Romanian Vietnamese Dictionary

limba română - Tiếng Việt

grup in Vietnamese:

1. ban nhạc ban nhạc2. nhóm nhóm


Nhóm máu của ông là nhóm nào?
Người Nhật thích du lịch theo nhóm.
Tại cuộc hội thảo, họ đã tụ họp chúng tôi thành các nhóm và bắt chúng tôi nói chuyện với nhau.