szkola czesc 2

 0    107 flashcards    guest1951779
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nieobecność
start learning
Absence
Obecność
start learning
Attendance
przerwa
start learning
break
uczen przesladujacy
start learning
bully
lekcja
start learning
class
Kółko zainteresowań
start learning
club
Olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
Obowiązkowy
start learning
compulsory
Program nauczania
start learning
Curriculum
Termin wykonania pracy
start learning
Deadline
Zajęcia pozalekcyjne
start learning
Extra-curricular activities
Stopień/ocena
start learning
Grade/mark
Stypendium
start learning
Scholarship
Wakacje
start learning
Holiday
Trudności w nauce
start learning
Learning difficulties
Lekcja
start learning
Lesson
Przerwa na lunch
start learning
Lunch break
Nowy uczeń
start learning
Newcomer
Nieobowiązkowy
start learning
Optional
Świadectwo szkolne
start learning
School certificate
Czesne
start learning
school fee
Wycieczka szkolna
start learning
School trip
Lektury szkolne
start learning
set books
SKS szkolny klub Sportowy
start learning
sports club
Rada Pedagogiczna
start learning
Staff meeting
Surowe zasady
start learning
Strict rules
Semestr
start learning
term
Plan lekcji
start learning
timetable
Zajęcia w niewielkiej grupie
start learning
Tutorial
Praca pisemna
start learning
written work
Uczęszczać
start learning
Attend
Współpracować
start learning
Cooperate
Paplać Trajkotać
start learning
chatter
Uczyć się
start learning
Learn
Zdawać
start learning
set
Uczęszczać na kurs
start learning
Attend a course
Uczęszczać na zajęcia
start learning
Attend classes
Uczęszcza do szkoły
start learning
I attend school
Omawiać lektury
start learning
Discuss set books
Przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
Copy homework
Robić kurs
start learning
Do a course
Robić projekt
start learning
doa project
Wykonywać zadanie
start learning
do a task
Robić ćwiczenia
start learning
Do exercise
Przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
Odrabiać pracę domową
start learning
Do the homework
Bardzo się starać
start learning
do one’s best
Dobrze sobie radzić
start learning
do well
Wydalić kogoś ze szkoły
start learning
Expel someone from school
Oddawać prace domową
start learning
hand in homework
Mieć przerwę
start learning
Have a break
Nabyć nową umiejętność
start learning
learn a new skill
Zrobić dobre wrażenie
start learning
make good impression
Zrobić prezentację
start learning
Make a presentation
Zrobić błędy
start learning
Make mistakes
Robić notatki
start learning
make notes
Robić postępy
start learning
Make progress
Uczyć się na pamięć
start learning
To learn by heart
Opuszczać lekcje
start learning
miss lesson
Brać udział w lekcji
start learning
Take part a lesson
Uważać na lekcji
start learning
Pay attention in class
Czytać mapy
start learning
Read maps
Zadawać wypracowanie
start learning
set an essay
Zadawać prace domową
start learning
set homework
Chodzić na wagary
start learning
play truancy
Rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
Solve a math problem
Uczyć się pilnie
start learning
study heart
Studiować teksty źródłowe
start learning
Study source
Sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spoznic sie
start learning
be late
scierac tablice
start learning
wipe the boards
pracowac w grupach
start learning
work in groups
pisac wypracowanie
start learning
write an essay
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
poziom nauczania
start learning
academic standard
wyniki w nauce
start learning
academic results
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
an exam
dostac sie na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin koncowy
start learning
school leaving exam
egzamin wstepny na uczelnię
start learning
university entrance exam
Ściągać na egzaminie
start learning
Cheat in an exam
Przystępować do egzaminu
start learning
Take the exam
Ile sźle sobie poradzić na egzaminie
start learning
Do badly in an exam
Dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
Do weel in an exam
Oblać egzamin
start learning
fail an exam
Dostać 56 punktów z testu
start learning
Get 56 marks in a test
Sprawdzać arkusze egzaminacyjne
start learning
mark exam papers
Sprawdzać test
start learning
mark a test
Sprawdzać pracę domową
start learning
mark homework
Zdać egzamin
start learning
Pass the exam
Przygotować się do egzaminu
start learning
Prepare for the exam
Ponownie przystępować do egzaminu
start learning
retake an exam
Powtarzać do egzaminu
start learning
Revise for the exam
Uczyć się do egzaminu
start learning
Study for an exam
Licencjat
start learning
BA Bachelot of Arts
Licencjat nauki ścisłe
start learning
Bachelor of Science
Licencjat nauki humanistyczne
start learning
Bachelor of Arts
Absolwent
start learning
Graduate
Mgr nauki humanistyczne
start learning
Mastr od Arts
Mgr nauki ścisłe
start learning
master of scince
Dr nauki humanistyczne i ścisłe
start learning
doctor of philosophy
dostac sie na uczelnie
start learning
get into university
otrzymac swiadectwo
start learning
receive a certificate
uzyskac stopien naukowy
start learning
get a degree
otrzymac dyplom
start learning
get a diploma

You must sign in to write a comment