Kolokwium III

 0    201 flashcards    loviee1
print play test yourself
 
Question Answer
czaszka
start learning
cranium
mózgoczaszka
start learning
neurocranium
mózgowie
start learning
encephalon
twarzoczaszka
start learning
splanchnocranium
sklepienie
start learning
calvaria
kość czołowa
start learning
os frontale
kość sitowa
start learning
os ethmoidale
kości ciemieniowe
start learning
ossa parietalia
kość potyliczna
start learning
os occipitale
kości skroniowe
start learning
ossa temporalia
kość klinowa
start learning
os sphenoidale
łuska czołowa
start learning
squama frontalis
części oczodołowe
start learning
partes orbitales
część nosowa
start learning
pars nasalis
kolec nosowy
start learning
spina nasalis
zatoki czołowe
start learning
sinus frontales
guzy czołowe
start learning
tubera frontalia
łuki brwiowe
start learning
arcus superciliares
gładzizna
start learning
glabella
wcięcie lub otwór nadoczodołowy
start learning
incisura s. foramen supraorbitale
wcięcie lub otwór czołowy
start learning
incisura s. foramen frontalis
wyrostek jarzmowy
start learning
processus zygomaticus
kresa skroniowa
start learning
linea temporalis
powierzchnia skroniowa
start learning
facies temporalis
dół skroniowy
start learning
fossa temporalis
otwór ślepy
start learning
foramen caecum
łęki mózgowe
start learning
juga cerebralia
wyciski palczaste
start learning
impressiones digitatae
wcięcie sitowe
start learning
incisura ethmoidalis
dołek bloczkowy
start learning
fovea trochlearis
kolec bloczkowy
start learning
spina trochlearis
blaszka sitowa
start learning
lamina cribrosa
blaszka pionowa
start learning
lamina perpendicularis
komórki sitowe
start learning
cellulae ethmoidales
blaszka oczodołowa
start learning
lamina orbitalis
przegroda kostna nosa
start learning
septum osseum nasi
małżowiny nosowe
start learning
conchae nasales
szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis
szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea
szew strzałkowy
start learning
sutura sagittalis
guz ciemieniowy
start learning
tuber parietale
kresy skroniowe
start learning
lineae temporales
otwór ciemieniowy
start learning
foramen parietale
łuska potyliczna
start learning
squama occipitalis
części boczne
start learning
partes laterales
część podstawna
start learning
pars basilaris
guzowatość potyliczna wewnętrzna
start learning
protuberantia occipitalis interna
grzebień potyliczny wewnętrzny
start learning
crista occipitalis interna
zatoka potyliczna
start learning
sinus occipitalis
otwór szyjny
start learning
foramen jugulare
kanał kłykciowy
start learning
canalis condylaris
wcięcia szyjne
start learning
incisurae jugulares
otwór wielki
start learning
foramen magnum
kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis hypoglossi
dół kłykciowy
start learning
fossa condylaris
guzek gardłowy
start learning
tuberculum pharyngeum
dołek gardłowy
start learning
fossula pharyngea
kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitales
guzowatość potyliczna zewnętrzna
start learning
protuberantia occipitalis externa
kresy karkowe górne
start learning
lineae nuchae superiores
płaszczyzna karkowa
start learning
planum nuchale
kresy karkowe dolne
start learning
lineae nuchae inferiores
grzebień potyliczny zewnętrzny
start learning
crista occipitalis externa
płaszczyzna potyliczna
start learning
planum occipitale
część łuskowa
start learning
pars squamosa
część skalista
start learning
pars petrosa
część bębenkowa
start learning
pars tympanica
wyrostek jarzowy
start learning
processus zygomaticus
szczelina skalisto-bębenkowa
start learning
fissura petrotympanica
otwór słuchowy zewnętrzny
start learning
porus acusticus externus
jama bębenkowa
start learning
cavum tympani
otwór słuchowy wewnętrzny
start learning
porus acusticus internus
szczelina bębenkowo-sutkowa
start learning
fissura tympanomastoidea
dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis
szczelina skalisto-łuskowa
start learning
fissura petrosquamosa
wyrostek sutkowaty
start learning
processus mastoideus
wcięcie sutkowe
start learning
incisura mastoidea
wyrostek rylcowaty
start learning
processus styloideus
zatoki klinowe
start learning
sinus sphenoidales
przegroda zatok klinowych
start learning
septum sinuum sphenoidalium
otwór zatoki klinowej
start learning
aperatura sinus sphenoidalis
grzebień klinowy
start learning
crista sphenoidalis
małżowiny klinowe
start learning
conchae sphenoidales
dziób klinowy
start learning
rostrum sphenoidale
skrzydła mniejsze
start learning
alae minores
skrzydła większe
start learning
alae majores
wyrostki skrzydłowate
start learning
processus pterygoidei
siodło tureckie
start learning
sella turcica
kolec sitowy
start learning
spina ethmoidalis
guzek siodła
start learning
tuberculum sellae
grzbiet siodła
start learning
dorsum sellae
wyrostki pochyłe przednie
start learning
processus clinoidei anteriores
wyrostki pochyłe tylne
start learning
processus clinoidei posteriores
wyrostki pochyłe środkowe
start learning
processus clinoidei medii
powierzchnia mózgowa
start learning
facies cerebralis
powierzchnia oczodołowa
start learning
facies orbitalis
powierzchnia skroniowa
start learning
facies temporalis
powierzchnia poskroniowa
start learning
facies infratemporalis
powierzchnia szczękowa
start learning
facies maxillaris
szczelina oczodołowa górna
start learning
fissura orbitalis superior
kolec kości klinowej
start learning
spina ossis sphenoidalis
otwór owalny
start learning
foramen ovale
otwór kolcowy
start learning
foramen spinosum
otwór okrągły
start learning
foramen rotundum
grzebień podskroniowy
start learning
crista infratemporalis
szczęka
start learning
maxilla
kość podniebienna
start learning
os palatinum
kość nosowa
start learning
os nasale
lemiesz
start learning
vomer
kość łzowa
start learning
os lacrimale
małżowina nosowa dolna
start learning
concha nasalis inferior
kość jarzmowa
start learning
os zygomaticum
żuchwa
start learning
mandibula
kość gnykowa
start learning
os hyoideum
bruzda podoczodołowa
start learning
sulcus infraorbitalis
kanał podoczodołowy
start learning
canalis infraorbitalis
otwór podoczodołowy
start learning
foramen infraorbitale
dół nadkłowy
start learning
fossa canina
wcięcie nosowe
start learning
incisura nasalis
guz szczęki
start learning
tuber maxillae
wyrostek stożkowaty
start learning
processus pyramidalis
rozwór szczękowy
start learning
hiatus maxillaris
zatoka szczękowa
start learning
sinus maxillaris
zatoki przynosowe
start learning
sinus paranasales
blaszka pionowa kości podniebiennej
start learning
lamina perpendicularis ossis palatini
wyrostki podniebienne
start learning
processus palatinus
podniebienie kostne
start learning
palatum osseum
grzebień nosowy
start learning
crista nasalis
kolec nosowy przedni
start learning
spina nasalis anterior
wyrostek zębodołowy szczęki
start learning
processus alveolaris
zębodoły
start learning
alveoli dentales
łęki zębodołowe
start learning
juga alveolaria
wyrostek czołowy
start learning
processus frontalis
grzebień sitowy
start learning
crista ethmoidalis
bruzda łzowa
start learning
sulcus lacrimalis
dół woreczka łzowego
start learning
fossa sacci lacrimalis
kanał nosowo-łzowy
start learning
canalis nasolacrimalis
blaszka pozioma
start learning
lamina horizontalis
blaszka pionowa
start learning
lamina perpendicularis
powierzchnia nosowa
start learning
facies nasalis
grzebień małżowiny
start learning
crista conchalis
grzebień sitowy
start learning
crista ethmoidalis
powierzchnia szczękowa
start learning
facies maxillaris
wyrostek oczodołowy
start learning
processus orbitalis
wyrostek klinowy
start learning
processus sphenoidalis
wcięcie klinowo-podniebienne
start learning
incisura sphenopalatina
skrzydła lemiesza
start learning
alae vomeris
wyrostek czołowy
start learning
processus frontalis
wyrostek skroniowy
start learning
processus temporalis
łuk jarzmowy
start learning
arcus zygomaticus
powierzchnia policzkowa
start learning
facies malaris
otwór jarzmowo-oczodołowy
start learning
foramen zygomaticoorbitale
otwór jarzmowo-twarzowy
start learning
foramen zygomaticofaciale
otwór jarzmowo-skroniowy
start learning
foramen zygomaticotemporale
gałęzie żuchwy
start learning
rami mandibulae
kąt żuchwy
start learning
angulus mandibulae
wcięcie żuchwy
start learning
incisura mandibulae
wyrostek kłykciowy
start learning
processus condylaris
wyrostek dziobiasty
start learning
processus coronoideus
otwór żuchwy
start learning
foramen mandibulae
otwór bródkowy
start learning
foramen mentale
kresa skośna
start learning
linea obliqua
wyniosłość bródkowa
start learning
protuberantia mentalis
guzki bródkowe
start learning
tubercula mentalia
kolec bródkowy
start learning
spina mentalis
grzebień koguci
start learning
crista galli
namiot móżdżku
start learning
tentorium cerebelli
kanał wzrokowy
start learning
canalis opticus
przysadka
start learning
hypophysis
szczelina oczodołowa górna
start learning
fissura orbitalis superior
otwór kolcowy
start learning
foramen spinosum
otwór owalny
start learning
foramen ovale
otwór okrągły
start learning
foramen rotundum
bruzda zatoki strzałkowej górnej
start learning
sulcus sinus sagittalis superioris
bruzda zatoki poprzecznej
start learning
sulcus sinus transversi
otwór szyjny
start learning
foramen jugulare
otwór słuchowy wewnętrzny
start learning
porus acusticus internus
kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis hypoglossi
stok
start learning
clivus
wyrostek sutkowaty
start learning
processus mastoideus
otwór wielki
start learning
foramen magnum
kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitales
otwór gruszkowaty
start learning
apertura piriformis
kosteczki słuchowe
start learning
ossicula auditus
młoteczek
start learning
malleus
kowadełko
start learning
incus
strzemiączko
start learning
stapes
ucho środkowe
start learning
auris media
wyniosłość krzyżowata
start learning
eminentia cruciformis
doły mózgowe
start learning
fossae cerebrales
doły móżdżkowe
start learning
fossae cerebellares
jama nosowa
start learning
cavum nasi
część sutkowa
start learning
pars mastoidea
wyrostek stawowy żuchwy
start learning
processus articularis mandibulae
zęby mleczne
start learning
dentes decidui
siekacze
start learning
dentes incisivi
kły
start learning
dens caninus
trzonowce
start learning
dentes molares
przedtrzonowce
start learning
dentes premolares
kresa żuchwowo-gnykowa
start learning
linea mylohyoidea
błona bębenkowa
start learning
membrana tympani

You must sign in to write a comment