Podstawy zarządzania jakością 2016

 0    35 flashcards    Kibzik
print play test yourself
 
Question - Answer -
1. Zdefiniuj pojęcie – zarządzanie
start learning
Zarządzanie to koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jak najbardziej efektywny.
2. Co to oznacza, że nauka o teorii organizacji i zarządzaniu ma charakter interdyscyplinarny?
start learning
Interdyscyplinarność czyli zazębianie się z pokrewnymi dyscyplinami polega na częściowo wspólnym przedmiocie badań oraz korzystaniu przez teorię organizacji i zarządzania z aparatury pojęciowej, metod i technik badawczych wypracowanych przez inne nauki.
3. Wymień funkcje przez jakie realizowane jest zarządzanie.
start learning
∙ planowanie ∙ organizowanie ∙ motywowanie ∙ kontrola
4. W jakich wzajemnych relacjach powinny znajdować się funkcje zarządzania i funkcje rzeczowe w przedsiębiorstwie?
start learning
Relacje te mają charakter komplementarny, oznacza to, że sprawność organizacji uzależniona jest od ich współdziałania i wzajemnego zharmonizowania.
5. Podaj definicję jakości wg normy ISO 8402?
start learning
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
6. Co składa się na jakość wyrobu w poszczególnych fazach jego życia?
start learning
• jakość typu ∙ jakość projektu ∙ jakość wzoru ∙ jakość konstrukcji ∙ jakość zamierzona • jakość wykonania ∙ jakość produkcji ∙ jakość zgodności ∙ jakość uzyskania • jakość eksploatacji
7. Wyjaśnij pojęcie – właściwości inherentne wyrobu.
start learning
Oznacza ono cechę, która jest nierozerwalnie związana z danym pojęciem, coś co przesądza o jego istocie i naturze, bez tej cechy nie byłby tym, czym jest. (Oznacza samą w sobie jako stałą właściwość.)
8. Wymień bariery jakości.
start learning
∙ maszyna, narzędzia, oprzyrządowanie ∙ materiał ∙ człowiek (wiedza, umiejętności) ∙ metoda (technologie, zasady postępowania) ∙ organizacja pracy
9. Zdefiniuj pojęcie – zarządzanie jakością.
start learning
Zarządzanie przez jakość jest filozofią zarządzania organizacją, w której jakość to nie tylko jakość wyrobów i usług, lecz rozumiana szerzej, jakoś jakość przenikająca wszystkie obszary i dziedziny działalności organizacji.
10. Wymień najważniejsze zasady koncepcji KZJ (Kompleksowe Zarządzanie Jakością).
start learning
∙ zarządzanie przez jakość ∙ kompleksowe zarządzanie jakością ∙ globalne zarządzanie jakością ∙ zarządzanie jakością globalną
11. Jakie korzyści może osiągnąć firma stosując filozofię zarządzania opartą o TQM?
start learning
∙ wzrost zaufania klientów ∙ wzrost sprzedaży i udział na rynku ∙ poprawa zarządzania przedsiębiorstwem ∙ jednoznaczny system oceny ∙ ściślejsze związki pracowników z przedsiębiorstwem
12. Wymień przyczyny wzrostu wymagań jakościowych wyrobów.
start learning
∙ trendy w gospodarce światowej ∙ nowe uregulowania prawne ∙ wzrost oczekiwań klientów ∙ podstawowe cele przedsiębiorstwa
13. Opisz krótko model wyrobu wadliwego.
start learning
koncepcja projektowanie wykonanie dystrybucja i sprzedaż instalacja i użytkowanie likwidacja zużytego wyrobu błędy: marketingowe rozwojowe projektowania wykonania informacyjne zarządzania koszty jakości
14. Wymień błędy marketingowe w modelu wyrobu wadliwego.
start learning
∙ rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz określania ich rentowności ∙ prezentacja produktu ∙ ustalenie pozycji konkurencyjnej produktu na rynku
15. Czym jest pozycjonowanie marki produktu?
start learning
Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który skłoni klienta do jego zakupu.
16. Co to jest percepcja?
start learning
Percepcja to świadome odbieranie bodźców i informacji za pomocą zmysłów; postrzeganie. Percepcja marki jest rozumiana jako świadomość istnienia na rynku danej marki oraz jako sposób postrzegania kreowany przez wpływy, które nazywamy filtrami.
17. Jakie czynniki wpływają na percepcję?
start learning
∙ używany język oraz nazewnictwo, okoliczności (miejsce, czas, aranżacja wnętrza, hałas, etykieta), system wartości, punkt widzenia, zachowanie (ubiór, mowa ciała), emocje
18. Na czym polega tworzenie wartości dla klienta – opisz krótko formułę tworzenia.
start learning
Klienci uzyskują wartość, gdy korzyści otrzymywane dzięki wyrobowi lub usłudze przekraczają koszty ich uzyskania i używania. Im ta różnica jest większa, tym większa jest wartość. wartość = korzyści - koszty
19. Na czym polega podejście procesowe w zarządzaniu jakością?
start learning
Polega na wyszczególnieniu w organizacji grupy procesów wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja pozwala na osiągnięcie założonych celów.
20. Wymień zalety podejścia procesowego w zarządzaniu jakością.
start learning
∙ lepsze wyniki firmy ∙ poprawa klimatu zaangażowania i współpracy ∙ zmniejszenie konfliktów wewnętrznych ∙ zwiększenie komunikacji wewnętrznej
21. Co można uzyskać stosując podejście procesowe?
start learning
utworzenie ujednoliconej charakterystyki działania danej organizacji, ogólne ukierunkowanie firmy na usatysfakcjonowanie klienta, określenie perfekcyjnego planu działania przedsiębiorstwa i ustanowienie łatwiejszych warunków przyszłej adaptacji
22. Na jakie kategorie dzielimy procesy w podejściu procesowym w zarządzaniu jakością?
start learning
∙ procesy podstawowe ∙ procesy wspierające ∙ procesy zarządzania
23. Wymień osiem zasad zarządzania jakością
start learning
∙ orientacja na klienta ∙ przywództwo ∙ zaangażowanie ludzi ∙ podejście procesowe ∙ podejście systemowe do zarządzania ∙ ciągłe doskonalenie ∙ podejmowanie decyzji na podstawie faktów ∙ wzajemne korzystne powiązania z dostawcami
24. Co można uzyskać, stosując zasadę „orientacja na klienta”?
start learning
∙ dobrą renomę i prestiż, wzrost zaufania ze strony klienta ∙ zwiększone dochody i udziały na rynku przez elastyczne i szybkie reagowanie na możliwości jakie stwarza rynek ∙ lojalność klienta
25. Co można uzyskać, stosując zasadę „wzajemne korzystne powiązania z dostawcami”?
start learning
wzajemne zaufani, lojalność i przewidywalność zachowań ze strony dostawców, elastyczność i szybkie, wspólnie uzgodnione reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, obniżenie kosztów, stabilną i powtarzalną jakość dostaw
26. Jak należy rozumieć zasadę ciągłego doskonalenia?
start learning
Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji stanowiło stały cel organizacji.
27. Co to jest pętla PDCA (pętla Deminga) i do czego służy?
start learning
PDCA (Plan Do Check Act) jest działaniem, w którym nowe standardy ustala się po to, aby je kwestionować, rewidować oraz zastępować następnymi.
28. Co zakłada filozofia Kaizen w zarządzaniu jakością?
start learning
Charakteryzuje się ciągłym doskonaleniem produktu, jego jakości wykonania, technologii oraz poprawy personelu pracowniczego, a także zarządzającego w organizacji, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.
29. Wymień trzy filary będące podstawą działania Kaizen.
start learning
∙ stworzenie standardów ∙ organizacja miejsca pracy ∙ zlikwidowanie marnotrawstwa
30. Co składa się na 5S w działaniach związanych z Kaizen?
start learning
Seri – Sortowanie Seiton – Systematyka Seiso – Sprzątanie Seiketsu – Systematyczne działanie Szitsuke – Samodyscyplina
32. Wymień podstawowe cechy koncepcji Just In Time (JIT).
start learning
Produkt powinien być projektowany pod kątem modularności. Zastosowanie w organizacji produkcji form potokowych. Eliminacja strat w procesie produkcyjnym. Zastosowanie w procesie produkcyjnym robotów.
34. Zdefiniuj pojęcie – koszty jakości.
start learning
Norma ISO-9004-3: Koszty jakości to część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa przeznaczona na osiągnięcie celów jakościowych
31. Wymień rodzaje marnotrawstwa w Kaizen (muda).
start learning
Nadprodukcja, nadmierne zapasy, błędy i wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, zbędny tansport, zbędny ruch, niewykorzystany potencjał pracowników
33. Wymień korzyści płynące z zastosowania koncepcji JIT
start learning
Zmniejszenie liczby braków i podniesienie jakości wyrobów. Zmniejszenie poziomu zapasów produkcji w toku. Zmniejszenie strat czasu pracy. Elastyczność produkcji i możliwość szybkiego reagowania na zmiany na rynku
35. Na jakie grupy dzielimy koszty jakości?
start learning
W systemie TQM: koszty zgodności - czyli koszty zapobiegania błędom, koszty braku zgodności - koszty korekty błędów, koszty utraconych możliwości - koszty zabezpieczenia się na przyszłość

You must sign in to write a comment