A Tata Market Leader

 0    54 flashcards    damianjanczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lider na rynku
start learning
market leader
pośredni kurs języka angielskiego
start learning
intermediate business english course book
map of the book
start learning
Mapa książki
1 rozdział kariery
start learning
unit 1 careers
2 rozdział sprzedaży online
start learning
unit 2 selling online
3 rozdział firmy
start learning
unit 3 Companies
Przegląd dział A
start learning
Revision unit A
4 rozdział wspaniałych pomysłów
start learning
Unit 4 great ideas
5 rozdział stres
start learning
unit 5 Stress
6 rozdział urządzenie rozrywkowe
start learning
unit 6 Entertaining
przegląd rozdziału B
start learning
revision unit B
PRZEGLĄD
start learning
OVERVIEW
słownictwo
start learning
Vocabulary
Porusza się kariera
start learning
Career moves
Czytanie
start learning
Reading
Dziesięć sposobów na poprawę swojej kariery
start learning
Ten ways to improve your career
słuchanie
start learning
Listening
Dyskusji na temat sposobów poprawy swojej karieryv
start learning
Discussing ways to improve your career
Język przegląd
start learning
Language review
Sposób 1: zdolność, prośby i oferty
start learning
Modals 1: ability, requests and offers
Umiejętności
start learning
Skills
Telefonicznie: Dokonywać kontakt
?
start learning
Telephoning: making contact
Studium przypadku
start learning
Case study
szybko utwór
?
start learning
Fast-Track Inc.
Jak ambitny jesteś?
start learning
How ambitious are you?
Czy masz plan kariery? Gdzie chcesz być w ciągu 10 lat?
start learning
Do you have a career plan? Where do you want to be in 10 years' time?
3 Które z poniższych wolisz robić? Pracy) pracy dla jednej firmy w ciągu swojej kariery b) dla kilku różnych firm c) pracy dla siebie
start learning
3 Which of the following would you prefer to do? a) Work for one company during your career b) Work for several different companies c) Work for yourself
Które z poniższych obszarów pracujesz (lub chcesz pracować w)? Dlaczego? 1 Sprzedaż i marketing, 2 Finanse, 3. Zarząd, 4 administracji i kadr, 5 Produkcjon, 6 Badania i rozwój (R & D)
start learning
Which of the following areas do you work in (or would you like to work in)? Why? 1 Sales and marketing, 2 Finance, 3 Management, 4 Administration and personnel, 5 Production, 6 Research and development (R&D)
Uzupełnij te zdania z czasownikami z pudełka. Użyj dobry słownik, aby Ci pomóc. zrobić, wziąć,-mają zdecydować, oferta
start learning
Complete these sentences with the verbs from the box. Use a good dictionary to help you. make, take, -have, decide, offer
Dziesięć sposobów, aby poprawić swoją karierę
start learning
Ten ways to improve your career
Skanowanie tego artykułu szybko dowiedzieć się, czy któryś z punktów masz wymienionych w ćwiczeniu są wymienione.
?
start learning
Scan the article quickly to find out if any of the points you have listed in Exercise A are mentioned.
Ajilon Finance, wiodący kadrowych i rekrutacji usługi firma oferuje następujące wskazówki dla coraz dalej w swojej karierze.
start learning
Ajilon Finance, a leading staffing and recruiting services firm, offers the following tips for getting ahead in your career.
1. Zrób listę swoich priorytetów oraz określenie zadań dla dni. Zapisz swoje krótko-i długoterminowe cele, ocenia swoje postępy częstemu i skoncentrować się.
start learning
1 Make a list of your priorities and outline your tasks for the day. Write down your short and long-term goals, evaluate your progress fre­quently and stay focused.
2. Czy jesteś rzeczywiście obecny? ty mogą fizycznie być w pracy, ale jesteś tam psychicznie?
start learning
2 Are you really present? You may physically be at work, but are you there mentally?
3. Dowiedz się, jak pracować przez innych. Delegowanie zadań jest ważna umiejętność do opanowania na każdym poziomie.
start learning
3 Learn how to work through others. Delegating tasks is an important skill to master at any level.
4. Zawsze szukaj możli- Opaski do poszerzania swoich umiejętności. Na przykład, można uczestniczyć rozwój zawodowy seminaria.
start learning
4 Always look for opportuni­ ties to broaden your skills. For example, you can attend professional development seminars.
4. Zawsze szukaj możli- Opaski do poszerzania swoich umiejętności. Na przykład, można uczestniczyć rozwój zawodowy seminaria.
start learning
5 Socialise with colleagues. This will help you learn about what's happening in other departments.
6. Tworzenie własnych celów. Określ, gdzie chcesz się zawodowo i jakie umiejętności potrzebne do osiągnięcia tego celu.
start learning
6 Create your own goals. Determine where you want to be professionally and what skills you need to reach that goal.
Być wygodne z bycia niewygodne. Przyjmuj wyzwania, które zmuszają do wypróbowania coś nowego.
start learning
Be comfortable with being uncomfortable. Accept challenges that force you to try something new.
Jesteś w kolejce do awansu. Niestety linia jest długa na sześć mil. "
start learning
You're in line for a promotion. Unfortunately the line is six miles long."
8 Należy jasno to, co chcesz. Jeśli uważasz, że zasługujesz promocja, poprosić o jeden.
start learning
8 Be clear about what you want. If you believe you deserve a promotion, ask for one.
9 czasu wolnego i wypoczynku. Uczęszczanie do osobistego życie i robić rzeczy, które sprawiają, jesteś szczęśliwy pomogą wydajność w pracy.
start learning
9 Take time off and relax. Attending to your personal life and doing things that make you happy will help your performance at work.
10 Szukajcie satysfakcję. Jeśli jesteś rozczarowany aktualnej kariery, szukać sposobów, aby przekształcić swoje zadanie do więcej, co chcesz. Jeśli to nie rozwiąże problemu, być może nadszedł czas, aby spojrzeć na nowej pozycji.
start learning
10 Seek satisfaction. If you're disappointed by your current career, look for ways to transform your Job into more of what you want. If this does not solve the problem, maybe it's time to look for a new position.
"Jeśli się do tego zalecenia, można znacznie zwiększyć swoje możliwości, aby zarobić więcej pieniędzy, awansują szybciej i iść do przodu szybciej, mówi Pan Lebovits, prezes i dyrektor operacyjny firmy Ajilon Finansów.
start learning
'If you follow this advice, you will significantly increase your opportunities to earn more money, get promoted sooner and move ahead faster,' says Mr Lebovits, President and Chief Operating Officer of Ajilon Finance.
Co należy zrobić, aby iść do przodu w swojej karierze? Wybierz cztery najważniejsze wskazówki z listy poniżej. Porównaj swoje pomysły w grupie i spróbować uzgodnić ostatecznego wyboru.
start learning
What should you do to get ahead in your career? Choose the four most important tips from the list below. Compare your ideas in a group and try to agree on a final choice.
1. Zmiana firmy często 2 Użyj urok ze swoimi przełożonymi 3. Weź udział w posiedzeniach 4. Przejdź do firmowych funkcji społecznych
start learning
1 Change companies often 2 Use charm with your superiors 3 Attend all meetings 4 Go to your company's social functions
5. Bądź energiczny i entuzjastyczny w każdym czasie 6 Bądź ostatni zostawić pracy codziennie 7 Znajdź doświadczoną osobę do daje pomoc i porady 8. Badanie na dodatkowych kwalifikacji w wolnym czasie
start learning
5 Be energetic and enthusiastic at all times 6 Be the last to leave work every day 7 Find an experienced person to give you help and advice 8 Study for extra qualifications in your free time
Zwroty poniżej wszystko to karierę słowo. Dopasować je do swoich właściwych znaczeń. Użyj dobry słownik, aby Ci pomóc.
start learning
The phrases below all include the word career. Match them to their correct meanings. Use a good dictionary to help you.
Omów te pytania w parach
start learning
Discuss these questions in pairs.
1. Co pomaga, gdy próbuje iść do przodu w swojej karierze? Pomyśl o osobistych czynników (np. ambicja, motywacja, itp.) oraz czynników w miejscu pracy (np. możliwości awansu, etc.)
start learning
1 What helps when trying to move ahead in your career? Think about personal factors (e.g. ambition, motivation, etc.) and workplace factors (e.g. promotion opportunities, etc.).
2. Jakie praktyczne rady możesz dać komuś, kto chce iść do przodu w ich kariera? Zrób listę od 3 do 5 punktów.
start learning
2 What practical advice could you give to someone who wants to get ahead in their career? Make a list of three to five points.
Uzupełnij każde zdanie z odpowiednią formę partnerstwa słowa z ćwiczenia C.
start learning
Complete each sentence with the appropriate form of a word partnership from Exercise C.
5. Oprócz pensji, to będzie ... do osiągnięcia miesięcznych cele.
start learning
5 In addition to your salary, you will ... for achieving monthly targets.
3. Luke jest bardzo ambitny i nie chce być asystent sprzedaży całe życie. W rzeczywistości, ma nadzieję ... bardzo szybko. 4 Większość wykładowców uniwersyteckich muszą ... w ich obszarze specjalistycznych,
start learning
3 Luke is quite ambitious and does not want to be a sales assistant all his life. In fact, he hopes to... very soon. 4 Most university lecturers have to... in their specialist area,

You must sign in to write a comment