Odczyny serologiczne

 0    20 flashcards    tomaszbator
print play test yourself
 
Question - Answer -
ODCZYNY SEROLOGICZNE
start learning
to reakcje pomiędzy (Ag) a (Ab) Reakcje Ag z Ab to reakcje immuno zwane odczynami serologicznymi. Siły utrzymujące Ag-Ab to siły van der Waalsa, wiązania wodorowe, przyciąganie odmiennych ładunków oraz oddziaływania grup hydrofob i filowych.
PRECYPITACJA
start learning
to reakcja serologiczna zachodząca w środowisku płynnym lub w żelu pomiędzy przeciwciałami czyli precypitynami a antygenami czyli precypityogenami, przejawiajaca się powstawaniem widocznych agregatów.
Można wyróżnić dwie precypitacje:
start learning
Możnprecypitacja w roztworze: a wyróżnić dwie precypitacje: precypitacja w żelach(agar, agaroza, sefaroza), Połaczenie metody dyfuzyjnej z rodziałem elektroforetycznym
precypitacja w roztworze:
start learning
precypitacja probówkowa, test mikroflokulacji
precypitacja probówkowa
start learning
np. odczyn Ascoliego stosowany w diagnostyce wąglika. Przeprowadzona jest w probówce do której wprowadza się surowicę odpornościową a następnie delikatnie nawarstwia się roztwór, w którym szuka się antygenu. precypitat w postaci pierścienia.
test mikroflokulacji
start learning
odczyn kłaczkujący np. VDRL i USR stosowany w diagnostyce kiły
precypitacja w żelach(agar, agaroza, sefaroza)
start learning
immunodyfuzja probówkowa wg. Oudina, immunodyfuzja płytkowa, radialna wg. Mancini’ego
immunodyfuzja płytkowa
start learning
podwójna dyfuzja w żelu wh. Ouchterlone’ego. Polega na nakropieniu roztworu surowicy oraz antygenu, widoczne strąty świadczą o wytrąceniu precypitatu.
radialna wg. Mancini’ego
start learning
metoda ilościowa Powstaje wtedy precypitat w kształcie krążka, którego powierzchnia jest wprost proporcjonalna do stężenia badanej immunoglobuliny
Połaczenie metody dyfuzyjnej z rodziałem elektroforetycznym
start learning
immunoelektroforezę wg. Scheideggera immunoelektroforeza przeciwprądowa immunoelektroforeza rakietowa
immunoelektroforezę wg. Scheideggera
start learning
- immunopercypitacja z Ag rozdzielonym wczesniej w elektroforezie
immunoelektroforeza przeciwprądowa
start learning
ag i ab wędrują do siebie w polu elektrycznym
immunoelektroforeza rakietowa -
start learning
metoda ilościowa, elektroforeza Ag w żelu zawierającym ab
AGLUTYNACJA:
start learning
to reakcja serologiczna polegająca na zlepianiu się komórek lub nośników z zaabsorbowanym Ag w środowisku zawierającym swoiste Ab. Gdy antygenem są erytrocyty, to mówimy wtedy o hemoglutynacji
Wyróżniamy dwa typy aglutynacji:
start learning
Aglutynacja bezpośrednia(czynna) - gdy Ag znajduję się na powierzchni komórek bakterii lub grzybów Aglutynacja pośrednia(bierna) - gdy Ag znajduję się na sztucznym nośniku np. cząstkach lateksu, bentonicie, krwinkach
Aglutynacja szkiełkowa
start learning
wykorzystywany w diagnostyce chorób zakaźnych, kiedy trzeba zidentyfikować czynnik etiologiczny czyli Ag, który jest przypuszczalnym powodem zakażenia.np. metoda jakościowa do typowania Enterobacteriaceae - znamy surowice, nie znamy szczepu bakterii.
Aglutynacja probówkowa
start learning
met iloś do okreś miana Ab swoistych aglut we krwi chorego podejrzanego o zakażenie. Ab tw kilka dni więc pobieramy krew po tym czasie od zakażenia kilkukrotnie. diag narastanie Ab w surowicy.np. odczyn Widala u osób podejrzanych o dur brzuszny
METODY IMMUNOENZYMATYCZNE:
start learning
znacznikiem jest enzym w teście ELISA wykazują wysoką czułość Powierzchnie dołków opłaszcza się danym antygenem lub przeciwciałem, następnie dodaje się surowice, w której poszukuje się przeciwciał lub antygenów(w zależności co dodaliśmy).
METODY IMMUNOENZYMATYCZNE: NASTEPNIE
start learning
inkubacja, dodaje się Ab połączone z enzymem mające zdolność do wiązania się z immunoglobulinami. Po kolejnej inkubacji dodaje się substrat dla enzymu. Wynik ocenia się na podstawie natężenia barwy roztworu mierzonej metodą spektrofotometrzyczną.
METODY IMMUNOFLUOROSCENCYJNE:
start learning
wykryć obecność Ab lub Ag związanego bezpośrednio z komórką prowadzenie na żywych komórkach barw: izotiocyjanian fluorosceiny ziel izotiocyjanian rodaminy B czerw ogląda się w mikro fluorescencyjnym jakość lub mierzy intensywność fluorescencji ilość

You must sign in to write a comment