Lesson 21: Negotiations (part II)

 0    20 flashcards    Milan Pupezin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If we pay you 300$ per day per consultant, will you give us elite service?
start learning
Jeśli zapłacimy Ci 300 $ dziennie za konsultanta, czy dasz nam elitarną usługę?
If we agree, can you guarantee ten days' work per month?
start learning
Jeśli się zgodzimy, czy możesz zagwarantować dziesięciodniową pracę miesięcznie?
We can agree to six months' notice for both sides if you agree to send qualified and experienced consultants.
start learning
Możemy wyrazić zgodę na sześciomiesięczne powiadomienie obu stron, jeśli zgodzisz się wysłać wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów.
If turnover happens, we will replace the missing workers with experienced colleagues.
start learning
Jeśli nastąpi obrót, zastąpimy brakujących pracowników doświadczonymi kolegami.
If we agreed to full service, our marketing team would be left without work.
start learning
Jeśli zgodzimy się na pełną obsługę, nasz zespół marketingowy pozostanie bez pracy.
If the current marketing team makes all the decisions, then you don't need consultants.
start learning
Jeśli obecny zespół marketingowy podejmuje wszystkie decyzje, nie potrzebujesz konsultantów.
If the consultants make all day-to-day decisions, we won't need our own marketing team.
start learning
Jeśli konsultanci podejmują codzienne decyzje, nie będziemy potrzebować naszego własnego zespołu marketingowego.
If the two teams work together, it will benefit both companies.
start learning
Jeśli oba zespoły współpracują ze sobą, przyniesie to korzyści obu firmom.
Notice period
start learning
Okres wypowiedzenia
turnover
start learning
rotacja pracowników
guarantee
start learning
gwarancja/gwarantować
range of services
start learning
Zakres usług
supply
start learning
dostarczyć
keep something to a minimum
start learning
zachować coś do minimum
take over
start learning
przejąć
overrule
start learning
unieważnić
subject to something
start learning
podlega czemuś
board of directors
start learning
zarząd / rada nadzorcza
elite
start learning
elita
standard service package
start learning
standardowy pakiet usług

You must sign in to write a comment