filozofia - metafizyka

5  1    45 flashcards    malvvina
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pochodzenie nazwy metafizyka
start learning
utworzyli uczniowie Arystotelesa porzdkując jego dzieła. Metafizyka jako określenie ksiąg traktujących o pierwszej filozofii; traktuje o Bogu jako istocie stojącej ponad przyrodą. metafizyka=to co nadprzyrodzone
Cztery grupy metafizyki
start learning
1. ontologia 2. dociekania nad poznaniem 3. rozważania nad przyrodą 4. religia i sprawy etyczne
czym jest ontologia
start learning
dociekanie istoty czegoś
zadania ontologii
start learning
dążenie do definicji rzeczowych terminów - oparte na wniknięciu w znaczenie przysługujące w języku z którego czerpiemy [np. język techniczny]
przykłady pojęć jakimi zajmowała się ontologia
start learning
1. substancja - wszystko to, czemu przysługują jakieś cechy, substancja przeciwstawiona cesze - cecha może zachodzić między różnymi przemdiotami 2. byty rzeczywiste vs byty pomyślane(Balladyna) 3. przedmioty realne vs nierealne - przedmioty istniejace a np liczby
idee platońskie
start learning
w związku ze sporem między apriorystami i empirystami, platon byl skrajnym apiorystą, idee to twory pojęte w myśli abstrakcyjne, dobro samo w sobie, ideami mają być przede wszytskim uniwersalia
uniwersalia
start learning
przedmioty ogólne, koń w ogóle, człowiek w ogóle - uchwytne tylko w pojęciach
spór o uniwersalia
start learning
Platon przyznawał uniwersaliom byt rzeczywisty, Arystoteles nie odmawiał uniwersaliom istnienia, ale uważał ich za byty samoistne - stanowią formę rzeczy jednostkowych
jak nazywa się idea przyznająca uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny
start learning
skrajny realizm pojęciowy
idea przyznająca ideom byt rzeczywisty ale niesamoistny
start learning
umiarkowany realizm pojęciowy
konceptualizm
start learning
nie ma uniwersaliów, istnieją tylko ich pojęcia
nominalizm
start learning
odmawia uniwersaliom istnienia i przeczy abyśmy mieli ich pojęcia
współczesna postać sporu o uniwersalia
start learning
czy nauki aprioryczne (matematyka) badają jakiś w pełni rzeczywisty świat tzw tworów idealnych, jak np. liczby; czy istnieje świat zupełnie niezależny od naszego umysłu
idealizm subiektywny
start learning
konsekwencje idealizmu epistemologicznego; umysł może poznać tylko własne przeżycia/konstrukcje. Ciała istnieją to znaczy, że istnieje podmiot, który e przeżywa i jest ich świadom. Nie uznaje przyrody cielesnej. Ciała posiadają byt od podmiotu zależny.
idealizm subiektywny - Berkeley a Kant
start learning
Berkeley nie ma różnicy między rzeczywistością a fikcją, u Kanta za światem materialnym opowiada się kryterium doświadczenia, a za fikcjami nie
idealizm obiektywny
start learning
uznaje świat w doświadczeniu - zarówno materialny jak i psychiczny - za korelat tworu który nazywa się duchem obiektywnym
teza idealizmu obiektywnego
start learning
przyroda to ogół przedmiotów tylko intencjonalnych, stwierdzonych w sądach idealnych(znanych komuś i nieznanych), spełniających kryterium prawdy. Twory przyrody są tylko fenomenami ducha obiektywnego
jedyna prawdziwa rzeczywistość, która istnieje w sensie dosłownym u idealistów obiektywnych
start learning
świat idei platońskich = świat ducha obiektywnego. Idealizm obiektywny zbliżony jest do idealizmu platońśkiego
przedstawiciele idealizmu obiektywnego
start learning
idealizm obiektywny jest rozwinięciem myśli transcendentalnego idealizmu Kanta przedstawiciele: Fichte, Schelling, Hegel, neokantyści ze szkoły marburskiej i badeńskiej
dialektyka u Hegla
start learning
teza + antyteza = synteza, prawa rządzące przyrodą są tylko odbiciem praw rządzących w świecie ducha obiektywnego. Prawa logiki, czyli dialektyki heglowskiej ustanawiają hierarchię, w jakiej następują po sobie twory przyrody
dialektyka Hegla a Marksa
start learning
Hegel - a priori, Marks - doświadczenie
dialektyka Marksa
start learning
doświadczenie, materialista - przyroda jest cielesna, odmawia istnienia duszom i duchowi obiektywnemu. materializm dialektyczny
rodzaje realizmu
start learning
naiwny, krytyczny
realizm naiwny
start learning
naturalny pogląd, wyznaje każdy człowiek przed refleksją epistemologiczną
realizm krytyczny
start learning
po dokonaniu refleksji epistemologicznej podtrzymujemy tezę o istnieniu tworów przyrody w sensie dosłownym. obraz świata przedstawiony przez zmysły jest mylny. prawdziwy obraz świata narzuca fizyka
dwa problematy zagadnienia struktury przyrody
start learning
1. determinizm i indeterminizm - czy wszystko ma swoją przyczynę 2. teologia i mechanizm- czy świat jest urządzony celowo, czy nie
dualizm
start learning
istnieją substancje duchowe i cielesne
rodzaje dualizmu
start learning
skrajny i umiarkowany
dualizm skrajny - przedstawiciele
start learning
św. Augustyn, Descartes
dualizm umiarkowany - przedstawiciele
start learning
Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu
Arystoteles
start learning
materia i forma - dusza jest formą, istnieje tylko dzięki ciału
materią dzbanka jest glina, a formą kształt
św. Augustyn i Descartes
start learning
dusza i ciało równorzędne
co to monizm i jakie odmiany
start learning
tylko jeden rodzaj substancji, materializm, spirytualizm, teoria identyczności
materializm
start learning
tylko substancje materialne; ciała są substancjami
materializm mechanistyczny
start learning
zjawiska psychiczne jako procesy fizyczne, fizjologiczne
materializm dialektyczny
start learning
przyznaje zjawiskom psychicznym odrębność, to ciało cieszy się/smuci
teoria identyczności
start learning
monizm właściwy, teoria identyczności duszy i ciała, twórcą Spinoza, istnieje tylko jeden rodzaj substancji, posiada atrybuty zarówno duchowe, jak i fizyczne
spór o przyczynowość
start learning
determinizm i indeterminizm
zasada przczynowości
start learning
każde zdarzenie jest skutkiem jakiejś przyczyny
wolność woli
start learning
zagadnienie determinizmu; czy człowiek mający pewien charakter może postąpić tak czy inaczej
finalizm
start learning
istnieją fakty, których nie można zrozumieć inaczej niż jako przejaw celowego działania Stwórcy, urządzone celowo dla dobra organizmów, Bóg porusza świat nie jako poruszyciel, lecz jako cel dążenia
neowitaliści
start learning
procesów zachodzących w organizmach nie można przewidzieć bez znania fazy końcowe
holizm
start learning
znajomość całości(kolonii/zespołów) niezbędna dla zdania sprawy zachowania się elementów
celowość utylistyczna
start learning
coś jest urządzone celowo to znaczy, że w sposób korzystny dla niego, cel przyczynia się do osiągnięcia dobra/korzyści
dowody istnienia boga
start learning
1. ontologiczne - istota najdoskonalsza ale nie istniejąca byłaby gorsza od istoty najdoskonalszej istniejącej 2. kosmologiczny - wszelka zmiana w świecie musi mieć swoją przyczynę 3. fizyko-teologiczny - urządzenie świata dziełem najpotężniejszej istoty

Metafizyka z Fiszkoteką

W prezentowanej przez nas lekcji poznasz zagadnienia z zakresu filozofii takie jak metafizyka, czy ontologia. Poznasz też idee platońskie i wiele, wiele więcej.. .Filozofia jest nauką, która stara się wyjaśnić podstawowe zagadki świata dotyczące m.in. natury i istnienia rzeczywistości. Ta dziedzina wiedzy miała swoje początki setki lat temu. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa z Miletu, zajmował on się głównie przyrodą i matematyką. Jednak w kolejnych latach filozofia i metafizyka zmieniła kierunek. Zapraszamy do innych lekcji z zakresu filozofii: łacińskie terminy filozoficzne, założenia filozofii oraz kultura i filozofia starożytnej Grecji.

Metafizyka - definicja

Wiele osób zadaje sobie pytanie: metafizyka - co to jest i skąd się wzięła? Metafizyka jest dyscypliną filozofii, która zajmuje się istnieniem liczb i cząstek elementarnych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, co stanowi najmniejszy i najbardziej podstawowy rodzaj rzeczy. Bardziej szczegółowym pytaniem, na które stara się odpowiedzieć metafizyka, jest zagadnienie, czy świat składa się z rzeczy, czy z faktów, więc pewnych układów między rzeczami. Osoby zajmujące się metafizyką próbują odpowiedzieć na podobne pytanie, które mają wiele odpowiedzi. Jest to bowiem dziedzina wielogłosowa - ciężko znaleźć ostateczną i niepodważalną odpowiedź na to pytanie.

Jak uczyć się za pomocą fiszek?

Fiszki to najlepszy sposób na zapamiętywanie i powtarzanie. W lekcji filozofia i metafizyka możesz uczyć się na wiele sposobów. Różnorodne tryby nauki, nagrania mp3 i Inteligentny System Powtórek umożliwiają szybkie przyswajanie wiedzy, a także skuteczne odświeżenie sobie nabytej wiedzy. To idealny sposób na naukę dla każdego!. Możesz także ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły. W mig opanujesz czym jest ontologia, idealizm i jakie poglądy głosił Arystoteles. Skorzystaj z naszej lekcji już dziś!

You must sign in to write a comment