linking words

 0    78 flashcards    olivs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ponadto, co więcej
start learning
Moreover
faktem jest, że
start learning
as a matter of fact
podobnie, tak samo
start learning
in like manner
podobnie, także
start learning
likewise
w połączeniu z
start learning
coupled with
również, tak samo
start learning
equally
stosunkowo, względnie
start learning
comparatively
odpowiednio
start learning
correspondingly
w świetle
start learning
in the light of
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
nie mówiąc już o, nie wspominajac o
start learning
to say nothing of
a tym samym/ z tego samego powodu
start learning
by the same token
szczególnie
start learning
notably
zwłaszcza, szczególnie
start learning
in particular
głównie
start learning
chiefly
wyjaśniać
start learning
to clarify
z pewnością, na pewno
start learning
certainly, surely
wymieniać
start learning
to enumerate
znacznie, wyraźnie
start learning
markedly
Innym kluczowym punktem
start learning
another key point
najbardziej przekonujący dowód
start learning
most compelling evidence
wyraziście
start learning
expressively
punkt często pomijany
start learning
point often overlooked
znacząco
start learning
significantly
zatem
start learning
thus, therefore
po czym, zaraz potem
start learning
thereupon
bezzwłocznie, od zaraz
start learning
forthwith
odpowiednio
start learning
accordingly
natomiast
start learning
hence
odtąd
start learning
henceforth
podczas gdy
start learning
whereas
odwrotnie, przeciwnie
start learning
conversely
przeciwnie
start learning
on the contrary
inaczej, w przeciwnym razie
start learning
otherwise
aczkolwiek
start learning
albeit
poza tym, ponadto
start learning
besides
niemniej jednak
start learning
nonetheless, nevertheless
bez względu na
start learning
regardless
bez względu na, mimo wszystko
start learning
notwithstanding
nade wszystko
start learning
above all
w przeciwieństwie do
start learning
contrary to
zakładając, że; przyznając
start learning
granted (that)
pod warunkiem że, jeśli
start learning
provided that
kiedykolwiek
start learning
whenever
dla celów
start learning
for the purpose of
dzięki, w związku z
start learning
owing to
z powodu, wskutek
start learning
due to
jako, że; skoro
start learning
inasmuch as
na wypadek gdyby
start learning
lest
poza
start learning
beyond
gdzieniegdzie
start learning
here and there
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
w tle
start learning
in the background
wzdłuż, obok
start learning
alongside
wśród
start learning
amid
pod
start learning
beneath
przylegajacy do
start learning
adjacent to
w odpowiednim czasie
start learning
in due time
przed
start learning
prior to
bezzwłocznie
start learning
forthwith
natychmiast, od razu
start learning
straightaway
niegdyś / dawniej
start learning
formerly
natychmiast
start learning
instantly
obecnie
start learning
presently
jak widać
start learning
as can be seen
w sumie
start learning
overall
ogólnie rzecz biorąc
start learning
all things considered
biorąc pod uwagę te punkty
start learning
given these points
jak zauważono
start learning
as has been noted
biorąc pod uwagę
start learning
given the fact that
w skrócie / na zakończenie
start learning
in summary
krótko mówiąc
start learning
in brief
w istocie
start learning
in essence
całkowicie, łącznie
start learning
altogether
zwykle
start learning
ordinarily
ogólnie mówiąc, w zasadzie
start learning
by and large
jak gdyby, jakby
start learning
as though, as if
zaledwie
start learning
scarcerely

You must sign in to write a comment