EXPRESS PUBLISHING REPETYTORIUM PODSTAWOWE MODULE 3

 0    161 flashcards    szymonkowalski2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wychowanie plastyczne
start learning
art
informatyka
start learning
computing
zajęcia teatralne
start learning
drama
język angielski
start learning
English
język obcy
start learning
foreign language
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
Information Technology (IT)
matematyka
start learning
Mathematics/Maths
medioznawstwo
start learning
media studies
wychowanie muzyczne
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
język polski
start learning
Polish language
religia
start learning
Religious Education (RE)
przedmioty ścisłe
start learning
science
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school
państwowa szkoła średnia
start learning
comprehensive school
szkoła dla dzieci do 11. roku życia
start learning
grammar school
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
szkoła językowa
start learning
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
start learning
middle school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła publiczna
start learning
public school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła męska/żeńska
start learning
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości (matury)
start learning
sixth form college
szkoła specjalistyczna
start learning
specialist school
szkoła państwowa
start learning
state school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
osoba znęcająca się nad słabszymi
start learning
bully
kolega/koleżanka
start learning
classmate
osoba wydająca posiłki w szkolnej stołówce
start learning
dinner lady
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
bibliotekarz/bibliotekarka
start learning
librarian
uczeń
start learning
pupil
student, uczeń szkoły średniej
start learning
student
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
aula
start learning
assembly hall
stołówka
start learning
canteen
szatnia
start learning
changing room
klasa
start learning
classroom
pomieszczenie w którym uczniowie mogą się spotykać, rozmawiać i odpoczywać
start learning
common room
sala komputerowa
start learning
computer lab
laboratorium językowe
start learning
language lab
biblioteka
start learning
library
sala do wychowania muzycznego
start learning
music room
boiska sportowe
start learning
playing fields
laboratorium fizyczne/chemiczne
start learning
science lab
gabinet pielęgniarki
start learning
sick room
pokój nauczycielski
start learning
staff room
sala do nauki własnej
start learning
study area
toaleta
start learning
toilet
nieobecność
start learning
absence
apel
start learning
assembly
obecność
start learning
attendance
tablica interaktywna
start learning
Interactive Whiteboard
łącze internetowe
start learning
internet connection
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
tablica ogłoszeń
start learning
notice board
presja grupy rówieśniczej
start learning
peer pressure
piórnik
start learning
pencil case
przedmiot
start learning
subject
przyjechać za późno / za wcześnie / punktualnie
start learning
arrive late / early / on time
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
spóźnić się / przyjść za wcześnie / przyjść punktualnie
start learning
be late / early / on time
być obecnym w szkole / w klasie
start learning
be present at school / in class
odpisywać czyjeś zadanie domowe
start learning
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia/lekcję, przygotować projekt, napisać esej, przeprowadzać eksperymenty, odrobić zadanie domowe
start learning
do a class/lesson/project/an essay/experiments/homework
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
mieć przerwę/lekcję/dużo nauki/zadanie domowe
start learning
have a break / a lesson / a lot to learn / homework
uczyć się (o czymś)
start learning
learn (about something)
popełnić błąd, robić postępy/notatki
start learning
make a mistake / progress / notes
opuścić lekcję / nie pójść do szkoły
start learning
skip a lesson / school
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
odejmować od
start learning
subtract from
zrobić sobie przerwę / robić notatki
start learning
take a break / notes
uczyć (kogoś o czymś)
start learning
teach (sb about sth)
napisać esej
start learning
write an essay
artystyczny
start learning
artistic
mylący, podchwytliwy
start learning
confusing
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
rozczarowujący
start learning
disappointing
oficjalny
start learning
formal
pracowity
start learning
hard-working
punktualny
start learning
punctual
bezpośredni
start learning
straightforward
surowy, wymagający
start learning
strict
odpowiedzi
start learning
answers
świadectwo
start learning
certificate
stopień naukowy
start learning
(university) degree
dyplom
start learning
diploma
egzaminy końcowe
start learning
final examinations
kwalifikacje
start learning
qualifications
wyniki
start learning
results
powtórka
start learning
revision
pamiętać, mieć na uwadze
start learning
bear in mind
być zakłopotanym
start learning
be confused
ściągać podczas testu / egzaminu
start learning
cheat on a test / in an exam
ostateczny termin (na zrobienie czegoś)
start learning
deadline for (doing something)
starać się ze wszystkich sił
start learning
do one's best
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
otrzymać dobrą ocenę / uzyskać złe/dobre wyniki
start learning
get a good mark / bad results / good results
zostać za karę po lekcjach
start learning
get detention
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
podjąć decyzję
start learning
make a decision
poprawić, ocenić egzamin / esej
start learning
mark an exam/essay
zapamiętać coś
start learning
memorise sth
zdać egzamin
start learning
pass an exam
zwracać uwagę na
start learning
pay attention to
przygotować się do
start learning
prepare for
zgłosić się, podnieść rękę
start learning
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
start learning
retake the exam
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise for an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
study for an exam
nadzorować, pilnować podczas egzaminu
start learning
supervise an exam
zdawać egzamin
start learning
take an exam
klub książki
start learning
book club
ambitne gry
start learning
challenging games
impreza dobroczynna
start learning
charity event
klub szachowy
start learning
chess club
kurs tańca
start learning
dance class
literatura
start learning
literature
szkolny zespół muzyczny
start learning
school band
należeć do klubu
start learning
be in a club
wyrażać się
start learning
express yourself
jechać na wycieczkę szkolną / edukacyjną
start learning
go on a school / field trip
zapisać się do klubu
start learning
join a club
zorganizować jakieś wydarzenie
start learning
organize an event
brać w czymś udział
start learning
participate in an activity
sadzić drzewa
start learning
plant trees
grać na instrumencie
start learning
play an instrument
trenować jakąś dyscyplinę
start learning
practise playing sth
zbierać pieniądze na
start learning
raise money for sth
czytać powieści
start learning
read novels
ćwiczyć / doskonalić umysł
start learning
sharpen your mind
zgłosić się na ochotnika, aby coś zrobić
start learning
volunteer to do sth
dogonić (kogoś, coś)
start learning
catch up with (sb, sth)
przekonać się (do jakiegoś pomysłu)
start learning
come round to (an idea)
skreślić, wykreślic
start learning
cross out
porzucić (szkołę)
start learning
drop out of (school)
zasnąć (w klasie)
start learning
fall asleep (in class)
narobić sobie zaległości (w szkole)
start learning
fall behind (at school)
koncentrować się na
start learning
focus on sth
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
być w dobrych stosunkach (z kimś)
start learning
get on with (sb)
oddać (esej)
start learning
hand in (an essay)
rozdać (testy egzaminacyjne)
start learning
hand out (an exam paper)
dotrzymywać komuś kroku
start learning
keep up with (sb)
cieszyć się na
start learning
look forward to
sprawdzić coś
start learning
look sth up
podnieść rękę
start learning
put up your hand
o czasie: kończyć się
start learning
run out of (time)
przesiadywać (całą noc/do późna)
start learning
stay up (all night/late)
zajmować (czas)
start learning
take up (time)
przemyśleć
start learning
think over
przyjść później / wcześniej / w samą porę
start learning
turn up (late / early / on time)
zapisać
start learning
write down

You must sign in to write a comment