01.2018 (7) part 2

 0    377 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pług (do orania ziemi)
start learning
plough British English, plow American English
Rolnik kupił nowy pług.
start learning
• The farmer bought a new plough.
Mój dziadek kupił nowy pług.
start learning
• My grandfather bought a new plough.
konwalia (rodzaj roślin) latin
start learning
convallaria
robić coś nadal pomimo trudności British English informal
start learning
keep on *
trwać
start learning
keep on *
kontynuować
start learning
keep on *
chętny, ochoczy, skory
start learning
eager **
Nauczyciele lubią uczniów, którzy są chętni do nauki.
start learning
• Teachers like students who are eager to learn.
Zawsze jestem chętny do pomocy.
start learning
• I am always eager to help.
spragniony, żądny, niecierpliwy
start learning
eager **
On jest żądny przygód.
start learning
• He's eager for adventures.
Jestem spragniony odpowiedzi.
start learning
• I'm eager for answers.
On jest żądny przygód.
start learning
He's eager for adventures.
spragniony, żądny, niecierpliwy
start learning
eager **
Jestem spragniony odpowiedzi.
start learning
I'm eager for answers.
spragniony, żądny, niecierpliwy
start learning
eager **
Nauczyciele lubią uczniów, którzy są chętni do nauki.
start learning
Teachers like students who are eager to learn.
chętny, ochoczy, skory
start learning
eager **
Zawsze jestem chętny do pomocy.
start learning
I am always eager to help.
chętny, ochoczy, skory
start learning
eager **
nienaruszający równowagi ekologicznej, zrównoważony
start learning
sustainable **
Świat musi posunąć się w stronę źródeł energii nie naruszających równowagi ekologicznej.
start learning
• The world needs to move towards sustainable energy sources.
długofalowy, trwały (np. wzrost)
start learning
sustainable **
Trwały wzrost dochodu naszej firmy spowodował podwyżki dla wszystkich pracowników.
start learning
• Our company's sustainable revenue has caused rises for all employees.
rzeź, masakra, masowy mord (ludzi)
start learning
slaughter *
Oni dopuścili się rzezi na rdzennej ludności.
start learning
• They committed a slaughter of the indigenous people.
Holokaust był największym masowym mordem w historii świata.
start learning
• The holocaust was the biggest slaughter in the history of the world.
ubój (zwierząt)
start learning
slaughter *
Powinniśmy dokonać rozróżnienia pomiędzy polowaniem a ubojem.
start learning
• We should make a distinction between hunting and slaughter.
Działamy na rzecz ograniczenia uboju zwierząt.
start learning
• We are working to reduce animal slaughter.
Holokaust był największym masowym mordem w historii świata.
start learning
The holocaust was the biggest slaughter in the history of the world.
rzeź, masakra, masowy mord (ludzi)
start learning
slaughter *
Powinniśmy dokonać rozróżnienia pomiędzy polowaniem a ubojem.
start learning
We should make a distinction between hunting and slaughter.
ubój (zwierząt)
start learning
slaughter *
konfiskować, skonfiskować
start learning
confiscate
ostry (smak, zapach)
start learning
pungent
gryzący zapach
start learning
pungent smell
kłujący, gryzący (np. dym)
start learning
pungent
To zupełnie mnie nie zaskoczyło.
start learning
This didn't altogether surprise me.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
poprawiać się, podciągać się
start learning
shape up
Nasza sytuacja finansowa się poprawia.
start learning
• Our financial situation is shaping up.
robić postępy
start learning
shape up
robić postępy
start learning
progress ***
My zrobiliśmy duże postępy w ciągu ostatnich 2 lat.
start learning
• We've progressed a lot during the last 2 years.
Twój syn robi szybkie postępy w matematyce.
start learning
• Your son is progressing really quickly at maths.
rekordowy plon, rekordowy zbiór
start learning
bumper crop
hołd, uznanie
start learning
tribute **
Minister złożył hołd prezydentowi.
start learning
• The minister paid tribute to the president.
Minister złożył hołd prezydentowi.
start learning
The minister paid tribute to the president.
hołd, uznanie
start learning
tribute **
ojcowski, rodzicielski
start learning
paternal
świętej pamięci, zmarły
start learning
late *****
Przypomniało mi to o mojej zmarłej siostrze.
start learning
• It reminded me about my late sister.
Śnię o mojej zmarłej żonie każdej nocy.
start learning
• I dream about my late wife every night.
Ona nadal opłakuje swojego zmarłego męża.
start learning
• She is still mourning her late husband.
Wspomnienia o jej zmarłym mężu powodują u niej płacz.
start learning
• Memories of her late husband make her cry.
W tym to „late” jest używane tylko przed rzeczownikiem.
start learning
W tym znaczeniu "late" jest używane tylko przed rzeczownikiem.
Ci ludzie są właściwie moimi znajomymi.
start learning
These people are, in fact, my friends.
właściwie, w sumie, w rzeczywistości
start learning
in fact *****
Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.
start learning
In fact, I think he's rather nice.
właściwie, w sumie, w rzeczywistości
start learning
in fact *****
Była dumna jak paw.
start learning
She was proud as a peacock.
paw
start learning
peacock, pajock old use
Ona uczy się dość łatwo.
start learning
She learns fairly easily.
raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
start learning
fairly ***
To jest dość łatwy temat.
start learning
It is a fairly easy topic.
raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
start learning
fairly ***
Przypomniało mi to o mojej zmarłej siostrze.
start learning
It reminded me about my late sister.
świętej pamięci, zmarły
start learning
late *****
Śnię o mojej zmarłej żonie każdej nocy.
start learning
I dream about my late wife every night.
świętej pamięci, zmarły
start learning
late *****
wyjątek, ustęp, fragment (np. filmu, książki)
start learning
excerpt *
Chcę żebyście zobaczyli kolejny fragment filmu.
start learning
• I want you to watch another excerpt from the film.
Chcę żebyście zobaczyli kolejny fragment filmu.
start learning
I want you to watch another excerpt from the film.
wyjątek, ustęp, fragment (np. filmu, książki)
start learning
excerpt **
Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.
start learning
She claims half of my estate.
rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś)
start learning
claim *****
Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.
start learning
My ex-wife claims our house and car.
rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś)
start learning
claim *****
Świat musi posunąć się w stronę źródeł energii nie naruszających równowagi ekologicznej.
start learning
The world needs to move towards sustainable energy sources.
nienaruszający równowagi ekologicznej, zrównoważony
start learning
sustainable **
wątpić, kwestionować
start learning
question *****, qu. *****
Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy.
start learning
• I would never question their work.
Ona nigdy nie wątpiła w moją miłość.
start learning
• She has never questioned my love.
dyskutować
start learning
discuss ****
On lubi dyskutować tylko o tych tematach, które dobrze zna.
start learning
• He only likes to discuss topics that he knows well.
Powinniśmy przedyskutować ten układ.
start learning
• We ought to discuss this arrangement.
Przedyskutowaliśmy nasze plany w kręgu przyjaciół.
start learning
• We discussed our plans with a circle of friends.
debatować, dyskutować (np. ważną sprawę)
start learning
debate ****
Oni debatowali nad nową ustawą cały dzień.
start learning
• They debated on a new law the whole day.
Politycy będą dyskutować problem aborcji.
start learning
• The politicians will be debating on the abortion issue.
reagować synonim: react
start learning
respond ****
Nie reagowała na leczenie.
start learning
• She didn't respond to treatment.
Kwiat niezbyt dobrze zareagował na nowy nawóz.
start learning
• The flower didn't respond to the new fertilizer too well.
Nie reagowała na leczenie.
start learning
She didn't respond to treatment.
reagować
start learning
respond ****
Jack nigdy nie odpowiada na moje e-maile.
start learning
Jack never responds to my emails.
odpowiadać (np. na wiadomość)
start learning
respond ****
Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?
start learning
Why didn't you respond to my letters?
odpowiadać (np. na wiadomość)
start learning
respond ****
praca naukowa, rozprawa
start learning
thesis * plural: theses
Twoja praca ma znaczenie praktyczne, więc musisz ją opublikować!
start learning
• Your thesis is of practical importance, so you must publish it!
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu to się stało?
start learning
Have you ever wondered why it happened?
zastanawiać się
start learning
wonder *****
przypominać sobie coś, przychodzić do głowy
start learning
think of something ****
Wtedy nie przychodził mi do głowy żaden dobry przykład.
start learning
• I couldn't think of a good example then.
Właśnie przyszedł mi do głowy świetny pomysł.
start learning
• I just thought of a great idea.
Nie mogłem sobie przypomnieć żadnego miłego momentu spędzonego z nią.
start learning
• I couldn't think of any nice moment spent with her.
Wtedy nie przychodził mi do głowy żaden dobry przykład.
start learning
I couldn't think of a good example then.
przypominać sobie coś, przychodzić do głowy
start learning
think of something ****
Właśnie przyszedł mi do głowy świetny pomysł.
start learning
I just thought of a great idea.
przypominać sobie coś, przychodzić do głowy
start learning
think of something ****
posiadać patent
start learning
hold a patent
zadumany, zamyślony (o osobie), przemyślany (o decyzji)
start learning
thoughtful *
zmieniać przekonanie, zmieniać opinię
start learning
veer *
skręcać, zmieniać kierunek (o drodze, o pojeździe)
start learning
veer *
po raz enty, po raz kolejny
start learning
for the umpteenth time
n-ty raz
start learning
umpteenth
niewinne kłamstewko informal
start learning
white lie
przepojony czymś, przepełniony czymś
start learning
imbued with something
składowanie odpadów
start learning
landfill *
W Grecji planuje się budowę 61 współfinansowanych składowisk odpadów.
start learning
• In Greece there are plans to construct 61 landfill sites with cofinancing arrangements.
Moja praca jest kulą u nogi.
start learning
My job is my tie.
zawada, kula u nogi
start learning
tie ****
czasami
start learning
at times **
Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.
start learning
• Yet even now he found himself thinking of the problem at times.
mądrze, rozsądnie
start learning
wisely
w rzeczy samej, rzeczywiście, istotnie, faktycznie, owszem (używane do podkreślenia, że coś jest prawdą)
start learning
indeed ****
podstawa, baza
start learning
basis *** plural: bases
Statystyki zostały wykonane na podstawie danych demograficznych.
start learning
• The statistics were made on the basis of demographic data.
Masz także okazję poznać ich osobiście.
start learning
• You get to know them on a personal basis too.
To zadanie może być wykonane indywidualnie bądź w projekcie grupowym.
start learning
• This task may be done on an individual or group project basis.
Sądząc po dowodach, praca była wszystkim, co miała.
start learning
• On the basis of the evidence, work was all she had.
niemal, prawie British English synonim: almost
start learning
nearly *****
Minęły prawie dwa dni.
start learning
• It's been nearly two days.
On jest prawie tak wysoki, jak jego ojciec.
start learning
• He's nearly as tall as his father.
niesamowity, fantastyczny, wspaniały informal synonimy: excellent, wonderful, amazing
start learning
terrific **
To był wspaniały przykład marketingu.
start learning
• It was a terrific piece of marketing.
On jest fantastycznym pływakiem.
start learning
• He is a terrific swimmer.
Wykonałeś wspaniałą robotę.
start learning
• You've done a terrific job.
To był wspaniały przykład marketingu.
start learning
It was a terrific piece of marketing.
niesamowity, fantastyczny, wspaniały informal
start learning
terrific **
On jest fantastycznym pływakiem.
start learning
He is a terrific swimmer.
niesamowity, fantastyczny, wspaniały informal
start learning
terrific **
Wykonałeś wspaniałą robotę.
start learning
You've done a terrific job.
niesamowity, fantastyczny, wspaniały informal
start learning
terrific **
tarcza
start learning
shield *
Rycerz używał miecza i tarczy.
start learning
• The knight used a sword and a shield.
On użył ciała mężczyzny jako tarczy.
start learning
• He used the man's body as a shield.
niechęć
start learning
disinclination
wygodny, komfortowy
start learning
cosy * British English, cozy * American English, cosey * British English, cozey * American English, cozie * American English, cosie * old use
Moje łóżko jest tak wygodne. Nie chcę wstawać.
start learning
• My bed is so cozy. I don't want to get up.
Jej praca jest bardzo komfortowa. Ona może pracować, kiedy chce.
start learning
• Her post is very cozy. She can work whenever she wants.
poznawczy, kognitywny
start learning
cognitive **
Psychologia kognitywna jest bardzo ciekawa.
start learning
• Cognitive psychology is very interesting.
Jego zdolności poznawcze rozwijają się bardzo wolno.
start learning
• His cognitive skills are developing very slowly.
flat white (napój kawowy na bazie espresso)
start learning
flat white
towar (produkt który jest kupowany i sprzedawany)
start learning
commodity **
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
start learning
• Health is a social value, not a commercial commodity.
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
start learning
Health is a social value, not a commercial commodity.
towar (produkt który jest kupowany i sprzedawany)
start learning
commodity **
bezbronny, wrażliwy, czuły (o osobie)
start learning
vulnerable **
Ona jest bardzo wrażliwą dziewczyną.
start learning
• She is a very vulnerable girl.
odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, czuły
start learning
vulnerable **
Ludzie z ochrony mówią, że to jest najbardziej odsłonięty punkt.
start learning
• The security company says this is the most vulnerable point.
utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
start learning
provide for somebody **
Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.
start learning
• If I don't get a better job I won't be able to provide for my family.
Mój ojciec nas utrzymuje.
start learning
• My father provides for us.
Mój ojciec nas utrzymuje.
start learning
My father provides for us.
utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
start learning
provide for somebody **
Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.
start learning
If I don't get a better job I won't be able to provide for my family.
utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
start learning
provide for somebody **
Musisz kosić trawę przynajmniej raz w tygodniu.
start learning
You need to mow the lawn at least once a week.
kosić (np. trawę)
start learning
mow
kosić (np. trawę)
start learning
mow past tense mowed, past participle mown, past participle mowed
Musisz kosić trawę przynajmniej raz w tygodniu.
start learning
• You need to mow the lawn at least once a week.
długo wędrować, podróżować (pieszo)
start learning
trek * past tense trekked, past participle trekked
Nick, jesteś gotów do wspinaczki na Kapitol i zeznawania przed Kongresem?
start learning
• Nick, ready to trek up the Hill and testify before Congress?
rosnąć
start learning
soar **
gwałtownie wzrastać (o temperaturze), natężać się (o hałasie)
start learning
soar **
Nasze nadzieje na wygraną gwałtownie wzrosły.
start learning
• Our hopes for victory soared.
Koszty wynajmu wzrosły o kolejne trzydzieści procent.
start learning
Renting prices soared a further thirty percent.
zwyżkować (o akcjach), iść szybko do góry (o cenach, inflacji)
start learning
soar **
zgiełk, zamieszanie, awantura, afera
start learning
fuss
Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.
start learning
• I just don't know what the whole fuss is about.
Oni zrobili całkiem spore zamieszanie z powodu wszystkich zmian.
start learning
• They made quite a fuss about all the changes.
Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.
start learning
I just don't know what the whole fuss is about.
zgiełk, zamieszanie, awantura, afera
start learning
fuss *
Oni zrobili całkiem spore zamieszanie z powodu wszystkich zmian.
start learning
They made quite a fuss about all the changes.
zgiełk, zamieszanie, awantura, afera
start learning
fuss *
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
start learning
The refugees should adopt our rules.
przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę)
start learning
adopt ***
zauważalnie, wyraźnie, odczuwalnie, widocznie
start learning
noticeably
przeszkoda, zawada
start learning
hindrance
uporządkować coś (np. sprawy)
start learning
sort something out, sort out
Najpierw muszę uporządkować kilka spraw.
start learning
• I must sort out some things first.
Przed śmiercią chciał uporządkować swoje życie.
start learning
• He wanted to sort out his life before his death.
sortować coś (np. dokumenty) British English
start learning
sort something out, sort out
Posortuj dokumenty w porządku alfabetycznym.
start learning
• Sort the documents out in alphabetical order.
być w okowach czegoś, być ogarniętym czymś (np. chorobą, obsesją)
start learning
be in the grip of something
wybielanie
start learning
bleaching
rozmieszczać (siły zbrojne), rozlokowywać (oddziały)
start learning
deploy **
przyrzeczenie, obietnica, ślubowanie formal
start learning
pledge *
My nie potrzebujemy obietnic na papierze.
start learning
• We shall need no pledge on paper, you and I.
deklaracja wsparcia finansowego (dana organizacji)
start learning
pledge *
On złożył deklarację wsparcia finansowego naszej firmie, ale nie wypełnił jej należycie.
start learning
• He gave our company a pledge, but hasn't fulfilled it properly.
On złożył deklarację wsparcia finansowego naszej firmie, ale nie wypełnił jej należycie.
start learning
He gave our company a pledge, but hasn't fulfilled it properly.
deklaracja wsparcia finansowego (dana organizacji)
start learning
pledge **
przerwanie ognia, zawieszenie broni
start learning
ceasefire
Zawieszenie broni z 23 stycznia jest niezwykle delikatne i tak naprawdę istnieje jedynie na papierze.
start learning
• The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
bezpodstawne twierdzenie, insynuacja
start learning
allegation **
Nie można było znaleźć dowodów wspierających te insynuacje.
start learning
• No evidence could ever be found to support the allegations.
sugerować, podpowiadać, podsuwać (rozmówcy)
start learning
prompt **
Rodzice zazwyczaj podpowiadają dzieciom, aby powiedziały dziękuję.
start learning
• Parents usually prompt their children to say thank you.
wywoływać (np. uczucia), wyzwalać
start learning
prompt **
Mowa wywołała złowrogie odpowiedzi.
start learning
• The speech prompted angry responses.
powodować, doprowadzać (do czegoś)
start learning
prompt **
co spowodowało, że to powiedziałeś?
start learning
• What prompted you to say that?
Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.
start learning
• His affair prompted scandal in the neighbourhood.
ścinanie drzew, wycinanie drzew
start learning
logging
Nielegalne ścinanie drzew jest często pierwszym krokiem do ogólnej eksploatacji lasów naturalnych.
start learning
• Illegal logging is very often the first step towards the general exploitation of natural forests.
Nielegalne ścinanie drzew jest często pierwszym krokiem do ogólnej eksploatacji lasów naturalnych.
start learning
Illegal logging is very often the first step towards the general exploitation of natural forests.
ścinanie drzew, wycinanie drzew
start learning
logging
dziedzictwo, spuścizna (ważne dla społeczeństwa wartości i tradycje) synonim: legacy
start learning
heritage **
To byli pierwsi Amerykanie, a ich historia także jest częścią naszego dziedzictwa.
start learning
• These were the first Americans, and their story is also part of our common heritage.
Musimy chronić nasze dziedzictwo narodowe.
start learning
• We have to protect our national heritage.
Nie zaprzeczaj prawdzie.
start learning
Don't negative the truth.
zaprzeczyć formal
start learning
negative ***, neg., neg British English
Nie możesz zaprzeczyć faktom.
start learning
You can't negative facts.
zaprzeczyć formal
start learning
negative ***, neg., neg British English
okręt, statek
start learning
vessel **
W roku 1930 albo w 1931, okręt został wycofany ze służby.
start learning
• In 1930 or 1931, the vessel was taken out of service.
Okręt opuścił już port.
start learning
• The vessel has already left the port.
On jest majtkiem, żyje na statku.
start learning
• He is a gob, he lives on a vessel.
dowodzić (w wojsku)
start learning
command ***
On dowodził jednostką w Iraku.
start learning
• He commanded a unit in Iraq.
Nasz przywódca dowodzi naszymi oddziałami.
start learning
• Our leader commands our troops.
nadanie imienia, nazwanie
start learning
naming
wybieranie, mianowanie
start learning
naming
oszust, krętacz, szuler (np. w kartach)
start learning
cheat
Jordan Belfort to dobrze znany amerykański krętacz.
start learning
• Jordan Belfort is a well-known American cheat.
Nie chcę z nim grać, to oszust.
start learning
• I don't want to play with him, he's a cheat.
zaszczyt formal synonim: privilege
start learning
honour *** British English, honor *** American English
okienko
start learning
hatch **, hatchway **
W łazience było małe okienko.
start learning
• There was a small hatch in the bathroom.
Kiedy kurczęta się wykluwają są małe i bezbronne.
start learning
• When the chicks hatch out they are small and defenceless.
Kiedy kurczęta się wykluwają są małe i bezbronne.
start learning
When the chicks hatch out they are small and defenceless.
wykluć się (z jajka)
start learning
hatch **, hatch out
wgniecenie (np. w karoserii), wyszczerbienie (np. noża), wgięcie (w powierzchni czegoś)
start learning
dent
Po uderzeniu na drzwiach samochodu zostało wgniecenie.
start learning
• The hit left a dent on the car door.
minerały, kopaliny, użytki kopalne
start learning
minerals *
skamieniałość
start learning
fossil **
Archeolodzy wykopali liczne skamieniałości.
start learning
• The archeologists dug out numerous fossils.
trzymać się z kimś, spędzać z kimś dużo czasu synonim: hang out with somebody
start learning
hang around with somebody
obijać się
start learning
mess around, mess about
Ona uskarżała się na dzieci, które nic nie robią, tylko się obijają.
start learning
• She complained about children doing nothing but messing around.
Przestań się obijać i mi pomóż.
start learning
• Stop messing around and help me.
wygłupiać się synonim: screw around
start learning
mess around, mess about
Nie zwracaj na niego uwagi, on tylko się wygłupia.
start learning
• Ignore him, he is just messing around.
zanurzać
start learning
immerse *
osa
start learning
wasp
Rój os zaatakował nas w ogrodzie.
start learning
• A swarm of wasps attacked us in the garden.
Rój os zaatakował nas w ogrodzie.
start learning
A swarm of wasps attacked us in the garden.
osa
start learning
wasp
orzech włoski
start learning
walnut * plural: walnuts
On dał mi garść orzechów włoskich.
start learning
• He gave me a handful of walnuts.
Orzechy włoskie są nadzwyczajnie pożywne.
start learning
• Walnuts are exceptionally nutritious.
On dał mi garść orzechów włoskich.
start learning
He gave me a handful of walnuts.
orzech włoski
start learning
walnut *
agat (minerał)
start learning
agate
ametyst
start learning
amethyst
Archeolodzy wykopali liczne skamieniałości.
start learning
The archeologists dug out numerous fossils.
skamieniałość
start learning
fossil **
młotek, młot
start learning
hammer **
On wziął młotek ze skrzynki z narzędziami.
start learning
• He picked up the hammer from his toolbox.
On jest wkurzający, rąbnij go.
start learning
He's annoying, bang him.
walnąć, rąbnąć, huknąć, walić
start learning
bang **
Przestań walić młotkiem o stół.
start learning
Stop beating the hammer on the table.
uderzać, walić, rozbijać się (o coś)
start learning
beat ****
dokładne oglądanie, dobre przyglądanie się
start learning
examining
za dwa dni
start learning
in two days' time
zaledwie
start learning
as few as
kilka, parę synonimy: some, a couple of something, several
start learning
a few
Mam jeszcze kilka minut.
start learning
• I have still got a few minutes.
Widziałem kilka samochodów, które mi się podobały.
start learning
• I've seen a few cars I liked.
mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
start learning
few *****
Jest niewiele filmów, których on nie widział.
start learning
• There are few movies he hasn't seen.
Na imprezę przyszło niewiele osób.
start learning
• Few people came to the party.
Jest niewiele filmów, których on nie widział.
start learning
There are few movies he hasn't seen.
mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
start learning
few *****
Na imprezę przyszło niewiele osób.
start learning
Few people came to the party.
mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
start learning
few *****
sporo, niemało
start learning
quite a few, a good few, not a few
W autobusie było sporo ludzi.
start learning
• There were quite a few people on the bus.
wypić kilka drinków informal
start learning
have a few
Nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie.
start learning
No problem. The pleasure is mine.
Nie ma sprawy., Nie ma problemu., Żaden problem. spoken
start learning
No problem. / NP slang / np slang
On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.
start learning
He is revising for his maths exam.
powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu)
start learning
revise * British English, review **** American English
oddzwonić do kogoś
start learning
get back to somebody
O nie, dziecko zaczęło płakać. Mogę do ciebie oddzwonić?
start learning
• Oh no, the baby started crying. Can I get back to you?
Oddzwonię do ciebie później, nie mogę teraz rozmawiać.
start learning
• I'll get back to you later, I can't talk right now.
Oddzwonię do ciebie później, nie mogę teraz rozmawiać.
start learning
I'll get back to you later, I can't talk right now.
oddzwonić do kogoś
start learning
get back to somebody
O nie, dziecko zaczęło płakać. Mogę do ciebie oddzwonić?
start learning
Oh no, the baby started crying. Can I get back to you?
oddzwonić do kogoś
start learning
get back to somebody
rezygnacja
start learning
resignation *
Premier nie zaakceptował jego rezygnacji.
start learning
• The Prime Minister didn't accept his resignation.
pogodzenie się (z czymś)
start learning
resignation *
łożysko (np. kulkowe) technical
start learning
bearing *
Oni wymienili łańcuch w twoim nunczaku i naoliwili łożysko.
start learning
• They replaced the chain on your nunchucks and oiled the bearing.
tylne koło
start learning
rear wheel, back wheel
rozmontować na części w celu naprawy
start learning
cannibalise British English, cannibalize American English
praktykować kanibalizm, jeść osobniki własnego gatunku
start learning
cannibalise British English, cannibalize American English
Moje zajęcia zaczynają się za niedługo.
start learning
My class is starting shortly.
lekcja, zajęcia (w szkole)
start learning
lesson *** British English, class ***** American English
podać komuś pomocną dłoń
start learning
give somebody a helping hand, lend somebody a helping hand
Mój chłopak pochodzi z rodziny wielopokoleniowej.
start learning
My boyfriend comes from an extended family.
rodzina poszerzona (wielopokoleniowa)
start learning
extended family
Mieszkamy w tym domu w rodzinie wielopokoleniowej.
start learning
We live in this house as an extended family.
rodzina poszerzona (wielopokoleniowa)
start learning
extended family
rodzina poszerzona (wielopokoleniowa)
start learning
extended family
Mieszkamy w tym domu w rodzinie wielopokoleniowej.
start learning
• We live in this house as an extended family.
Mój chłopak pochodzi z rodziny wielopokoleniowej.
start learning
• My boyfriend comes from an extended family.
przydać się na coś, zdać się na coś
start learning
count for something
Czy moje zdanie na coś się przyda?
start learning
• Will my opinion count for something?
być pomocnym, przydać się do czegoś synonim: be of help to someone
start learning
make oneself useful
Przydadzą mi się książki.
start learning
I will do with books.
przydać się, zrobić z czegoś pożytek spoken
start learning
do with something ****
Przydałoby mi się troszkę pieniędzy.
start learning
I could do with a little bit of money.
przydać się, zrobić z czegoś pożytek spoken
start learning
do with something ****
zbić kogoś z tropu, zaskoczyć kogoś, zszokować kogoś
start learning
take somebody aback
flightcase (budowa skrzyń transportowych)
start learning
road case
bandażować British English
start learning
strap **
Twoje kolano krwawi - powinieneś je zabandażować.
start learning
• Your knee is bleeding - you should strap it.
Czy pomożesz mi zabandażować łokieć?
start learning
• Can you help me strap my elbow?
Czy mógłbyś mi pomóc i zabandażować jego krwawiące ramię?
start learning
• Could you help me and strap his bleeding arm?
wiązać, mocować, zapiąć, przypiąć
start learning
strap **
Przywiążcie go do krzesła i nie pozwólcie mu uciec.
start learning
• Strap him to the chair and don't let him escape.
Powinieneś przymocować swoje klucze do paska.
start learning
• You should strap your keys to your belt.
chory
start learning
under the weather
pijany
start learning
under the weather
chwalić się czymś, przechwalać się czymś
start learning
boast about something
Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.
start learning
• Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him.
To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.
start learning
• It's not polite to boast about your money.
Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.
start learning
Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him.
chwalić się czymś, przechwalać się czymś
start learning
boast about something
To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.
start learning
It's not polite to boast about your money.
chwalić się czymś, przechwalać się czymś
start learning
boast about something
perełka, cacko
start learning
jewel *
zasługiwać na uznanie
start learning
deserve credit
mieć wszystko, co potrzeba
start learning
not want for something, want for nothing
pewnie, niezawodnie, z pewnością formal
start learning
assuredly
nastawiony z góry, nieprzychylny
start learning
prejudiced
uprzedzony do kogoś
start learning
prejudiced against somebody
uprzedzony synonim: partisan
start learning
prejudiced
Ona jest uprzedzona do nastolatków.
start learning
• She's prejudiced against teenagers.
uprzedzać się (do czegoś)
start learning
prejudice *
zaskoczyć kogoś, wziąć kogoś z zaskoczenia
start learning
catch somebody off guard, throw somebody off guard, take somebody off guard
zgłębiać, zbadać synonim: look at something
start learning
explore ***
Chcę zgłębić temat globalnego ocieplenia.
start learning
• I want to explore the topic of global warming.
Mary chce zbadać historię Anglii.
start learning
• Mary wants to explore the history of England.
hulaka, imprezowicz
start learning
reveller British English, reveler American English
rozmowa towarzyska, rozmowa na błahe tematy, gadka szmatka
start learning
small talk
rozmawiać na błahe tematy
start learning
make small talk
z nieco innej półki
start learning
on a different note
zmusić kogoś do czegoś
start learning
force somebody into something
Ona została zmuszona do zaaranżowanego małżeństwa.
start learning
• She was forced into an arranged marriage.
zmusić kogoś do czegoś
start learning
intimidate somebody into something
zmusić kogoś do czegoś, zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
drive somebody to do something, drive somebody to something
Frustracja zmusiła go w końcu do zmiany pracy.
start learning
• The frustration drove him finally to change his job.
My dogs always drive me to get up early and go for a walk with them.
start learning
• My dogs always drive me to get up early and go for a walk with them.
On uśmiechnął się do niej z niechęcią.
start learning
He gave her a reluctant smile.
niechętny
start learning
reluctant **
niechętny
start learning
reluctant **

You must sign in to write a comment