łacińska terminologia prawnicza - prawo UKSW

 0    449 flashcards    lawilaw
print play test yourself
 
Question Answer
prawo
start learning
ius
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe
start learning
ius est ars boni et aequi
jakim prawem? jaką podstawą prawną?
start learning
Quo iure?
prawo naturalne
start learning
ius naturale
prawo wszystkich ludów
start learning
ius gentium
prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa
start learning
ius publicum quod ad statum rei Romanae spectat
prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek
start learning
ius privatum quod ad singulorumutilitatem spectat
prawo obywateli rzymskich
start learning
ius civile
prawo kanoniczne
start learning
ius canonicum
prawo powszechne
start learning
ius universale
prawo książęce
start learning
ius ducale
najwyższe prawo jest najwyższym bezprawiem
start learning
summum ius summa iniuria
prawo bezwzględnie wiążące. Strony stosunku prywatno-prawnego nie mogły zmieniać swoimi ustaleniami norm prawa wprowadzonych przez państwo
start learning
ius cogens
prawo względnie wiążące (przepis prawny, którego zastosowanie może być w konkret
start learning
ius dispositivum
daj mi fakt, dam ci prawo; udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo (a przyznam ci r
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius
sąd zna prawo, w sądzie nie musimy udowadniać prawa, bo sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
tam gdzie społeczeństwo, tam prawo (żadna wspólnota nie może egzystować bez praw
start learning
ubi societas ibi ius
zasady prawa
start learning
praecepta iuris
nikomu nie szkodzi ten, kto korzysta ze swojego prawa
start learning
qui suo iure utitur, neminem laedit
szybszy w prawie, lepszy w czasie
start learning
prior tempore potior iure
źródła prawa
start learning
fontes iuris
źródła powstania prawa
start learning
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa
start learning
Fontes iuris cognoscendi
obyczaj przodków
start learning
mos maiorum
zwyczaj
start learning
consuetudo
długi zwyczaj, długotrwałe przyzwyczajenie, warunek, który musiał zostać spełniony żeby obyczaj został uznany za normę prawną
start learning
longa consuetudo
zwyczaje miejscowe, obowiązujące na danym terminie
start learning
consuetudines loci
zwyczaje przyjęte przez społeczeństwo
start learning
consuetudines aprobatae
zwyczaje spisane
start learning
consuetudines in scriptis redactae
wygaśnięcie ustawy poprzez nieużywanie
start learning
desuetudo
doktor obojga praw - rzymskiego i kanonicznego
start learning
doctor ultrisque iuris
błąd
start learning
error
nieznajomość
start learning
ignorantia
nieznajomość faktu nie szkodzi
start learning
ignorantia facti non nocet
nieznajomość prawa nikogo nie uwalnia
start learning
ignorantia iuris non exculpat
nieznajomośc prawa szkodzi
start learning
Ignorantia iuris nocet
komentarz, dopisek, uwaga na marginesie
start learning
glossa marginalis
komentarz między wieszami
start learning
glossa interlinearis
zbiór najważniejszych komentarzy
start learning
glossa ordinaria Accuriusa
sąd, miejsce, rynek
start learning
forum
rynek rzymski, główny plac w starożytnym Rzymie u stóp Kapitolu
start learning
Forum Romanum
miejsce urodzenia
start learning
forum origins
miejsce zamieszkania
start learning
forum domicili
sąd właściwy, właściwość sądowa
start learning
forum competens
sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia kontraktu, miejsce zawarcia kontraktu
start learning
forum contractus
miejsce uwolnienia się od zobowiązania
start learning
forum solutionis
miejsce uwolnienia się od kontraktu
start learning
forum soluti contractus
sąd miejsca, gdzie popełniono delikt
start learning
forum delicti commissi
sąd miejsca położenia rzeczy spornej
start learning
forum rei sitae
miejsce zamieszkania
start learning
forum hereditatis
sąd, który można wybrać (prawo targowe)
start learning
forum liberum
miejsce sprawowania sądu (równoznaczne z kompetentnością sądu)
start learning
loca forensia
opłata targowa
start learning
census fori
przywilej sądowy dla poszczególnych stanów (np. sądy kościelne dla duchownych)
start learning
privilegium fori
zarzut niewłaściwości sądu (sąd nie jest kompetentny do orzekania w danej sprawi
start learning
praescriptio fori
powód idzie za sądem pozwanego. Powód składa powództwo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego
start learning
actor sequitur forum rei
sprawy wiary
start learning
causae spirituales
sprawy świeckie
start learning
causae saeculares
ustawa
start learning
lex
ustawa ogólna
start learning
lex generalis
ustawa szczególna
start learning
lex specialis
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
start learning
lex perfecta
norma prawna opatrzona sankcją prawną oraz sankcją nieważności
start learning
lex plus quam perfecta
norma prawna opatrzona sankcją prawną
start learning
lex minus quam perfecta
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
start learning
lex imperfecta
brzmienie ustawy
start learning
verba legis
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
start learning
vacatio legis
prawo nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit
prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej
start learning
lex posterior derogat legi priori
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
start learning
lex superior derogat legi inferiori
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
start learning
lex specialis derogat legi generali
norma wcześniejsza wcześniejsza
start learning
legi priori speciali
działanie w celu obejścia ustawy (sprzeczne z ideą ustawodawcy, ale zgodne z literą prawa)
start learning
praeter legem
zastrzeżenie dokonane w myśli, wola nie jest zgodna z oświadczeniem woli
start learning
reservatio mentalis
symulacja
start learning
simulatio
czynność prawna zawarta dla pozoru
start learning
negotium simulatum
czynność prawna kulejąca
start learning
negotium claudicans
zamiana jednego aktu na drugi
start learning
conversio arctus iuridici
nadanie mocy prawnej wadliwemu uprzednio aktowi prawnemu
start learning
convalidatio
potwierdzenie oświadczenia woli
start learning
ratihabitio
ratyfikacja
start learning
ratificatio
składniki treści czynności prawnej, które określają jej typ i charakter wynikającego z niej stosunku prawnego
start learning
essentialia negotii
składniki treści czynności prawnej, które powinny znaleść się w jej treści, jednak jeśli strony nie włączą ich do treści czynności, jest ona ważna a brakujące elementy można ustalić na podstawie przepisów
podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, które nie wpływają na jej istotę, ale mocą woli stron zostały podniesione do rangi istotnych, np. kara umowna
start learning
naturalia negotii
accidentalia negotii
termin początkowy
start learning
dies a quo
termin końcowy
start learning
dies ad quem
sposób liczenia czasu od dnia zdarzenia, w której najmniejszą jednostką obliczania czasu jest doba
start learning
computatio civilis
bardzo dokładny sposób liczenia czasu, nakazuje uwzględniać nie tylko dzień, ale także godzinę i minutę zdarzenia
start learning
computatio a momento ad momentum
od samego początku, z mocą wsteczną
start learning
ex tunc
od tej pory
start learning
ex nunc
warunek konieczny
start learning
condicio sine qua non
rzecz
start learning
res
rzeczy wspólne wszystkim ludziom
start learning
res omnium communes
co jest trwale związane z gruntem, należy do właściciela gruntu
start learning
superficies solo cedit
prawo na rzeczy cudzej
start learning
iura in re aliena
powództwo o ochronę praw na rzeczy
start learning
actio in rem
(skuteczność) wobec wszystkich
start learning
erga omnes
ius possidenti
start learning
prawo do posiadania rzeczy
prawo do używania rzeczy
start learning
ius utendi
prawo do rozporządzania rzeczą
start learning
ius disponendi
nieograniczone prawo
start learning
ius infinitum
prawo do zużywania rzeczy
start learning
ius abutendi
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
start learning
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
z samego porozumienia
start learning
solo consensu
doliczanie czasu posiadania poprzednika
start learning
accessio possessionis
możliwość doliczenia czasu posiadania danej nieruchomości przez zbywcę do czasu posiadania nieruchomości przez nowego właściciela, ułatwienie drogi zasiedzenia
start learning
accessio temporis
posiadacz samoistny, który znajduje się "w drodze do zasiedzenia"
start learning
in statu usucapiendi
własność zwierzchnia. Konstrukcja własności podzielonej (np. w średniowiecznym ustroju feudalnym); w starożytnym Rzymie było to jedno z praw właściciela
start learning
dominium directum
własność użytkowa. W średniowiecznym ustroju feudalnym władzę taką posiadał wasal
start learning
dominium utile
współwłasność niepodzielna (np. niedzały ojcowskie w średniowieczu)
start learning
condominium pro indviso
skarga wydobywcza (wystąpienie o zwrot rzeczy)- z każdej przyczyny. Jedno z powództw petytoryjnych, służących ochronie praw właściciela.
start learning
rei vindicatio - cum omni causa
jedno z powództw petytoryjnych, przysługiwała właścicielowi kwirytarnemu, kóry zachował rzecz w posiadaniu, ale jego uprawnienia były naruszane w inny sposób, a naruszający twierdził, że ma do tego prawo (np. w prawie sąsiedzkim).
start learning
actio negatoria
obciążony służebnością właściciel był zobowiązany do powstrzymania się od działania albo do znoszenia cudzego działania
start learning
non facere pati
rodzaj połączenia, miał miejsce w przypadku, gdy zmieszano rzeczy których nie dało się już po fakcie rozdzielić. powstawała współwłasność dotychczasowych właścicieli, w której udziały były proporcjonalne do ilości i wartości rzeczy zmieszanych
start learning
confussio
używanie cudzej rzeczy z prawem pobierania z niej wszystkich pożytków, jednak bez naruszania jej substancji
start learning
ususfructus
użytkowanie rzeczy zużywalnych/zamiennych
start learning
quasi ususfructus
służebność nie może polegać na działaniu. Właściciel zobowiązany był jedynie do znoszenia cudzego działania (pati) lub powstrzymywania się od działania (non facere). Wyjątek stanowił koszt utrzymania ściany, o którą opierał się budynek sąsiedni.
start learning
servitus in faciendo nequit consister
rodzaj zastawu bez dzierżenia (przechodzącego na wierzyciela w momencie nie wywiązywania się dłużnika ze zobowiązania). Polegał na pobieraniu pożytku z rzeczy, będącej przedmiotem zastawu.
start learning
pignus antichreticum
corpus ‒ animus
start learning
corpus - posiadanie faktyczne. animus - wola zatrzymania rzeczy dla siebie
" wola zatrzymania rzeczy dla siebie", przysługująca faktycznemu właścicielowi. Jeden z elementów posiadania.
start learning
animus sibi rem habendi, animus possidendi
Nikt sam dla siebie nie może zmienić przyczyny posiadania.
start learning
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
posiadanie wadliwe (nabyte wbrew woli poprzednika)
start learning
possesio vitiosa
dzierżyciel włada rzeczą w imieniu innej osoby, a nie dla siebie, jak to jest w przypadku posiadacza.
start learning
animus possidendi pro alieno
osoba dająca prekarium, inaczej patron. Posiadał on prawo złożenia skargi do pretora, gdy prekarzysta nie chciał oddać mu rzeczy.
start learning
precario dans- accipiens
dobrodziejstwo posiadania (posiadacz jest w lepszej sytuacji)
start learning
beneficium possessionis
zabezpieczenie przed szkodami grożącymi z gruntu sąsiada
start learning
cautio damni infecti
forma przeniesienia posiadania polegająca na tym, że dotychczasowy posiadacz samoistny zachowuje rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel
start learning
constituttum possessorium
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na wydaniu rzeczy
start learning
traditio corporalis
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na wydaniu dokumentów, bądź środków (np. kluczy) które dają faktyczną władzę nad rzeczą
start learning
longa manu traditio
jedna z form przeniesienia posiadania. Polega na tym, iż przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo na dzierżyciela następuje na mocy samej umowy między stronami
start learning
traditio brevi manu
dokonanie wydania rzeczy poprzez symbol, np. wręczenie kluczy
start learning
traditio symbolica
nikt, kto wystąpi z powództwem, nie zostanie odesłany
start learning
nemini deneganda
dziedziczenie
start learning
succesio
dziedziczenie na podstawie ustawy
start learning
successio ex lege
darowizny przekazane przez spadkodawcę za życia zaliczane są na poczet przyszłego spadku
start learning
succesio anticipata
dziedziczenie według klas
Miało znaczenie przy dziedziczeniu wg edyktu pretorskiego. Gdy do spadku nie zgłosili się w określonym terminie powołani w pierwszej kolejności, pretor oferował go dalszym krewnym w tej samej klasie lub dziedzicom następnej klasy.
start learning
succesio ordinum et graduum
spadkobierca może kontynuować zasiedzenie spadkodawcy (o ile spełniał przesłanki potrzebne do zasiedzenia)
start learning
succesio in possessionem
dziedziczenie beztestamentowe
start learning
succesio ab intestato
dziedziczenie wbrew testamentowi, przeciw testamentowi
start learning
succesio contra tabulas
dziedziczenie testamentowe
start learning
succesio ex testamento
ejście w ogół uprawnień zbywcy sukcesja - nabycie praw w całości, pod tytułem ogólym np. przyjęcie spadku
start learning
succesio in univesitatem
dziedziczenie wg. głów. Jeżeli ktoś ma np. 5 dzieci, to dziedziczą w proporcji 1/5
start learning
succesio in capita
dziedziczenie według szczepów. To co przypada ojcu, dziedziczą jego dzieci.
start learning
succesio in stirpes
ten, który ma się urodzić (dziecko poczęte) jest uważany za narodzonego - fikcja prawna
start learning
nasciturus pro iam nato habetur
decyzja z wolą testowania (traktowane jako testament)
start learning
cum animo testandi ‒ animus
na korzyść testamentu - interpretacja norm prawnych celem utrzymania w mocy postanowień testamentu
start learning
favor testamenti
dosłownie: przebłyski świadomości. Występowały u chorego psychicznie. Były przerwą w chorobie, która pozwalała na odzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
start learning
lucidum intervallum
legat windykacyjny. Jeden z rodzajów zapisów testamentowych. Na jego mocy legatariusz stawał się właścicielem kwiryntarnym rzeczy zapisanej mu w testamencie w momencie przyjęcia spadku przez spadkobiercę.
Zatem mógł się domagać wydania tego przedmiotu od dziedzica za pomocą rei vindicatio
start learning
legatum per vindicationem
legat damnacyjny. Jeden z rodzajów zapisów testamentowych. Zapis uczyniony w ten sposób nie wywierał skutków rzeczowych (przeniesienia własności).
(wtedy dziedzic musiał nabyć tę rzecz), rzeczy mające powstać
start learning
legatum per damnationem
legatum nominis
start learning
zapis wierzytelności należącej do spadku
zapis zwalniający zapisobiorcę z długu jaki miał wobec spadkobiercy
start learning
legatum liberationis
zapis dający dziedzicowi możliwość wyboru jednej z wielu rzeczy
start learning
legatum optionis
przeniesienie dziedziczenia z jednej osoby na drugą. Na przykład jeśli dziedzic zmarł zanim otrzymał spadek, to spadek ten otrzymuje dziedzic dziedzica.
start learning
transmissio hereditatis
odpowiedzialność z przedmiotów należących do spadku a nie całym swoim majątkiem
start learning
cum viribus hereditatis
odpowiedzialność do wysokości tego co jest w spadku
start learning
pro viribus hereditatis
skarga o wydanie spadku
start learning
hereditatis petitio
możliwość oddzielenia majątku (spadkobiercy-dziedzica i spadkodawcy), która ograniczała odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wysokości spadku.
start learning
separatio bonorum
małżeństwo
start learning
matrimonium
mężczyzna - kobieta
start learning
mas ‒ femina
mąż - żona
start learning
vir ‒ uxor
Małżeństwo to związek między mężczyzną i kobietą
start learning
coniunctio maris et feminae
umowa małżeńska
start learning
matrimoniale foedus
zgoda małżeńska. W prawie rzymskim wymagana przez cały czas trwania małżeństwa.
start learning
consensus matrimonialis
przeszkody zrywające - tamujące przy zawieraniu małżeństwa
start learning
impedimentum matrimonii dirimens ‒ impediens
każde zgodne z prawem małżeństwo
start learning
matrimonium iustum
matrimonium iniustum- coś co jest wbrew prawu i nie jest małżeństwem
małżeństwo prawnie zawarte
start learning
matrimonium legitimum
małżeństwo niezgodne z prawem, nielegalne
start learning
matrimonium non legitimum
małżeństwo harmonijne, żyjące w zgodzie
start learning
matrimonium bene concordans
małżeństwo nieistniejące
start learning
matrimonium non existens
małżeństwo mniemane (wszyscy myślą,że małżeństwo jest ważne, ale tak nie jest)
start learning
matrimonium putativum
małżeństwo niedopełnione
start learning
matrimonium non consummatum
małżeństwo zawarte i dopełnione
start learning
matrimonium ratum et consummatum
" małżeństwo powinno być wolne " tzn. zawarte dobrowolnie. Nikogo nie zmusza się ani do zawarcia, ani do trwania w małżeństwie.
start learning
matrimonia libera esse debent
sponsalia
start learning
zaręczyny
poniesione z tytułu narzeczeństwa wydatki mogą być naprawione jak szkoda. Causa: pokrycie szkód.np. po wycofanych zaręczynach
start learning
ad reparationem damnorum
nikt nie jest słuchany przez sąd, gdy powołuje się na własny występek. Z własnego niegodziwego czy bezprawnego czynu nie można wyprowadzać dla siebie praw, ani przeciwstawiać takiego postępowania prawom innych.
start learning
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
żadna ludzka władza (nie może zerwać małżeństwa zawartego i dopełnionego)
start learning
nulla humana potestas
separacja co do łoża i stołu
start learning
separatio quoad torum et mensam
separacja trwała
start learning
separatio perpetua
separacja czasowa
start learning
separatio temporanea
separacja przy trwającym węźle małżeńskim
start learning
separatio manente vinculo
matka jest zawsze pewna
start learning
mater semper certa est
pater noster
start learning
ojciec nasz
ojcem [dziecka] jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo. Ojcem jest mąż matki zrodzonego dziecka [domniemanie prawne].
start learning
pater est quem nuptiae demonstrant
niezdolność do płodzenia (bezpłodność)
start learning
impotentia generandi
niezdolność do współżycia
start learning
impotentia coeundi
filius - filia
start learning
syn - córka (pod władzą)
dziadek - babcia
start learning
avus - avia
wnuk - wnuczka
start learning
nepos - neptis
prawnuk - prawnuczka
start learning
pronepos ‒ proneptis
dzieci poczęte bez małżeństwa
start learning
liberi vulgo concepti
dzieci z prawego łoża - dzieci z nieprawego łoża
start learning
filii legitimi ‒ illegitimi
dzieci z nieprawego łoża są legitymowane przez później zawarte małżeństwa
start learning
filii illegimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
wyłączenie, gdy wielu współżyło z matką. Zarzut posiadania wielu partnerów seksualnych przez matkę.
start learning
exceptio plurium concubentium
adoptio
start learning
jeden z rodzajów przysposobienia, polegający na adopcji osoby alieni iuris
przysposobienie pełne; adopcja pełna zachodziła, gdy adoptującym był krewny wstępny dziecka. Adoptowany wchodził pod władzę ojcowską adoptującego, zrywając wszelkie więzi prawne z dotychczasową rodziną.
start learning
adoptio plena
przysposobienie niepełne. Adoptującym była osoba obca. Adoptowany pozostawał pod władzą dotychczasowego ojca. Adoptowany mógł dziedziczyć beztestamentowo po adoptującym.
start learning
adoptio minus plena
przysposobienie całkowite. Wiąże dziecko z nową rodziną w sposób tak ścisły jakby było naturalnym dzieckiem przysposabiającego.
start learning
adoptio plenissima
przysposobienie naśladuje (imituje) naturę. Musi być zachowana odpowiednia różnica wieku między adoptującym, a adoptowanym.
start learning
adoptio naturam imitatur
zapłodnienie w drodze naturalnej
start learning
in vivo
zobowiązanie
start learning
obligare ‒ obligatio
wierzyciel - dłużnik
start learning
creditor - debitor
(wynikający) z umowy (z kontraktu)
start learning
ex contracu
(wynikający) z czynu niedozwolonego
start learning
ex delicto
prawo zobowiązań
start learning
ius obligationis
prawo wiążące strony umowy, skuteczne inter partes.
start learning
vinculum iuris
(skarga, powództwo) przeciwko konkretnej osobie - (skuteczność zobowiązania) między stronami
start learning
in personam ‒ inter partes
zobowiązanie naturalne. Dłużnik nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swój dług. W konsekwencji wierzytelność jest niezaskarżalna w sądzie, chyba że zostanie uznana, np. przedawnienie
start learning
obligatio naturalis
dare, facere, non facere, pati
że świadczenie może polegać na: dare – daniu czegoś, facere – czynieniu czegoś, non facere – nieczynieniu czegoś, pati – znoszeniu czegoś.
start learning
dać, czynić, nie czynić, znosić
Nie można zobowiązywać do rzeczy niemożliwych (niewykonalnych).
start learning
impossibilium nulla obligatio est
rzeczywista, powstała, wynikła, poniesiona szkoda
start learning
damnum emergens
utracony zysk, korzyści, jakich poszkodowany mógłby się spodziewać gdyby szkoda nie została spowodowana.
start learning
lucrum cessans
cena rynkowa
start learning
pretium commune
cena jednostkowa
start learning
pretium singulare
wartość sentymentalna
start learning
pretium affectionis
prawo do umiaru/miarkowania, możliwość ustalania wysokości odszkodowań
start learning
ius moderandi
potrącenie zysku ze straty
start learning
compensatio lucri cum damno
prawo do zatrzymania rzeczy
start learning
ius retentionis
zwrot rzeczy z nakładu
start learning
ius tollendi
prawo wyboru jednego z wielu świadczeń
start learning
ius variandi
zobowiązanie przemienne, z treści zobowiązania wynika możliwość spełnienia więcej niż jednego świadczenia. Spełnienie któregokolwiek z nich zwalnia dłużnika ze zobowiązania.
start learning
obligatio alternativa
w treści zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, jednakże dłużnik może zwolnić się ze swego obowiązku również przez spełnienie innego świadczenia.
start learning
facultas alternativa
przekazanie własności w celu uwolnienia się od zobowiązania
start learning
datio in solutum
czynność mieszana, w której umowa darowizny zostaje połączona z inną umową odpłatną czy nieodpłatną. Cel formalny jest inny od celu faktycznego.
start learning
negotium mixtum cum donatione
dokonanie czynności w drodze faktu
start learning
via facti
stosowana przy zastawie. Klauzula przypadku, jeśli dłużnik nie zwraca długu, to wierzyciel przejmuje zastaw.
start learning
lex commissoria
umowa nienazwana
start learning
contractus innominatus
umowa o zawarciu umowy, umowa wstepna
start learning
pactum de contrahendo
klauzula zasadniczej zmiany okoliczności. Ustalone warunki obowiązują, o ile okoliczności się nie zmienią.
start learning
rebus sic stantibus
zarzut niewypełnionego kontraktu
start learning
exceptio non adimpleti contractus
wina umyślna
start learning
dolus
wina nieumyślna, polegająca na zaniedbaniu określonych norm staranności; niedbalstwo
start learning
culpa
culpa in abstracto
start learning
Si culpa in abstracto
culpa in concreto
start learning
culpa in concretione
culpa Aquiliana
start learning
culpa Aquilam
culpa in eligendo
start learning
culpa in eligendo
culpa in contrahendo
start learning
culpa in contrahendo
culpa in custodiendo
start learning
culpa in custodiendo
casus
start learning
casus
vis maior
start learning
vi maiore quadam acciderit,
vis cui humana infirmitas resistere non potest
start learning
Cui vis humana infirmitas resistere non potest
compensatio
start learning
compensatio
novatio
start learning
novatio
confusio
start learning
confusio
cessio
start learning
cessio
error in iudicando
start learning
errore in iudicando
pactum de non cedendo vel non alienando
start learning
Pactum de non alienando vel non cedendo
cessio legis
start learning
cessio legis
actio Pauliana
start learning
dolo malo mancipio
emptio rei speratae
start learning
emptio rei speratae
emptio spei
start learning
Spei emptio
res extra commercium
start learning
res extra commercium
cuius commodum eius periculum
start learning
Cuius commodum eius periculum
dicta et promissa
start learning
et dicta promiß
pactum reservati dominii
start learning
Pactum reservati dominii
pactum displicentiae
start learning
pactum displicentiae
pactum in favorem tertii
start learning
tertia pars beneficiarius
emptio ad gustum
start learning
emptio ad gustum
pactum de retroemendo
start learning
Pactum de retroemendo
locatio conductio operis
start learning
Operis locatio conductio
depositum irregulare
start learning
irregulare deposit!
negotiorum gestio
start learning
negotiorum gestio
indebitum
start learning
indebitum
condictio indebiti
start learning
condictio indebiti
condictio causa data causa non secuta
start learning
condictio causa data causa non secuta
condictio causa finita
start learning
Causa finita condictio
condictio ob causam finitam
start learning
ob causam finitam condictio
condictio sine causa
start learning
condictio sine causa
condictio ob turpem vel iniustam causam
start learning
Ob iniustam aka Turp condictio MERITUM
affectio (animus) societatis
start learning
affectio (animus) Societatis
tempus deliberandi
start learning
tempus deliberandi
iurisdictio voluntaria
start learning
iurisdictio Voluntari
formula processus
start learning
Processus formula
lex fori processualis
start learning
Lex fori processualis
iudicium ‒ actus trium personarum
start learning
Ludicium - actus trium personarum
audiatur et altera pars
start learning
Audi alteram partem
domini litis
start learning
litis Domini
nemo iudex sine actore
start learning
Nemo iudex Actor
vigilantibus iura sunt scripta
start learning
vigilantibus iura scripta sunt
ne eat iudex ultra petita partium
start learning
ne comedas ultra petita iudex partium
ante litem natam
start learning
ante litem Natama
post litem natam
start learning
Post Lithium Natama
qui rem in iudicium ducit
start learning
qui rem in iudicium ducit
contra quem res in iudicium deducitur
start learning
Contra quem res in iudicium deducitur
legitimatio ad causam
start learning
legitimatio ad causam
legitimatio ad processus
start learning
legitimatio ad processus
successio mortis causa
start learning
successio mortis causa
successio inter vivos
start learning
successio inter vivos
res iudicata ‒ inter partes
start learning
res ipsa loquitur - inter partes
res inter alios gesta
start learning
Res inter alios dense
ad quem
start learning
post quem
prorogatio fori
start learning
prōrŏgātĭo fori
prorogatio iurisdictionis
start learning
prōrŏgātĭo iurisdictionis
prorogatio imperii
start learning
prōrŏgātĭo imperil
negatio per positionem alterius
start learning
negatio per positionem alterius;
exceptiones peremptoriae
start learning
exceptiones peremptoriae
exceptiones dilatoriae
start learning
exceptiones dilatoriae
exceptiones declinatoriae
start learning
exceptiones declinatoriae
exceptiones non sunt extendendae
start learning
Exceptiones non sunt extendendae
replicatio ‒ duplicatio
start learning
replicatio - duplicatio
onus proferendi
start learning
onus proferendi
onus probandi
start learning
ad onus probationis,
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
start learning
Ei incumbit probatio qui dicit, qui non neg
ne bis in idem
start learning
ne bis in idem
sententia facit ius inter partes
start learning
facit ius inter partes sententia
votum separatum
start learning
dissentientes sententia,
reformatio in peius
start learning
Reformatio in pejus
de minimis non curat praetor
start learning
De minimis non curat praetor
error in procedendo
start learning
Error in procedendo
iudex inhabilis
start learning
iudex inhabilis
iudex suspectus
start learning
iudex suspectus
absolutio ab instantia
start learning
ab instanti absolutio
professio iuris
start learning
Professio juris
ad litis ordinationem
start learning
ad litis ordinatio
ad litem decidendam
start learning
ad litem decidendam
lex fori
start learning
lex loci processus
locus regit formam actus
start learning
locus regit formam actus,
statuta personalia
start learning
Details propria statuta
statuta realia
start learning
statuta res,
statuta mixta
start learning
statuta accusatis mancipiis '
lex loci ‒ ubi res est
start learning
Lex loci - res ubi est
statutum comitatur personae
start learning
statutum personas comitatur
ius commune
start learning
commune ius
statuta prohibitiva
start learning
statuta prohibitoria
statuta prohibitiva favorabilia
start learning
prohibitoria statuta favorabilia
statuta prohibitiva odiosa
start learning
prohibitoria statuta odiosa
statuta permissiva
start learning
statuta permissive
comitas gentium
start learning
Comitas gentium
lex domicilii
start learning
Lex domicilii
mobilia personam sequuntur
start learning
mobilia personam sequuntur
lex loci solutionis
start learning
Lex loci solutionis
lex patriae
start learning
Lex patriae
lex domicilii
start learning
Lex domicilii
animus manendi
start learning
animo manendi
lex adoptionis
start learning
lege adoptionis
lex loci actus
start learning
Lex loci actus
pactum de lege utenda
start learning
Pactum de lege Utende
ultimum refugium
start learning
ultimum refugium
lex loci contractus
start learning
lex loci contractus
lex loci celebrationis matrimonii
start learning
Lex loci celebrationis matrimonii
lex loci delicti commissi
start learning
Lex loci delicti commissi
lex rei sitae
start learning
lex rei sitae
lex fori
start learning
Lex fori
lex causae
start learning
lex causae
lex valutae
start learning
lex pecuniae
locus gestionis
start learning
locus gestionis
lex loci laboris
start learning
Lex loci laboris,
lex libri sitae
start learning
Lex libri sitae
situs naturalis
start learning
situs naturalis,
lex in transitu
start learning
lex in transitu
lex loci expeditionis
start learning
Lex loci expeditionis
lex loci destinationis
start learning
Lex loci destinationis
lex voluntatis
start learning
lex voluntatis;
lex loci protectionis
start learning
Lex loci protectionis
lex cartae sitae
start learning
Lex sitae cartae
lex successionis
start learning
lex successionis
ius contrahendi ‒ ius contractum
start learning
contrahendi man - ius contractum
pacta sunt servanda
start learning
pacta servanda sunt
pacta tertiis non nocent non prosunt
start learning
tertiis pacta non nocere non prosunte
res inter alios acta
start learning
Res inter alios acta
opinio iuris sive necessitatis
start learning
iuris sive opinio necessitatis
pro foro interno
start learning
Pro foro interno
pro foro externo
start learning
pro foro externo
dismembratio
start learning
dismembratio
ius postliminii
start learning
ius enim postliminii
tabula rasa
start learning
tabula rasa
ius representationis omnimode
start learning
ius representationis omnimode
delictum iuris gentium
start learning
delictum iuris gentium
qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
start learning
turnaround qui est in territorio, est etiam mens subditus
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
start learning
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
ius sanguinis
start learning
iure sanguinis
ius soli
start learning
ius soli
persona non grata
start learning
persona non grata
crimen
start learning
delictum
nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori
start learning
nullum crimen, nulla poena sine lege Poena anteriori
sine lege scripta
start learning
sine lege scripta
sine lege certa
start learning
sine certa lege
sine lege praevia
start learning
sine praevia lege
victima
start learning
victima
vis
start learning
vis
vis ac metus
start learning
vis ac metus
vis privata -‒ vis publica
start learning
privata vi - vis publica
vis legis
start learning
vim legis
vis testamenti
start learning
vis testamenti
vis probandi
start learning
vis probandi
vis absoluta
start learning
vis absoluta
vis compulsiva
start learning
vis compulsiva
dolus generalis
start learning
generalis dolus
dolus directus
start learning
directus dolus
dolus directus repentinus
start learning
dolus directus Repentinus
dolus directus praemeditatus
start learning
dolus directus praemeditatus
dolus eventualis ‒ quasi-eventualis
start learning
dolus eventualis - quasi eventualis
culpa dolo exorta
start learning
culpa dolo exoro
iter delicti
start learning
iter delicti
delictum putativum
start learning
delictum putativum
in dubio pro reo ‒ pro libertate
start learning
in dubio pro reo - pro libertate
dolus non praesumitur
start learning
dolus non praesumitur
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
start learning
nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur
reformatio in peius iudici appellato non licet
start learning
Reformatio in pejus iudici appellato non licet
delicta parentum liberis non nocent
start learning
delicta parentum liberis non nocent
reus in exceptione actor est
start learning
reus in exceptione actor est
quod non est in actis non est in mundo
start learning
quod non est in actis, non est in mundo
verba volant, scripta manent
start learning
Verba volant, scripta manent
testis ex auditu
start learning
Audit ex testis
nemo iudex in propria (sua) causa
start learning
Nemo judex in propria (sua) causa
forum praeventionis
start learning
Forum praeventionis
forum connexitatis causarum
start learning
forum causarum connexitatis
causa principalis
start learning
causa principalis
causa accessoria
start learning
causa Accessori
res iudicata pro veritate habetur
start learning
res judicata pro veritate habetur
ne bis in idem crimen iudicetur
start learning
ne bis in idem crimen iudicetur
confessio est regina probationum
start learning
Confessio est Regina probationum
propter falsa ‒ propter nova
start learning
propter falsa - Propter nova,
custodia honesta - inhonesta
start learning
honesta custodia - inhonesta
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
start learning
In legibus magis quam simplicitas difficultas placet
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
start learning
Ubi legis eadem ratio, ibi eadem dispositio legis
Optima est legum interpres consuetudo
start learning
Optima legum interpres est consuetudo
Leges ab omnibus intellegi debent
start learning
Leges ab omnibus intellegi debent
Leges bonae ex malis moribus procreantur
start learning
Leges bonae ex Malis moribus procreantur
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
start learning
Legem bonam a nulla alia nisi naturae formam divisorem possumus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
start learning
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
start learning
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari
start learning
Esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam Innocentius Satius enim damnari
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex
start learning
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa,
Non omne quod licet honestum est
start learning
Omne quod non licet honestum est
Sententia facit ius inter partes
start learning
Sententia facit ius inter partes
Libertas inaestimabilis res est
start learning
Libertas inaestimabilis res est
Vim vi repellere licet
start learning
Licet vim vi repeller
Male nostro iure uti non debemus
start learning
Male nostro jure uti non debemus
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
start learning
Nullus intelligitur idoneus testis in re sua
Poena constituitur in emendationem hominum
start learning
Poena constituitur in emendationem hominum
Res nullius cedit primo occupanti
start learning
Res nullius cedit primo occupanti
Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
start learning
Vigilantibus non dormientibus, subveniunt iura
Volenti et scienti non fit iniuria
start learning
Et volenti non fit iniuria Scientifique
Ignorantia legis neminem excusat
start learning
Ignorantia legis neminem excusat
Culpa lata dolo aequiparatur
start learning
Culpa dolo aequiparatur annis
Ex iniuria ius non oritur
start learning
Ex iniuria ius non oritur
Nemo ex suo delicto meliorem suam condictionem facere potest
start learning
Nemo ex suo delicto Melior condiction suam facere potest,
Hominum causa omne ius constitutum est
start learning
Hominum causa est omne ius Constitutum
Quid leges sine moribus, vanae proficiunt
start learning
Quid leges sine moribus, proficiunt Vana
Moribus ornes, legibus emendes
start learning
Moribus Ornes, Legibus emendes
Corruptissima re publica plurimae leges
start learning
Corruptissima re publica plurimae leges
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Iustitias vestras iudicabo
start learning
Vestras iustitias iudicabo
Legem brevem esse oportet
start learning
Legem brevem esse oportet
Vanae voces populi non sunt audiendae
start learning
Vana voces populi non sunt audiendae
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
start learning
Justitia non novit patrem nec matra, et solam veritatem Spectate
finis coronat opus
start learning
Finis coronat opus
in fine
start learning
in fine
posiadanie niewadliwe; dotyczyło osób będących w posiadaniu, a występujących przeciwko komuś, kto nabył ich rzecz w sposób wadliwy
start learning
Possessio non vitiosa

You must sign in to write a comment