Państwo i Społeczeństwo Logman poziom Rozszerzony full opcja

5  1    211 flashcards    adriankociuba
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
władza ustawodawcza
start learning
Legislative power
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
seketarz stanu
start learning
Secreatary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpetować prawo
start learning
interpret the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
proclaim views
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
fair trial
start learning
sprawiedliwy proces
wolność zgromadzenia
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne / religijne
start learning
have moral / religion views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty
prezentować
start learning
represent
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
Karta Praw
start learning
Bill of Rights
Powszechne prawo Wyborcze
start learning
Universal suffrage
naruszać czyjeść prawa
start learning
Violate sb's rights
przekupić,łapówka
start learning
bribe
łapówkartstwo
start learning
bribery
korumpować
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle
równouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
kumoterstwo
start learning
favoritism
bezdomony
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequalities
opieka społeczna
start learning
social security
głód
start learning
starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
asystent
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
polityka wewnętrzna
start learning
internal policy
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanie
start learning
run a campaign
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
zmniejszyć o 50%
start learning
fall by 50%
spadek
start learning
fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
schyłek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać
start learning
economise
ekonomista
start learning
economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finasowanie
start learning
funding
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
rise
wzrost o 50%
start learning
rise by 50%
zwiększyć zadłuzenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny
start learning
private sector
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending
recesja
start learning
recession
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
podaż i popyt
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
Wielki Kryzys
start learning
The Great Depression
związek zawodowy
start learning
trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
ofiara
start learning
victim/casualty
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obrona
start learning
defense
wybuch wojny
start learning
outbreak of war
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa
start learning
attempted murder
szantażować
start learning
blackmail
zakłócenia porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno
start learning
force a window
fałszerstwo
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo
start learning
fraud
porwanie
start learning
hijacking
porwać
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaść
start learning
mugging
przestępca
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nielegalnie wprowadzać pieniądze
start learning
make money illegally
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorystyczny
start learning
Terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
zdewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
odwoływać się od wyroku skazującego
start learning
appeal against conviction
aresztować
start learning
arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace spoleczne
start learning
Social work
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb for sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym
start learning
find sb guilty
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać sie do winy
start learning
plead guilty
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kuacją
start learning
release sb on bail
przeszukać dom
start learning
search the house
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentenced to (penalty) for the (crime)
odsiedzieć karę
start learning
serve punishment
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
a suspect
podejrzewać
start learning
suspect sb of sth
sadzić, rozpatrywać
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organisation
zerwać rozmowy / negocjacje
start learning
break off talks / negotiations
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of crisis
poddać się
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacić dług
start learning
pay off debts
założyć firme
start learning
set up a firm
złożyć rezygnacje (ze stanowiska)
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor

Comments:

adriankociuba wrote: 2019-04-16 20:18:24
dzięki są wszystkie słówka jedynie pierwszej kolumny nie ma :)

You must sign in to write a comment