ESKK Lekcja 1

 0    74 flashcards    kakopaczewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Znam dobrze to miasto.
start learning
Je connais bien cette ville.
Za dwa tygodnie będziemy mieszkali w pięknym domu.
start learning
Dans deux semaines nous habiterons une belle maison.
O której godzinie wasz pociąg przyjeżdża na dworzec w Warszawie?
start learning
A quelle heure votre train, arrive-t-il à la gare de Varsovie?
Czy jesteśmy daleko od stacji?
start learning
Est-ce que nous sommes loin de la station?
Wszyszcy bardzo lubią tę małą kawiarnię w centrum misateczka.
start learning
Tout le monde aime bien ce petit café à centre du village.
Moja matka pracuje w banku jako urzędniczka.
start learning
Ma mère travaille à la banque comme employée.
Zapraszam Cię na kolację do nowoczesnej restauracji.
start learning
Je t'invite à dînner dans un restaurant moderne.
Czy jest dużo sklepów w tej dzielnicy Paryża?
start learning
Y a-t-il beaucoup de magasins dans ce quartier de Paris?
Ona nie chce wejść do tej kawiarni.
start learning
Elle ne veut pas entrer dans ce café.
Pokazuję dobrą restaurację (jakiemuś) cudzoziemcowi.
start learning
Je montre un bon restaurant à un étranger.
W muzeum Maria ogląda znany obraz.
start learning
Au musée Marie regarde un tableau connnu.
Paweł zwiedza całą Francję.
start learning
Paul visite toute la France.
Czy on wchodzi z Anną do tego starego domu?
start learning
Est-ce qu'il entre avec Anne dans cette vieille maison?
Chcę pokazać cały Paryż.
start learning
Je veux vous montrer tout Paris.
Znamy pewną ładną kawiarnię niedaleko stąd.
start learning
Nous connaisons un joli café pas loin d'ici.
Miasto, które zwiedzamy jest bardzo stare.
start learning
La ville que nous visitons est très vieille.
Jakiś mężczyzna wszedł do hotelu "Palace".
start learning
Un homme est entré dans l'hôtel "Palace".
Ten chłopiec to kolega Piotra.
start learning
Ce garçon, c'est le copain de Pierre.
Jakaś kobieta miała (jakiś) wypadek.
start learning
Une femme a eu un accident.
Możesz dać mi książkę, która jest na stole?
start learning
Peux-tu me donner le livre qui est sur la table?
Jakaś dziewczyna przyszła do Piotra z córką Państwa Dupont.
start learning
Une fille est venue chez Pierre avec la fille des Dupont.
(Ja)Pracuję w banku w naszym mieście.
start learning
Je travaille à la banque dans notre ville.
Ta nowa restauracja znajduje się obok dworca.
start learning
Ce noveau restaurant se trouve à côté de la gare.
Maria wchodzi do (jakiegoś) sklepu.
start learning
Marie entre dans un magasin.
Ona chce kupić (jakąś) książkę.
start learning
Elle veut acheter un livre.
On zna żonę Pana Duval.
start learning
Il connaît la femme de Monsieur Duval.
Czy chcecie (jakiś) deser?
start learning
Voulez-vous un dessert?
Gdzie jest stacja?
start learning
Où est la station?
Widzisz siostrę Marka?
start learning
Tu vois la sœur de Marc?
Ona jest piękna.
start learning
Elle est belle.
Pokazuję dworzec (jakiemuś) cudzoziemcowi.
start learning
Je montre la gare à un étranger.
Paweł zwiedza Paryż.
start learning
Paul visite Paris.
kierownica
start learning
le volant
kierowca
start learning
le chauffeur
światło czerwone (pomarańczowe, zielone)
start learning
le feu rouge (range, vert)
skrzyżowanie
start learning
le carrefour
zakręt
start learning
le virage
szybkość, prędkość
start learning
la vitesse
policjant
start learning
l'agent de police
pieszy
start learning
le piéton
pierwszeństwo
start learning
la priorité
prawo jazdy
start learning
le permis de conduire
mandat
start learning
la contravention
Kto prowadzi?
start learning
Qui est au volant?
Kierowca, który prowadzi tego Mercedesa nie jest ostrożny.
start learning
Le chauffeur qui est au volant de cette Mercedes n'est pas prudent.
Uważajcie na czerwonym świetle!
start learning
Faites attention au feu rouge!
Na skrzyżowaniu tych dwóch ulic jest dużo wypadków.
start learning
Il y a beaucoup d'accidents au carrefour de ces deux rues.
Jeździsz zbyt szybko na zakrętach.
start learning
Tu vas trop vite dans les virages.
Jedźmy pełnym gazem!
start learning
Allons à toute vitesse!
Z jaką prędkością Pan jedzie?
start learning
A quelle vitesse roulez-vous, Monsieur?
(To) Policjant da ci konieczne wskazówki.
start learning
C'est l'agent de police qui te donnera les indications nécessaires.
Aby przejść przez ulicę piesi muszą czekać a zielone światło.
start learning
Les piétons doivent attendre le feu vert pour traverser la rue.
Trzeba przestrzegać prawa pierwszeństwa przejazdu z prawej strony.
start learning
Il faut respecter la priorité à droite.
Za dwa miesiące będę zdawać (egzamin na) prawo jazdy.
start learning
Je passerai (mon) permis de conduire dans deux mois.
Zapłaci Pan mandat!
start learning
Vous payerez une contravention, Monsieur!
prowadzić samochód
start learning
être au volant
jechać pełnym gazem (pędzić)
start learning
aller à toute vitesse
przejść przez ulicę
start learning
traverser la rue
przestrzegać (zachowywać) prawa pierwszeństwa przejazdu z prawej strony
start learning
respecter la priorité à droite
zdawać (egzamin) na prawo jazdy
start learning
passer son permis de conduire
Mercedes
start learning
la Mercedes
Fiat
start learning
la Fiat
Renault
start learning
la Renault
Wszyscy są zmęczeni i nikt nie chce prowadzić (samochodu).
start learning
Tout le monde est fatigué et personne ne veut être au volant.
Uwaga na ten zakręt!
start learning
Attention à ce virage!
Czy widzisz tego policjanta, który kieruje ruchem?
start learning
Est-ce que tu vois cet agent de police qui dirige la circulation?
Wieczorem nie widzę dobrze pieszych, którzy przechodzą przez jezdnię więc muszę uważać.
start learning
Le soir, je ne vois pas bien les tons qui traversent la chaussée, alors je dois faire attention.
Dlaczego nie zachowałeś prawa pierwszeństwa przejazdu z prawej strony?
start learning
Pourquoi tu n'as pas respecté la priorité à droite?
Mój Fiat jest najlepszy!
start learning
Ma Fiat 126 (cent vingt six) est la meilleure!
To Pan zapłaci mandat, bo Pan jest winny.
start learning
C'est vous qui payerez la contravention Monsieur, parce que vous avez tort.
Z jaką szybkością przejechała Pani skrzyżowanie?
start learning
A quelle vitesse êtes-vous allée au carrefour, Madame?
Musisz pokazać swoje prawo jazdy policjantowi.
start learning
Tu dois montrer ton permis de conduire à l'agent de police.
Nie znajdziecie łatwo dobrego kierowcy.
start learning
Vous ne trouvverez pas facilement un bon chauffeur.
Przejdziemy przez ulicę przy żółtym świetle?
start learning
On traversera la rue au feu orange?

You must sign in to write a comment