Vietnamese Italian Dictionary

Tiếng Việt - italiano

có nghĩa là in Italian: