cechy chatakteru zaawansowane

 0    133 flashcards    Pekalanna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
talkative
start learning
gadatliwy, rozmowny (synonim: chatty)
She wasn't very talkative.
start learning
(Ona nie była zbyt rozmowna.)
He's a nice sort of person, but not very talkative.
start learning
(On jest miłą osobą, ale nie jest zbyt rozmowny.)
Jim had always been too talkative for his own good.
start learning
(Jim zawsze był zbyt gadatliwy dla swojego własnego dobra.)
chatty
start learning
gadatliwy, rozmowny (synonim: talkative)
He wasn't exactly chatty, but there was something a bit exciting about him.
start learning
(On nie był zbyt rozmowny, ale miał w sobie coś ekscytującego.)
(informal) chatterbox
start learning
gaduła (synonim: chatterer)
You know what a chatterbox she is.
start learning
(Wiesz, jaką ona jest gadułą.)
Now don't go and repeat that, chatterbox.
start learning
(Tylko nie chodź i nie rozpowiadaj tego, gaduło.)
quiet
start learning
cichy, małomówny
The girl was unusually quiet.
start learning
(Dziewczyna była niezwykle małomówna.)
friendliness
start learning
życzliwość
Jack could see a spark of friendliness in her eyes.
start learning
(Jack dostrzegł iskierkę życzliwości w jej oczach.)
He grew up in a big city and isn't used to small-town friendliness.
start learning
(On dorastał w wielkim mieście i nie jest przyzwyczajony małomiasteczkowej życzliwości.)
There was not a trace of friendliness in his manner.
start learning
(W jego sposobie bycia nie było śladu życzliwości.)
unfriendly
start learning
nieprzyjazny, nieżyczliwy
She had an unfriendly expression on her face.
start learning
(Ona miała nieprzyjazny wyraz twarzy.)
The building was dark and unfriendly.
start learning
(Budynek był ciemny i nieprzyjazny.)
We don't want them to fall into unfriendly hands.
start learning
(Nie chcemy, żeby wpadli w nieprzyjazne ręce.)
astute
start learning
bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami)
He's always been a very astute politician.
start learning
(On od zawsze był bardzo bystrym politykiem.)
She gave an astute response to my question.
start learning
(Ona udzieliła bystrej odpowiedzi na moje pytanie.)
perceptive
start learning
spostrzegawczy, wnikliwy
She's so smart and perceptive.
start learning
(Ona jest taka sprytna i spostrzegawcza.)
He's very perceptive about people's relationships.
start learning
(On jest bardzo spostrzegawczy jeśli chodzi o związki między ludźmi.)
diligent
start learning
pilny, staranny (np. uczeń)
tolerant
start learning
tolerancyjny
You should try to be more tolerant.
start learning
(Powinieneś postarać się być bardziej tolerancyjny.)
She's hardly tolerant at the best of times.
start learning
(Ona jest ledwo tolerancyjna w najlepszym przypadku.)
He was tolerant of everything.
start learning
(On był tolerancyjny wobec wszystkiego.)
tolerance
start learning
tolerancja
I have no tolerance for foolishness.
start learning
(Nie toleruję głupoty.)
I just have a low tolerance for alcohol.
start learning
(Po prostu słabo toleruję alkohol.)
intolerance
start learning
nietolerancja
Their intolerance springs from the same root.
start learning
(Ich nietolerancja wyrasta z tych samych korzeni.)
trustworthy
start learning
godny zaufania (synonim: dependable)
Was the source of this information trustworthy?
start learning
(Czy źródło tych informacji było godne zaufania?)
Most of his employees are rather trustworthy.
start learning
(Większość z jego pracowników jest raczej godna zaufania.)
dependable
start learning
godny zaufania, niezawodny (synonim: trustworthy)
He seems very responsible and dependable.
start learning
(On wydaje się być bardzo odpowiedzialny i godny zaufania.)
Do you consider him a dependable employee?
start learning
(Czy uważasz go za godnego zaufania pracownika?)
conscientious
start learning
sumienny, skrupulatny
She was diligent and conscientious.
start learning
(Ona była pilna i skrupulatna.)
unreliable
start learning
niesolidny, niepewny
He is a bit unreliable.
start learning
(Na nim nie można zbytnio polegać.)
This technology is very unreliable.
start learning
(Ta technologia jest bardzo zawodna.)
dishonest
start learning
nieuczciwy
Do I look dishonest or what?
start learning
(Czy ja wyglądam na nieuczciwego czy jak?)
All right, it was dishonest.
start learning
(W porządku, to było nieuczciwe.)
I've never done a dishonest thing in my life!
start learning
(Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!)
irresponsible
start learning
nieodpowiedzialny
How could he be so irresponsible?
start learning
(Jak on mógł być taki nieodpowiedzialny?)
She had never broken a law or done anything irresponsible.
start learning
(Ona nigdy nie złamała prawa, ani nie zrobiła niczego nieodpowiedzialnego.)
He's fully aware of his irresponsible behaviour.
start learning
(On jest w pełni świadom swojego nieodpowiedzialnego zachowania.)
sloppy
start learning
niedbały, niechlujny
Paul's so sloppy - he always spills something on the floor.
start learning
(Paul jest taki niechlujny, zawsze rozleje coś na podłogę.)
delicate
start learning
delikatny, wrażliwy
Sometimes you're too delicate about things.
start learning
(Czasem jesteś zbyt wrażliwy w pewnych sprawach.)
He's more delicate than the others.
start learning
(On jest delikatniejszy od innych.)
We're dealing with a very delicate situation here.
start learning
(Mamy tutaj do czynienia z bardzo delikatną sytuacją.)
tact
start learning
takt
She is always so rude - she has no tact at all!
start learning
(Ona jest zawsze taka nieuprzejma - nie ma ani trochę taktu!)
The task requires a great deal of tact and patience.
start learning
(Zadanie wymaga dużej dozy taktu i cierpliwości.)
independent
start learning
niezależny
She was a strong, independent woman.
start learning
(Ona była silną, niezależną kobietą.)
It's time I started being more independent.
start learning
(Nadszedł czas, żebym stał się bardziej niezależny.)
I'm glad to find you've grown so independent.
start learning
(Jestem zadowolony, że stałeś się tak niezależny.)
suspicious
start learning
podejrzliwy
You're a very suspicious guy, Jim.
start learning
(Jesteś bardzo podejrzliwym facetem, Jim.)
The policeman cast a suspicious eye on him.
start learning
(Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.)
Did they find anything odd or suspicious?
start learning
(Czy znaleźli coś dziwnego albo podejrzanego?)
sensitive
start learning
drażliwy, przeczulony, przewrażliwiony
You are too sensitive.
start learning
(Jesteś zbyt przewrażliwiony.)
She has a few sensitive spots.
start learning
(Ona ma trochę drażliwych punktów.)
I didn't realize how sensitive you are.
start learning
(Nie zdawałem sobie sprawy, jaka jesteś przewrażliwiona.)
short-tempered
start learning
porywczy, wybuchowy
He's so short-tempered - he snaps at people over such stupid things.
start learning
(On jest taki porywczy - wścieka się na ludzi za takie głupie rzeczy.)
My boss is a bit short-tempered - I put it down to overwork.
start learning
(Mój szef jest dość wybuchowy - sądzę, że to z przepracowania.)
She would be a great leader if she wasn't so short-tempered.
start learning
(Ona byłaby świetnym przywódcą, gdyby nie była taka porywcza.)
mischievous
start learning
psotny, figlarny, szelmowski
He looked at me with a mischievous twinkle in his eyes.
start learning
(On spojrzał na mnie z figlarnym błyskiem w oczach.)
"Why don't you show us what you have in mind?" she said with a mischievous smile.
start learning
("Dlaczego nie pokażesz nam, co masz na myśli?", ona powiedziała z szelmowskim uśmiechem.)
Tom grinned at her like a mischievous child.
start learning
(Tom wyszczerzył do niej zęby jak psotne dziecko.)
strong-willed
start learning
mający silną wolę, mający mocny charakter
My mother is very strong-willed.
start learning
(Moja mama ma bardzo silną wolę.)
emotional
start learning
emocjonalny
I am not usually this emotional.
start learning
(Zwykle nie jestem tak emocjonalna.)
I knew it was an emotional strain for her.
start learning
(Wiedziałem, że to był dla niej wysiłek emocjonalny.)
He's a lot more emotional than I am.
start learning
(On jest dużo bardziej emocjonalny ode mnie.)
sentimental
start learning
sentymentalny
She's not as sentimental as I am.
start learning
(Ona nie jest taka sentymentalna, jak ja.)
I was only being sentimental.
start learning
(Tylko zebrało mi się na sentymenty.)
If I am going to survive, I can't be sentimental.
start learning
(Jeśli zamierzam przetrwać, nie mogę być sentymentalny.)
trusting
start learning
ufny
He's a little too trusting at times.
start learning
(On jest czasami zbyt ufny.)
Maybe I am more trusting than you.
start learning
(Może jestem bardziej ufny od ciebie.)
naive
start learning
naiwny
"You're a bit naive, darling," he said.
start learning
("Jesteś trochę naiwna, kochanie", on powiedział.)
I was so naive - I believed everything she told me.
start learning
(Byłem taki naiwny - wierzyłem we wszystko, co ona mi powiedziała.)
gullible
start learning
łatwowierny
It's amazing how gullible people are, he said to himself.
start learning
(To niesamowite jacy ludzie są łatwowierni, powiedział do siebie.)
I'd like to find out if he's as gullible as you say.
start learning
(Chciałbym dowiedzieć się, czy on jest tak łatwowierny jak mówisz.)
Surely you weren't gullible enough to believe all that?
start learning
(Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?)
carefree
start learning
beztroski
She felt happy and carefree.
start learning
(Ona czuła się zadowolona i beztroska.)
I haven't felt so carefree for a long time.
start learning
(Nie czułem się taki beztroski od dłuższego czasu.)
hospitable
start learning
gościnny
They are kind and hospitable.
start learning
(Oni są uprzejmi i gościnni.)
She was just trying to be hospitable.
start learning
(Ona po prostu próbowała być gościnna.)
hospitality
start learning
gościnność
Thank you for your hospitality.
start learning
(Dziękuję ci za gościnność.)
reserved
start learning
powściągliwy, skryty
boastful
start learning
chełpliwy
arrogant
start learning
arogancki, bezczelny
conceited
start learning
zarozumiały
I don't want to sound conceited, but we are the experts here.
start learning
(Nie chcę brzmieć zbyt zarozumiale, ale my tu jesteśmy ekspertami.)
vain
start learning
próżny, zadufany w sobie
She made a vain attempt to convince him.
start learning
(Podjęła na próżno próbę przekonania go.)
She is so vain that only her appearance matters to her.
start learning
(Ona jest tak próżna, że tylko jej wygląd ma dla niej znaczenie.)
vanity
start learning
próżność
sarcastic
start learning
sarkastyczny, uszczypliwy
ironic
start learning
ironiczny
(informal) picky
start learning
wybredny, grymaśny
She's always so picky about food.
start learning
(Ona jest zawsze taka wybredna jeśli chodzi o jedzenie.)
I guess if you wanted to be picky, you'd say it happened Saturday.
start learning
(Domyślam się, że jeśli chciałbyś być grymaśny, powiedziałbyś, że to sięstało w sobotę.)
cruel
start learning
okrutny (np. traktowanie, żart)
cruelty
start learning
okrucieństwo
She saw nothing in his eyes but cruelty.
start learning
(Ona nie zobaczyła w jego oczach niczego poza okrucieństwem.)
evil
start learning
zły, nikczemny (synonim: wicked)
wicked
start learning
nikczemny, niegodziwy (synonim: evil)
wickedness
start learning
nikczemność, niegodziwość
(BrE) vigour, (AmE) vigor
start learning
wigor, werwa
vitality
start learning
witalność, energia

You must sign in to write a comment