Ryzyko w ubezpieczeniu floty

 0    29 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełna flota - profilowanie ryzyka
start learning
Complete fleet - risk profiling
być umieszczone w celu zapewnienia kompleksowej usługi
start learning
be placed to provide a comprehensive service
jazda zawodowa
start learning
occupational driving
dobrze skonstrułowane systemy zarządzania
start learning
well-designed management systems
solidne wewnętrzne kontrole
start learning
robust internal controls
organizacje mogą znacznie redukować wpływ jazdy
start learning
organizations can significantly reduce the impact of driving related incidents
ryzyko związane ze słabym zachowaniem kierowców
start learning
the risks associated with poor driver behavior
profilowanie ryzyka związane z
start learning
the profiling of risks associated with:
☆systemy zarządzania
start learning
☆ management systems
☆ wewnętrzne kontrole
start learning
☆ internal controls
☆ zawodowe drogowe ryzyka
start learning
☆ occupational road risks
☆ szkody historyczne
start learning
☆ historical losses
✨wymagalność istniejących możliwości
start learning
the necessity of existing possibilities
✨odporność |siła polityki i praktyk
start learning
the robustness of policies and practices
umiejętność zarządzania ryzykiem flotowym
start learning
a fit-for-purpose fleet risk management capability
Podejście AON do profilowania ryzyka obejmuje ocenę ryzyka poprzez
start learning
AON's approach to risk profiling involves assessing risk through
☯️ Benchmarking
start learning
Benchmarking
porównanie strat z bazą danych
start learning
a comparison of an losses with database
sprawdzić aktualną wydajność
start learning
to ascertain the current performance
indeks związany z programem ubezpieczeniowym
start learning
insurance programme related benchmark
☯️ Analiza strat historycznych
start learning
Historical loss analysis
dane z ubezpieczenia własnego
start learning
self-insured loss data
straty są ponoszone
start learning
losses are being incurred
być połączonym z
start learning
be coupled with
ocena przyczyn źródłowych zdarzeń
start learning
assessment of incident root causes
skuteczność obecnych inicjatyw kontrolnych
start learning
the effectiveness of current control initiatives
z których każdy będzie odpowiedni
start learning
each of which will be suitable
różne typy pojazdów i wykorzystanie pojazdu
start learning
differing vehicle types and usage of vehicle
może przytłaczać różnicami w pokryciu polisy pomiędzy
start learning
can be overwhelming with differences in policy coverage between

You must sign in to write a comment