1.16 Przysłówki

 0    36 flashcards    martabab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak ona śpiewa?
start learning
Как она́ поёт?
Ona szybko czyta?
start learning
Она́ бы́стро чита́ет?
Ta studentka pięknie rysuje.
start learning
Э́та студе́нтка рису́ет краси́во.
Wszystkie babcie smacznie gotują.
start learning
Все ба́бушки вку́сно гото́вят.
Niczego nie rozumiem, dlatego że on szybko mówi.
start learning
Я ничегó не понима́ю, потому́ что он бы́стро говори́т.
Jak dobrze dzisiaj wyglądasz!
start learning
Как хорошо́ ты сего́дня вы́глядишь!
Jak się czujesz? Dobrze czy źle?
start learning
Как ты себя́ чу́вствуешь? Хорошо́ и́ли пло́хо?
Czuję się okropnie.
start learning
Я ужа́сно себя́ чу́вствую.
Dzisiaj czujemy się wspaniale.
start learning
Сего́дня мы отли́чно себя́ чу́вствуем.
My uważnie słuchamy nauczyciela na lekcji.
start learning
Мы внима́тельно слу́шаем учи́теля на уро́ке.
Zimą i jesienią jest chłodno, a latem wiosną jest ciepło.
start learning
Зимо́й и о́сенью хо́лодно, а ле́том и весно́й тепло́.
Dzisiaj w Kaliningradzie jest upalnie/gorąco.
start learning
Сего́дня в Калинингра́де жа́рко.
Nie lubię jak jest tak hałaśliwie.
start learning
Я не люблю́ когда́ так шу́мно.
My mieszkamy blisko szpitala.
start learning
Мы живём бли́зко больни́цы.
Nasza szkoła jest niedaleko domu.
start learning
На́ша шко́ла недалеко́ от до́ма.
Moje mieszkanie jest daleko.
start learning
Моя́ кварти́ра далеко́.
Latem jest bardzo upalnie/gorąco.
start learning
Ле́том о́чень жа́рко.
Ten autor ciekawie pisze, a tamten nieciekawie.
start learning
Э́тот а́втор пи́шет интере́сно, а тот неинтере́сно.
Wy mówicie po rosyjsku dobrze, a my słabo.
start learning
Вы говори́те по-ру́сски хорошо́, а мы пло́хо.
Młodzi ludzie biegle mówią po angielsku.
start learning
Молоды́е лю́ди бе́гло говоря́т по-англи́йски.
Jak wy mówicie po polsku?
start learning
Как вы говори́те по-по́льски?
Ja trochę mówię po francusku.
start learning
Я немно́жко говорю́ по-францу́зски.
W tygodniu mało śpimy, bo dużo pracujemy.
start learning
Мы ма́ло спим в бу́дни, потому́ что мы мно́го рабо́таем.
Ty bardzo głośno śpiewasz.
start learning
Ты о́чень гро́мко поёшь.
My za mało odpoczywamy w weekendy.
start learning
Мы сли́шком ма́ло отдыха́ем по выходны́м.
Jest mi wesoło.
start learning
Мне ве́село.
Dlaczego jest panu tak wesoło?
start learning
Почему́ вам так ве́село?
Bratu jest nudno na lekcji matematyki.
start learning
Бра́ту ску́чно на уро́ке матема́тики.
Jest mi bardzo miło.
start learning
Мне о́чень прия́тно.
Jest mi smutno, a jej jest wesoło.
start learning
Мне гру́стно, а ей ве́село.
Wysoko skaczecie?
start learning
Вы высоко́ пры́гаете?
My dokładnie nie wiemy, co to jest.
start learning
Мы то́чно не зна́ем, что э́то.
Ja poważnie myślę o przyszłości.
start learning
Я серьёзно ду́маю о бу́дущем.
Uwaga! Tam jest niebezpiecznie!
start learning
Осторо́жно! Там опа́сно!
Tutaj jest bezpiecznie.
start learning
Здесь безопа́сно.
Jacek spokojnie odpowiada na pytania.
start learning
Я́цек споко́йно отвеча́ет на вопро́сы.

You must sign in to write a comment