Professions / Profesijos

 0    80 flashcards    vaivasarkaite
print play test yourself
 
Question Answer
accountant
I need to hire an accountant.
start learning
apskaitininkas
Man reikia nusisamdyti apsakaitininką.
advertising executive
He is a dynamic young advertising executive.
start learning
reklamos agentas
Jis dinamiškas jaunas reklamos agentas.
businessman
A businessman should grab any chance to make a profit.
start learning
verslininkas
Verslininkas turėtų pasinaudoti bet kokia galimybe gauti pelną.
economist
He's an economist who thinks he knows all the answers.
start learning
ekonomistas
Jis ekonomistas, galvojantis, jog žino visus atsakymus.
insurance broker
Ask an insurance broker for advice.
start learning
draudimo agentas
Paklausk draudimo agento patarimo.
investment analyst
He will remain investment analyst in the company until the end of his contract.
start learning
finansų analitikas
Jis ir toliau bus įmonės finansų analitikas kol pasibaigs jo sutartis.
project manager
Then I became a lead project manager.
start learning
projektų vadybininkas
Ir tada aš tapau pagrindiniu projektų vadovu.
marketing director
Beata arranged a meeting with the marketing director.
start learning
marketingo vadovas
Beata suorganizavo susitikimą su marketingo vadovu.
manager
The manager is out, can I take a message?
start learning
vadybininkas
Vadybininkas šiuo metu išvykęs, ar galiu priimti Jūsų žinutę?
office worker
I'm an ordinary office worker.
start learning
biuro darbuotojas
Aš esu eilinis biuro darbuotojas.
saleswoman
The saleswoman raised an eyebrow skeptically.
start learning
pardavėja
Pardavėja skeptiškai kilstelėjo antakį.
secretary
My secretary will phone you to arrange a meeting.
start learning
sekretorė
Mano sekretorė paskambins Jums, kad suderintų susitikimą.
art dealer
She sold the painting through a London art dealer.
start learning
meno kūrinių pardavėjas
Ji pardavė paveikslą per Londono meno kūrinių pardavėją.
baker
The baker frosted the cake with a mixture of sugar and whites of eggs.
start learning
kepėjas
Kepėjas apibarstė pyragą cukraus ir kiaušinių baltimų mišiniu.
barber
He is the best barber in this area.
start learning
vyrų kirpėjas
Jis geriausias vyrų kirpėjas šiame rajone.
beautician
My wife goes to a beautician and gets her nails and hair done together.
start learning
kosmetologas
Mano žmona eina pas kosmetologą ir susitvarko nagus bei plaukus vienu kartu.
bookkeeper
I was tired of being a bookkeeper.
start learning
buhalteris
Aš buvau pavargęs nuo buhalterio darbo.
cashier
I work at a bookstore as a cashier once a week.
start learning
kasininkas
Kartą per savaitę aš dirbu kasininkų knygų parduotuvėje.
estate agent
The estate agent is a person who buys and sells buildings and land for others.
start learning
nekilnojamo turto agentas
Nekilnojamojo turto agentas yra asmuo, kuris perka ir parduoda pastatus ir žemę kitiems.
florist
I was surprised to see the florist delivering a huge, beautiful plant.
start learning
gėlininkas
Aš nustebau pamatęs gėlininką atnešantį gražų, didelį augalą.
hairdresser
I'm going to change my hairdresser.
start learning
kirpėjas
Ketinu pakeisti savo kirpėją.
tailor
She had his dress made by a Parisian tailor.
start learning
siūvėjas
Jos suknelę pasiuvo Paryžiaus siūvėjas.
travel agent
Contact a travel agent about times and costs.
start learning
kelionių agentas
Dėl laiko ir kainų susisiek su kelionių agentu.
counsellor
Talking to a counsellor helped her enormously.
start learning
tarybos narys
Pasikalbėjimas su tarybos nariu jai nepaprastai padėjo.
dentist
The dentist extracted her wisdom tooth.
start learning
odontologas
Odontologas ištraukė jos protinį dantį.
doctor
He received his doctor's qualification last year.
start learning
gydytojas
Pernai jis įgyjo gydytojo kvalifikaciją.
nanny
They have a nanny for their kids.
start learning
auklė
Savo vaikams jie nusamdė auklę.
nurse
She worked as a nurse in a psychiatric hospital.
start learning
seselė
Ji dirbo sesele psichiatrinėje ligoninėje.
psychiatrist
He went to a psychiatrist in connection with his compulsive gambling.
start learning
psichiatras
Jis nuėjo pas psichiatrą dėl kompulsinio lošimo.
social worker
After his qualification, he worked as a social worker.
start learning
socialinis darbuotojas
Sekdamas savo kvalifikaciją jis dirbo socialiniu darbuotoju.
surgeon
My daughter is engaged to a surgeon.
start learning
chirurgas
Mano dukra susižadėjusi su chirurgu.
veterinary surgeon
Her uncle works as veterinary surgeon.
start learning
veterinaras
Jos dėdė dirba veterinaru.
builder
Her father was a builder in Birmingham.
start learning
statybininkas
Mano tėtis buvo statybininkas Birminheme.
cleaner
I used to work as a cleaner in a hospital.
start learning
valytojas
Anksčiau dirbau valytoju ligoninėje.
electrician
He was an electrician by profession.
start learning
elektrikas
Jo profesija buvo elektrikas.
gardener
We employ a gardener two days a week.
start learning
sodinininkas
Du kartus per savaitę mes samdome sodininką.
masseuse
A masseuse can be requested at any time.
start learning
masažistė
Bet kuriuo metu galime išsikvieti masažistę.
mechanic
The mechanic fixed up the machine quickly.
start learning
mechanikas
Mechanikas greitai sutvarkė mašiną.
plumber
The plumber is coming tomorrow to install a new washing machine.
start learning
santechnikas
Rytoj ateina santechnikas įrengti naują skalbimo mašiną.
bartender
Tomas got a job as a bartender.
start learning
barmenas
Tomas gavo barmeno darbą.
cook
Every cook praises his own broth.
start learning
virėjas
Kiekvienas virėjas šlovina savo sultinį.
waitress
The waitress refilled our coffee cups.
start learning
padavėja
Padavėja pripildė mūsų kavos puodelius.
driver
Please tell the driver to drive slower.
start learning
vairuotojas
Prašau pasakyk vairuotojui važiuoti lėčiau.
pilot
Some day I'll be a pilot.
start learning
pilotas
Vieną dieną aš busiu pilotas.
artist
He earned a precarious living as an artist.
start learning
menininkas
Kaip menininkas jis užsidirba nestabilias pragyvenimo pajamas.
journalist
My former husband is a journalist.
start learning
žurnalistas
Mano buvęs vyras yra žurnalistas.
painter
He has a God-given talent as a painter.
start learning
dailininkas
Jis turi Dievo duotą dailininko talentą.
photographer
I think he'll be successful as a photographer.
start learning
fotografas
Manau, jis bus sekmingas fotografas.
actress
Who is your favorite actress?
start learning
aktorė
Kas yra tavo mėgstamiausia aktorė?
comedian
My special guest will be comedian Ben Elton.
start learning
komikas
Mano specialus svečias bus Ben Elton.
composer
He was born to be a great composer.
start learning
kompozitorius
Jis gimė būti geru kompozitoriumi.
dancer
He's a fine actor and an even finer dancer.
start learning
šokėjas
Jis geras aktorius ir dar geresnis šokėjas.
DJ
Jonas was only 19 when he got his job as a DJ.
start learning
didžėjus
Jonui buvo tik 19 kai gavo didžėjaus darbą.
singer
His ambition was to be a famous singer.
start learning
dainininkas
Jo ambicija buvo tapti žinomu daininku.
TV presenter
She's a highly paid TV presenter.
start learning
laidų vedėjas
Jis brangiai apmokamas laidų vedėjas.
bodyguard
A personal bodyguard had been assigned to her.
start learning
asmens sargybinis
Jai buvo paskirtas asmens sargybinis.
detective
He likes to read detective stories.
start learning
detektyvas
Jam patinka skaityti detektyvų istorijas.
lawyer
He became a lawyer as her father had done before her.
start learning
teisininkas
Jis tapo teisininku, kaip ir jo tėvas.
police officer
He gave up his job as a police officer after his partner was killed.
start learning
policininkas
Po partnerio nužudymo jis atsisakė policininko darbo.
choreographer
The choreographer helped the performers to learn how to compose dances.
start learning
choreografas
Choreografė padėjo atlikėjams išmokti šokti.
sportsman
His brother is a sportsman of our school.
start learning
sportininkas
Jo brolis yra mūsų mokyklos sportininkas.
lecturer
The lecturer illustrated his point with a diagram on the blackboard.
start learning
dėstytojas
Dėstytojas iliustravo savo esminę mintį ant lentos nupiešdamas schemą.
teacher
We all like having you as our teacher.
start learning
mokytojas
Mes visi džiaugiamės, kad esi mūsų mokytojas.
sailor
The boy decided not to become a sailor.
start learning
jūreivis
Berniukas nusprendė tapti jūreiviu.
soldier
The soldier carried a pack on his back.
start learning
kareivis
Kareivis ant nugaros nešė kuprinę.
biologist
My husband is a biologist.
start learning
biologas
Mano vyras yra biologas.
scientist
He had an image of a mad scientist working in his laboratory.
start learning
mokslininkas
Jis turėjo laboratorijoje dirbančio beprotiško mokslininko įvaizdį.
priest
They anointed the new priest with oil.
start learning
kunigas
Naują kunigą jie patepė aliejumi.
archaeologist
Ona isn't really an archaeologist, it's just an interest of hers.
start learning
arheologė
Ona nėra arheologė, tai tik jos hobis.
architect
He is the architect who planned the new shopping centre.
start learning
architektas
Jis yra architektas, kuris planavo naują prekybos centrą.
engineer
He claimed himself to be engineer.
start learning
inžinierius
Jis teigė esąs inžinierius.
farmer
The farmer taught her how to shear sheep.
start learning
ūkinininkas
Ūkininkas ją išmokė kaip apkirpti avį.
firefighter
The firefighter broke into the house to rescue the old man.
start learning
gaisrininkas
Gaisrininkas įsilaužė į namus, kad išgelbėtų senuką.
housewife
I don't want to be a housewife after marriage.
start learning
namų šeimininkė
Aš nenoriu būti namų šeimininke po vedybų.
interior designer
You need to be a professional interior designer.
start learning
interjero dizaineris
Turi būti profesionaliu interjero dizaineriu.
librarian
The librarian returned with the book I wanted.
start learning
bibliotekininkas
Bibliotekininkas grįžo su mano norima knyga.
model
He was looking for a job as a model.
start learning
modelis
Jis ieškojo modelio darbo.
politician
The mayor is a skilled politician.
start learning
politikas
Meras yra kvalifikuotas politikas.
postman
Has the postman already been here?
start learning
paštininkas
Ar paštininkas jau buvo atėjąs?
translator
He works as a translator of technical texts.
start learning
vertėjas
Jis dirba techninių tekstų vertėju.

Professions

Lesson which will help you learn main professions in Lithuanian language. Need to make an appointment for a doctor? Find specialist you need way faster after trying our lesson!

You must sign in to write a comment