Słówka z 4 modułów książki nr 3

 0    209 flashcards    magdaprzybylska0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyciągać
Biznes chce przyciągnąć dużo klientów.
start learning
attract
Buisnesses want to attract plenty of customers.
strategia
Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
start learning
strategy
What is our strategy for winning the film competition? We need a plan.
dużo, wiele
start learning
plenty of
wyplata tygodniowa
start learning
wage
być za, popierać
Jestem za budowaniem nowych dróg.
start learning
be for, support
I'm for building new roads.
być przeciwko, sprzeciwiać się
Jestem przeciwko zabijaniu dzikich zwierzat.
start learning
be against, oppose
I'm against killing wild animals.
procent
start learning
per cent
na
Kilometry na godzinę.
start learning
per
Kilometres per hour
metro londyńskie
start learning
The tube
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
start learning
railway
German railways are among the best in the world.
metro
start learning
subway
reagować
start learning
react
reakcja
start learning
reaction
pomimo czegoś
Czy poszedłbyś na spacer pomimo deszczu?
start learning
in spite of
Woluld you go for a walk in spite of rain?
alergiczny
start learning
allergic
alergia
start learning
allergy
mleczny, nabiał
start learning
dairy
też, także
Używamy na końcu zdania twierdzącego.
start learning
too
też nie
Nie mam długopisu. Ja też nie mam długopisu.
używamy na końcu zdania przeczącego
start learning
either
I haven't got a pen. I haven't got a pen either.
jeszcze, inny
Co jeszcze powiedziałeś?
start learning
else
What else did you say?
oprócz, poza
Co jeszcze przyniosłaś do klasy poza swoją książką?
start learning
apart from
What else have you brought to the classroom apart from your book?
Byłbym szczęśliwy, gdybym został milionerem.
Second conditional - kiedy wyobrażamy sobie wydarzenia w teraźniejszości albo przyszłości, ale sądzimy, że prawdopodobnie się nie wydarzą. Schemat...
start learning
I would be happy if I became a millionaire.
Second conditional - when we imagine an action in the present or future but we think it will probably not happen. Schemat: If + past simple, would + czasownik
On byłby lwem, gdyby był zwierzęciem.
Czasownik być w drugim okresie warunkowym dla wszystkich osób
start learning
He would be a lion if he were an animal.
The verb to be in second conditional - were.
Jeśli zobaczylbym Anię jutro, powiedzialbym jej tą historię.
start learning
If I saw Ania tomorrow, I would tell her this story.
Piloci nie rzuciliby pracy, jeśli dostaliby swoją wypłatę.
start learning
Pilots would not quit the job if they got their wages.
Nie byloby nas tutaj, gdyby pokój był za mały.
start learning
We wouldn't be here if the room were too small.
Czy spałbyś dobrze, gdyby twoje łózko było za twarde?
start learning
Would you sleep well if your bed were too hard?
Czy coś zaskakującego wydarzyło się Tobie wczoraj?
start learning
Did anything surprising happen to you yesterday?
pianka do golenia
start learning
shaving foam
trochę, kawałek
Czy byłbyś trochę zaskoczony, gdybym przyszła bez mojej książki?
start learning
a bit
Would you be a bit surprised if I came without my book?
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
słownictwo
start learning
vocabulary
pomimo (czegoś)
Pomimo deszczu.
start learning
despite
Despite rain.
pensja miesięczna
start learning
salary
chociaż, mimo że
Czy kiedykolwiek poszedłeś do pracy, chociaż byłeś chory?
start learning
although
Have you ever gone to work, although you were ill?
iść na studia
start learning
to go to college
wydział, oddział
start learning
department
powitać
start learning
greet
sieć, internet
start learning
web, network, internet
zwrotny
start learning
reflexive
suszarka do włosów
start learning
hairdryer
należeć do
start learning
belong to
piekarnia
Poszedłem dziś rano do piekarni po chleb i bułki.
start learning
baker's
I went to the baker's this morning to buy a loaf of bread and some rolls.
apteka
Możesz zrealizować receptę w osiedlowej aptece.
start learning
chemist's
You can fill in a prescription in the local chemist's.
kiosk
Każdego ranka kupuję gazetę w kiosku.
start learning
newsagent's
Every morning I buy a newspaper at the newsagent's.
upaść, upuścić, opaść, kropla
start learning
drop
choroba
start learning
1. illness 2. sickness
tabletka
start learning
a pill
od razu
Jeśli czułbym się bardzo chory, poszedłbym do lekarza od razu.
start learning
at once
If I felt very ill, I'd go to the doctor at once.
sugerować, proponować
Czy mógłbyś zasugerować mi dobrą książkę?
start learning
suggest
Could you suggest a good book to me?
brzytwa, maszynka do golenia
start learning
razor
zachowanie
start learning
behaviour
grypa
start learning
1. flu 2. influenza
tykać, haczyk, fajka, kleszcz
start learning
tick
przez przypadek
start learning
by accident
przekraczać prędkość
start learning
exceed speed
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
start learning
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
teczka
Muszę wyjść, zostawiłem swoją teczkę w samochodzie.
start learning
a briefcase
I have to go out, I've left my briefcase in the car.
walizka
Moja walizka już pęka w szwach, a zapakowałem dopiero połowę rzeczy.
start learning
a suitcase
My suitcase is already bursting at the seams, and I've only packed half of my stuff.
oddać, zwrócić
start learning
give back
aby, żeby
Ludzie robią listę zakupów przed pójściem na zakupy, aby nie zapomnieli co kupić.
start learning
so (that)
People make shoping list before going shopping so they don't forget what to buy.
przypominać
start learning
remind
przebita opona
start learning
flat tire
miły, uprzejmy
start learning
kind
kierownica, koło
start learning
wheel
opona
start learning
tire
pozostać
start learning
remain
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
start learning
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
wygoda
start learning
comfort
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
start learning
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
niewygodny
start learning
uncomfortable
może
używamy kiedy coś jest możliwe
Może dziś padać śnieg.
start learning
may
It may snow today.
mógłby
używamy kiedy coś jest możliwe
On mógłby przyjść jutro.
start learning
might
He might come tomorrow.
zdawać sobie sprawę
start learning
realize
wegiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
start learning
coal
My uncle works in a coal mine.
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
start learning
to contain
Does this salad contain onions?
nad, ponad
Zawiera ponad 10% alkoholu
start learning
over
Contains over 10% alcohol
złożyć wizytę
Jak często idziesz na wizytę do dentysty?
start learning
to pay a visit
How often do you pay a visit to the dentist?
wolałbym
Ona wolałaby nosić diamenty.
start learning
woluld rather
She would rather wear diamonds.
wysportowany
start learning
fit
aby, żeby, w celu
Powinniśmy ćwiczyć regularnie aby być wysportowanymi.
start learning
in order to
We should exercises regularly in order to be fit.
aby nie, w celu uniknięcia
Powinniśmy się uczyć przed egzaminem, aby nie obalać go.
start learning
in order not to
We should study before an exam in order not to fail it.
rola
start learning
role
mięsień
start learning
muscle
warga
start learning
lip
kosiarka
start learning
a lawnmower
gałąź, oddział, filia
start learning
branch
ktoś
Używamy w twierdzeniach
Ktoś puka.
start learning
someone
Someone is knocking.
ktoś, ktokolwiek
Używamy w pytaniach i przeczeniach
Czy ktoś tutaj siedzi?
start learning
anyone
Is there anyone sitting here?
nikt
start learning
no one
głowna myśl, punkt, przecinek
start learning
point
dzielić
start learning
divide
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
start learning
length
I measured the length of the room.
metr kwadratowy
start learning
square metre
powierzchnia, obszar
start learning
area
obliczać
start learning
calculate
powinno się coś
start learning
ought to
istota ludzka
start learning
human being
ludzka natura
start learning
human nature
wybrzeże
start learning
seaside
niepodległy, niezależny
start learning
sovereign, independent
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
powszechny
Powszechnym jest złapać przeziębienie jesienią.
start learning
common
It's common to catch a cold in autumn
trochę
przed niepoliczalnymi rzeczownikami
Mam troche czasu, więc może byśmy się dziś spotkali? Ale... Mam dziś mało czasu, więc nie możemy się spotkać.
start learning
a little
I have a little time, so why don't we meet today? Ale... I have little time today so I can't meet you.
kilka, trochę
przed policzalnymi rzeczownikami
Ona ma kilka sukienek (w znaczeniu trochę więcej) Jest kilka pokoi w budynku (w znaczeniu mało)
start learning
a few
She has a few dresses. There are few rooms in the building.
wykrzyknik
start learning
exclamation mark
wyrazić
Jak wyrazić siebie?
start learning
to express
How to express myself?
wrzeć, gotować
start learning
boil
stopień (temperatury)
start learning
degree
dostarczać
Jak nazywa sie firma dostarczająca tobie internet?
start learning
provide
What's the name of the company that provides you with the Internet?
ani ... ani
Nie jestem ani lekarzem, ani pielęgniarką.
start learning
neither ... nor
I'm neither a doctor nor a nurse.
Gramatyka w tej książce jest wystarczająco jasna.
start learning
The grammar in this book is clear enough.
szczegółowy, określony
start learning
particular
posiadać
Czy posiadasz dom?
start learning
own
Do you own a house?
właściciel, posiadacz
start learning
owner
umowione spotkanie
start learning
appointment
poddać się
start learning
to give up
przyznać
start learning
to admit
podczas gdy
start learning
while
Kobieta czytała gazetę kiedy mężczyzna otworzył drzwi.
start learning
The woman was reading the paper when the man opened the door.
On naprawił komputer podczas gdy jego syn odrabiał pracę domową.
start learning
He repaired the computer while his son was doing his homework.
w kierunku
Idę w kierunku drzwi.
start learning
towards
I'm walking towards the door.
tablica do markerów
start learning
whiteboard
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
start learning
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
kreda
start learning
chalk
marker
start learning
marker pen
Ja czytałam książkę, podczas gdy on gotował.
start learning
I was reading a book while he was cooking.
upaść
start learning
fall down
z wyjątkiem
start learning
except for
pas bezpieczeństwa
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
start learning
a seat belt
Could you help Betty fasten her seat belt?
urządzenie
Telefon komórkowy to użyteczne urządzenie.
start learning
device
Mobile phone is useful device.
bezużyteczny
start learning
useless
oczekiwać na coś
Oczekuję wakacji.
start learning
look forward to
I'm looking forward to holidays.
przedmieście
Mieszkają na przedmieściu Sydney.
start learning
a suburb
They live in a suburb of Sydney.
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
start learning
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
korek uliczny
start learning
traffic jam
cudzoziemiec
start learning
foreigner
Nie widzieliśmy nikogo. Nikogo nie widzieliśmy.
start learning
We saw nobody. We didn't see anybody.
Nikt nie znał odpowiedzi.
start learning
No one knew the answer.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
start learning
to throw sth away
Don't throw it away, we might need it in the future!
czynny
start learning
active
bierny
start learning
passive
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
start learning
influence
Do you think games have negative influence on children?
rzadki sos
start learning
thin sauce
mróz
Gruba warstwa mrozu wytworzyła się na szybie.
start learning
frost
A thick layer of frost formed on the pane.
Czy utrzymujesz porządek na biurku?
start learning
Do you keep your desk tidy?
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
być w dobrych stosunkach z kimś
start learning
be on good terms with somebody
semestr, okres, termin, określenie
start learning
term
dotrzeć, dosięgnąć
Jak długo zajmuje dotarcie do najbliższego lotniska?
start learning
reach
How long does it take to reach the nearest airport?
kwas
start learning
acid
być świadomym
start learning
be aware of
pewny, pewien, niektóry
Niektóre pytania są za długie.
start learning
certain
Certain questions are too long.
Została zabrana do szpitala.
start learning
She was taken to hospital.
strona bierna
Schemat...
start learning
passive voice
czasownik to be (w odpowiedniej dla czasu formie) + 3 forma czasownika. To be pokazuje w jakim czasie zdanie "podstawowe"
Posiłek jest przygotowany.
start learning
The meal is prepared.
Dzieci były uczone piosenki.
start learning
Children were taught song.
Czy komputery są używane w biurze?
start learning
Are computers used in the office?
Masło jest zrobione z mleka
start learning
Butter is made from milk.
Czy ostatnio zadawano ci wiele pytań?
start learning
Were you asked many questions last time?
bezbłędny, bez wad
Mówię bezbłędnie po angielsku.
start learning
faultless
I speak English faultless.
madrość
start learning
wisdom
mądry
To była mądra decyzja.
start learning
wise
It was a wise decision.
brak
Czy brak snu jest dobry dla zdrowia?
start learning
lack
Is lack of sleep good for health?
nadrobić, zrekompensować
start learning
make up for
elektryczność
Koszty elektryczności są zbyt wysokie.
start learning
electricity
The electricity costs are far too high.
Droga jest naprawiana.
start learning
The road is being repaired.
Książka zostanie przeczytana na następnej lekcji.
start learning
The book will be read next lesson.
Moje mieszkanie zostało posprzątane.
start learning
My flat has been cleaned.
dobrze żyć z
start learning
get on well with
szansa, okazja, możliwość
start learning
chance, opportunity
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
margines
Dzieci uczono, by pisać od marginesu strony.
start learning
margin
The children were taught to start writing from the margin of the page.
Marża
start learning
price margin
Woda kranowa powinna być filtrowana przed wypiciem.
start learning
Tap water should be filtered before drinking.
częściowo
Czy zdałbyś egzamin, gdybyś był tylko częściowo przygotowany?
start learning
partly
Could you pass an exam if you were only partly prepared?
sekcja, część
start learning
section
pończocha
start learning
stocking
znak drogowy
start learning
road sign
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
start learning
to avoid
Why is everybody avoiding me?
strzała
start learning
an arrow
podążać za, następować po
start learning
follow
widoczny
start learning
visible
kurs wymiany
start learning
exchange rate
siebie, sobie nawzajem
start learning
each other
kantor wymiany walut
start learning
exchange office
zarowno, jak i
Ludzie potrzebują mądrości jak i doświadczenia żeby być szczęśliwym.
start learning
as well as
People need wisdom as well as experiance to be happy.
gdzieś
Chciałbym gdzieś pójść.
start learning
somewhere
I'd like to go somewhere.
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.
start learning
anywhere
I can sleep anywhere.
nigdzie
Nigdzie z tobą nie pójdę.
start learning
nowhere
I'll go nowhere with you.
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
Czytasz ogłoszenia na tablicy w szkole?
start learning
notice
Do you read the notices on the board in the school?
przemysłowy
start learning
industrial
przemysł
start learning
industry
porównać
Czy porównujesz różne produkty?
start learning
compare
Do you compare different products?
Porównanie
start learning
comparision
drobny, bardzo mały
start learning
tiny
jakoś
Mam nadzieję, że jakoś zdam egzamin.
start learning
somehow
I hope I will somehow pass an exam.
melodia
start learning
tune
rozpoznać
start learning
recognize
ilość, suma, kwota
start learning
amount
Jemy duże ilości cukru.
start learning
We eat large amount of sugar.
Muszę się nauczyć dużej ilości słów, aby dobrze mówić po angielsku.
start learning
I need to learn large amount of words to speak English well.
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
start learning
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
rozwój
start learning
a development
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
start learning
within
I'll be there within half an hour.
Jak możesz nadrobić swój brak doświadczenia w nowej pracy?
start learning
How can you make up for your lack of experience in a new job?
Czy ten kraj jest broniony przez armię?
start learning
Is this country protected by an army?
strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
start learning
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.
marża
start learning
price margin

You must sign in to write a comment