtrzymania lub podniesienia samooceny.
BIRG
start learning
(pławienie się w cudzej chwale, ang. Bask in Reflected Glory) mechanizm psychiczny polegający na podnoszeniu swojej samooceny poprzez identyfikację z grupą. Przykładem może być noszenie koszulek uniwersytetów przez studentów czy szalików zwycięskich drużyn przez kibiców
dekompensacja nerwicowa
start learning
załamanie się adaptacyjnych mechanizmów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, przy czym w jej ocenie prawdopodobieństwo poradzenia sobie z nimi jest dość nikłe
demagogia
start learning
wpływanie na opinię publiczną poprzez działanie obliczone na łatwy efekt, poklask
dyskursywny
start learning
rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją; nieintuicyjny.
weda
start learning
Wedy, Weda (dewanagari वेद, "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego językowego praprzodka indosłowiańskiego[1]) – to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Objętoscią Wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie
wedyzm
start learning
najstarsza względnie poznana religia Indii, henoteistyczna
henoteizm
start learning
forma politeizmu. W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności.
hipostaza
start learning
W filozofii Plotyna jest to byt wyemanowany z Absolutu. Filozofia chrześcijańska przejęła ten termin, oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiot.
braminizm
start learning
fazę rozwoju religii indyjskiej między wedyzmem a hinduizmem
antropomorfizm
start learning
w religioznawstwie i etnologii przypisywanie ludzkich cech istotom, którym one z natury nie przynależą: zwierzętom i tworom przyrody nieożywionej, a zwłaszcza bóstwom; w tym ostatnim przypadku rozróżnia się antropomorfizm fizyczny (obdarzanie bóstwa nadnaturalną urodą, siłą, sprawnością itp.) i psychiczny (tzw. antropopatyzm - obraz "osobowości" bóstwa budowany za pomocą pojęć czerpanych z psychologii człowieka)
soteriologia
start learning
wiara w zbawczą rolę bóstwa
fideizm
start learning
to pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie rozumowe, a jedynym źródłem wiedzy w kwestiach wiary i etyki może być jedynie stała tradycja ludzkości oparta ostatecznie na pierwotnym Bożym Objawieniu. Jest to więc antyracjonalizm i irracjonalizm, bo przyjmuje się istnienie prawd niedostępnych poznaniu rozumowemu.
egzegaza
start learning
badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (opowiadających o żywotach świętych)
chasydyzm
start learning
żydowski ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu.
cadyk
start learning
charyzmatyczny przywódca odłamu judaizmu - chasydyzmu. Stanowił dla wspólnoty wzór pobożności, pokory i sprawiedliwości.
sintoizm
start learning
nazwa pochodzi od chińskiego terminu „sien tao”, czyli droga bogów. Szintoizm uważany jest często raczej za kulturalną tradycję, w której wyznawcy czczą kami, czyli duchy czy też bóstwa obecne w każdym aspekcie natury. Sławią oni świętość całego wszechświata, między innymi gór, rzek, kamieni czy też naturalnych zjawisk. Jest to nie tylko wiara w kami, ale także zbiór postaw, idei i przekonań, a także sposobów zachowania, które ukształtowały japońską kulturę.
ekumena
start learning
obszar stale zamieszkany przez człowieka
ruch ekumeniczny
start learning
ruch głoszący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami religijnymi
antynomia
start learning
logiczna sprzeczność, paradoks
luminarz
start learning
człowiek wybitny
wykusz
start learning
forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu (architektura islamu) stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej pierwszego piętra na wysokości jednej lub kilku kondygnacji.
kacet
start learning
pot. hitlerowski obóz koncentracyjny
cezura
start learning
moment przełomowy w czyimś życiu, w dziejach ludzkości, narodu, w historii kultury itp., wyraźnie wyznaczający koniec jednej epoki i początek kolejnej
empora
start learning
galeria, trybuna lub balkon, otwarte do wnętrza budowli, wsparte na kolumnach, filarach, bądź wspornikach.
pensum
start learning
określona liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk. do opanowania w określonym czasie.
sztylpy
start learning
ochraniacze do jazdy konnej. Używa się ich zamiast wysokich butów, na przykład oficerek. Zakładane są na spodnie i na buty. Pod podeszwą buta przechodzi zapinany pasek lub gumka.
konfabulacja
start learning
opowiadanie o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, często zapełniając tym sposobem lukę w swojej pamięci.
konwersja
start learning
nawrócenie
kwarta
start learning
litr
pinta
start learning
pół litra
sikhizm
start learning
religia łącząca islam i hinduizm. Z islamu pochodzi nieposiadający żadnego wizerunku ani wcieleń Bóg, który jednak posiada „miliony imion”. Z hinduizmu pochodzą praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację prowadzącą do oświecenia, wiara w reinkarnację i wreszcie wiele innych, zewnętrznych przejawów kultu.
embargo
start learning
zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. Embargo jest instrumentem prawa administracyjnego. Nakładane przez rząd lub międzynarodowe organizacje, traktowane jako szczególny środek odwetowy.
aseptyczny
start learning
wyjałowiony, odkażony
apopleksja
start learning
udar mózgu
soma
start learning
ciało, jako fizyczny wymiar człowieka które jest przedmiotem nauk i badań medycyny konwencjonalnej; panaceum
hipnopedia
start learning
uczenie się w czasie snu, oparte na założeniu, że we wczesnej fazie snu materiał werbalny jest równie dobrze zapamiętywany jak w czasie jawy.
unisono
start learning
jednogłośny
uzus
start learning
utarty zwyczaj, praktyka
surogat
start learning
substytut
tanatologia
start learning
to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania i, jeśli to możliwe, sposobów wpływania na niego. Wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej.
neurastenia
start learning
najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych
zespół Aspergera
start learning
autyzm
silos
start learning
budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich. Silos może tworzyć jedna lub wiele komór (silos jednokomorowy lub wielokomorowy).
stupor
start learning
osłupienie
repulsywny
start learning
wzbudzający wtręt, niechęć
egalitaryzm
start learning
równość praw i obowiązków
eteryczny
start learning
duchowy, metafizyczny, niematerialny
inklinacja
start learning
skłonność, upodobanie, sympatia do kogoś/czegoś
praca na akord
start learning
w zależności od konkretnie wykonanej pracy, np. ilości wyprodukowanych sztuk lub ilości wykonanych czynności (np. liczby posprzątanych pokoi w przypadku pracowników hoteli)
deratyzacja
start learning
zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.
krezus
start learning
bogacz, milioner
animizm
start learning
(łac. anima - dusza) to cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom
imam
start learning
-władca kraju -muzułmański przywódca religijny
bałwochwalstwo
start learning
grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.
bigoteria
start learning
dewocja
rekurencja
start learning
zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
filozofia wieczysta
start learning
szczyt mądrości, do którego w mniejszym lub większym stopniu zmierzają wszystkie inne nurty filozoficzne
inercja
start learning
marazm, bezwładność, bierność
endemia
start learning
Endemia, występowanie przypadków tej samej choroby zakaźnej (np. ospy, cholery, dżumy) lub niezakaźnej (np. wola endemicznego, awitaminozy), na określonym terenie, utrzymujące się nawet przez wiele lat na tym samym poziomie.
kontestacja
start learning
sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie; przeciwieństwo konformizmu
pod auspicjami
start learning
pod przewodnictwem

Trudne słowa w Fiszkotece

Język polski jest językiem bogatym i pięknym, pełnym różnych, nietuzinkowych wyrazów. Jest on uznawany za jeden z najtrudniejszych języków świata, nawet Polacy często nie znają większości słów. Teraz na stronieFiszkoteki masz możliwość sprawdzić swoją wiedzę i poznać trudne polskie słowa oraz wartościowe i mądre słowa, używane przez osoby wykształcone.

Trudne słówka to nie problem!

Metoda fiszek pozwala na szybką i łatwą naukę. Jeżeli tego właśnie potrzebujesz, to nie zwlekaj dłużej. Lekcja trudne słowa polskie jest całkowicie darmowa, więc niczym nie ryzykujesz! Dodatkowo możesz skorzystać z innych bezpłatnych lekcji na naszej stronie, które traktują o języku polskim, na przykład: Przysłowia Polskie, związki frazeologiczne czy środki stylistyczne. Poza tym możesz samodzielnie tworzyć takie lekcje, a później dzielić się z innymi swoimi fiszkami. Spróbuj, to bardzo fajna opcja, jeżeli musisz szybko nauczyć się czegoś przed egzaminem!

Odkryj polskie słowa na nowo

Trudne wyrazy, które czekają na Ciebie w lekcji, mogą przydać się w każdej sytuacji: od rozmowy kwalifikacyjnej, po egzamin maturalny ustny czy pisemny. Poza tym po prostu warto je znać, dla samego siebie, na pewno każda osoba, z którą będziesz w przyszłości prowadzić konwersację, wyrazi podziw dla Twojej elokwencji.

Comments:

urszkam wrote: 2013-09-19 01:18:44
Zespół Aspergera i autyzm to są dwie różne jednostki chorobowe!!!

You must sign in to write a comment