Rynek finansowy i kapitałowy

 0    24 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
podział rynku finansowego
start learning
pieniężny i kapitałowy, kapitałowy: regulowany i nieregulowany, regulowany: GPW i BondSpot dla obligacji, nieregulowany New Connect dla akcji, Catalyst dla obligacji
rynek kasowy i terminowy
start learning
rynek kasowy-papiero wartościowe, wymiana on the spot, terminowy-zobowiązania do przyszłej zapłaty, wydania instrumentu (kontrakty futures, opcje swapy walutowe, swapy na stopy procentowe)
prawa wynikające z akcji
start learning
majątkowe i korporacyjne, maj.: dywidenda, prawo poboru nowych akcji, prawo udz. w masie likwidacyjnej; korporacyjne:p. głosu, wpływania na sprawy spółki, wytoczenia powództwa za szkodę
papiery wartościowe dłużne i działowe
start learning
udziałowe: akcje, dłużne: obligacje
obligacje zerokuponowe
start learning
emitowane są z dyskontem po niższej niż nominalna cenie, odkupowane są po cenie nominalnej
Kto i w jakimi celu emituje obligacje Skarbu Państwa?
start learning
Minister Finansów, pokrycie deficytu budżetowego
obligacje przychodowe
start learning
dają prawo do pierwszeństwa udziału w zysku z inwestycji sfinansowanej z emisji obligacji
bony skarbowe i pieniężne
start learning
bony skarbowe są emitowane przez Ministra Finansów celem sfinansowania deficytu, a bony pieniężne przez NBP, są to instrumenty rynku pieniężnego (termin zapadalności poniżej roku)
hedging
start learning
hedging to funkcja derywatów czyli instrumentów pochodnych, służy zabezpieczeniu interesów posiadaczy instrumentów bazwoych
opcje call i put
start learning
opcje to umowy uprawniające ale nie zobowiązujące do kupn (call) lub sprzedaży jakiegoś instrumentu bazowego w określonym czasie i po określonej cenie
opcje rzeczywiste i nierzeczywiste
start learning
wykonanie opcji rzeczywistych polega na dostarczeniu intrumentu bazowego, nierzeczywistych na wypłaceniu różnicy między ceną w umowie opcji a ceną na rynku spot
opcje amerykańskie i europejskie
start learning
rozliczenie opcji amerykańskich następuje każdego wieczoru, a europejskich w piątki, cztery razy w roku, opcje można sprzedać na giełdzie
futures i financial futures
start learning
futures to kontrakty terminowe w których jedna strona zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego a druga do sprzedaży, nieograniczone ryzyko po obu stronach, inaczej niż w przypadku opcji gdzie jedna strona jest uprzywilejowana, f.f. to wypłata roznicy
WIBOR
start learning
wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym
fixing
start learning
fixing to ustalanie jednolitej ceny każdego papieru wartościowego
inwestorzy instytucjonalni
start learning
profesjonalne inwestowanie środków osób trzecich
spółka publiczna
start learning
co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana a więc dopuszczona do obrotu na rynku giełdowym, tylko spółki akcyjne i komandytowow-akcyjne mogą byc eminentami akcji, s z.o.o. tylko obligacji
operacje otwartego rynku
start learning
absorbujące i zasilające, absorbujące to np. podwyższenie stóp procentowych, a zasilające kupno papierów wartościowych od banków kom., są prw. z inicjatywy NBP
operacje kredytowo-redyskontowe
start learning
operacje kredytowo-redyskontowe in Polish
są to kredyty lombardowe udzielane na jedną noc (overnight) w celu uzyskania płynności przez banki kom., kredyty redyskontowe czyli redyskonto weksli-bank cent. skupuje weksle od b.k., depozyty krótkoterminowe (na 1 noc), operacje z in. banków kom.
mechanizm transmisyjny
start learning
mechanizm transmisyjny polega na tym, że bank centralny tylko pośrednio może oddziaływać na banki komercyjne, może pojawić się efekt wypychania
efekt wypychania
start learning
efekt wypychania polega na tym, że kiedy bank centralny obniża stopy proc. i zwiększa podaż pieniądza, a równocześnie minister finansów zaoferuje wysoko oproc. obligacje to banki je wykupią, a nie udzielą niskoopr. kredytów przedsiębiorcom
kiedy mówimy o recesji?
start learning
kiedy PKB spada przez dwa kwartały
policy mix
start learning
polityka pieniężna prowadzona w zgodzie z fiskalną
system RM II
start learning
system RM II to system który wprowadza się przed wejściem wdo strefy euro, w tym czasie NBP musiałby utrzymywać złotówkę w przedziae wahań +/-15% w stosunku do euro

You must sign in to write a comment