1. Banking Vocabulary - Revision

 0    89 flashcards    karolinaiwanowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprawować nadzór nad systemem bankowym państwa (2)
start learning
to exercise supervision over the banking system / to supervise the banking system of the state
zajmować się wpływami i wydatkami państwa
start learning
to deal with revenues and spending (expenditures)
emitować obligacje
start learning
to issue bonds
zdeponować pieniądze
start learning
to deposit money
udzielać pożyczek klientom
start learning
to make loans to customers
zwracać się do banku po pożyczkę
start learning
to apply to the bank for a loan
zabezpieczenie kredytu
start learning
(credit) collateral
wpłacać pieniądze na konto
start learning
to pay money into account
mieć pieniądze na koncie
start learning
to have money in account
otworzyć konto w dobrym banku
start learning
to open an account with a good bank (High Street Bank)
wypisać czek
start learning
to write a check
zrealizować czek
start learning
to cash a check
stałe zlecenie płatnicze
start learning
standing order
towarzystwo budowlane
start learning
building societies
zaciągać długi
start learning
to run up a debt
wycofać pieniądze z konta
start learning
to withdraw money from account
pobierać oprocentowanie od pożyczek
start learning
to charge interest on a loan
termin płatności pożyczki
start learning
loan maturity
termin wykupu obligacji
start learning
bonds maturity
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
obciążyć konto
start learning
to debit an account
zasilić konto
start learning
to credit an account
wyciąg z konta
start learning
a (bank) statement
spłacać pożyczkę mieszkaniową (2)
start learning
to repay a mortgage / to pay off a mortgage
wierzyciel
start learning
creditor
dłużnik
start learning
debtor
czesne
start learning
fee
dokonać przelewu
start learning
to make transfer
dokonać płatności
start learning
to make payment
udogodnienia kredytowe
start learning
credit facilities
nie wywiązywać się z płatności
start learning
to default on payment
pożyczkobiorcy wysokiego ryzyka
start learning
subprime borrowers
usługi maklerskie
start learning
stockbroking services
zarządzanie portfelem inwestycyjnym
start learning
investment portfolio management
nie mieć zdolności kredytowej (2)
start learning
not to have credibility / to have poor credit rating
polecenie zapłaty
start learning
direct debit
przekroczyć stan konta
start learning
to overdraw
być „pod kreską”
start learning
to be in the red
wiarygodny klient
start learning
reliable client
nadzór
start learning
supervision
system finansowy państwa
start learning
the financial system of the country
wpływać
start learning
influence
podaż pieniądza
start learning
money supply
kondycja gospodarki
start learning
economic condition
rezerwa federalna (2)
start learning
Federal reserves / the Feds
centralny bank Ameryki
start learning
the central bank of America
emitować walutę
start learning
to issue currency
regulować podaż pieniądza
start learning
regulate the money supply
kredyt bankowy
start learning
Bank credit
świadczyć usługi finansowe
start learning
provide financial services
normalne
start learning
ordinary
społeczeństwo
start learning
society
zajmować się finansowaniem operacji na rynkach międzynarodowych
start learning
deal with the financial operations on international market
wypuszczać nowe akcje na rynkach papierów wartościowych
start learning
issue new shares on the stock market
oszczędnościowe kasy budowlane
start learning
building societies
są przede wszystkim zaangażowane w
start learning
are first of all involved in
finansowanie hipoteczne
start learning
mortgage financing
posiadacze konta
start learning
account holders
podejmować pieniądze
start learning
take out money
przeciętnie
start learning
average
rocznie
start learning
annually
wypłacać pieniądze
start learning
withdraw money
przyjmować depozyty
start learning
accept deposits
przelewać pieniądze z rachunku na rachunek
start learning
to transfer money between account
zlecić
start learning
order
przesłać przelew
start learning
send the transfer
towarzystwo finansujące sprzedaż ratalną
start learning
hire purchase
co miesiąc
start learning
every month
bezpośredni debet
start learning
direct debit
ściągnąć spłatę pożyczki lub hipoteki
start learning
to collect loan repayment or a mortgage
zwrócić się
start learning
apply to
zgoda
start learning
an agreement
przekroczenie stanu konta
start learning
an overdraft
do limitu 2500
start learning
to the limit of 2500
brać pożyczki
start learning
take loans
dług hipoteczny
start learning
mortgage debt
ostatnio
start learning
recently
być zmuszonym
start learning
be forced
stała stopa procentowa
start learning
fixed interest rate
kredyt konsumpcyjny (2)
start learning
consumer loan / personal loan
niskie
start learning
low
zachęcać
start learning
to encourage
brać kredyty hipoteczne
start learning
take out mortgages
chętnie
start learning
be kin on
udzielać pożyczek klientom
start learning
make loans to customers
wyjść spod kreski / wyjść na prostą
start learning
come out of the red
aby zapewnić mi usługi
start learning
to provide me with the services
wynosi (2)
start learning
account for / amount to

You must sign in to write a comment