Lesson thirty nine

 0    27 flashcards    karolkostrzewa99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sporządzenie protokołu z posiedzenia
start learning
take minutes of a meeting
Nie ma znaczenia, czy nie wygrasz. Po prostu staraj się jak najlepiej.
start learning
It doesn’t matter if you don’t win. Just do your best.
Czy masz czas w następny poniedziałek? Chciałbym odbyć krótkie spotkanie.
start learning
Do you have time next Monday? I’d like to hold a brief meeting.
Widzę twój punkt widzenia, ale jest z tym przynajmniej jeden problem.
start learning
I see your point, but there is at least one problem with it.
Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia w tej sprawie jutro.
start learning
Our goal is to reach an agreement on this by tommorow.
Myślę, że powinniśmy przejść do następnego punktu porządku obrad.
start learning
I think we should move on to the next item on the agenda.
portret
start learning
portrait
drewniany panel
start learning
wooden panel
górnej części ciała
start learning
upper body
welon, zasłona
start learning
veil
w celu ukrycia, zamaskować
start learning
to disguise
wyostrzyć swój umysł
start learning
sharpen your mind
bogaty handlarz jedwabiem
start learning
rich silk merchant
wskazówka, trop
start learning
clue
Nie poszedłem wczoraj, bo padał cały dzień.
start learning
I didn’t go yesterday because it was raining all day.
Podczas gdy Anna brała prysznic, Mark gotował obiad.
start learning
While Anna was taking a shower, Mark was cooking dinner.
Mary sprzątała dom, kiedy zadzwoniła Sarah.
start learning
Mary was cleaning the house when Sarah called.
załoga
start learning
a crew
Kiedy kąpałem się, ktoś zapukał do drzwi.
start learning
While I was having a bath, somebody knocked on the door.
Co robiłeś, kiedy przyszedł Paul?
start learning
What were you doing when Paul came?
Harry próbował naprawić kuchenkę, ale tak naprawdę nie wiedział, co robi.
start learning
Harry tried to repair the cooker but he didn’t really know what he was doing.
Wczoraj był piękny dzień, ptaki śpiewały i świeciło słońce.
start learning
Yesterday was a beautiful day, birds were singing and the sun was shining.
Uwielbiałem jeździć na rowerze, kiedy byłem dzieckiem.
start learning
I loved riding a bike when I was a kid.
Czy byłeś w domu, kiedy na ciebie czekaliśmy?
start learning
Were you at home while we were waiting for you?
Podczas gdy Alan jeździł na nartach w Szwajcarii, poznał starego przyjaciela ze studiów.
start learning
While Alan was skiing in Switzerland, he met an old friend from college.
patrzeć na
start learning
to gaze
znalezienie, odkrycie
start learning
finding, discovery

You must sign in to write a comment