Sprawozdania finansowe

 0    70 flashcards    przemyslawkubina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
intangible assets
start learning
wartości niematerialne i prawne
fixed assets
start learning
aktywa/ środki trwałe
tangible fixed assets
start learning
rzeczowe aktywa trwałe
long-term receivables
start learning
należności długoterminowe
long-term investment
start learning
inwestycja długoterminowa
long-term prepayments
start learning
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
current assets
start learning
aktywa bieżące/obrotowe
inventory
start learning
zapasy
short-term receivables
start learning
należności krótkoterminowe
short-term investments
start learning
inwestycje krótkoterminowe
short-term prepayments
start learning
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
total assets
start learning
aktywa razem
equity
start learning
kapitał własny
share capital
start learning
kapitał podstawowy
own shares
start learning
udziały (akcje) własne
supplementary capital
start learning
kapitał zapasowy
other reserve capitals
start learning
pozostałe kapitały rezerwowe
previous years profit (loss)
start learning
zysk (strata) z lat ubiegłych
net profit (loss)
start learning
Zysk (strata) netto
liabilities
start learning
zobowiązania firmy, pasywa
provision for liabilities
start learning
rezerwy na zobowiązania
long-term liabilities
start learning
zobowiązania długoterminowe
short-term liabilities
start learning
zobowiązania krótkoterminowe
accruals
start learning
rozliczenia międzyokresowe
total liabilities
start learning
pasywa razem
balance sheet
start learning
bilans
net revenues
start learning
przychody netto
goods
start learning
towary
cost
start learning
koszt
gross profit (loss)
start learning
zysk (strata) brutto
selling cost, selling expenses, sellex
start learning
koszty sprzedaży
profit (loss) on sales
start learning
zysk (strata) ze sprzedaży
operating revenues
start learning
przychody operacyjne
operating expenses
start learning
koszty operacyjne
operating activities
start learning
Działalność operacyjna
financial revenues
start learning
przychody finansowe
revenues
start learning
przychody
income
start learning
dochód
financial expenses
start learning
Koszty finansowe
buisness activities
start learning
działalność gospodarcza
extraordinary events
start learning
zdarzenia nadzwyczajne
gross profit (loss)
start learning
zysk (strata) brutto
income tax
start learning
podatek dochodowy
net profit (loss)
start learning
Zysk (strata) netto
cashflow
start learning
przepływy pieniężne
operating activities
start learning
Działalność operacyjna
total adjustments
start learning
korekty razem
investment activities
start learning
działalność inwestycyjna
inflows
start learning
wpływy
outflows
start learning
wydatki, wypływy
cash balance
start learning
środki pieniężne
amortization
start learning
amortyzacja
interest
start learning
odsetki
profit
start learning
zysk
receivables
start learning
należności
loan
start learning
pożyczka
fixed assets
start learning
aktywa/ środki trwałe
goodwill
start learning
wartość firmy
advance
start learning
zaliczka
land
start learning
grunty
premises
start learning
lokal, siedziba
equipment
start learning
wyposażenie
vehicle
start learning
pojazd
real property
start learning
nieruchomość
securities
start learning
papiery wartościowe
net operating capital
start learning
kapitał obrotowy netto
working capital
start learning
kapitał obrotowy
accounts receivable
start learning
należności
accounts payable
start learning
zobowiązania, płatności
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat

You must sign in to write a comment