dydaktyka wykład 1

 0    25 flashcards    paullina.p
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
dydaktyka - obecnie zwraca się uwagę na komplementarne znaczenie nauczyciela w
start learning
procesie nauczania oraz rolę ucznia w tym procesie.
dydaktyka - nauka zajmująca się tym czym jest nauczanie, zwerca uwagę na rolę nauczyciela,
start learning
metod, celów sformułowanych w tym procesie, czynniki wpływające na realizację celów
Dydaktyka ogólna - ogólne zasady, reguły od czego zależy efektywny proces
start learning
uczenia się.
Dydaktyki szczegółowe zajmują się konkretnymi metodami nauczania określonych przedmiotów
start learning
na przykład dydaktyka nauczania początkowego, dydaktyka szkoły wyższej.
zadania dydaktyki: 1. analiza procesu uczenia, 2. klasyfikacja, identyfikacja określonych metod,
start learning
3. systematyzacja środków, 4. artykulacja celów, 5. specyfikacja treści kształcenia
6. organizacja różnych form nauczania.
start learning
Cele dydaktyki: 1. cel teoretyczny: opis zjawisk, 2. cel eksplanacyjny - wyjaśnienie zjawisk
cel dotyczy konkretnych metod, technik nauczania.
start learning
Uczenie: 1. niespójność, różnorodność zajęć, proces nabywania wiedzy u podstaw którego leży aktywność człowieka
3. ćwiczenie, trening Baley, powtarzanie, nie można powiązać ćwiczenia z uczeniem
start learning
4. Hilgard - uczenie to trwała zmiana w reagowaniu, uczenie to rezultat
5. uczenie jest procesem, który prowadzi do nabywania wiedzy i umiejętności,
start learning
6. to proces, który jest ukierunkowany i systematyczny,
7. znaczenie motywacji, która leży u podstaw uczenia
start learning
8. istotnym elementem jest zamierzony charakter uczenia
9. przedmiot uczenia można ująć jako otaczającą rzeczywistość
start learning
9. proces poznania może mieć charakter bezpośredni - samodzielne poszukiwanie
albo pośredni - informacje zawarte w książkach
start learning
Nauczanie
1. może mieć charakter zamierzony lub mimowolny, spontaniczny
start learning
2. dydaktyka zajmuje się zamierzonymi, formami nauczania
3. element orgaznizacji nauczania odróżnia je od uczenia
start learning
4. nauczyciel określa kontekst
5. nauczanie obejmuje komponent kontroli
start learning
6. nauczyciel ważniejszy, ale ważne jest też uruchamianie samodzielności ucznia, asymetria powinna być jak najmniej odczuwana przez ucznia
Kształcenie 1. celem jest oprócz wiedzy, formowanie poznawczych wyniarów osobowości oraz postaw, nawyków
start learning
samokształcenie: podmiotowy charakter procesu kształcenia, ukryta relacja mistrz uczeń
Wychowanie 1. zakres znaczeniowy jest szerszy,
start learning
2. kształcenie kierunkowych cech osobowości - przekonania, wartości, etos, poczuciw wspólnoty.
3. kształcenie w kierunku wyrabiania postaw, wartości, sądów.
start learning
4. wpływ środowiska, otoczenia, grupy, rodziny, mediów
5. można pojmowac w sposób szerszy czyli mechanizmy. niezamierzone, nieświadmowe
start learning
lub węższy czyli zinstytucjonalizowane formy ksztłcenia tj. szkoła, kościół
Rozwój: 1. Roussen rozwój jest spontaniczny i niezalezny od nauczania
start learning
2. Locke - tabula rasa - ujęcie mechanistyczne, to jakie będzie dziecko, zalezy od czynników zewnątrznych
3. Piaget - kultura nie jest ważnym czynnikiem rozwoju
start learning
4. teorie społecznego uczenia: rozwój to przede wszystkim mechanizmy nabywania
5. Kompromis, Wygodzki teoria kulturowej genezy zachowania
start learning
6. w rozwoju dwie linie biologiczna i kulturowo społeczna
kultura materialna, kultura społeczna czyli upośrednienie
start learning
przez te dwie formy upośrednienia kształtują się specyficzne ludzkie cechy zachowania
Tomasello twierdzi: rozwój typowo ludzkich form zachowania jest rozwinięciem koncepcji Wygockiego
start learning
Sfera najbliższego rozwoju wygodzkiego - nauczanie daje szansę rozwoju, dziecko może się rozwijać dzieki uczeniu, dzięki temu może byc człowiekiem.
Metodologia dydaktyki - Kupisiewicz przeciwstawia sobie eksperyment i obserwację
start learning
1. Obserwacja czyli brak integracji w zajwisko, 2. eksperyment czyli manipulacja, integracja

You must sign in to write a comment