Present verbs part. II

 0    33 flashcards    mig
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
John chodzi do szkoły pieszo.
start learning
John goes to school on foot.
John nie chodzi do szkoły pieszo, jeździ autobusem.
start learning
John doesn't go to school on foot, he goes by bus.
Czytam teraz bardzo ciekawą książkę.
start learning
I'm reading a very interesting book.
Co tam robisz na górze? Sprzątam pokój.
start learning
What are you doing upstairs? I'm cleaning my room.
Co robią dzieci? Bawią się w ogrodzie.
start learning
What are the children doing? They are playing in the garden.
Wyjeżdżam nad morze za tydzień.
start learning
I'm going to the seaside in a week.
Idziemy dzisiaj do teatru.
start learning
We are going to the theater tonight.
Właśnie piszę list.
start learning
I am writing a letter.
Mary przyjeżdża jutro.
start learning
Mary is coming tomorrow.
Nie przeszkadzaj mi. Ja teraz słucham radia.
start learning
Don't bother me. I am listening to the radio.
Jak się dziś czujesz?
start learning
How are you feeling today?
O czym ty mówisz?
start learning
What are you talking about?
Ann je śniadanie teraz.
start learning
Ann is having her breakfast now.
Lecimy do Berlina w poniedziałek.
start learning
We're flying to Berlin on Monday.
Ann zawsze przychodzi tu na o 9.00.
start learning
Ann always comes here at 9 o'clock.
Dzieci bawią się w ogrodzie. Możemy teraz odpocząć.
start learning
The children are playing in the garden. We can have some rest now.
Ktoś puka do drzwi.
start learning
Somebody is knocking at the door.
Mój tata rzado chodzi do kina.
start learning
My father seldom goes to the cinema.
John wie dużo o samochodach.
start learning
John knows a lot about cars.
Smiths czasem zapraszają nas do siebie wieczorami.
start learning
The Smiths sometimes call upon us in the evening.
Chcę studiować medycynę.
start learning
I want to study medicine.
Widzę, że czytasz angielską książkę.
start learning
I see that you are reading an English book.
On nigdy nie pisze do swojej rodziny.
start learning
He never writes to his family.
Czasem ich odwiedzam, ale oni zawsze udają że są bardzo zajęci i próbują znaleźć wymówkę na wyjście.
start learning
I sometimes visit them but they always pretend they are very busy and try to find an excuse for going out...
Mery je teraz śniadanie. Ona zawsze je o 8.
start learning
Mery is having her breakfast now. She always has breakfast at 8.
Zawsze pada jesienią. Nic dziwnego że teraz pada.
start learning
It always rains in autumn. No wonder it's raining now.
Czuję coś miłego. Co gotujesz?
start learning
I smell something nice. What are you cooking?
Robię czekoladowe ciasto. Zawsze robię jedno w sobotę.
start learning
I am making a chocolate cake. I always make one on Saturday.
Kim jest ten wysoki mężczyzna z czarną brodą który nam się przygląda?
start learning
Who is this tall man with a black beard who is looking at us?
To Pan Smith. On mieszka obok nas i okazjonalnie nas odwiedza.
start learning
It's Mr. Smith. He lives next door to us and he occasionally visits us.
On jest pisarzem. Teraz właśnie pisze książkę o sławnych fałszerzach.
start learning
He is a writer. Just now he is writing a book about famous forgers.
toi toi
start learning
toi toi
kupa
start learning
poo, crap

You must sign in to write a comment