Vietnamese Georgian Dictionary

Tiếng Việt - ქართული

vô gia cư Georgian: