FCE-vocab-use of english

 0    322 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być wykorzystane do zrobienia czegoś
start learning
be used to doing sth
przyzwyczaić się do zrobienia czegoś
start learning
get used to doing sth
Kiedyś robiłem czegoś
start learning
I used to do sth
się czegoś zrobić
start learning
have sth done
Mój samochód wymaga naprawy.
start learning
My car needs repairing.
taki zimny dzień
start learning
such a cold day
tak zimno
start learning
so cold
zbyt zimno
start learning
too cold
wystarczająco zimno
start learning
cold enough
około zrobić czegoś
start learning
be about to do sth
zdarzyło się spotkać kogoś
start learning
happen to meet sb
On ma przyjść.
start learning
He is supposed to come.
Czekamy na robienie czegoś
start learning
look forward to doing sth
chyba że
start learning
unless
Szkoda, że ​​tu jesteś.
start learning
I wish you were here.
Chciałbym żebyś tu był.
start learning
I wish you had been here.
Gdybym tylko się uczył.
start learning
If only I had studied.
sb zrobić czegoś zrobić
start learning
make sb do sth
let sb do sth
start learning
let sb do sth
Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu.
start learning
I couldn’t help laughing.
zamiast robić czegoś
start learning
instead of doing sth
pomimo (pomimo)
start learning
in spite of (despite)
przez zrobienie czegoś
start learning
by doing sth
bez zatrzymania
start learning
without stopping
Wolałbym już iść.
start learning
I would rather go now.
Lepiej już idź.
start learning
I had better go now.
Nie ma sensu robić czegoś
start learning
There is no point in doing sth
Nie ma sensu robić czegoś
start learning
It is no use doing sth
mają trudności (nie) robi czegoś
start learning
have difficulty (in) doing sth
być dość czegoś
start learning
be fed up with sth
uda się coś robić
start learning
succeed in doing sth
pojawiać się
start learning
turn up
mówić głośniej
start learning
speak up
oczyścić
start learning
brush up
Muszę odświeżyć mój hiszpański
start learning
I need to brush up my Spanish
wstawać/podnosić się
start learning
get up
podsumowywać
start learning
sum up
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
look up to sb
start learning
look up to sb
wychować
start learning
bring up
zabierać/odbierać
start learning
pick up
zmniejszyć czegoś
start learning
cut down on sth
psuć się/załamywać się
start learning
break down
zabrakło czegoś
start learning
run out of sth
okazać się
start learning
turn out to be
odkładać (odroczenia)
start learning
put off (postpone)
odwołać (anuluj)
start learning
call off (cancel)
startować/odnosić sukces
start learning
take off
prowadzenie zrobienia czegoś
start learning
carry on doing sth
czekać/wytrzymywać
start learning
hold on
włącz / wyłącz, włącz / wyłącz
start learning
switch on/off, turn on/off
dostać się na
start learning
get on with
wypełniać
start learning
fill in
come (come off) as
start learning
come across (come off) as
przeboleć
start learning
get over
zdolny, zdolność
start learning
able, ability
aktywny, aktywność
start learning
active, activity
zły, gniew
start learning
angry, anger
wygląd, pojawienie się, zniknięcie, zniknięcie
start learning
appearance, appear, disappearance, disappear
wniosek, złóż wniosek (o)
start learning
application, apply (for)
argumentować, argument,
start learning
argue, argument
przyjechać, przyjazd
start learning
arrive, arrival
przyciągnąć, atrakcją, atrakcyjne
start learning
attract, attraction, attractive
zachowuj się, zachowanie
start learning
behave, behaviour
wierzyć, niewiarygodne, wiara, niewiara
start learning
believe, unbelievable, belief, disbelief
krwawienie, krwawe, krew
start learning
bleed, bloody, blood
wybierz, wybredny, wybór
start learning
choose, choosy, choice
komunikować się, komunikować się, komunikować
start learning
communicate, communicative, communication
narzekać, narzekać
start learning
complaint, complain
zaprzeczenie, sprzeczność, sprzeczność
start learning
contradict, contradictory, contradiction
krytykować, krytykować, krytykować
start learning
criticise, critical, criticism
dzień, codziennie
start learning
day, daily
podjąć decyzję, decyzję
start learning
decide, decision
pogłębiać, głęboko, głęboko
start learning
deepen, deep, depth
inna różnica
start learning
different, difference
trudne, trudności
start learning
difficult, difficulty
wątpić, wątpić, wątpić
start learning
to doubt, doubt, doubtful
ekonomia, ekonomia, ekonomia, ekonomia
start learning
economise, economical, economic, economy
koniec, nieskończony
start learning
end, endless
spodziewać, oczekiwanie
start learning
expect, expectation
lot, lot
start learning
fly, flight
szczęśliwy, szczęście, nieszczęśliwy
start learning
happy, happiness, unhappy
wysoki, wysokość
start learning
high, height
imponować, imponować, wrażenie
start learning
impress, impressive, impression
poprawy, poprawy
start learning
improve, improvement
nalegać, nalegać, nalegać
start learning
insist, insistent, insistence
wymyślić, wynalazek
start learning
invent, invention
zaproś, zaproszenie
start learning
invite, invitation
wiedzą, wiedza
start learning
know, knowledge
żyj, żyj, życie
start learning
live, be alive, life
długi, długi, wydłuż
start learning
long, length, lengthen
poślubić, małżeństwo
start learning
marry, marriage
zapamiętaj, pamięć
start learning
memorise, memory
ruch, ruch
start learning
move, movement
cierpliwy, niecierpliwy, cierpliwy
start learning
patient, impatient, patience
wykonać, wydajność
start learning
perform, performance
proszę, zadowolony, chłop, przyjemność
start learning
please, pleased, peasant, pleasure
popularna, niepopularna, popularność
start learning
popular, unpopular, popularity
możliwe, niemożliwe, możliwe
start learning
possible, impossible, possibility
moc, potężny
start learning
power, powerful
kwalifikacje, kwalifikacje
start learning
qualification, qualify
ulga, ulga, ulga
start learning
relieve, relieved, relief
krótki, brak, krótszy
start learning
short, shortage, shorten
podpis, podpis
start learning
signature, sign
poślizg, śliski
start learning
slip, slippery
silny, siła, wzmocnienie
start learning
strong, strength, strengthen
sukces, sukces, nieudany, sukces
start learning
success, successful, unsuccessful, succeed
garnitur, odpowiedni, odpowiedniość
start learning
suit, suitable, suitability
przerażony
start learning
terror, terrified
myśleć, myśli
start learning
think, thought
prawdziwa prawda
start learning
true, truth
zwykle, niezwykłe, zwykle
start learning
usual, unusual, usually
brutalne, przemoc
start learning
violent, violence
słaba, słaba
start learning
weak, weakness
ważyć, ważyć
start learning
weigh, weight
poszerzyć, szeroki, szerokość
start learning
widen, wide, width
ostrożnie, ostrożnie, nieostrożnie, aby dbać (o)
start learning
care, careful, careless, to care (for)
rozważ znaczącą uwagę
start learning
consider, considerable, consideration
zanieczyszczają, zanieczyszczają, zanieczyszczają
start learning
pollute, polluted, pollution
mylić, mylić, mylić, mylić
start learning
confuse, confusing, confused, confusion
satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja
start learning
satisfy, satisfactory, satisfaction
powtarzać, powtarzać, powtarzać
start learning
repeat, repetitive, repetition
zazdrosny
start learning
jealous of
pełna
start learning
full of
znana
start learning
famous for
wstydzić
start learning
ashamed of
dobry w
start learning
good at
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
dumny
start learning
proud of
boję się / przerażam
start learning
afraid/terrified of
podejrzliwy
start learning
suspicious of
podekscytowany
start learning
excited about
winny
start learning
guilty of
nadaje się do
start learning
suitable for
zrezygnować z
start learning
resign from
zależeć
start learning
depend on
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
nalegać na
start learning
insist on
emeryturę
start learning
retire from
odzyskać
start learning
recover from
Gratuluję na
start learning
congratulate on
cierpią z powodu
start learning
suffer from
polegać na
start learning
rely on
składać
start learning
consist of
przypominają
start learning
remind of
Specjalizujemy się w
start learning
specialise in
uda się
start learning
succeed in
płacić za
start learning
pay for
należą do
start learning
belong to
sprzeciwić się
start learning
object to
szukaj / szukaj
start learning
look/search for
wierzyć w
start learning
believe in
Przepraszamy za
start learning
apologize for
winni
start learning
blame for
zgodzić się z
start learning
agree with
zainteresowany
start learning
interested in
dość
start learning
fed up with
wolą
start learning
prefer to
Zapewniamy
start learning
provide with
najpierw
start learning
at first
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
czasami
start learning
at times
natychmiast
start learning
at once
przez przypadek
start learning
by accident
przypadkowo
start learning
by chance
o wiele
start learning
by far
za wszelką cenę
start learning
by all means
w żaden sposób
start learning
by no means
na pamięć
start learning
by heart
przez i przez
start learning
by and by
przy okazji
start learning
by the way
wg nazwy
start learning
by name
widzeniem
start learning
by sight
do tej pory (powinieneś go już znać).
start learning
by now (You should know him by now).
na przykład / na przykład
start learning
for instance / for example
na sprzedaż
start learning
for sale
przez chwilę
start learning
for a while
na wieki
start learning
for ages
dla odmiany
start learning
for a change
odtąd
start learning
from now on
od tego czasu
start learning
from then on
ze złego na gorsze
start learning
from bad to worse
z mojego punktu widzenia
start learning
from my point of view
z tego co rozumiem
start learning
from what I understand
z własnego doświadczenia
start learning
from personal experience
niepełnoletni(a)
start learning
under age
pod kontrolą
start learning
under control
pod wrażeniem
start learning
under the impression
w ramach gwarancji
start learning
under guarantee
bez uprzedzenia
start learning
without notice
bez ostrzeżenia
start learning
without warning
bezwyjątkowo
start learning
without exception
bez czyjejś zgody
start learning
without someone’s consent
bezskutecznie
start learning
without success
skorzystać z czegoś
start learning
take advantage of sth
zwracać uwagę na kogoś
start learning
to pay attention to sb
zająć się czegoś
start learning
to take care of sth
być za sth
start learning
to be in charge of sth
robić zamieszanie
start learning
make a fuss of sth
zwrócić uwagę na coś
start learning
to take notice of sth
presję na sb
start learning
put pressure on sb
ujrzeć kogoś
start learning
to catch sight of sb
aby położyć kres sth
start learning
to put a stop to sth
płacić podatek od czegoś
start learning
to pay tax on sth
zaprzyjaźnić się z SB
start learning
to make friends with sb
wziąć kredyt za coś
start learning
to take the credit for sth
do zainteresowania się czegoś
start learning
to take an interest in sth
dumni z czegoś
start learning
to take pride in sth
oderwać się od czegoś
start learning
to get your mind off sth
winić za coś
start learning
to take the blame for sth
zrobić miejsce na coś
start learning
to make room for sth
do udziału w sth
start learning
to take part in sth
wywrzeć wrażenie na kimś
start learning
to leave an impression on sb
zapewnienie kogoś z czegoś
start learning
to provide sb with sth
zdawać sobie sprawę z czegoś
start learning
to be aware of sth
zjeść śniadanie / lunch / kolację
start learning
have breakfast/lunch/supper
mają wannę / prysznic
start learning
have a bath/shower
napić się
start learning
have a drink
ma fryzurę
start learning
have a haircut
mają wakacje
start learning
have a holiday
mieć (zrobić) przerwę
start learning
have (take) a break
współczuć
start learning
have sympathy with
zorganizować/zrobić przyjęcie
start learning
have a party
rzuć okiem
start learning
have (take) a look
zrobić swoją pracę domową
start learning
do your homework
zrobić test / egzamin
start learning
do a test/exam
wykonanie ćwiczenia
start learning
do an exercise
prowadzić interesy
start learning
do business
zrobić komuś przysługę
start learning
do someone a favour
gotować
start learning
do the cooking
robić prace domowe (np. sprzątanie)
start learning
do the housework
robić zakupy
start learning
do the shopping
zmywać naczynia
start learning
do the washing up
jak najlepiej,
start learning
do your best
zarabiać na życie (co zarabiasz na życie?)
start learning
do sth for a living (What do you do for a living?)
robić różnicę
start learning
make a difference
podjąć (podjąć / osiągnąć (podejść) decyzję
start learning
make (take/reach(come to) a decision
bałaganić
start learning
make a mess
popełnić błąd
start learning
make a mistake
hałasować
start learning
make a noise
dołożyć starań,
start learning
make an effort
zarabiać pieniądze
start learning
make money
robić postępy
start learning
make progress
złożyć obietnicę
start learning
make a promise
zadzwonić przez telefon
start learning
make a phone call
dokonać łóżko
start learning
make your bed
zrobić śniadanie / lunch itp
start learning
make breakfast/lunch etc
zaryzykuj (nie chcę ryzykować.)
start learning
take a chance (I don’t want to take any chances.)
zająć miejsce
start learning
take a seat
notować
start learning
take notes
robić zdjęcie
start learning
take a photo
wziąć udział w
start learning
take part in
mieć miejsce (o zdarzeniu)
start learning
take place
wziąć winę na siebie
start learning
take the blame
weź cukier do kawy (Czy bierzesz cukier do kawy?)
start learning
take sugar in your coffee (Do you take sugar in your coffee?)
złamać nogę
start learning
break a leg
nie dotrzymać obietnicy
start learning
break a promise
pobić rekord
start learning
break a record
złamać komuś serce
start learning
break someone's heart
łamać prawo / zasady
start learning
break the law/rules
przełamać wiadomości do kogoś
start learning
break the news to someone
złapać piłkę
start learning
catch a ball
złapać autobus
start learning
catch a bus
złapać przeziębienie / grypę
start learning
catch a cold/the flu
zapalać się
start learning
catch fire
zapłacić karę
start learning
pay a fine
płacić kartą kredytową
start learning
pay by credit card
płacić gotówką
start learning
pay cash
zapłacić rachunek
start learning
pay the bill
zwracać uwagę
start learning
pay attention
zapłacić komuś komplement
start learning
pay someone a compliment
zapłacić komuś wizytę
start learning
pay someone a visit
oszczędzać energię elektryczną
start learning
save electricity
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać/odkładać pieniądze
start learning
save money
uratować czyjeś życie
start learning
save someone's life
przestrzeń Zapisz
start learning
save space
oszczędność czasu
start learning
save time
pisać pamiętnik
start learning
keep a diary
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
zachować w tajemnicy
start learning
keep a secret
dotrzymać umówionego terminu
start learning
keep an appointment
zachowaj spokój / ciszę
start learning
keep calm/quiet
być w kontakcie
start learning
keep in touch
podjąć decyzję
start learning
come to a decision
porozumieć się z kimś
start learning
come to an agreement
skończyć się
start learning
come to an end
pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with
wyjazd za granicę
start learning
go abroad
iść na piechotę
start learning
go on foot
pływać / jeździć na nartach / żeglować
start learning
go swimming/skiing/sailing
zaręczyć się / ożenić / rozwieść
start learning
get engaged/married/divorced
upić się
start learning
get drunk
wracaj do domu
start learning
get/come home
zgubić się
start learning
get lost
przygotować się
start learning
get ready
dokładnie na czas
start learning
bang on time
czas dla
start learning
make time for
zabrakło czasu
start learning
run out of time
oszczędność czasu
start learning
save time
spędzać czas
start learning
spend time
marnować czas
start learning
to waste time
nie spiesz się
start learning
take your time
powiedz komuś czas
start learning
tell someone the time
wprowadzić nowy produkt
start learning
launch a new product
zbankrutować
start learning
go bankrupt
wykazywać straty
start learning
make a loss
osiągać zysk
start learning
make a profit
wyciągnąć wniosek,
start learning
draw a conclusion
zwrócić uwagę na
start learning
draw your attention to
popełnić przestępstwo / grzech / samobójstwo
start learning
to commit a crime/sin/suicide
ani ... ani
start learning
neither ... nor
albo ... albo
start learning
either ... or
być w długach
start learning
be in debt
popaść w zadłużenie
start learning
fall into debt
to jest poza twoją wyobraźnią
start learning
it is beyond your imagination
skręcić za róg
start learning
turn a corner
zmienisz zdanie
start learning
change your mind
pilnuj swojego nosa
start learning
mind your own business
przeprowadzki
start learning
move house
mówić prawdę / kłamać
start learning
tell the truth / tell a lie

You must sign in to write a comment