Labour law

 0    81 flashcards    guest1968266
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodatek
start learning
allowance
dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, rasę
start learning
age, gender, race discrimination
roczny wymiar urlopu wypoczynkowego
start learning
annual leave
uczeń
start learning
apprentice
podstawowe świadczenie
start learning
core benefit
premia
start learning
bonus
mobbing
start learning
bullying
restrukturyzacja działalności
start learning
business restructure
zwolnienie na opiekę (np. nad dzieckiem)
start learning
carer's leave (e.g. for a child)
pracownik dorywczy, tymczasowy
start learning
casual employee
układ zbiorowy
start learning
collective (bargaining) agreement
spór zbiorowy
start learning
collective bargaining
zwolnienie zbiorowe
start learning
collective redundancy
świadczenie podstawowe
start learning
core benefit
opis stanowiska pracy
start learning
description of work
bezpieczeństwo i higiena pracy
start learning
Occupational Health and Safety
szkolenie zawodowe
start learning
on the job training
nadgodziny
start learning
overtime
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
start learning
overtime allowance
urlop rodzicielski
start learning
parental leave
urlop tacierzyński
start learning
paternity leave
odprawa z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
start learning
payment in lieu of notice
program emerytalny
start learning
pension scheme
dieta
start learning
per diem
ocena wyników pracy
start learning
performance appraisal
świadczenie dodatkowe
start learning
perk
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
zwolnienie (z winy pracodawcy)
start learning
redundancy
wynagrodzenie
start learning
remuneration
sumiennie
start learning
diligently
postępowanie dyscyplinarne
start learning
disciplinary procedure
kwalifikujący się, spełniający kryteria
start learning
eligible
pracownik
start learning
employee
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
start learning
social benefit fund
spór pracowniczy
start learning
employee dispute
pracodawca
start learning
employer
stosunek pracy zawarty na czas określony
start learning
fixed employment
świadczenie dodatkowe
start learning
fringe benefit
pełen etat
start learning
full-time
procedura rozpoznawania skarg pracowników
start learning
grievance procedure
mobbing
start learning
harassment
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
health insurance
składka na ubezpieczenie
start learning
premium
płatny urlop wypoczynkowy
start learning
holiday entitlement= annual leave
regulamin wewnętrzny
start learning
internal rules
nazwa stanowiska pracy
start learning
job title
pensja
start learning
salary
zakres obowiązków
start learning
scope of duties
istotne naruszenie obowiązków
start learning
gross misconduct
odprawa
start learning
severance / redundancy pay
zmiana
start learning
shift
wynagrodzenie chorobowe
start learning
sick pay
urlop chorobowy
start learning
sickness leave
składka na ubezpieczenie społeczne
start learning
social security contribution
ubezpieczenie społeczne
start learning
social security insurance
ustawowe
start learning
statutory
opcja na akcje
start learning
stock option
zatrudnienie tymczasowe
start learning
temporary employment
związek zawodowy
start learning
trade union
stażysta
start learning
trainee
okres próbny
start learning
probational period
bezprawne zwolnienie z pracy
start learning
unfair dismissal
stosunek pracy na czas nieokreślony
start learning
in definite (unfixed) employment
z chwilą wygaśnięcia okresu obowiązywania umowy
start learning
upon expiry of the term
prawo pracy
start learning
labour law
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
minimalne wynagrodzenie brutto
start learning
minimum gross wage
porozumienie stron
start learning
mutual agreement
zawiadomienie o wypowiedzeniu
start learning
notice of termination
okres wypowiedzenia
start learning
notice period
z zachowaniem okresu wypowiedzenia
start learning
upon notice
urlop wypoczynkowy
start learning
vacation
rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym za podaniem przyczyny
start learning
without notice (forthwith) for or without cause
regulamin pracy, płacy, bezpieczeństwa
start learning
work, pay and security rules
godziny pracy
start learning
working hours
miejsce pracy
start learning
workplace
przestrzegać
start learning
observe
wejść komuś na pensje
start learning
to dock pay
okres obowiązywania umowy
start learning
term of the contract
emerytura
start learning
pension
dodatkowe świadczenie
start learning
fringe benefit

You must sign in to write a comment