Ina_Eng_po. moc_zdania

 0    293 flashcards    Inaya
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mogę prosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie?
start learning
Could you explain the problem in more detail?
Czy możemy prosić o rachunek? (do kelnera)
start learning
Can we have a bill please? (to waiter)
czy mógłbyś coś polecić?
start learning
could you recommend anything?
czy możesz wyświadczyć mi przysługę?
start learning
could you do me a favour?
czy możesz mi podać numer kierunkowy dla ...?
start learning
could you tell me the dialing code for ...?
Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?
start learning
Could you elaborate on that?
czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest najbliższa stacja metra?
start learning
could you tell me where the nearest Tube station is?
Czy możesz mi powiedzieć jak ...?
start learning
Could you tell me how to...?
Przyszedł około drugiej.
start learning
He came about two.
Jestem przekonany, że...
start learning
I am convinced that...
Podsumowując...
start learning
Summing up...
Osobiście uważam, że...
start learning
Personally, I think that...
Zdaje mi się, że...
start learning
It seems to me that...
Przykro mi, ale to niemożliwe.
start learning
Sorry, I can't make it then.
Chciałbym zabrać głos w tej sprawie.
start learning
I would like to speak on this issue.
To wydaje się być dobrym pomysłem.
start learning
It seems to be a good idea.
Dostosuję się.
start learning
I will adjust.
Możemy zaczynać.
start learning
Let's get started.
On jest odpowiedzialny za przygotowanie spotkania.
start learning
He is in charge of the organization of the meeting.
Wezmę udział w tym spotkaniu.
start learning
I will take part in the meeting.
Jestem pewien, że...
start learning
I am certain that...
Zabieramy głos po kolei.
start learning
We are taking the floor by turns.
Jeśli nie ma żadnych spraw do omówienia...
start learning
If there are no further questions to discuss...
Jaki jest wasz pogląd na to?
start learning
What is your stand on this?
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Na tym zakończmy...
start learning
Let's wind things up here...
Nie rozumiem, co masz na myśli.
start learning
I don't know what you mean.
Spotkanie rozpocznie się punktualnie.
start learning
The meeting will start on time.
Głosy wstrzymujące się?
start learning
Any abstentions?
Najpierw, przyjrzyjmy się...
start learning
Let's look first at...
Najmocniej przepraszam za wszelkie niedogodności.
start learning
I am extremely sorry for any inconvenience caused.
Proponuję spotkanie biznesowe, żeby omówić szczegóły.
start learning
I suggest a business meeting to discuss the details.
Przyszedł do naszej szkoły, żeby...
start learning
He came to our school to...
Dziękujemy za przybycie.
start learning
Thanks for coming today.
Wszyscy za?
start learning
All in favour?
Z niecierpliwością oczekuję spotkania z Państwem wkrótce. / Do zobaczenia wkrótce.
start learning
I look forward to seeing you all again soon.
Czy znajdzie Pan czas, żeby się ze mną spotkać?
start learning
Do you have time to meet with me?
Teraz jest w porządku, ale na początku był/była...
start learning
He/She’s OK now, but he/she was quit ... at first
Jak sie czuje twój/twoja...?
start learning
How is your...?
Zatem do piątku o 15.00.
start learning
See you Friday at three.
Piątek o czwartej?
start learning
Friday at four p.m.?
Do zobaczenia w piątek.
start learning
I look forward to seeing you on Friday.
Nie mógłbym/mogłabym być szczęśliwszy/szczęśliwsza.
start learning
I couldn’t be happier.
Niestety muszę odwołać nasze spotkanie.
start learning
Unfortunately, I must cancel our meeting.
Może uda Ci się spotkać w tym tygodniu?
start learning
Maybe we could meet this week?
Masz czas, by się spotkać w przyszłym tygodniu?
start learning
Do you have time to meet next week?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
start learning
Can we arrange a meeting?
Przełożę jedno spotkanie i wtedy możemy się spotkać.
start learning
I will put off one meeting so that we can meet.
Czy 14.30 będzie dla Pana odpowiednia?
start learning
Would half past two suit you?
Czwartek jest dla mnie problematyczny. Może piątek?
start learning
Thursday's difficult for me. How about Friday?
Kiedy Ci pasuje?
start learning
When would it suit you?
Obawiam się, że w tym czasie mam inne spotkanie.
start learning
I'm afraid I have another appointment at that time.
Głosujmy.
start learning
Let's put this to a vote.
O której godzinie możesz się spotkać?
start learning
What time can you meet?
Przepraszam za spóźnienie.
start learning
I'm sorry for being late.
Zdecydowaliśmy, że...
start learning
We've decided that...
Myślę, że przystaniemy na to.
start learning
I think we'll go for that.
Czy możemy przełożyć spotkanie na przyszły tydzień?
start learning
Can we put off the meeting till next week?
Czuję / czułem/ czułam się...
start learning
I feel/felt...
Proszę o kilka dni na przemyślenie.
start learning
I'd like a couple of days to think this over.
Oto krótki opis sytuacji...
start learning
Here's a quick overview of the situation...
Nie mogłem się dodzwonić do Pana.
start learning
I was unable to reach you on the phone.
Z żalem muszę poinformować, że muszę odwołać nasze spotkanie.
start learning
Regretfully, I have to inform you that I'm forced to cancel our meeting.
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej / później?
start learning
Could we meet a bit earlier / later?
Chciałbym umówić się na spotkanie jak najszybciej.
start learning
I'd like to schedule a meeting as soon as possible.
W tym tygodniu będzie trudno. Mam masę pracy.
start learning
It's going to be hard this week. I've got plenty of work.
Miło cię poznać
start learning
Nice to meet you.
Dziś odpada, może jutro?
start learning
Today is out of the question. Maybe tomorrow?
Chcę poznać wasze zdanie.
start learning
I would like to learn/know your opinion.
Spotykamy się dziś, by omówić...
start learning
We're meeting today to talk about...
Jestem taki / taka...
start learning
I’m so...
Przepraszam, nie mam pojęcia.
start learning
I’m sorry, I have no idea.
Jestem wtedy zajęty.
start learning
I'm busy then.
Przykro mi, ale nie miałem nikogo, do kogo by się „zwrócił”. --------------- zwróć się do.
start learning
I’m sorry, but I had no one else to "turn to". --------------- turn to.
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Ok, spojrzę tylko w kalendarz.
start learning
OK, I'll take a look at my calendar.
Przepraszam, ale nie mam pojęcia.
start learning
I’m sorry, I haven’t got a clue.
Teraz jest to dla mnie jasne.
start learning
It's clear to me now.
Dokładnie o to mi chodziło.
start learning
That's exactly what I meant.
Jak się mają sprawy?
start learning
How's business?
Wolałbym spotkać się wcześniej.
start learning
I'd rather meet earlier.
Proszę daj mi znać, czy (jeśli)...
start learning
Please let me know if...
Właśnie dlatego tu jesteśmy!
start learning
That’s why we are here!
Wyraziłem swoją opinię.
start learning
I have expressed my opinion.
Proszę zostawić swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy.
start learning
Please leave us your contact details and we will get back to you.
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
start learning
Please accept my apologies.
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem.
start learning
I am not sure if I have understood correctly.
Na tych spotkaniach wymagam kreatywności.
start learning
I require creativity at these meetings.
Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania.
start learning
Please let me know if you have any questions.
Pozwól mi wyjaśnić.
start learning
Please let me explain.
Proszę mnie wpuścić.
start learning
Please let me in.
Czy mogę coś wtrącić?
start learning
May I throw in something?
Proszę daj mi znać.
start learning
Please let me know.
Daj mi znać, jeśli / czy...
start learning
Please let me know, if...
Daj mi znać, jeśli możesz przyjść
start learning
Please let me know if you can come
Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania.
start learning
Please let me know if you have any questions.
Ile będzie trwało to spotkanie?
start learning
How long will this meeting take?
Właśnie dlatego masz problem z...
start learning
That’s why you’ve got a problem with...
Właśnie dlatego tu jesteśmy!
start learning
That’s why we are here!
Dlatego zaczynasz pracę nad zmianą partnera lub przynajmniej jego dostosowaniem.
start learning
That’s why you start working to change your partner, or at least adjust them.
Dlatego musimy...
start learning
That’s why we need to...
Głównym problemem jest...
start learning
The main issue is...
To wszystko na dziś. Kończymy.
start learning
That's all for today. Let's finish.
Proszę obowiązkowo przynieść...
start learning
Please make sure to bring...
Spojrzę w jej grafik.
start learning
I'll take a look at her schedule.
Głównym powodem jest
start learning
The main reason is
Proszę zająć miejsca.
start learning
Could you take your seats, please.
Głównym powodem ... było...
start learning
The main reason for... was to...
Dziękuję za obecność. Zabierzmy się do pracy!
start learning
Thank you for your presence. Let's get down to work!
Tylko bez dygresji, proszę.
start learning
No wandering, please!
Główny powód tego
start learning
The main reason for this
Głównym powodem, dla którego ... było...
start learning
The main reason for... was to...
Głównym powodem kłótni jest to, że ludzie czują się wykluczeni.
start learning
The main reason for arguments is that people feel that they are being left out.
Oto krótki opis sytuacji...
start learning
Here's a quick overview of the situation...
On jest odpowiedzialny za przygotowanie spotkania.
start learning
He is in charge of the organization of the meeting.
Nie dam rady się dzisiaj spotkać. Może jutro?
start learning
I can't make it today. Maybe tomorrow?
Proszę o umieszczenie tematu wynagrodzenia w porządku obrad.
start learning
Please include the salary topic on the agenda.
On / Ona MUSI ... / musi
start learning
He / She HAS to ... / must
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
start learning
I am forced to change the date of our meeting.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe pomysły?
start learning
Does anyone else have some interesting ideas?
Powinniśmy przedsięwziąć dodatkowe działania / kroki.
start learning
We should take additional steps.
On / Ona została wybrana (do tego), ponieważ...
start learning
He / She was chosen to do it because...
Dzwonię, aby przełożyć nasze spotkanie.
start learning
I'm calling to reschedule our meeting.
Spotkanie rozpocznie się punktualnie.
start learning
The meeting will start on time.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy punkt agendy.
start learning
That would be all, as far as the first item on the agenda is concerned.
Stoisko znajduje się tuż za rogiem.
start learning
The stand is right around the corner.
Powodem, dla którego dzwonię jest...
start learning
The reason I'm calling is...
Muszę to omówić z szefem.
start learning
I need to talk this over with my boss.
Niestety, nie możemy się na to zgodzić.
start learning
Unfortunately, we can't go along with that.
Co Państwo myślą o całej tej sprawie?
start learning
What do you think about the whole thing?
Dzwonię do Pana, Panie Jones, ponieważ...
start learning
The reason I'm calling you Mister Jones is...
Powodem, dla którego dzwonię do pana Jonesa jest...
start learning
The reason I'm calling to you Mister Jones is...
Jestem poza biurem.
start learning
I'm out of the office.
Chętnie się z Tobą spotkam.
start learning
I would love to have a meeting with you.
Może po lunchu?
start learning
How about some time after lunch?
Aby potwierdzić, zamierzamy...
start learning
To confirm, we're going to...
Wpisuję spotkanie do kalendarza na 10 w piątek.
start learning
I am putting the meeting down in the diary for Friday at ten.
Umówmy się na lunch, żeby wszystko obgadać.
start learning
Let's meet for lunch to discuss everything.
Nie mogę przesunąć spotkania.
start learning
I can't move the meeting to a different time.
Czy ktoś chciałby coś powiedzieć na ten temat?
start learning
Does anyone want to say something on this topic?
Powodem, dla którego zawiodłeś, jest to, że nie próbowałeś wystarczająco mocno.
start learning
The reason why you failed is you did not try hard enough.
przekładać spotkanie
start learning
to put off a meeting
odwołać spotkanie
start learning
to cancel a meeting
Ten termin mi odpowiada / pasuje.
start learning
That date suits me fine.
Powodem, dla którego mamy dwoje uszu i tylko jedno usta, jest to, że możemy więcej słuchać
start learning
The reason why we have two ears and only one mouth is so that we may listen more
Powodem, dla którego ... jest to...
start learning
The reason why... is that...
Powodem, dla którego ... jest taki, że...
start learning
The reason why... is that...
O co właściwie chodzi?
start learning
What is the problem exactly?
Jaki jest wasz pogląd na to?
start learning
What is your stand on this?
Jaka jest / była pogoda?
start learning
What is / was the weather like?
Jak to jest / jak to było...
start learning
What is / was it like to...
Czy mogę prosić o powtórzenie?
start learning
Could you repeat that, please?
Przepraszam, jestem teraz bardzo zajęty. Czy mogę oddzwonić później?
start learning
Sorry, I'm really busy at the moment. Can I call you back later?
Mogę prosić o podanie numeru telefonu komórkowego?
start learning
Could I have your mobile phone number?
Proszę poprosić go, żeby do mnie oddzwonił, jak będzie miał chwilę.
start learning
Could you tell him to call me back when he's free.
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
start learning
Could you tell me what time it is?
Mam nadzieję, że wkrótce się usłyszymy.
start learning
Hope to speak to you soon.
Co oznacza (co Pan rozumie przez)...?
start learning
What do you mean by...?
Linia jest zajęta.
start learning
The line is busy at the moment.
Dziękuję za poświęcony czas.
start learning
Thank you for your time.
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
start learning
Could you tell me the time?
Proszę dzwonić bez wahania, o każdej porze.
start learning
Don't hesitate to call anytime.
To całkowicie moja wina.
start learning
It's entirely my fault.
Czy możemy teraz rozmawiać?
start learning
Can we talk now?
Czekam na telefon od Państwa.
start learning
I am waiting for your call.
Cała przyjemność po mojej stronie.
start learning
My pleasure.
Kiedy mogłabym zadzwonić, żeby przedstawić naszą propozycję?
start learning
When can I call to present our offer?
OK, zatem zadzwonię w środę.
start learning
OK, so I'll call you on Wednesday.
Czy zechciałby Pan oddzwonić później?
start learning
Would you like to call back later?
Jeśli będą jakieś pytania, prosimy o telefon.
start learning
If you have any questions, give us a call.
Proszę dać znać, jeśli mogę w czymś jeszcze Pani pomóc.
start learning
Just let me know if there's anything else I can do for you.
Ogromnie mi przykro.
start learning
I am very sorry.
Zaczeka Pan, czy woli Pan zostawić wiadomość?
start learning
Could you hold or would you prefer to leave a message?
Czy ma Pan coś do pisania?
start learning
Have you got anything to write with?
Właśnie oddzwaniam.
start learning
I am returning your call.
Kto dzwoni?
start learning
Who's calling, please?
Przełączę do działu technicznego.
start learning
I will put you through to the Technical Department.
Muszę natychmiast rozmawiać z osobą odpowiedzialną za sprzedaż.
start learning
I need to speak with the person in charge of sales immediately.
Czy to Państwu odpowiada?
start learning
Does it suit you?
Nie mogę teraz rozmawiać.
start learning
I can't talk right now.
Próbuję powiedzieć, że...
start learning
I am trying to say, that...
Czy możesz mi powiedzieć, jak dostać się do swojego biura?
start learning
Could you tell me how to get to your office?
Dzwonię w sprawie naszego jutrzejszego spotkania.
start learning
I'm calling about our meeting tomorrow.
Chcę się tylko upewnić...
start learning
I only need to make sure...
Przepraszam, coś nam przerwało. Na czym skończyliśmy?
start learning
Sorry, we got cut off. Where were we?
Nie można się do Państwa w ogóle dodzwonić.
start learning
It's impossible to get through to you.
Nie ma sprawy.
start learning
You're welcome.
Czy mógłby pan mówić wolniej?
start learning
Could you speak a bit more slowly, please?
Czy możesz mi powiedzieć, jak dostać się do ...?
start learning
Could you tell me how to get to...?
Do usłyszenia. Na razie.
start learning
Speak to you later. Bye now.
Czy możesz (Mógłbyś mi) powiedzieć jak ...?
start learning
Could you tell me how to ...?
Czy ktoś może odebrać ten telefon?
start learning
Could someone answer the phone?
Gdzie chciałbyś się spotkać?
start learning
Where would you like to meet?
Czy mogę prosić o przeliterowanie? Mamy bardzo słabe połączenie.
start learning
Could you spell that for me, please? This is a really bad line.
Przekażę, żeby oddzwonił.
start learning
I'll ask him to call you back.
Miło było z tobą porozmawiać!
start learning
It’s been good talking to you!
Tracę Cię. Przerywa mi połączenie. (w rozmowie telefonicznej)
start learning
Sorry, you're breaking up. I'm losing the connection.
Czy mógłby pan mówić głośniej?
start learning
Could you speak up a bit, please?
Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska?
start learning
Sorry, I didn't catch your name?
Obawiam się, że jest na zebraniu. Czy mogę coś przekazać?
start learning
I'm afraid he's in a meeting. Can I take a message?
Nie udało mi się z nim skontaktować. (nie złapałem go)
start learning
I didn't catch him.
Oddzwonię.
start learning
I'll call you back.
Dzwonię w sprawie...
start learning
I'm calling about...
Bardzo ważne jest, aby pomagać potrzebującym.
start learning
It’s very important to help people in need.
To pilna sprawa.
start learning
It's a pressing case.
Łączę.
start learning
I am connecting you now.
Muszę sprawdzić w kalendarzu.
start learning
I need to check my planner.
Jeśli to możliwe, proszę o telefon. Mój numer to...
start learning
Maybe you can get back to me. My number is...
Przepraszamy za nieporozumienie.
start learning
We're sorry about the mix-up.
W czym mogę pomóc?
start learning
How can I help you?
Przepraszam, nie usłyszałem...
start learning
I beg your pardon?
Wydaje mi się to OK (możliwe).
start learning
I think that would be possible.
Z przyjemnością wyślemy do Państwa naszą specjalną ofertę.
start learning
We are looking forward to sending you our special offer.
Czy dzwonię nie w porę? Może zadzwonię później?
start learning
I hope I'm not calling at a bad time? Shall I call you later?
W nocy jest tu bardzo cicho.
start learning
It’s very quiet here at night.
Niestety coś mi wypadło.
start learning
I'm afraid something's come up.
Upewnię się, żeby otrzymał Pana wiadomość.
start learning
I'll make sure he gets your message.
Niestety, nikt nie może w tej chwili odebrać Pana telefonu.
start learning
Unfortunately nobody is available to take your call at the moment.
Czy mogę porozmawiać z kierownikiem?
start learning
May I speak with the manager?
Kiedy mogę oczekiwać telefonu od Państwa?
start learning
When can I expect a call from you?
Wtorek mi niestety nie pasuje.
start learning
Tuesday doesn't work for me, I'm afraid.
Proszę czekać, spróbuję Pana połączyć.
start learning
Please hold. I'll try to connect you.
To bardzo miło z twojej strony.
start learning
It’s very kind of you.
Czym mogę służyć?
start learning
What can I do for you?
Proszę się nie rozłączać.
start learning
Please hold the line.
Czy moglibyśmy spotkać się wcześniej/później?
start learning
Would it be possible to meet earlier / later?
Jestem zajęty cały dzień.
start learning
I'm a bit tied up all day.
Dzięki za rozwiązanie problemu.
start learning
Thanks for sorting that out.
Obawiam się, że linia jest zajęta.
start learning
I'm afraid the line is engaged.
Czy moglibyśmy umówić się na inny termin?
start learning
I was wondering if we could reschedule our appointment?
To bardzo ważne, ponieważ...
start learning
It’s very important, because...
Obawiam się, że Adams jest chwilowo niedostępny.
start learning
I'm afraid Mr. Adams is unavailable at the moment.
Z pewnością przekażę twoją wiadomość panu Morelowi.
start learning
I will certainly pass your message to Mr. Morel.
Czy moglibyśmy przesunąć nasze spotkanie?
start learning
I was wondering if we could postpone our meeting?
Dotarłeś do Adamsa.
start learning
You've reached Adams.
To jest Adams. / To Adams.
start learning
This is Adams. / It's Adams.
Dokładnie o to mi chodziło.
start learning
That's exactly what I meant.
To słuszna sugestia.
start learning
That’s a fair suggestion.
A to dobre!
start learning
That’s a good one!
Czy możesz wyjaśnić / wyjaśnić, jaka jest twoja propozycja?
start learning
Could you clarify / explain what your proposal is?
Zadzwonię do ciebie niebawem.
start learning
I'll call you soon.
Skąd wiesz?
start learning
How do you know?
Dzięki, a ty?
start learning
Fine, thanks. And you?
Racja.
start learning
Right.
To prawda.
start learning
That's true.
Brawo!
start learning
Good for you!
Jasne.
start learning
Sure.
Właśnie dlatego masz problem z...
start learning
That’s why you’ve got a problem with...
Cześć, jak leci? Dobrze cię widzieć.
start learning
Hi, how are you doing? It’s good to see you!
Chciałbym, lecz nie mogę.
start learning
I'd like to, but I can't.
Dobre pytanie.
start learning
That’s a good question.
Dlatego musimy...
start learning
That’s why we need to...
Czy mógłbyś powtórzyć?
start learning
Could you say it again?
Co masz na myśli?
start learning
What do you mean?
Szczerze mówiąc, niezbyt dobrze.
start learning
Frankly speaking, not too good.
A jak u ciebie?
start learning
And how about you?
Cóż, jeśli mam być z tobą szczery, nie czuję się najlepiej.
start learning
Well, to be honest with you, I don't feel very well.
Kolejny sposób, aby zapytać „Jak się masz?”, „Co słychać?”.
start learning
Another way to ask "How are you?", "What's up?".
Mniejsza o to, zapomnij o tym, co właśnie powiedziałem.
start learning
Never mind, forget what I've just said.
Nie ma problemu.
start learning
No problem.
Nic nie szkodzi, jest w porządku!
start learning
Never mind, it’s fine!
Jak to ująć we właściwe słowa.
start learning
Well, how to put it in the right words.
Naprawdę? Powiedz coś więcej (na ten temat).
start learning
Really? Tell me more about it!
Tu mnie masz.
start learning
You got me there.
Nie mogę się z tym kłócić.
start learning
Can't argue with that.
Dzięki, że pytasz, nic mi nie jest. Jak się masz?
start learning
Thanks for asking, I'm fine. How are you?
Kolejnym aspektem / dalszym aspektem jest...
start learning
Another aspect/ Further aspect is...
Nie mogę narzekać.
start learning
Can't complain.
Bywało lepiej.
start learning
I've been better.
Według mojej najlepszej wiedzy...
start learning
To the best of my knowledge...
Dzięki, byłem zajęty.
start learning
Thanks, I've been busy.
Bardzo dobrze, a ty?
start learning
Very good, and you?
Innym razem
start learning
Another time
Całkiem nieźle. A jak u ciebie?
start learning
Pretty good. And what about you?
Słyszałeś dzisiejsze wiadomości?
start learning
Did you catch the news today?
Warunki pracy nie są satysfakcjonujące.
start learning
Working conditions are not satisfactory.
Kolejną rzeczą jest to, że...
start learning
Another thing is that...
Czy media w twoim kraju są bezstronne?
start learning
Are the media impartial in your country?
Interesujesz się krykietem / koszykówką / piłką nożną?
start learning
Are you interested in cricket / basketball / football?
Czym się dziś zajmiemy?
start learning
What are we going to do today?
Pofarbowałeś włosy.
start learning
You've dyed your hair.
Sądzę, że było dobre. Też tak sądzisz?
start learning
I think it was good. Do you think so?
Zapuściłeś brodę.
start learning
You've grown a beard.
Miły dzień na przebywanie na dworze, czyż nie?
start learning
Nice day to be outside, isn't it?
Zmieniłem wygląd / wizerunek.
start learning
I've changed my image.
Co mówią w wiadomościach?
start learning
What do they say in the news?
Co jest w wiadomościach?
start learning
What's on the news?
Może pogramy we frisbee?
start learning
Why don't we play frisbee?
Jak podoba ci się nowy park?
start learning
How do you like the new park?
Inną rzeczą, którą możemy zrobić, to ... / To, co jeszcze moglibyśmy zrobić, to...
start learning
Another thing we could do is...
Moglibyśmy pójść do tego nowego parku.
start learning
We could go to that new park.
gdziekolwiek
start learning
wherever
w tej sprawie
start learning
on this issue

You must sign in to write a comment