Just Vocabulary

 0    74 flashcards    lucaynwa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rzeczownik
start learning
noun
przymiotnik
start learning
an adjective
czasownik
start learning
verb
przygnębiony
start learning
despondent
Steve was despondent about his Failure And felt that he will never achieve success.
szwendać sie
Na większości statków pasażerowie, którzy zezwalają swoim dzieciom na wędrowanie w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, mogą otrzymać upomnienie, mandat lub inne upomnienie
start learning
loiter
On most ships, passengers who allow their children to loiter in adult only venues may be reprimanded, fined, or otherwise admonished
obłudny
start learning
snide
niebezpieczeństwo
start learning
jeopardy
złosliwa uwaga
start learning
snide remark
z szyderstwem na twarzy
start learning
with a sneer on the face
Wyrafinowany
start learning
Sophisticated
Przebranie
start learning
Disguise
He tried to disguise his voice on the phone but I could tell it was him. She disguised herself in a wig and glasses. We disguised the fact that we were disappointed. Noun. He wore a disguise of glasses, a fake mustache, and a cap.
Ukryty
start learning
Concealed
His interest seemed to increase when she clutched the sheets to conceal her state of undress...
Maybe he was trying to protect her, but more likely he was simply trying to conceal the problem
Marudzić
start learning
Linger
We cannot linger over the details of this plan. Granted, Howie's mother might linger for weeks but she's still his only flesh and blood.
Próżniak, nieruób
start learning
Loafer
Przygnębienie
start learning
Despondency
When my husband died, I lived in a state of despondency for over a year... Exercise is a great way to fight despondency because working out tends to brighten a person's spirits.
składać
start learning
consign
Unfortunately I was consigned to the lower position on the company
urlop
start learning
furlough
niezmiennie
W średniowieczu mury budowli weneckich budowano niezmiennie z cegły.
start learning
invariably
During the middle ages the walls of Venetian buildings were constructed invariably of brick.
w związku z tym
start learning
therefore
"he was injured and therefore unable to play"
ukłucie
Kiedy wstał, poczuł ukłucie zapalenia stawów. Nadal czuję od czasu do czasu ukłucie w nodze od wypadku. Poczułam ukłucie winy. Muszę przyznać się do odrobiny zazdrości.
start learning
twinge
He felt a twinge of arthritis when he stood up. I still feel an occasional twinge in my leg from the accident. I felt a twinge of guilt. I must admit to a twinge of envy.
dobrobyt
start learning
welfare
The care for his welfare led his father to decide to move to a better neighborhood.
Niewytłumaczalnie
Ogarnęła ją niewytłumaczalna złość na polityka... Może szukał jej z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu
start learning
inexplicably
Inexplicable anger at the politician surged through her... Maybe he sought her out for some inexplicable reason
To jest nieuniknione/nieuchronne.
start learning
This is inevitable / inevitable.
stały
start learning
permanent
Uprzedzenie
Policja nie chce przesądzać o śledztwie... W miejscu pracy wystąpiły uprzedzenia, których kulminacją była rezygnacja rok temu
start learning
Prejudice
The police do not want to prejudice an investigation... There was prejudice in the workplace culminating in her resignation a year ago. We don't want to prejudice law enforcement against doing the right thing.
oszczerstwo
Czasownik. Została oskarżona o oczernianie byłego szefa. Rzeczownik. Jest oskarżona o pomówienie. Był celem oszczerstwa. Słyszeliśmy niezliczone oszczerstwa o niej.
start learning
slander
Verb. She was accused of slandering her former boss. Noun. She is being sued for slander. He was a target of slander. We've heard countless unsupported slanders about her.
odtąd
start learning
thereafter
on my 21st birthday day I'll stop eating red meat; thereafter I won't be eating red meat.
bóstwo
start learning
deity
No deity or Immortal or living human ever welcomed or accepted Death, but the souls always had.
Podły
start learning
Despicable
Her despicable behavior earned her nothing but some time in jail.
wynagrodzenie
start learning
remuneration
The people who do the most important work and carry the biggest responsibility have to receive the largest remuneration, too.
kaprysny
start learning
whimsical
Don't trust her with valuable or confidential information because she is very whimsical. Most scientists are stereotyped to be whimsical people. Don't blame my husband for forgetting simple things. He has always been a whimsical person.
Kapryśny - Cudaczny
start learning
Whimsical
Zwięzły
Ponieważ wiele słów w tym zdaniu jest w zasadzie niepotrzebnych, naprawdę dobrym pomysłem byłoby zredagowanie ich nieco dla zwięzłości.
start learning
Concise
Brief, Succince, Short, Compact, Terse
Because a great many of the words in this sentence are basically unnecessary, it would really be a very good idea to edit somewhat for conciseness.
Zwięzłość
Treściwość
Listy zostały zredagowane dla jasności i zwięzłości. Opowiedział tę historię z godną podziwu zwięzłością.
start learning
Conciseness
The letters were edited for clarity and conciseness. He told the story with admirable conciseness.
Treściwy
felietoniści gazet udzielają zwięzłych rad. W końcu dotarli do sedna dyskusji.
start learning
Pithy
newspaper columnists give pithy advice. They finally got to the pith of the discussion.
Sporny
Jest to kwestia sporna od dziesięcioleci. Odbyła się kontrowersyjna debata na temat wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych upraw
start learning
Contentious
It has been a contentious issue for decades. There was contentious debate over the use of genetically modified crops
Ulepszenia
Rzeka jest zawsze obciążona dużą ilością mułu, który w sezonie powodziowym osadza się na otaczającej równinie, co znacznie poprawia jej żyzność.
start learning
Enhancements
The river is always charged with a great quantity of silt which during flood season is deposited over the surrounding plain to the great enhancement of its fertility
wpadła na nas
wepchała sie na nas
start learning
She barged into us
Była zalana przesłaniami poparcia,
start learning
She was inundated with messages of support,
powtarzać
Powtarzamy nasze poprzednie przesłanie o byciu bardziej świadomym naszego otoczenia i trosce o innych.
start learning
reiterate
We reiterate our former messaging about being extra aware of our surroundings and considerate of others.
Lękliwy
Na pewno się o coś martwi
start learning
Apprehensive
He's certainly apprehensive about something
nieposkromiony
start learning
indomitable
Doria was a man of indomitable energy and a great admiral.
powiększać
Koloryzować, Wyolbrzymiać
start learning
aggrandize
verb increase the power, status, or wealth of. "an action intended to aggrandize the Frankish dynasty" enhance the reputation of (someone) beyond what is justified by the facts. "he hoped to aggrandize himself by dying a hero's death"
wywrotowy
Burzycielski, Przewrotny
start learning
subversive
adjective. Seeking or intended to subvert an established system or institution. Noun. a subversive person. "the government claimed we were subversives or terrorists"
pierszeństwo, poprzedzanie
start learning
precedence
Precedence (noun) Definition: Having importance or priority Example Sentences: – You can’t have a value structure without a hierarchy. They’re the same thing because a value structure means one thing takes precedence over another. –...
Różnorodny
start learning
Multifarious
1. having a varied or diverse quality
multifarious activities
drażnić
start learning
vex
Odrodzenie
Epidemia zdrowotna wywołała panikę u wielu osób, gdy odrodzenie gruźlicy niedawno zainfekowało dziesięć osób.
start learning
Resurgence
A health-related epidemic resulted in a panic of many people when a resurgence of tuberculosis recently infected ten people.
wprowadzić w życie
Premier Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała, że ​​odbędą się rozmowy ze szkocką policją w celu wypracowania sposobu realizacji polityki.
start learning
implement
Scotland's First Minister Nicola Sturgeon said discussions would take place with Police Scotland to work out how the policy will be implemented.
wdrażanie, realizacja, wykonanie
start learning
implementation
she was responsible for the implementation of the plan"
początkowo
start learning
initially
So-called "air bridges" - agreements with countries that have low infection rates allowing tourists to travel without quarantining - will not be in place initially, the government said.
Zostaliśmy oszukani
start learning
We were deceived
Stosunkowo, Porównawczo
start learning
Comparatively
to a moderate degree as compared to something else; relatively.
niebezpieczne
start learning
perilous persuits
Chase, or recreational activity... with deadly consequences
trafny
start learning
apposite
1. My daughter and I usually disagree about which clothing items are apposite for school.2. During the debate, the candidate implied his opponent’s employment plan was not apposite for the country.
hermetyzować
start learning
encapsulate
Trafny
start learning
Pertinent
Synonyms: relevant, fitting, fit, material
So give me some pertinent facts. She had asked some pertinent questions.
gniazdo
start learning
nest
biec susami
start learning
lope
rozszczepiać
Pomyślnie stopione zarodki zaczynają się rozszczepiać po 48 godzinach, dzieląc się na małą kulkę komórek.
start learning
cleave
The successfully fused embryos begin to cleave after 48 hours, dividing into a small ball of cells.
rozpowszechniony
start learning
widespread
There was widespread unemployment and corruption.
Różnica
start learning
Disparity
Synonyms: difference, gap, inequality, distinction
Disparities in pay between men and women. The great disparity of wealth between rich and poor countries.
My też nie
start learning
Neither are we
niechętnie
start learning
reluctantly
If you are reluctant to do something, you are unwilling to do it and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm.
The police are very reluctant to get involved in this sort of thing.
niechętny
start learning
reluctant
He has always been a lot less reluctant than people think to take on more work.
powstrzymywanie
start learning
containment
The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place.
Fire crews are hoping they can achieve full containment of the fire before the winds pick up... Containment of the disease.
Niepozorny
start learning
Inconspicuous
Synonyms: unobtrusive, hidden, unnoticeable,
I'll try to be as inconspicuous as possible. He had ridden out of Cambridge, inconspicuous among the hundreds of young cyclists.
współudział
Nie był świadkiem jej egzekucji, ale on i pozostali są współwinni jej śmierci. Matka, która nie zgłasza nadużycia, jest współudziałem.
start learning
complicit
He did not witness her execution, yet he and the others are complicit in her death. A mother who does not report the abuse is said to be complicit.
Wymazać
Ich głowice wystarczą, by kilkakrotnie unicestwić świat
start learning
Obliterate
Synonyms: destroy, eliminate, devastate,
Their warheads are enough to obliterate the world several times over.
napominać
start learning
admonish
Synonyms: reprimand, caution, censure, rebuke
They admonished me for taking risks with my health. [She admonished him gently, 'You should rest, not talk so much.
Nacisk
start learning
Emphasis
Too much emphasis is placed on research
Szabrownik
Łupieżca
start learning
Looter
wzmacniać
start learning
enhance
They'll be keen to enhance their reputation abroad. The beiges and creams of its suites are enhanced by splashes of warm colour in the cushions and throws.
plądrujący
start learning
looting
stealing from shops or houses during a war or riot
In the country's largest cities there has been rioting and looting.

You must sign in to write a comment