sztuka nauczania. Czynności nauczyciela 1

 0    28 flashcards    paullina.p
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
od czego zależy wartość pracy nauczyciela?
start learning
zrozumienia celów kształcenia oraz umiejętności posługiwania się nimi
Czym są cele kształcenia?
start learning
zamierzone właściwości uczniów, opisują zmianę jaką chcemy uzyskać
jakie wyróżnia się cele kształcenia ze względu na sposób formułowania?
start learning
1. cele ogólne, 2. cele operacyjne
co robią cele ogólne?
start learning
wskazują kierunek działania
co robią cele operacyjne?
start learning
stanowią opis wyników, które mają być uzyskane.
podaj przykład celu ogólnego?
start learning
kształtowanie indywidualnych uzdolnień pedagogicznych i trwałego zainteresowania nowatorstwem w pracy szkolnej.
podaj przykład celu operacyjnego?
start learning
umiejętność przygotowania i przeprowadzenia lekcji problemowej na wskazany temat z przedmiotu specjalizacji.
podej wady celów ogólnych? ... 1, wieloznaczność, nieokreśloność, 2. deklaratywność,
start learning
3. niejasny adresat (kierowane raczej do prowadzącego niż do studenta), 4. założenia idealizujące(założenie, że uczniowie mają zdolność którą można kształtować.
podaj zalety celów ogólnych?
start learning
1. bogate znaczeniowo, 2. akcentują ważne wartości społeczne, 3. perswazyjne (trudno zaprzeczać tak postawionym celom), 4. zwięzłe.
podaj wady celów operacyjnych?
start learning
1. ubogie znaczeniowo, 2. poszatkowanie przedmiotu, 3. rozłączenie poznania i motywacji, 4. praco i czasochłonne.
podaj zalety celów operacyjnych?
start learning
1. jednoznaczność, 2. wskazują sposób zademonstrowania, że cel został osiągnięty, 3. odnoszą się wprost do ucznia, 5. mobilizują ucznia i nauczyciela
Czym jest taksonomia celów?
start learning
hierarchiczna klasyfikacja celów. wyższe kategorie mieszczą w sobie niższe, a to oznacza, że realizacja celu wyższego oznacza również realizację celu niższego.
Czym jest taksonomia celów nauczania? należy do dziedziny poznawczej, najpopularniejsza jest ponadprzedmiotowa taksonomia ABC
start learning
brak związku tej terminologii z konkretnym przedmiotem umożliwia jej szerokie stosowanie, ale nie zapewnia dostatecznej precyzji dlatego tworzone są też liczne kategorie przedmiotowe.
Czym jest taksonomia celów wychowania?
start learning
należy do dziedziny motywacyjnej, istnieje tylko jedna taka taksonomia w Polsce
Czym jest operacjonalizacja celów?
start learning
zmiana - sprecyzowanie, uszczegółowienie, skonkretyzowanie - celu ogólnego na zbiór równoważnych celów operacyjnych.
jakie zmiany określają cele ogólne?
start learning
głębokie zachodzące w długim okresie czasu
jakie zmiany określają cele operacyjne?
start learning
odnoszą się do zadań krótkofalowych i praktycznych.
do jakiego poziomu powinny być precyzowane cele ogólne
start learning
operacyjnego
dlaczego nauczyciele powinni sami operacjonalizować cele?
start learning
1. bo korzystanie z gotowych celów jest trudniejsze niż w wypadku celów samodzielnie stworzonych, 2. pomaga znaleźć rozwiązanie w pełni dostosowane do warunków pracy.
czego wymaga dobra operacjonalizacja celów kształcenia?
start learning
1. dobrej znajomości wewnętrznych i zewnętrznych warunków kształcenia, 2. precyzji językowej, 3. wyobraźni, 4. przygotowania do tego typu działań.
czego brakuje często nauczycielom do dobrej operacjonalizacji celów kształcenia?
start learning
dobrego przygotowania.
Procedura operacjonalizacji celów kształcenia - wymień etapy? ... 1. zapisanie celu w postaci ogólnej, 2. intuicyjny obraz uczenia osiągającego cel,
start learning
3. luźne zapisy celów opera, 4. selekcja zapisów, 5 Klasyf zapisów i uściślenie 6. sformułowanie celów opera, 7. Sprawdzenie 8. Ewentualne powtórzenie etapów 2 - 7.
Porcedura operacjonalizacji celów kształcenia - wymień techniki pomocnicze? ... 1. wyobrażenie populacji wzorcowej - odwołanie się do doświadczeń, 2. burza mózgów,
start learning
3. Próba inscenizacji 4. wykorzystanie taksonomi celów kształcenia - kilka osób dokonuje klasyfikacji niezalażnie następnie dyskusja, 5 próba komunikacji - ułożenie luźnych zapisów w logiczny ciąg i próba prezentacji komuś z zewnątrz czy rozumie, 6. egzamin pomyślny (techniki A - F) symulacja egzaminu w wyobraźni.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów kształcenia - błąd 1?
start learning
zbytnie rozdorbnienie celu - gubi się wtedy związek między celami operacyjnymi
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 2?
start learning
preferowanie celów poznawczych
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 3?
start learning
zapominanie o celu ogólnym - nieinteligentne, mechanicystyczne stosowanie procedury zuboża cel ogólny.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 4?
start learning
zamknięcie zbioru celów operacyjnych - nalży być otwartym na możliwośc uzupełniania lub/i przeredagowania zbioru celów w toku działania.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 5?
start learning
zaniedbywanie realizacji celów operacyjnych - cele powinny być realne w przeciwnym wypadku demoralizują

You must sign in to write a comment