Czasowniki ważne 11A

 0    101 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
to forgive
Mary never forgave me for what I said that day.
nudzić się
Zaczynam się nudzić.
start learning
to be bored
I'm getting bored.
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
start learning
to divide
I'm sharing the flat with four French students.
prezentować
Przedstawiam wam mój ostatni wynalazek.
start learning
to present
I present to you my latest invention.
oddzwaniać
Jestem teraz zajęty, oddzwonię do ciebie za 5 minut.
start learning
to call back
I'm busy right now, I'll call you back in 5 minutes.
wymieniać
Jeśli spodnie okażą się za małe, możesz przynieść je i wymienić na większe.
start learning
to replace
If the trousers are too small you can take them back and exchange them for a larger pair.
składać się z czegoś
Szkolenie składa się z trzech etapów.
start learning
to consist of
The training consists of three phases.
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
start learning
to surround
The police immediately surrounded the building.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
start learning
to hire
We're going to recruit more people this year.
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
start learning
to draw
Did you draw this picture by yourself?
usuwać
Muszę usunąć te substancję.
start learning
to remove
I need to remove this substance.
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
start learning
to convince
How did you manage to convince them?
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
start learning
to borrow
Can I borrow your book?
zaskakiwać
Nic mnie już nie zaskoczy.
start learning
to surprise
Nothing can surprise me anymore.
włamywać się
Ktoś włamał się do biura i ukradł laptopa szefa.
start learning
to break in
Someone broke into the office and stole the boss's notebook.
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
start learning
to put out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
przyciągać
Mamy nadzieję, że nasze dodatkowe usługi przyciągną nowych klientów.
start learning
to attract
We hope that our additional services will attract new customers.
odnosić sukces
Ciężka praca nie oznacza, że odniesiesz w życiu sukces.
start learning
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
angażować
Chcę zaangażować się w akcje Greenpeace.
start learning
to involve
I want to involve in the actions of Greenpeace.
zachowywać
Rób regularne powtórki, jeśli chcesz zachować w pamięci nowe słowa.
start learning
to retain
Revise new words if you want to retain them.
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
start learning
to turn
Turn right and then go straight.
wahać się
Nie zawahałam się nawet przez sekundę.
start learning
to hesitate
I didn't hesitate for a second.
serwować
Kolacja będzie podana o siódmej.
start learning
to serve
The supper will be served at 7.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
to reflect
We'll have to consider all pros and cons.
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
start learning
to inspire
Your speech has really inspired me.
nurkować
Zanurkowałem w basenie nie zdając sobie sprawy z tego, że mam w kieszeni telefon.
start learning
to dive
I dove into the swimming pool without realizing I had my phone in my pocket.
zajść w ciążę
Agnieszka zaszła w ciążę pół roku po ślubie.
start learning
to get pregnant
Agnes got pregnant six months after the wedding.
upadać
Przewróciłem się i uszkodziłem sobie kolano.
start learning
to fall
I fell over and hurt my knee.
opierać się
Długo opierałem się presji kolegów, ale w końcu kupiłem komórkę.
start learning
to lean
I had resisted the pressure of my friends for a long time, but eventually I bought a mobile.
być dłużnym
Moja siostra jest mi dłużna 300 PLN.
start learning
to owe
My sister owes me PLN 300.
zachorować
Zachorowałam i nie mogłam wyjechać na wakacje.
start learning
to get sick
I got ill and couldn't go on holidays.
cofnąć jakąś akcję
Czy mogę to nadal cofnąć?
start learning
to undo
Can I still undo that?
inwestować
Czy inwestowanie w złoto jest ryzykowne?
start learning
to invest
Is it risky to invest in gold?
doświadczać
Nigdy nie doświadczyłem głodu.
start learning
to experience
I've never experienced hunger.
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
start learning
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
przyzwyczajać się do czegoś
Nie moge przyzwyczaić się do nowego interfejsu.
start learning
to get used to
I can't get used to the new interface.
wyzdrowieć
Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz.
start learning
to recover
I hope you will get well soon.
odrzucać
Dlaczego odrzuciłeś zaproszenie na wesele Kate i Willa?
start learning
to reject
Why did you turn down the invitation to Kate and Will's wedding?
mierzyć
Czy mierzyłeś te buty w sklepie zanim je kupiłeś?
start learning
to measure
Did you try on the shoes in the shop before you bought them?
smażyć
Anna nie potrafi usmażyć jajka.
start learning
to fry
Ann doesn't know how to fry an egg.
rozciągać
Zawsze rozciągaj się po treningu.
start learning
to stretch
Always stretch after training.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
start learning
to employ
We're going to recruit more people this year.
dusić
Duszę się w tym maleńkim mieście.
start learning
to suffocate
I'm suffocating in this tiny city.
ogłaszać
Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.
start learning
to announce
They announced their engagement yesterday.
usuwać
Muszę usunąć te substancję.
start learning
to erase
I need to remove this substance.
naprawiać
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
start learning
to repair
The plumber fixed the broken flush.
kusić
Kusiło mnie, by rzucić pracę i przeprowadzić się do Hiszpanii.
start learning
to tempt
I was tempted to quit my job and move to Spain.
przestrzegać
Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
start learning
to obey
You must obey all the rules and procedures.
opisywać
Jak byś opisał swoją wymarzoną pracę?
start learning
to describe
How would you describe your dream job?
wymawiać
Trudno wymawia się polskie słowa.
start learning
to pronounce
It's hard to pronounce Polish words.
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
start learning
to invent
Edison invented a light bulb.
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
start learning
to lend
Can I borrow your book?
dążyć do czegoś
Zawsze dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy.
start learning
to pursue
We always strive for excellence in everything we do.
wąchać
Czujesz moje nowe, drogie perfumy?
start learning
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
start learning
to print
Could you print this article for me?
pokonywać
On zawsze pokonuje mnie w tenisa.
start learning
to defeat
He always defeats me in tennis.
wybuchać
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
start learning
to explode
World War II broke out in 1939.
być spragnionym
Potrzebuję czegoś do picia, jestem straszliwie spragniony.
start learning
to be thirsty
I need something to drink, I'm terribly thirsty.
kształtować
Nasze zachowanie jest kształtowane przez otoczenie.
start learning
to form
Our behaviour is formed by the environment.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
start learning
to achieve
Together we will achieve more.
kopiować
Skopiuj ten akapit do innego dokumentu, a potem zachowaj zmiany.
start learning
to copy
Copy this paragraph to another document and then save it.
podtrzymywać
Desperacko starał się podtrzymać konwersację.
start learning
to sustain
He was desperately trying to sustain the conversation.
rozdzielać
Podzieliliśmy cel na małe zadania, żeby łatwiej było go osiągnąć.
start learning
to separate
We split the goal into small tasks, so it was easier to achieve.
porównywać
Zawsze porównywano mnie do siostry.
start learning
to compare
I was always compared to my sister.
odbijać
Księżyc odbija światło słoneczne.
start learning
to reflect
The moon reflects sunlight.
dźwigać
Jak dużo jesteś w stanie udźwignąć?
start learning
to lift
How much weight can you lift?
wybuchać
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
start learning
to burst
World War II broke out in 1939.
nie przestrzegać
Jeśli nie będziesz przestrzegać poleceń, zostaniesz zwolniony.
start learning
to disobey
If you disobey the orders, you'll get fired.
zachęcać
Członkowie zarządu zachęcili ich do kontynuowania ich pracy.
start learning
to encourage
The board members encouraged them to continue their work.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
start learning
to accomplish
Together we will achieve more.
omawiać
Musimy omówić każdą możliwość.
start learning
to discuss
We have to discuss every possibilty.
sadzić
Każdy mężczyzna powinien zasadzić drzewo.
start learning
to plant
Every man should plant a tree.
umieszczać
Moja aplikacja została umieszczona na liście rezerwowej.
start learning
to place
My application was placed on the reserve list.
gromadzić (ludzie)
start learning
to gather
ujawniać (r)
start learning
to reveal
chwytać
Chwytaj dzień.
start learning
to seize
Seize the day.
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
start learning
to enjoy oneself
I hope, you had a good time at the party.
udowadniać
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
start learning
to prove
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
zawijać
Nie miałam czasu zapakować twojego prezentu.
start learning
to wrap
I didn't have time to wrap your gift.
poddawać się
Walcz! Nie poddawaj się!
start learning
to undergo
Fight! Don't give up!
powierzyć
Powierzamy nasze bezpieczeństwo policji.
start learning
to entrust
We entrust our safety to the police.
konsultować
Powinieneś był się ze mną skonsultować.
start learning
to consult
You should have consulted me.
zamarzać
Jezioro zamarzło.
start learning
to freeze
The lake has frozen over.
trząść się
Jest tak zimno, że aż się trzęsę.
start learning
to shiver
It's so cold I'm shivering.
zadziwiać
Byłam zadziwiona jego tupetem.
start learning
to astonish
I was astonished by his audacity.
zabraniać (p)
start learning
to prohibit
podbijać
Nasz kraj został podbity przez Rosję.
start learning
to conquer
Our country was conquered by Russia.
preferować
Wolę pomidory od ogórków.
start learning
to prefer
I prefer tomatoes over cucumbers.
przewidywać
Przyszłość nie może być przewidziana.
start learning
to foresee
The future cannot be foreseen.
importować
Praktycznie wszystko importujemy z Chin.
start learning
to import
We import virtually everything from China.
mieszać (się w coś)
start learning
to mingle
obniżać (l)
start learning
to lower
uwodzić
Czy on próbuje uwieść moją matkę?
start learning
to seduce
Is he trying to seduce my mother?
zaspokajać
Po prostu nie mogę zaspokoić mojego głodu.
start learning
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
start learning
to prevent
We have to prevent such situations from happening in the future!
Not all diseases can be prevented.
start learning
Not all diseases can be prevented.
rozprzestrzeniać
Choroba rozprzestrzeniła się w całym kraju.
start learning
to spread
The disease spread all over the country.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
start learning
to grow
This plant has been growing like crazy.
doradzać
Możesz doradzić mi co robić?
start learning
to advise
Can you advise me what to do?
kichać
Dlaczego pieprz powoduje, że kicham?
start learning
to sneeze
Why does pepper make me sneeze?
poprawiać
Możesz poprawić moją pisownię?
start learning
to correct
Can you correct my spelling, please?

You must sign in to write a comment