Łacina- kolokwium 1

 0    73 flashcards    szymonratus
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo nieograniczone w treści; absolutne
start learning
Ius infinitum
Prawo
start learning
Ius
według prawa
start learning
de iure
faktycznie
start learning
de facto
z mocy samego prawa
start learning
ipso iure
przez sam fakt
start learning
ipso facto
z mocy prawa
start learning
ex iure
pełnoprawny
start learning
pleno iure
Wykonanie prawa nie jest bezprawiem
start learning
Exsecutio iuris non habet iniuriam
Najwyższe prawo jest najwyższym bezprawiem
start learning
summum ius summa iniuria
prawo bez możliwości realizacji
start learning
nudus ius
prawo ściśle związane z osobą
start learning
ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
start learning
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
start learning
ius dispositivum
normy ściśle poprawne
start learning
stricti iuris
w sensie ściśłym
start learning
sensu stricto
w sensie szerokim
start learning
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
start learning
ignoratia iuris nocet
sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
Nikt nie może przenieść na inną osobę (na innego) więcej prawa niż sam posiada
start learning
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
zbiór praw
start learning
universitas iuris
wyrok tworzy prawo
start learning
sententia facit ius
ustawa
start learning
lex
z mocy ustaway
start learning
ex lege
według ustawy, zgodnie z ustawą
start learning
iuxta legem
według ustawy, zgodnie z ustawą
start learning
secumdum legem
brzmienie ustawy, treść ustawy
start learning
verba legis
patrzymy na treść, a nie na słowa
start learning
sensum, non verba spectamus
przeciwko, niezgodnie z ustawą
start learning
contra legem
w celu obejścia ustawy
start learning
in fraudem legis
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
start learning
ignorantia legis neminem excusat
według ustawy uchwalonej
start learning
de lege lata
według ustawy, która będzie uchwalona
start learning
de lege ferenda
uzasadnienie ustawy
start learning
ratio legis
gdzie jest to samo uzasadnienie ustawy, tam jest ta sama dyspozycja ustawy
start learning
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
kiedy ustaje uzasadnienie ustawy, wygasa również sama ustawa
start learning
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasem śpią, nigdy nie umierają
start learning
dormiunt aliquando leges numquam moriuntur
spoczywanie ustawy
start learning
vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
start learning
lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
start learning
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
start learning
lex mitior retro agit
ustawa patrzy przed siebie, nie za siebie
start learning
lex prospicit, non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawy
start learning
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy szczególnej wcześniejszej
start learning
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
start learning
lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie dodane do ustawy
start learning
lex commissoria
czynność prawna
start learning
negotum
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
start learning
negotiorum gestio
czynność prawna kulejąca
start learning
negotium claudicans
czynność nieważna
start learning
negotium nullum
osoba zawierająca małżeństwo
start learning
nocurient
małżeństwo nieistniejące
start learning
matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne
start learning
essentialia negotii
elementy nieistotne; przedmiotowo nieistotne
start learning
naturalia negotii
elementy podmiotowo istotne
start learning
accidentalia negotii
między żyjącymi (wywołują skutek za życia osoby)
start learning
inter vivos
na wypadek śmierci (dochodzą do skutku po śmierci osoby)
start learning
mortis causa
do ważności
start learning
ad sollemnitatem
dla celów dowodowych
start learning
ad probationem
dla wykonania określonych skutków
start learning
ad eventum
zastrzeżenie formy szczególnej
start learning
pactum de forma
okres czasu; moment w czasie
start learning
termin
termin początkowy
start learning
dies a quo
termin końcowy
start learning
dies ad quem
okres czasu
start learning
tempus
czas ciągły
start learning
tempus continuum
czas użyteczny
start learning
tempus utile
obliczanie upływu czasu od jednej jednostki do drugiej
start learning
computatio civilis
obliczenie upływu czasu od jednego zdarzenia do drugiego
start learning
computatio naturalis
kto pierwszy w czasie, ten pierwszy w prawie
start learning
prior tempore potior iure
dzień powzięcia wiadomości
start learning
tempus scientiae
dzień zdarzenia
start learning
tempus facti

You must sign in to write a comment