Histologia - cytologia

 0    59 flashcards    wybrena
print play test yourself
 
Question Answer
Budowa błon komórkowych
start learning
Budowa błon komórkowych ?
trójblaszkowe struktury o grubości 7,5 mm
Blaszki zewnętrzne błon komórkowych są...
start learning
ciemne
Rola błon komórkowych
start learning
ddzielają komórki od środowiska oraz tworzą wewnątrzkomórkowy system błon oddzielających wyspecjalizowane funkcjonalnie przedziały cytoplazmy
Cechy fosfolipidów
start learning
spolaryzowane i amfipatyczne
glicerolu posiadającego dodatnio naładowane grupy azotowe do których wiążą się ujemnie naładowane grupy fosforanowe to budowa...
start learning
hydrofilowych główek
utworzone są z dwóch kwasów tłuszczowych związanych kowalencyjne z glicerolem to budowa
start learning
hydrofobowych ogonków
rola fosfolipidów
start learning
tworzy barierę uniemożliwiającą swobodną dyfuzję hydrofilowych jonów i małych cząsteczek przez błony
Fosfolipidy błonowe to:
start learning
fosfatydylocholina fosfatyfyloseryna fosfatydyloetanolamina sfingomielina lecytyna
Rola cholesterolu
start learning
ogranicza ruchy sąsiednich fosfolipidów, stabilizując jej strukturę
białka zwrócone do środowiska pozakomórkowego r. h związane są z...
start learning
oligosacharydami
W jakie aminokwasy bogate są regiony hydrofilowe białek?
start learning
polarne aminokwasy
W jakie aminokwasy bogate są regiony hydrofobowe białek?
start learning
niepolarne aminokwasy np. leucyna
Funkcje białek błonowych:
start learning
transport cząsteczek przez błony, różnorodna aktywność enzymatyczna, wiązanie cytoszkieletu komórki z wewnętrzną powierzchnią błony, łączenie komórki z macierzą pozakomórkową i komórkami sąsiednimi, działanie jako receptory w sygnalizacji międzykomórkowej
W jakiej postaci występują węglowodany błon komórkowych?
start learning
występują w postacji reszt cukrowych połączonych z białkami lub lipidami
co determinuje właściwości antygenowe błony?
start learning
Różnorodność występujących kombinacji węglowodanów
Mozaikowy model budowy błony komórkowej
start learning
zakłada, że w płynnej dwuwarstwie lipidów swobodnie dyfundują białka zatopione w płaszczyźnie błony. Białka mogą przechodzić przez całą grubość błony lub też wiązać się z zewnętrzną bądz wewnętrzną warstwą lipidów
W co bogate są tratwy lipidowe?
start learning
cholesterol i sfingolipidy
Czemu tratwy lipidowe posiadają inną płynność błony w określonej temperaturze?
start learning
odmiennego upakowania lipidów i różnic w nasyceniu oraz długości ich ogonów hydrofobowych
składnikami tratw lipidowych są:
start learning
białka kaweoliny uczestniczące w formowaniu i ruchu pęcherzyków podbłonowych i kaweoli
Rola tratw lipidowych
start learning
uczestniczą w regulacji sygnalizacji międzykomórkowej poprzez zagęszczenie lub rozrzedzenie domen komórkowych zawierających białka uczestniczące w wymianie i transdukcji informacji
Ligandami kontrolującymi przepływ w białkach kanałowych otwieranych ligandem są?
start learning
neuroprzekaźniki i nukleotydy
Do jakiego momentu pozostają otwarte białka kanałowe otwierane ligandem?
start learning
do momentu dysocjacji cząśteczki sygnałowej od białka kanałowego.
cAMP w receptorach węchowych to przykład...
start learning
białek kanałowych otwieranych ligandem
np. interkcja mechaniczna stereociliów (komórki ucha wew) to przykład...
start learning
białek kanałowych otwieranych mechanicznie
kanały sodowe uczestniczące w transmisji impulsu nerwowego to przykład
start learning
białek kanałowych otwieranych zmianą potencjału błonowego
co to Uniport?
start learning
transport jednej cząsteczki przez białko nośnikowe
Symport
start learning
transport dwóch cząśteczek w tym samym kierunku
co tworzy enzym Na+ -K+ -ATP-azę?
start learning
podjednostka alfa i beta, które łącząc się tworzą heterotetrametr
transport glukozy k komórkach jelita kosztem wytworzonego gradientu sodu jest przykładem transportu
start learning
wtórnego
Gdzie występuje wytworzenie kompleksu fuzyjnego?
start learning
endocytoza
jaki może być bodziec w endocytozie konstytuwnej?
start learning
wiązanie hormonów, przeciwciał
jaki transport jest charakterystyczny dla komórek śródbłonka.
start learning
transcytoza
Jakim białkiem pokryte są dołki okryte?
start learning
klatryną
Jakie receptory łączą się z receptorami cytoplazmatycznumi lub specyficznymi sekwencjami DNA?
start learning
receptory śródkomórkowe
Obszary komórek zawierające duże ilości rybosomów to
start learning
ergastoplazma
Receptor błonowy rozpoznający cząsteczkę SRP która przyłączona jest do dużej podjednostki rybosomu to:
start learning
białka dokujące
białka przytwierdzające dużą podjednostkę rybosomu do błonu po odłączeniu SRP
start learning
ryboforyny
Ile cystern tworzy diktiosom?
start learning
5-8
Jaką strukturę ma aparat golgiego?
start learning
błoniastą
cysterny cis to cysterny
start learning
bliższe
transferazę galaktozowa i sialowa posiada cysterna
start learning
trans
Rola dyneiny
start learning
transportuje pęcherzyki z siateczki do bieguna cis
rola kinezyny
start learning
transportuje pecherzyki z bieguna cis do siateczki
koatomery
start learning
białka umożliwiające odrywanie się pęcherzyków od błon
białko COP I i COP II
start learning
opłaszczają pęcherzyki biorące udział w transporcie nieselektywnym między siateczką szorstką a biegunem cis oraz pomiędzy diktiosomami
klatryna
start learning
opłaszcza większość pęcherzyków powstających na biegunie trans
Gdzie występuje katalaza?
start learning
w peroksysomach
Jaki kształt mają peroksysomy?
start learning
kulisty
jaki kształt mają proteasomy>
start learning
cylindryczny
Jaka struktura komórki odpowiada za steroidogenezę?
start learning
mitochondrium
kardiolipina - funkcja
start learning
umożliwia wytworzenie gradientu elektrochemicznego, od którego zależy synteza ATP, gdyż jest nieprzepuszczalna dla małych jonów
gdzie występuje kardiolipina?
start learning
błona wewnętrzna mitochondrium
Chaperony
start learning
umożliwiają transport białek przez obie błony mitochondrium i nadzorują ich składanie
ziarenka lipofuscyny to przykład
start learning
wtrętów barwnikowych
Gdzie występują komórki dwujądrzaste?
start learning
niektóre komórki wątroby i chrząstki
Komórki wielojądrzaste
start learning
osteoklasty, komórki szpiku
komórki pozbawione jądra
start learning
erytrocyty, włókna soczewki oka
co jest składnikiem blaszki jądrowej?
start learning
laminy jądrowe
Dzięki czemu elementy blaszki przytwierdzone są do błony?
start learning
receptor laminy B, białka LAP1, LAP2, MAN1, emeryna, nespryna

You must sign in to write a comment