Rozwo 4, wiek szkolny

 0    46 flashcards    jaaaw999
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dojrzałość szkolna
start learning
poz. rozwoju fiz. i psych. dziecka, który czyni je wrażliwym (zainteresowanym) i podatnym (zdolnym do roz., zap.) na syste. nauczanie i wych.
Czego wymaga samodzielność w podejmowaniu i wykonywaniu własnych dążeń i planów
start learning
wymaga karności i dyscypliny, czyli umiejętności panowania nad sobą
Wg Wygotskiego:
start learning
należy dopasować poziom nauczania do poziomu rozwoju dziecka
Sytuacja psychologiczna dziecka rozpoczynającego naukę w szkole 1
start learning
1. wejście w nowe środ, nauka w oderwaniu od wł. działań, zmiana rel dziecko-dor, zwiększenie wym. dot. samodzielności, zaradno., odp.,
Sytuacja psychologiczna dziecka rozpoczynającego naukę w szkole 2
start learning
dośw ogr. czasu, przestrz, swobody działania, dominacja uczenia by coś zap i to odtworzyć, ocena przez nau.
Przejście od realizacji własnego programu o charakterze aktywności spontanicznej do
start learning
realizacji programu zewnętrznego o charakterze aktywności reaktywnej -> zablokowany system własnych preferencji
Według S. Szumana dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko właściwego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, przez co dziecko osiąga odpowiedni poziom:
start learning
a) wrażliwości na nauczanie i b) podatności na wychowanie
. Wrażliwość na naukę rozumiana jest jako
start learning
stopien zainteresowania dziecka nauką, momentem pójścia do szkoły, ważną rolę odgrywa tutaj ambicja dziecka. wiedza ze nie jest juz przedszkolakiem
Szuman zwraca uwagę na kształtowanie się woli, jako czynnika wpływającego na dojrzałość szkolną dziecka. Wola dziecka rozwija się w dwóch kierunkach (współzależnych). W kierunku:
start learning
posłuchu i uległości (wola do podporządkowania się innym) oraz osiągnięcia samodzielności (wola samostanowienia).
Uspołecznienie woli
start learning
Dziecko w swych poczynaniach kieruje się nie tylko swoim interesem, ale potrafi działać dla dobra i korzyści innych.
Uległość i karność
start learning
dobrowolne i niewymuszone kierowanie sie zaleceniami i wskazówkami dorosłych
Cierpliwość i wytrzymałość
start learning
Dziecko potrafi poradzić sobie z przeciwnościami i niepowodzeniami. Nie wpada łatwo w złość, gdy coś mu nie wychodzi. Pomimo trudność dąży do wykonania zadania.
Przedsiębiorczości i aktywności
start learning
świadome podejmowanie sie różnych celów, zadań z konsekwencją ich realizacji. dziecko dazy do tego aby wykonac zadanie do konca
Pozytywne skutki zdolności podporządkowania się woli nauczyciela
start learning
-szacunek do starszych -lepszy kontakt z nauczycielem -lepsze stopnie i osiagniecia
Zagrożenia wynikające ze zdolności podporządkowania się woli nauczyciela
start learning
dziecko może stać się podporządkowane (kiedyś), ludzie mogą wyk. jego ufność, może stać się obiektem drwin
Doświadczenia normatywne w klasach 1-3
start learning
poznanie nowych kolegów, rówieśników, zawarcie z nimi relacji, nowe ob. jako uczeń, robienie zad. domowych, przedstawiane zad. na forum, praca zesp.
Doświadczenia normatywne w klasach 4-8
start learning
pojawia się rywalizacja o popularność, oceny, znajomych, pierwsze zauroczenia, kłótnie
Operacje konkretne wg Piageta
start learning
decentracja poznawcza, roz. log. na bazie realnych przesłanek, roz. klas i relacji między nimi, niezmienniki ilościowe (zanikają cechy myślenia prelogicznego).
FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE
start learning
op. konkretne, wzrost f. planującej mowy, wypowiedzi w pełni gram., pamięć dowolna, logiczna, czynności strateg.,
Socjonomia moralna (Muszyński)
start learning
wzrost znaczenia grupy rówieśniczej, przyjaźń i wymiana wynikająca z wzajemnego porozumienia
Odpowiedzialność subiektywna to:
start learning
przechodzenie od realizmu moralnego do relatywizmu moralnego
4 kryzys rozwojowy wg Eriksona
start learning
pracowitość vs poczucie niższości, cnota: poczucie kompetencji, inercja-antyteza pracowitości
Wpływ innych na obraz siebie:
start learning
nadal znaczący wpływ opinii innych osób, wzrost zainteresowania porównaniami z innymi dziećmi
odpowiedzialność obiektywna
start learning
dla dziecka wazna jest wielkosc szkody a nie motywy czy intencje sprawcy
sprawiedliwość immanentna
start learning
przekonanie dziecka ze kazde przewinienie skutkuje dostaniem kary nawet jesli to przewinienie nie zostało jawnie wykryte
realizm moralny
start learning
przekonanie dz. ze reguly czy zasady przestawione mu przez dorosłych są niezmienne i sztywne. nie mozna z nimi dyskutowac
Operacja intelektualna (logiczna) charakteryzuje się
start learning
zinternalizowaniem
Konkretne operacje logiczne, takie jak szeregowanie, klasyfikacja, dodawanie J. Piaget nazywa
start learning
ugrupowaniem
Umiejętność sortowania elementów ze względu na różne właściwości tych elementów nazywamy
start learning
klasyfikowaniem
Porządkowanie elementów na danym wymiarze ilościowym to
start learning
szeregowanie-seriacja
W jaki sposób rodzice mogą pomóc dziecku nauczyć się uczyć?
start learning
Mnemotechniki, wyciszanie emocji, koncentracja na zadaniu, pozytywnego nastawienia, rociągnięcie ciała, aktywny odpoczynek, pok., że wiedza jest użyteczna, rozmowa
Otoczenie społeczne dziecka oddziałuje na nie poprzez mechanizmy wpływu społecznego, takie jak:
start learning
1) naśladownictwo, 2) identyfikacja 3) modelowanie
Do czego przydaje się zabawa?
start learning
Zabawa może prowokować dziecko do nieskrępowanego poruszania niebezpiecznych tematów i ujawniania postaw, które są wynikiem jego lęku i prowadzą do nagłego zniszczenia zabawy
Wszystkie dzieci będą prędzej czy później niezadowolone z zabawy, jeżeli
start learning
nie uzyskają poczucia bycia użytecznym – nazywamy to poczuciem pracowitości.
Późne dzieciństwo, zwane młodszym wiekiem szkolnym, to okres trwający
start learning
od 7. do 10.-12 Jego początek to czas zmian w życiu dziecka, które rozpoczynając naukę szkolną, musi przeobrazić swój świat przeżyć i przyzwy. w świat obowiązków
Podstawowym środowiskiem, w którym dziecko przebywa i rozwija się, jest
start learning
szkoła, będąca jego miejscem pracy oraz przestrzenią dla kontaktów interpersonalnych i grupowych.
Przyjmuje się, że dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole to takie, które:
start learning
rozwinięte ruchowo i fiz, posiada db orient. w oto. i wiedzę ogólną, zdolności kom, potr. działań inten. i kontr, dośiad. emocję, est uspołecznione,
Sprostowanie wymaganiom stawianym przez szkołę oraz dostosowania się do sytuacji spotykanych poza domem rodzinnym, wymaga od dziecka
start learning
nabycia odp poz umiejętności potrzebnych do rozwiązania różnych zadań: pozn, kom, ruch czy związanych z emocjonalną samokontrolą.
zdolność do decentracji to
start learning
umiejętności przyjmowania punktu widzenia innej osoby w zakresie percepcji, myślenia oraz odczuwania
Tempo i osiągnięcia rozwoju dziecka zależą od sprzyjających warunków:
start learning
od uzdolnień dziecka, od char. i wpływu środowiska, w którym żyje, sposobu wych., własnej aktywności i przedsiębiorczości z zdobywaniu wiad. o świecie
STADIUM OPERACJI KONKRETNYCH (7-11 r.ż.)
start learning
coraz bar. odwracalne manip. na reprezentacjach konk. przed. i zdarzeń, decentracja umożli. uwzględnienie w rozważaniach w tym samym czasie wielu własności przed., a także wielu perspektyw społ.
Główne osiągnięcia operacji konkretnych:
start learning
zdol. do zach., toższamości ilościowej, wyr. się w zrozumieniu pojęć stałości, objętości, rozumowanie sylogistyczne
pojawia się myślenie logiczne, ale rozwiązywanie problemów nadal:
start learning
ogranicza się do przedmiotów konkretnych, a nie obejmuje pojęć abstrakcyjnych
Rozwiązywanie problemów, egocentryzm:
start learning
usiłują rozwiązywać problemy w sposób logiczny, wyzbywają się egocentryzmu
pojęcia liczbowe
start learning
na początku stadium operacji konkretnych uświadamiają sobie, że liczenie to procedura arbitralna i dlatego cyfry można stosować zamiennie, liczby można łączyć w grupy i podgrupy
Zasada zachowania stałości
start learning
– zrozumienie, że pewne podstawowe cechy przedmiotu (waga, objętość) pozostają niezmienne nawet, gdy ich wygląd uległ zmianie.

You must sign in to write a comment