Target FCE III

 0    328 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zmagać się z problemem
start learning
struggle with a problem
wymęczyć kogoś, zamęczyć kogoś
start learning
tire s.b. out
odkryj tajemnicę szczęścia
start learning
uncover the secret of happiness
osiągnąć sukces
start learning
achieve success
przynieść komuś przyjemność
start learning
bring s.b. enjoyment
urażać/obrażać kogoś
start learning
give/cause offence
wyrażaj szczęście / nasze emocje
start learning
express happiness / our emotions
mieć pasję do czegoś
start learning
have a passion for s.t.
mieć swobodę robienia czegoś
start learning
have the freedom to do s.t.
urazić czyjąś dumę
start learning
hurt s.b.'s pride
komunikacja niewerbalna
start learning
non-verbal communication
okaż wdzięczność za coś
start learning
show gratitude for s.t.
rozumieć wyrażenia i gesty
start learning
understand expressions and gestures
oglądać coś dla rozrywki
start learning
watch s.t. for entertainment
Śmiech
start learning
Laughter
być komikiem /wybuchać śmiechem
start learning
be a comedian /burst out laughing
nie mogę przestać się śmiać
start learning
can't stop laughing
dopingować kogoś /wyrazić radość
start learning
cheer s.b. up /express joy
zrozumieć żart, załapać żart
start learning
get a joke
śmiej się z żartu/ śmiej się na głos
start learning
laugh at a joke/ laugh out loud
wyśmiewać kogoś
start learning
make fun of s.b.
rozśmieszyć kogoś
start learning
make s.b. laugh
robić kogoś w konia, nabierać kogoś
start learning
pull s.b.'s leg
brać kogoś na poważnie
start learning
take s.b. / s.t. too seriously
powiedzieć żart
start learning
tell a joke
dowcipny dialog
start learning
witty dialogue
Sukces i porażka
start learning
Success and failure
osiągnąć swoje cele / ambicje
start learning
achieve one's goals / ambitions
wierzyć w kogoś
start learning
believe in s.b.
pobić rekord
start learning
break a record
dołożyć starań/postarać się
start learning
do one's best
wątpić w siebie
start learning
doubt oneself
nie zdać egzaminów
start learning
fail one's exams
uzyskać przewagę nad kimś/być lepszym
start learning
get the better of s.b.
przestań próbować
start learning
give up trying
poprawić swoją wydajność
start learning
improve your performance
niech ktoś wygrywa
start learning
let s.b. / s.t. win
stracić zaufanie
start learning
lose confidence
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
przetrwać coś (trudny okres)
start learning
make it through
naturalna zdolność
start learning
natural ability
wyznacz realistyczne / dzienne cele
start learning
set realistic /daily goals
zniszczyć nadzieje
start learning
shatter s.b.'s hopes
Niebo bez granic
start learning
the sky's the limit
wyróżniać się z tłumu
start learning
stand out from the crowd
podejmować działania
start learning
take action
zamień marzenia w rzeczywistość
start learning
turn dreams into reality
Sport
start learning
Sport
sport amatorski / zawodowy
start learning
amateur / professional sport
zakazać sportu
start learning
ban a sport
być usuniętym z gry
start learning
be sent off
sport konkurencyjne
start learning
competitive sports
czuć się wykończonym
start learning
feel exhausted
przyznać komuś nagrodę
start learning
give s.b. an award
mieć bardzo konkurencyjne podejście
start learning
have a very competitive attitude
sport indywidualny / drużynowy
start learning
individual / team sports
zastraszyć przeciwników
start learning
intimidate opponents
zawiedź fanów
start learning
let the fans down
zarabiać na sporcie
start learning
make money from sport
na boisku
start learning
on the pitch
zrazić kogoś do sportu
start learning
put s.b. off a sport
strzeli bramkę
start learning
score a goal
krzyczeć na sędziów
start learning
shout at referees
podjęcia sportu
start learning
take up a sport
trenować
start learning
train hard
podciąć komuś nogi
start learning
trip s.b. up
wygrać mecz / konkurs / wyścig / konkurs / tytuł
start learning
win a match / contest / race / competition / title
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
start learning
work out
Idiomy ciała
start learning
Body idioms
tkwić w czymś po uszy
start learning
be up to one's eyes in s.t.
zmienić zdanie
start learning
change s.b.'s mind
działać komuś na nerwy, wkurzać kogoś
start learning
get on s.b.'s nerves
zrzucić kamień z serca, ulżyć.
start learning
get s.t. off one's chest
pomóc komuś w czymś
start learning
give s.b. a hand
mieć dobrą głowę do czegoś
start learning
have a good head for s.t.
bardzo czegoś chcieć, pragnąć
start learning
have one's heart set on s.t.
miej oko na coś
start learning
keep an eye on s.t. / s.b.
słono zapłacić
start learning
pay an arm and a leg
popełnić gafę słowną
start learning
put one's foot in it
powiedzieć komuś coś w twarz
start learning
say s.t. to s.b.'s face
nie czułem tego/nie byłem zainteresowany
start learning
s.b.'s heart wasn't in it
rozumieć się nawzajem
start learning
see eye to eye
weź sobie do serca komentarze kogoś
start learning
take s.b.'s comments to heart
mówić o kimś za plecami kogoś
start learning
talk about s.b. behind s.b.'s back
Film, fikcja i telewizja
start learning
Film, fiction and TV
film akcji
start learning
action movie
film animowany
start learning
animated film
rezerwuj bilety do kina
start learning
book cinema tickets
koncentrować się na
start learning
centre on
wychodzi w miękkiej / twardej oprawie
start learning
come out in paperback / hardback
skomplikowana fabuła
start learning
complex storyline
Program publicystyczny
start learning
current affairs programme
Autor widmo
start learning
ghost-writer
dać świetne przedstawienie
start learning
give a brilliant performance
dramat historyczny
start learning
historical drama
pomysł na fabułę
start learning
idea for a plot
melodramatyczna / skomplikowana / nużąca fabuła
start learning
melodramatic / complicated / tedious plot
otwarcie sceny
start learning
opening scene
zaplanować powieść
start learning
plan a novel
prestiżowa nagroda
start learning
prestigious award
słuchowisko radiowe
start learning
radio drama
słuchacz radia
start learning
radio listener
alert wiadomości radiowych
start learning
radio news alert
czytać napisy
start learning
read subtitles
otrzymywać pozytywne recenzje
start learning
receive positive reviews
badać książkę
start learning
research a book
zwróć książkę do biblioteki
start learning
return a book to the library
film science fiction
start learning
science fiction film
sympatyzować z kimś
start learning
sympathise with s.b.
opowieść od serca
start learning
a tale of the heart
oglądać zwiastun
start learning
watch a trailer
słaba charakterystyka
start learning
weak characterisation
dostać Oscara
start learning
win an Oscar
pisać dla szerokiego grona odbiorców
start learning
write for a wide audience
Akcja i atmosfera
start learning
Action and atmosphere
niezwykle podobny do życia
start learning
extraordinarily life-like
brak serca
start learning
lack a heart
nic nie było bliskie satysfakcji
start learning
nothing came near it for satisfaction
zrujnować napięcie
start learning
ruin the suspense
usytuowany w odległej przyszłości
start learning
set in the distant future
akrobata
start learning
stunt artist
całkowicie ekscytujące
start learning
utterly thrilling
wizualnie oszałamiający
start learning
visually stunning
Myśl
start learning
Thought
być przekonanym
start learning
be convinced
rozważ wybór
start learning
consider choosing
oko do szczegółów
start learning
an eye for detail
dobra pamięć
start learning
a good memory
Sądzę
start learning
I reckon
Myślę, że to się spodoba
start learning
I think it'll appeal to
Nie spodziewałem się, że będę się cieszyć
start learning
I wasn't expecting to enjoy
Zastanawiam się, czy
start learning
I wonder whether
powiedziałbym raczej,że
start learning
I would guess
Mam takie przeczucie
start learning
I've got a feeling that
logiczny umysł
start learning
a logical mind
refleksji na temat
start learning
reflect on
myśleć o
start learning
think about
zastanawiam się, co się stanie
start learning
wonder what will happen
Sztuka i kultura
start learning
Art and culture
streszczenie w doskonałym stylu
start learning
abstract in style
malarstwo abstrakcyjne
start learning
abstract painting
doceniać sztukę
start learning
appreciate art
podejście do stylu i koloru
start learning
approach to style and colour
uczestniczyć w pokazie sztuki
start learning
attend an art show
uwierzytelnić obraz
start learning
authenticate a painting
oparty na prawdziwej historii
start learning
based on a true story
być fanem
start learning
be a fan
być zniechęcającym/budzić odrazę
start learning
be a turn-off
być pod wrażeniem sztuki kogoś
start learning
be impressed by s.b.'s art
zainspirować się kimś / św
start learning
be inspired by s.b. / s.t.
lekka przesada
start learning
a bit over the top
wyzwanie / oczarować publiczność
start learning
challenge / charm the audience
teatr klasyczny
start learning
classical theatre
artysta komiksowy
start learning
comic book artist
współczesni dramaturgowie
start learning
contemporary dramatists
wystawiać obraz
start learning
exhibit a painting
odkrywać nowe formy sztuki
start learning
explore new art forms
sława była gorzko-słodka
start learning
fame has been bittersweet
idź do galerii
start learning
go to a gallery
wyrastać ze św
start learning
grow out of s.t.
mieć wielki wpływ na kogoś
start learning
have a great influence on s.b.
mają rzeczywistą wartość
start learning
have intrinsic value
imponujący posąg
start learning
imposing statue
nadać powiew tajemnicy
start learning
lend an air of mystery
Głównym wystawa
start learning
major exhibition
świetnie wykorzystaj
start learning
make great use of
zarabiać na życie jako artysta / twórca instrumentów
start learning
make a living as an artist / instrument maker
psotne poczucie humoru
start learning
mischievous sense of humour
wzruszający wiersz
start learning
moving poem
oryginał
start learning
an original
malować w stylu
start learning
paint in the style of
omijać kogoś
start learning
pass s.b. by
preferencja dla kontrowersyjnych tematów
start learning
preference for controversial topics
dotyczy współczesnego życia
start learning
relevant to modern life
wyprzedane z biletów wydarzenie
start learning
sell-out event
zacząć pracować jako
start learning
set oneself up as a painter
odróżnić kogoś od innych artystów
start learning
set s.b. apart from other artists
artysta prowokujący do myślenia
start learning
thought-provoking artist
odwiedzić galerię sztuki
start learning
visit an art gallery
Zmysły
start learning
The senses
kwaśny żółty
start learning
acid yellow
jasne farby w sprayu
start learning
bright spray paints
zimno jak śnieg
start learning
cold like snow
bezbarwne ulice miasta
start learning
colourless city streets
wilgotna farba
start learning
damp paint
ogłuszający hałas
start learning
deafening noise
doświadczać widoków i wrażeń
start learning
experience sights and sensations
czuć się gładko
start learning
feel smooth
mieć silny wpływ na kogoś
start learning
have a strong effect on s.b.
wygląda jak mieniąca się woda
start learning
look like shimmering water
paleta monochromatyczna
start learning
monochrome palette
odtworzyć zabytki i zapachy czegoś
start learning
recreate the sights and smells of s.t.
szorstka skóra
start learning
rough skin
okrągła buźka
start learning
round smiley face
psychologia zmysłów
start learning
sense psychology
obszary czuciowe w mózgu
start learning
sensory areas in the brain
ostre kontury
start learning
sharp outlines
gładki, przezroczysty plastik
start learning
smooth, clear plastic
brzmi niezwykle melodyjnie
start learning
sound extremely melodic
brzmi jak ktoś krzywdzi kota
start learning
sound like s.b. is hurting a cat
śmierdzące opary oleju
start learning
stinking oil fumes
smakuje jak kurczak
start learning
taste like chicken
szeptały plotki
start learning
whispered rumours
muzyka
start learning
Music
z tyłu
start learning
at the back
uczęszczać na festiwal
start learning
attend a festival
być fanem
start learning
be a fan of
zarezerwować z wyprzedzeniem / wcześniej
start learning
book in advance
przeróbka
start learning
cover version
pobierać utwory z Internetu
start learning
download tracks from the internet
album debiutowy
start learning
debut album
iść na koncert / festiwal muzyczny
start learning
go to a concert / music festival
idź prosto na górę list przebojów
start learning
go straight to the top of the charts
heavy metal
start learning
heavy metal
brak emocji
start learning
lacking in emotion
słuchać muzyki na żywo / nagranej
start learning
listen to live / recorded music
słuchaj muzyki dla zabawy
start learning
listen to music for fun
sprostać sukcesowi
start learning
live up to the success
blisko sceny
start learning
near the stage
w trasie
start learning
on tour
zagraj koncert/ zagraj na żywo
start learning
play a gig /play live
grać na instrumencie muzycznym
start learning
play a musical instrument
śpiewać w rytmie
start learning
sing in tune
zostań na stronie festiwalu
start learning
stay at the festival site
muzyka przewodnia
start learning
theme tune
Po prostu praca
start learning
Just the job Work
przyjąć ofertę pracy / stanowiska
start learning
accept an offer of work / a position
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
poprosić o wyższą pensję
start learning
ask for a bigger salary
bądź dobrym doświadczeniem
start learning
be good experience
odpowiedzialna za
start learning
be in charge of
być zwolnionym
start learning
be made redundant
zaoferować pracę
start learning
be offered work
dostać awans
start learning
be promoted
jest odpowiedzialny za
start learning
be responsible for
być zwolniony
start learning
be sacked
rozpocząć nową karierę
start learning
begin a new career
budować kontakty z klientami
start learning
build up client contacts
wybierz zawód / karierę
start learning
choose a profession / career
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
radzić sobie z trudnymi ludźmi
start learning
deal with difficult people
zarabiać mniej / więcej pieniędzy
start learning
earn less / more money
doskonałe umiejętności komunikacyjne
start learning
excellent communication skills
czuję się doceniony w pracy
start learning
feel appreciated at work
zwolnić kogoś
start learning
fire s.b.
skoncentrowany na zarabianiu pieniędzy
start learning
focused on making money
prowadzić prosperującą firmę
start learning
get a business up and running
dostać awans
start learning
get a promotion
porozmawiaj z szefem
start learning
get on with the boss
satysfakcję z
start learning
get satisfaction from
zestresowany
start learning
get stressed
złożyć wypowiedzenie z pracy
start learning
give / hand in one's notice
dobre perspektywy awansu
start learning
good promotion prospects
mieć dobre / złe relacje z pracodawcą
start learning
have a good / bad relationship with an employer
ogromny spadek dochodów
start learning
huge drop in income
poprawić perspektywy kariery kogoś
start learning
improve s.b.'s career prospects
nieefektywny pracownik
start learning
inefficient worker
brak ambicji
start learning
lack ambition
stracić pracę
start learning
lose a job
zrobić karierę
start learning
make a career
pracować 8 godzin
start learning
nine-to-five position
rzucić pracę
start learning
quit a job
możliwości badawcze
start learning
research opportunities
rutynowy charakter pracy
start learning
routine nature of the job
wyruszyć wcześnie na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
set off early for an interview
założyć firmę
start learning
start a company
praca tymczasowa
start learning
temporary job
doładować przychód kogoś
start learning
top up s.b.'s income
niekonwencjonalna kariera
start learning
unconventional career
dobrze wykwalifikowany do pracy
start learning
well-qualified for the job
długie godziny pracy
start learning
work long hours
Praca w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
Praca w niepełnym wymiarze czasu
start learning
work part-time
Kryminał
start learning
Crime
oskarżony o zabójstwo / porwanie
start learning
accused of murder / kidnap
Działać podejrzanie
start learning
act suspiciously
rozbój
start learning
armed robbery
aresztować podejrzanego
start learning
arrest a suspect
aresztować kogoś pod zarzutem terroryzmu / podejrzenie o terroryzm
start learning
arrest s.b. on terrorism charges / suspicion of terrorism
być świadkiem na rozprawie
start learning
be a witness at a trial
zostać uniewinnionym / oskarżonym
start learning
be acquitted / prosecuted
zostać ukarany grzywną za coś
start learning
be fined for s.t.
zostać uznanym za winnego sth
start learning
be found guilty of s.t.
mieć poważne kłopoty
start learning
be in serious trouble
zostać zwolnionym z więzienia
start learning
be released from prison
łamać prawo
start learning
break the law
kara śmierci / cielesna
start learning
capital / corporal punishment
oszust
start learning
cheating villain
oskarżać kogoś o popełnienie przestępstwa
start learning
charge s.b. with committing a crime
popełnić przestępstwo / przestępstwo
start learning
commit an offence / a crime
mówić na ten sam temat
start learning
cover the same ground over and over
ustalić tożsamość kogoś
start learning
establish the identity of s.b.
wszyscy zasługują na uczciwy proces
start learning
everyone deserves a fair trial
uznać kogoś za winnego
start learning
find s.b. guilty
dać komuś karę więzienia
start learning
give s.b. a prison sentence
pościg za szybkim samochodem
start learning
high-speed car chase
międzynarodowe oszustwo
start learning
international fraud
przestępstwa na dużą skalę
start learning
large-scale crime
uczynić coś nielegalnym
start learning
make s.t. illegal
zapłacić karę
start learning
pay a fine
zabronić komuś robienia czegoś
start learning
prohibit s.b. FROM doing s.t.
szukaj dowodów
start learning
search for evidence
rozwiązać sprawę
start learning
solve a case
dostrzec wskazówkę
start learning
spot a clue
podejrzewany o terroryzm
start learning
suspected terrorism
Młody przestępca
start learning
young offender
Nauka
start learning
Learning
być geniuszem
start learning
be a genius
być rozproszonym przez innych ludzi
start learning
be distracted by other people
odświeżyć swój angielski
start learning
brush up one's English
skoncentruj się na pracy / swoich badaniach
start learning
concentrate on work / your studies
wieść się dobrze we wszystkim
start learning
do well at everything
rozpraszać
start learning
get distracted
uzyskać najwyższe oceny
start learning
get top marks
poprawić koncentrację i pamięć
start learning
improve concentration and memory
zachować spokój pod presją
start learning
keep calm under pressure
uczyć się na pamięć
start learning
learn s.t. by heart
opuścić uniwersytet z dobrymi kwalifikacjami
start learning
leave university with good qualifications
szukać nowych słów w słowniku
start learning
look up new words in a dictionary
naturalnie bystry
start learning
naturally bright
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać do egzaminów
start learning
revise for exams
wagarować, chodzić na wagary
start learning
skip classes
zacznij rewidować
start learning
start revising
zachować czujność / uważać
start learning
stay alert
ciężko się uczyć
start learning
study hard
uczyć się na własną rękę
start learning
study on your own
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam

You must sign in to write a comment