biznesowy angielski

 0    285 flashcards    annaw33
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w stanie podejmowac decyzje
start learning
be decisive
być wydajnym
start learning
being efficient
być autorytatywnym/móc wydawać polecenia
start learning
being authoritative
być przekonującym
start learning
being persuasive
ustalać zadania
start learning
to set objectives
osiągnąć
start learning
to attain
osiągać
start learning
to achieve
rozwijać
start learning
develop
alokować zasoby/środki
start learning
to allocate resources
wydajność
start learning
preformance
podwładni
start learning
subordinates
zapewnić personel
start learning
to staff
dostarczac
start learning
to supply
wykonalny
start learning
mangeable
przystosować się
start learning
to adapt
kierownictwo
start learning
executives
wiedza specjalistyczna
start learning
expertise
wysiłek
start learning
effort
praktykant
start learning
trainee
lubiący współzawodnictwo
start learning
competitive
modyfikować/poprawka
start learning
amend
upadek
start learning
downfall
podejście
start learning
approach
dla pewności / pewności
start learning
to make certain / sure
ustabilizować
start learning
to estabilish
zasady
start learning
principles
eksponować
start learning
to display
towar
start learning
merchandise
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
zwiększenie zysków
start learning
increasing profits
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
start learning
to maintain
autonomiczny
start learning
autonomous
zgłosić się do kogoś / podlegac pod kogoś
start learning
to report to sb
podwładni
start learning
subordinates
przełożony
start learning
superior
część wspólna, pokrywanie się
start learning
overlap
zwiększać / wzrastać
start learning
to increase
zmniejszać
start learning
to diminish
oddział
start learning
division
rozstać się / rozdzielić (np. polecenia)
start learning
to split up
ryzykować
start learning
to run the risk
czterowymiarowy
start learning
four-dimensional
nalegać na coś
start learning
to insist on
przekazać coś komuś
start learning
to pass on
cechy
start learning
features
margines dochodów
start learning
profit margins
wydatki na rozwój
start learning
development spending
zyski zatrzymane
start learning
retained earnings
jest podzielone na
start learning
is divided into
być odpowiedzialnym za
start learning
to be in charge of
być odpowiedzialnym
start learning
to be accountable
relacje pracownicze
start learning
labour relations
pensja
start learning
salary
nagradzać
start learning
to reward
przedstawiać coś w zarysie
start learning
to outline something
wnioskować
start learning
to conclude
wskazać / zwrócić uwagę na
start learning
to point out
osiągnięcie
start learning
achievment
niepokój
start learning
anxiety
ciężar odpowiedzialności
start learning
burden of responsibility
podejście
start learning
approach
pomysłowy
start learning
ingenious
przeciwnie
start learning
on the contrary
uznanie, uznanie
start learning
recognition, appreciation
o tym samym schemacie / powtarzajacy się
start learning
repetitive
zapewnić
start learning
to ensure
wiarygodny
start learning
reliable
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
spółka zależna / filia
start learning
subsidiary
usiłować / próbować
start learning
to attempt
wydajny
start learning
efficient
postawa/podejście
start learning
attitude
wada
start learning
defect
zaniedbanie
start learning
negligence
w ciągu / w granicach
start learning
within
zeznawać
start learning
to testify
wymagać / potrzebować
start learning
to require
w dużej mierze
start learning
largely
niezbędnie
start learning
essentialy
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
szczególnie
start learning
particularly
rozróżniać / odróżniać
start learning
to distinguish
być urażonym
start learning
to be offended
ujawnić
start learning
to reveal
staz pracy
start learning
seniority
ekspansja
start learning
expansion
umiejętności
start learning
abilities
wolny pokój / miejsce pracy
start learning
vacancy
rozsądny
start learning
sensible
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to encourage somebody to do something
zniechęcić
start learning
to discourage
usiłować
start learning
to attempt
powściągliwość / ograniczenie czegoś
start learning
restraint
podstawowe cele
start learning
basic aims
przeciwnik
start learning
adversary
niekorzystne dla
start learning
adverse to
niezdolny
start learning
incapable
Wymawiać / wyrażać
start learning
to articulate
konkurenci
start learning
competitors
konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
start learning
brand-switchers
udział w rynku
start learning
market share
nisza
start learning
niche
cykl życia
start learning
life cycle
rentowność
start learning
profitability
słabości rynku
start learning
market dilutes
współzawodniczyć
start learning
to compete
zakres, asortyment
start learning
range
zgodny, spójny
start learning
consistent
objętość / wydajność / zdolność wytwórcza
start learning
capacity
inwentarz / stan magazynowy
start learning
inventory
zakłady
start learning
plants
poddostawca / podwykonawca
start learning
subcontractor
złożyć coś / gromadzić coś
start learning
to assemble sth
produkcja bez zapasów
start learning
stockless production
ciągły przepływ
start learning
continous flow
przeciwnie do
start learning
contrary to
aktywa i pasywa
start learning
assets and liabilities
niedobory
start learning
shortages
zaniedbanie
start learning
obsolence
wynik / produkcja
start learning
output
surowce
start learning
raw materials
nabywać
start learning
to purchase
podatek od zakupu
start learning
purchase tax
złamanie / uszkodzenie / awaria
start learning
breakage
Ustawiać
start learning
set-up
rozległy
start learning
extensive
krótki czas przerobu/wytworzenia
start learning
short throughput time
bezczynni pracownicy
start learning
idle workers
uruchomić / wprowadzic produkt
start learning
to launch a product
badania rynku
start learning
market research
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
szczególny
start learning
particular
rozróżniać / odróżniać
start learning
to distinguish
towary nieistotne / dobra nie pierwszej potrzeby
start learning
non-essential goods
przewidywać coś
start learning
to anticipate sth
z powodu
start learning
due to
charakterystyczny, szczególny
start learning
distinctive
zróżnicowanie korzyści
start learning
differential advantage
pokonywać
start learning
to defeat
podjąć coś
start learning
to undertake sth
w celu
start learning
in order to
czynnik
start learning
factor
składać się z czegoś
start learning
to consist of sth
przekraczać coś / obejmować coś
start learning
to range over sth
ustabilizować / ustalić cos
start learning
to estabilish
całkiem poza
start learning
quite apart from
zwyczajny
start learning
ordinary
przekaz ustny
start learning
word-of-mouth
ustawić
start learning
to set up
uzgodniony budżet
start learning
agreed budget
efekt progowy: fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna
start learning
treshold effect
OTS = możliwości zobaczenia
start learning
OTS = opportunities to see
lekceważyć coś
start learning
to disregard sth
zwiększać / wzrastać
start learning
to increase
świadomość
start learning
awareness
termin płatności
start learning
maturity
etapy wzrostu
start learning
growth stages
celowane
start learning
aimed
zyskać
start learning
to gain
ilość
start learning
quanity
amortyzacja
start learning
depreciation
obrót
start learning
turnover
wierzyciele (GB) / zobowiązania (USA)
start learning
creditors (GB) / accounts payable (US)
dłużnicy
start learning
debetors(GB) / accounts receivable
koszty ogólne / koszty prowadzenia działalności
start learning
overheads
akcjonariusze
start learning
shareholders
przychody / dochody
start learning
revenue/earnings/income
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
rachunek zysków i strat
start learning
profit and loss account
bilans
start learning
balance sheet
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
start learning
cash flow
podatek dochodowy od osób prawnych
start learning
corporation tax
opodatkowanie
start learning
taxation
aktywa netto
start learning
net assets
wniesiony kapitał zakładowy
start learning
called-up share capital
nieruchomości
start learning
freehold estate/properities
wynagrodzenie
start learning
remuneration
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
start learning
profit after taxation retained for the financial year
produkt krajowy brutto (PKB)
start learning
gross domestic product (GDP)
brutto
start learning
gross
netto
start learning
net
aktywa/ środki trwałe
start learning
fixed assets
urządzenia będące w leasingu
start learning
leasehold properties
aktywa bieżące/obrotowe
start learning
current assets
akcje
start learning
stocks
wierzyciele
start learning
creditors
przypada do zapłaty
start learning
falling due
krótkoterminowe/bieżące zobowiązania netto
start learning
net current liabilities
zobowiązania długoterminowe
start learning
long term liabilities
skrypt dłużny - rodzaj obligacji przemysłowych
start learning
debenture
Wartość księgowa netto
start learning
net book value
księga główna / księga rachunkowa
start learning
ledger / account book
dokumentacja
start learning
records
okres obrachunkowy
start learning
accounting period
spółka bez osobowości prawnej / spolka cywilna
start learning
partnership
spółka akcyjna
start learning
public company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
klient korporacyjny / osoba prawna
start learning
corporate customer
zatrudniony na własny rachunek
start learning
self-proprietorship
ujawniać, podawać do wiadomości
start learning
to disclose
aktywa bieżące / płynne
start learning
current/liquid assets
wydatek
start learning
expenditure
koszt jednostki / cena jednostkowa
start learning
unit costs
koszty pracy
start learning
labour costs
śledzić, być na czasie
start learning
to keep track of
IRS: Internal Revenue Service - odpowiednik Urzedu Skarbowego
start learning
IRS: Internal Revenue Service
powrót ale tez zeznanie podatkowe!
start learning
return
zwrot podatku dochodowego
start learning
income tax return
wartość firmy/reputacja
start learning
goodwill
zyskiwać na wartości
start learning
to gain value
deprecjować = stracić wartość
start learning
to depreciate = to lose value
zobowiązania w bilansie
start learning
accounts payable
należność
start learning
account receivable
hipoteka
start learning
mortgage
zaniżać
start learning
to understate
zawyżać
start learning
to overstate
wejście ale tez zapis w księgach!
start learning
entry
nadwyżka
start learning
surplus
konto kapitałowe, bilans
start learning
capital account
odpisy amortyzacyjne
start learning
capital allowance
aktywa trwałe
start learning
capital assets
wydatki inwestycyjne
start learning
capital expenditure
podatek od zysków kapitałowych
start learning
capital gains tax (CGT)
dobra inwestycyjne
start learning
capital goods
kapitałochłonny
start learning
capital-intensive
czerpać z czegoś
start learning
to capitalize on sth
podatek od transferu kapitału (spadków)
start learning
capital transfer tax
pożyczkodawca
start learning
lender = creditor
kredytobiorca = dłużnik
start learning
borrower = debtor
odpłacić / spłacić
start learning
to repay
w celu osiągnięcia zysku
start learning
to make a profit
odsetki / oprocentowanie
start learning
interest
oprocentowanie, stopa procentowa
start learning
interest rate
ustalać stopę procentową
start learning
to fix interest rate
stopa podstawowa
start learning
base rate
duże, prężnie działające przedsiębiorstwa
start learning
blue chip companies
rachunek oprocentowany
start learning
interest bearing account
ocena kredytowa = zdolność kredytowa
start learning
credit rating = creditworthiness
pożyczka
start learning
loan
wzór podpisu
start learning
specimen signature
wypłacać pieniądze
start learning
to withdraw money
gałąź / oddział
start learning
branch
urzędnik bankowy
start learning
bank clerk
okaziciel
start learning
bearer
okaziciel
start learning
bearer
certyfikat depozytowy / świadectwo udziałowe
start learning
share certificate
fluktuacja /zmiany /wahania
start learning
fluctuation
oni mają konto w Lucas Bank
start learning
they bank with Lucas Bank
przekaz bankowy
start learning
bank draft
rozliczenie bezgotówkowe
start learning
bank giro
rata
start learning
installment
przekroczenie konta bankowego / dopuszczalny debet
start learning
overdraft
przekroczyć stan konta
start learning
to overdraw
odsetki karne
start learning
penalty interest
zlecenie stałe
start learning
standing order
złożone / proste odsetki
start learning
compound / simple interest
gwarantować / poręczyć
start learning
to underwrite
przejąć
start learning
takeover
fuzja inkorporacyjna
start learning
merger
giełda papierów wartościowych
start learning
stockbrocking
wypłacalność
start learning
solvency
zabezpieczenie (np kredytu)
start learning
collateral
wydajność / zwrot kredytu
start learning
yield
przewidywać
start learning
to foresee
rachunek / WEKSEL!
start learning
the bill
makler giełdowy
start learning
stockbroker
spread / marża
start learning
spread / margin
zbierać fundusze
start learning
to raise funds
wystawić (np dokument)
start learning
to issue
pośrednicy
start learning
intermediaries
szczególnie
start learning
notably
obrót obligacjami
start learning
bond dealing
waluta handlowa
start learning
trading currency
akt założycielski / certyfikat założycielski
start learning
memorandum of association / certificate of incorporation
regulamin / umowa spółki
start learning
bylaws / articles of association
kapitał przedsiębiorstwa
start learning
venture capital
kapitał założycielski
start learning
authorized share capital
unoszący się na wodzie / wprowadzanie spolki na giełdę
start learning
floating
wyemitowac akcje
start learning
to make flotation
spółki giełdowe /publiczne notowanie spółek
start learning
publicly quoted companies
do spełnienia
start learning
to fulfil
mianować / uprawniac
start learning
to entitle
Wartość rezydualna
start learning
residual value
odpowiadać za coś
start learning
to liabile for sth
postawić kapitał (wklad pieniężny)
start learning
to put up capital

You must sign in to write a comment